Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Карта на сайта

Начало
За контакти
Вашите въпроси
Галерия

Пресцентър
Предстоящи събития
Обяви, търгове, конкурси
Актуално
Профил на купувача

ЕЛЕКТРОНЕН ГИД
Побратимени градове
Асеновградски художници
Читалища в действие
Благодарствени писма и поздравителни адреси
СПРИ! Животът не е състезание-намали!

Добре дошли в Асеновград
      Географска характеристика
         - Релеф
         - Климат
         - Води
         - Местоположение
      Обща икономическа х-ка
      Демогр. характеристика
      Здравеопазване
      Образование
      Техническа инфраструктура
      Урбанизация и околна среда
      Забележителности
         - Асенова крепост
         - Белинташ
         - Кръстова гора
         - Манастири, църкви, параклиси
         - Културно-туристически маршрути
         - Традиционни празници
      Адм.-територ. устройство
      Историческа справка
         - Стара история
         - История 15 в.-19 в.
         - Нова история
      Визия на Община Асеновград
Селища в общината
      Кв. Долни Воден
      Кв. Горни Воден
      с. Бачково
      с. Бор
      с. Боянци
      с. Врата и с. Сини връх
      с. Горнослав
      с. Долнослав
      с. Добростан
      с. Жълт камък
      с. Златовръх
      с. Избегли
      с. Козаново
      с. Конуш
      с. Леново
      с. Лясково
      с. Мостово
      с. Мулдава
      с. Нареченски бани
      с. Новаково
      с. Нови Извор
      с. Орешец
      с. Патриарх Евтимово
      с. Стоево
      с. Тополово
      с. Три могили
      с. Узуново
      с. Червен
Кмет
      Кмет на община Асеновград
         - Биографична справка
      Кметове на общината
Програма за управление
Общинска администрация
      Администрация
         - Отдел "Вътрешен одит"
         - Отдел "Планиране на инвестиционни дейности, разработване на програми и проекти"
         - Дирекция “Правно нормиране”
         - Дирекция "Финанси"
         - Дирекция "Управление на ресурси и бази данни"
         - Дирекция „Управление на общински активи”
         - Дирекция „Хуманитарни дeйности”
      Етичен кодекс
      Вътрешни правила
         - За работа в Община Асеновгред
         - За организация на административно обслужване в Община Асеновград
         - За предоставяне на Електронни административни услуги
         - За дейността на Учрежденския архив в Община Асеновград
      Харта на клиента
      Устройствен правилник
      Стратегии за развитие
         - План за устойчиво енергийно развитие на Община Асеновград 2013-2020 г.
         - Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014 - 2020 г.
         - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград
      Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
      Европейски стандарти ISO
      Уведомления по чл. 66 от АПК
      Публична информация, съгласно ЗЗКИ
      Списък по чл. 15/1/ от ЗДОИ
Структура
Общински съвет
      Решения
      Наредби
      Правилници
      Общински съветници
      Политически групи
      Комисии
      Контакти
      Отчети Общински съвет
      Нормативни актове за обсъждане
      Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
Административни услуги
      ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ
      ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И БАЗИ ДАННИ
      ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ
      ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ АКТИВИ И ТРАНСПОРТ
      ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО НОРМИРАНЕ
      ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
      ОП "ТУРИЗЪМ"
Eлектронни услуги
Публични регистри
Общински дейности
      Социални дейности
         - Подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция
         - Стратегии, програми, планове
         - Социални услуги и специализирани институции
         - Обществен съвет за социално подпомагане и услуги
         - Етнически и интеграционни въпроси
         - Консултативен кабинет за деца и юноши с агресивно поведение
      Спортни дейности
         - Програма за развитие на физическото възпитание и спорт
         - Спортни организации
         - Спортни обекти
         - НАРЕДБИ, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ
         - Спорт в селата
         - Общинска експертна комисия
         - Спортен календар 2016 г.
      Образование
         - Учебни заведения
         - Детски заведения
         - Делигирани бюджети
         - Формули за разпределение на средствата
         - Регистри
      Екология
         - Декларация за политика по околната среда
         - Севезо
         - Уведомления за инвестиционни предложения
         - Програма КАВ
         - Програма за управление на отпадъците на Община Асеновград 2016 - 2020 г.
      Култура
         - Културен календар
         - ЧИТАЛИЩА
         - МУЗЕИ
         - БИБЛИОТЕКИ
         - ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
      Туризъм
         - Програма за развитие на туризма
         - Асеновград-представяне
         - Забележителности
         - Манастири
         - Местни празници
      Здравно обслужване
         - Общопрактикуващи лекари
         - Лекари специалисти
         - Стоматолози
         - Лабораторни изследвания
         - Болници
         - Аптеки
      Младежки дейности
         - Наредба за финансово подпомагане на младежки дейности
         - Младежки организации в община Асеновград
         - Програма за развитие на младежките дейности
      Транспортна схема
БЮДЖЕТ
      БЮДЖЕТ 2017
      ГФО 2016 г.
      Месечни отчети за 2017 г.
      Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС за полугодието на 2017 г.
Капиталови разходи
Общинска собственост
      Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост 2015-2019 г
      Годишна програма 2017 година
      Програма за определяне на общински спортни обекти и съоръжения за предоставяне за 2017 г.
Обявления
      Заповеди на кмета на Община Асеновград
      Заповеди за ПУП /ПРЗ/
         - № А-318 / 11.03.2015 г.
         - № РД-02-14-397 / 23.04.2013 г.
      РЕШЕНИЯ на РИОСВ
      Протоколи на Регионалното сдружение съгласно ЗУО
      Генерален план за организация на движението
Контакти
Общински справочник
      Сметка и кодове за внасяне на местни данъци и такса битови отпадъци и бланки на декларации
      Сметка и кодове за внасяне на такси, наеми и др.
Проекти
      Съобщения
      Проекти в процес на изпълнение
         - Социални проекти
Служби извън структурата на общината
      Военен отчет
         - Обяви
Дирекция "Бюро по труда" Асеновград
      Актуални работни места
      Информационен бюлетин
      Показатели, характеризиращи безработицата
      Обяви
Общински предприятия и дейности
      ОП "Туризъм"
      ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"
      Дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи"
         - Контакти
         - Правилник
         - Цени и права на услуги
      Дейност „Пазари и тържища”

      Регистър на фирми-изпълнители на СРД, доставки и услуги на обекти, възложени от Общината
         - 2017 година
         - 2016 година
         - 2015 година
         - 2014 година
         - 2013 година
         - 2012 година
         - 2011 година
         - 2010 година
         - 2009 година
         - 2008 година


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм