Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Вашите въпроси

Защо не ми записват детето в детска градина Вапцаров,все отказва директорката ,не иска такива деца в градината?Къде да го запиша?
кадир, 24.04.2013


Уважаема г-жо Кадир,
Не мога да отговоря на Вашия въпрос. Подадохте ли документите за записване в д. градина навреме? Какви деца не иска директорката?
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.
Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете (Загл. доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
Чл. 8.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Дирекция "Социално подпомагане"
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на детето в общината е дирекция "Социално подпомагане", в която се създава отдел за закрила на детето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Дирекция "Социално подпомагане" работи в сътрудничество и координация с държавни органи и физически и юридически лица, които имат за предмет на дейност закрилата на детето.
Функции на дирекция "Социално подпомагане" (Загл. изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) (1) По този закон дирекция "Социално подпомагане":
1. осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето;
2. определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и контролира изпълнението им;
3. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава задължителни предписания за отстраняването им при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
Санкции
Чл. 45.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 8, ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Във връзка с цитираните членове от Закона за закрила на детето Ви питам следното:
1.Как Община Асеновград е организирала изпълнението на тоза закон?
2.Кой следи за изпълнението на чл. 8 ал. 3, като се знае работното време на общинските служители?
3.Какви действия ще бъдат предприети по изпълнението на изискванията на закона, защото през лятото много деца (малки и големи) са навън без придружители доста след 20,00 часа?
Горан Горанов, 07,06,2013 год., 07.06.2013


Уважаеми г-н Горанов,
Спазването на чл.8 от Закона за закрила на детето е задължение на всички граждани.
Ако Вие имате информация за родители, които не го спазват трябва да подадете сигнал в отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


И така, за пореден път съм възмутена от едновременната липса на организация и отговорност. Оказва се, че поради ремонт (забавен, закъснял), голяма част от градините в града ни ще започнат да функционират след 1 октомври 2013 г. И защо се случва това? Разбира се, че градините трябва да бъдат обновени, променени, но трябва ли това да става за сметка на децата и времето на родителите. Замислят ли се отговорните групи и хора, организиращи тези ремонти, колко планове и ангажименти на родителите трябва да отпаднат. Не може, не е редно родителите да не ходят на работа, защото по време на учебната година има ремонт в детската градина на детето им. Ако не са достатъчни работниците (защо ли не ги увеличат или работното им време, например) , ами и ние, родителите, да се включим, та дано по-бързо приключат. Това е просто безумие...
Шинка Дичева, 28.08.2013


Уважаема г-жо Дичева,
Ремонтът на петте детски градини и четири училища се извършва по проект "Енергийна ефективност". Ремонтът е необходим за доброто на нашите деца. За съжаление ремонтните дейности не могат да приключат за ден-два. Това създаде неудобство на родителите, но за не повече от един месец. Всяка детска градина беше затворена за един месец. В момента работят всички детски градини. Някои от тях работят с намален капацитет, но няма проблем Вашето дете да посещава детска градина.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Искам да попитам конкурси по красота за малки или за големи, скоро, в град Асеновград ще има ли ? Защото преди няколко години имаше.
Роси, 14.07.2013


Уважаема г-жо Роси,
Община Асеновград никога не е организирала конкурси за красота. Вероятно преди години частни фирми са организирали тези конкурси.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Защо в детска градина Слънце-Асеновград не се обявява конкурс за освободените длъжности?Държа на отговор или да ми кажете към кого да се обърна за такъв?
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА, 09.09.2013


Уважаема г-жо Александрова,
Директорите на детските градини са работодатели на персонала. Свободните работни места се обявават в дирекция "Бюро по труда". Документи се подават в съответното детско заведение. Директорът назначава комисия за подбор на кандидатите.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Уважаеми управляващи,
Защо при наличието на три местни вестика обявите за търгове на общината се публикуват само в един от тях и то най-младия и най-слабо продавания по РЕП-овете. За да не бъда голословна си направих труда да получа информация от РЕП-овете как вървят продажбите на местните вестници, а то се оказа, че единият от тях дори не се продава, а се подарява...но само от единия край на реката и в доста ограничен тираж, защото потърсен в петък сутринта , вече не се и намира. Странен подход към обнародване на общински решения, в случая търгове. Благодаря за дадената възможност да изразя гражданско мнение. Иванка Василева
Иванка Василева, 23.05.2013


Уважаема г-жо Василева,
Община Асеновград има сключени договори с трите асеновградски вестника-Регион, Вестител и Асеновградски новинар,които излизат съответно в сряда, петък и вторник.Публикациите в тези вестници са в зависимост от сроковете поставени в обявите и съобщенията, главно в изпълнение решенията на Общински съвет Асеновград.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 09.07.2013


Въпросът ми е къде се обявява свободните работни места в администрацията на Община Асеновград и конкурсите за тях?
Рускова, 14.12.2012


Уважаема г-жо Рускова,
Свободните работни места в общинска администрация Асеновград се обявяват в дирекция "Бюро по труда"Асеновград.Конкурсите за свободни работни места за държавни служители се обявяват в централен или местен ежедневник и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, а за тези по трудово правоотношение в централен или местен вестник.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 09.07.2013


Здравейте!!Искам да попитам къде в Асеновград мога да подпиша граждански брак без ритуал??И плаща ли се тази процедура??
Надя, 26.03.2013


Граждански брак в Асеновград може да се сключи в ритуална зала и извън нея пред длъжностно лице по гражданско състояние. Заявления се подават в сградата на старата община, намираща се на площад "Акад.Н.Хайтов" № 2 /зад паметника Н.Хайтов/ от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до17.00ч.
Таксите за съответната церемония са:
-в камерна зала - 120 лв.
-голяма зала - 150 лв.
-изнесен ритуал - 180 лв.
Лидия Кръстева, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 01.07.2013


Здравейте искам да попитам каква е процедурата за еднодневно раздаване на флаери из центара на гр.Асеновград трябва ли да имам специялно разрешение от общината и дали има такса и ако да къде в ощината трябва да се оправят документите.
Благодаря предварително :)
Янков, 24.05.2013


Г-н Янков, съгласно действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград, за раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри или други с рекламна цел на обществени места се заплащат 12 лв. на ден за едно лице.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 19.06.2013


На кой телефон мога да открия Иванка Стоева, която води изнесените граждански ритуали?
Георгиева, 09.06.2013


Телефонът, на който може да получите информация за изнесените ритуали за сключване на граждански брак е 0331/38203
Лидия Кръстева, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 18.06.2013


Страница: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм