Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Вашите въпроси

Здравейте!Искам да попитам как стоят нещата със местата за търговия със сергия при Бачковския манастир. Съответно какви документи са необходими, къде се подават и какви са цените за местата(заплащане на квадратен/линеен метър , месец/година).Благодаря предварително!
Александър, 22.02.2016


В съответствие с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Асеновград местата за извършване на търговска дейност на открито се определят по схема, одобрена от главния архитект на общината. В схемата подробно се описват мястото, неговото предназначение, съответстващите му площи и видовете съоръжения.
За алеята, представляваща подстъп към Бачковски манастир, няма изработена и одобрена от главния архитект на Община Асеновград схема.
Отделно от това същата представлява част от местен път, водещ началото си от с. Бачково до местност „Клувията”, който е предмет на съдебно производство, като към настоящия момент същото не е приключило с влязло в сила решение.
Предвид гореизложеното от Община Асеновград не би могла да бъде извършена регистрация на желаната от Вас търговска дейност.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 26.02.2016


Кой проверява числеността на децата в детските градини?В някои детски градини се водят мъртви души и така се точат пари от държавата...Кога ще има строг контрол от общината?
Кацарова, 08.02.2016


Уважаема госпожо Кацарова,
За да бъде записано дете в детска градина, родителите подават молба. След като е записано детето, няма нормативна уредба, която да регламентира колко време то не трябва да посещава занятия в детската градина, за да отпадне. Родителя трябва да подаде малба за отписване на детето, защото в противен случай може да има претенции за нарушаване на човешките права, със всички произтичащи от това последствия.
За да намалим броя на деца, които са записани в детска градина, заемат място, но не посещават занятията, беше въведена постоянната такса от 10 лв. на дете за месец, която такса предизвика много спорове.
Няма как служебно да бъде отписано дете от детска градина. Няма дори система, в която да проверим детето в България ли е или в чужбина. Въпросът опира до съзнанието на родителите - те трябва да заявят, че детето няма да посещава д. градина и на негово място да бъде записано чакащо дете.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.02.2016


Здравейте!Бих искала да попитам предвижда ли се и кога благоустрояване на двора и детските съоражения на ясла №1 в Асеновград?Предварително благодаря за отговора!
Попова, 10.02.2016


Уважаема госпожо Попова,
И дворът на Ясла № 1 ще бъде ремонтиран, но не бих могла да се ангажирам със срокове. Почти няма детско заведение, което да няма нужда от ремонт на двора и д. съоръжения.
В предишния мандат на д-р Караиванов се изградиха много д. площадки в паркове и градини на територията на община Асеновград. За съжаление, проверка показа, че всички те отново се нуждаят от ремонт. Недопустимо е общината да създава, да влага средства, а гражданите да нямат съзнанието да пазят създаденото.
Какво предлагате да направи Общината - да правят нови или да се ремонтират вече изградените и съсипани площадки. Ще се направят и площадките в Ясла № 1, но колко време ще просъществуват...?
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.02.2016


Кога ще се пенсионира Кристина Чолакова-директор на ЦДГ"Асенова крепост"? Търсиш е като родител , а тя все е затворена при счетоводителя и чати във фейсбука...
Димитрова, 16.02.2016


Уважаема госпожо Димитрова!
Задайте въпроса лично на г-жа Чолакова! Смятам, че това е тема, която не следва да се коментира във форум като този.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.02.2016


Здравейте! С децата ми наследихме имот от починалия ми съпруг. Никога не сме живели там,а и занапред няма да живеем там , защото неговите родители имат запазено право на ползване и те живеят в имота. Трябва ли да плащаме с децата такса битови отпадъци (всяка година плащаме) и ако не- какво трябва да направя? Благодаря!
Лиляна Гарсаимова, 16.02.2016


Уважаема Госпожо Гарсаимова,
В отговор на Ваш въпрос на сайта на Община Асеновград Ви предоставям разпоредбите в ЗМДТ късаещи Вашия казус;

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
Чл. 12. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 – В от /6/ шест месеца.
(5) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
Необходимо е да подадете попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ , с приложени към нея документ, удостоверяващ собствеността на имота, актуално удостоверение за наследници, искане за закриване на партида, в сроковете указани по-горе. Документите се подават в стая 201 етаж1 –Информационен център на Община Асеновград.
Н.Генчев-н-к Отдел "Местни Приходи"
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 17.02.2016


Здравейте!Въпросът ми е към дирекция,, Местни данъци".Защо получавам писмо,че имам задължение към общината за неплатен патентен данък за 2011г.при положение,че всичко съм си платила?И защо чак сега получавам писмото(задължението пише че е към16.11.2015г.)-след 4г.?Имам подадена декларация за прекратяване на патентна дейност с вх.1097/05.08.2011 г. и приходна квитанция номер 302 от 20.01.2011 г.(42лв.),приходна квитанция 1799 от 29.04.2011г.(42 лв.)и още една приходна квитанция 2937 от 11.08.2011г.(21.12лв.).Мисля че в такъв случай не дължа нищо на общината след като съм се издължила.Мога да ви предоставя и документи за всичко това.Надявам се на конкретен отговор.
Красимира Танева, 23.01.2016


Уважаема Госпожо Танева,
След извършена справка в масивите на отдел „Местни приходи се установи следното:
За периода 01.01.2011г. Вие сте подала декларация по чл.61 н от Закона за местните данъци и такси с вх.№0601000355 от 20.01.2011г., с която декларирате , извършваната от Вас патентна дейност-търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100кв.м. На 03.08.2011г. Вие подавате декларация за прекратяване на дейността с вх.№0601001097.
Според правилото на чл. 61 л, ал. 3 ЗМДТ когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината /с изключение на дейностите „средства за подслон и места за настаняване" и „заведения за хранене и развлечения"/, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността, т.е за 2011 година дължите патентен данък само за тримесечията, през които сте извършвали дейността, а именно –първо, второ и трето тримесечие на календарната 2011г.


Патентен данък 2011г.
Вноска Остатък с лихви за просрочие към 28.01.2016г.
1 Първо тримесечие 42.00лв. 42.00лв. 0.00
2 Второ тримесечие 42.00лв. 42.00лв. 0.00
3 Трето тримесечие 42.00лв. 21.12лв 20.88лв. и лихви към 28.01.2016г в размер на 9.63лв.
4 Четвърто тримесечие 0.00лв. 0.00лв. 0.00лв.
Обща сума: 30.51лв.
Н-к Отдел Местни Приходи Н. Генчев
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 28.01.2016


молиа-програмата-за-празника-на-св.трифон-зарезан-пехливанските-борби-за-2016-ж-местността-сж.трифон-кои-орк.схе-сжири-от-колко-4аса-на-коиа-дата=благодариа-4еститс-нова-година
мариана-иванова, 03.01.2016


Уважаема г-жо Иванова,
Макар и трудно, но все пак успях да разбера въпроса, който се съдържа в странното Ви послание, написано на още по-странен български език с умопомрачителен правопис.
Програмата на всички празници в община Асеновград се публикуват в официалниия сайт на общината . Разлепват се и афиши.
Не е трудно да откриете програмата в сайта на община Асеновград, но за Ваше улеснение ще я публикувам и тук!


http://www.assenovgrad.com/news.php?id=3799
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 27.01.2016


Защо пета година в село Новаково не се провежда общо събрание на Читалищното.Секретаря на читалището Ганка казва че кметството не прави събрания и тя не е длъжна да дава отчет всяка година и че тя не е била избираема длъжност, което не е вярно. Как да предизвикаме общо събрание.Не може пенсионер да работи а ние младите не, плюс това тя не е и с постоянен адрес в селото.
Група безработни жени от селото, 22.12.2015


Уважаеми съграждани!
Съгласно Чл. 2. (1)от Закона за народните читалища: "Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2) Читалищата са юридически лица с нестопанска цел."
Общината не участва в управлението на Читалищата.
Съгласно Закона за народните читалища органите за управление на читалището са: общото събрание на членовете, настоятелството и проверителната комисия. Върховен орган е общото събрание.
Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
Потърсете информация за председателя на читалището и членовете на настоятелството, за да поставите въпросите си пред тях.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 27.01.2016


Здравейте! 3 месеца след началото на учебната година ,в детската градина научавам,че детето ми повтаря 1-ва група,никой не ме е уведомил за това. Родена е 02.12г. и постъпи в 1ва група на 2г и 7м. Намирам за безмислено повтарянето на група и разходите за същите материали.Има ли начин да я запиша 2ра гр. за да върви с набор 2011г. За да може да изкара 4те групи и да започне училище на 6г и 7м ?
мони, 02.12.2015


Уважаема г-жо Мони,
Този въпрос многократно съм коментирала в този форум. Потърсете отговорите там или при директора на детската градина!
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.12.2015


Защо учителките на сина ми от у-ще Княз Борис събират пари за охрана?Дава ли общината пари на училището за тази дейност?
Петров, 03.12.2015


Уважаеми г-н Петров,
Това, за което говорите е организирано от родителския актив на училището. В Асеновград вече са много малко училищата, в които се събират пари от родителите за охрана. Те са в състояние да си назначат портиери и да организират пропускателния режим в училище.
В щата на СОУ "Св. Кн. Борис I" има назначен един портиер, на който се плаща от бюджета на училището. Със събраните средства, се заплаща на охранителна фирма за допълнителна охрана.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 08.12.2015


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм