Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Вашите въпроси

Здравейте.Господин кмет,моля вземете спешни мерки при затварянето на улицата до стария съвет сега преминаваме през улица Иларион Макриополски от двата края е пълно с коли неможем две коли да се разминем камо ли с автобус на градския транспорт не ги облазявам тези шофюри с тези големи атобуси вземете мерки обърнете се към Кат
към паркинги и гаражи има знаци .Просто Ви умоляваме вземете някакви мерки глоби ли санкции ли в тези тесни улици е невъзможно да се шофира.Благодаря Ви предварително.
Цветанка Василева, 22.03.2018


Уважаема г-жо Василева,
Във връзка с Ваш сигнал от 22.03.2018 год. относно вземане на мерки спрямо неправилно паркираните на ул. ”Иларион Макариополски” моторни превозни средства, Ви уведомяваме, че:
Инспекторите от Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” ежедневно упражняват контрол по отношение на паркирането и престоя на МПС на територията на гр. Асеновград, в съответствие с фактическите състави на нарушенията регламентирани в чл. 2, ал. 3 и ал. 4 от „Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград”.
В изпълнение на задълженията си по установяване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Асеновград, служителите на звеното от началото на 2018 год. до настоящия момент са съставили 211 броя глоби с фиш, а на посочената от Вас улица „Иларион Макариополски” наложените глобите с фиш са 31 броя.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 27.03.2018


Здравейте. Искам да попитам за имот, който има полуразрушена постройка, която не става за живеене изобщо и е с подадена декларация за освобождаване от такса смет, че не се живее там, трябва ли да се плаща данък смет? Защото родителите ми за поредна година получават справка за дължими данъци и за поредна година има и такса смет? Този данък не се ли плаща само когато има домакинство на определения адрес? Благодаря.
Мария, 11.03.2018


Уважаема Госпожо,
Съгласно разпоредбите на чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
В чл. 63, ал.1 е цитирано, че за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
Във връзка с подадената от родителите Ви декларация, следва да бъде преизчислена дължимата от тях такса за битови отпадъци за притежавания недвижим имот, находящ се в Община Асеновград,
В конкретния случай, когато имота не се ползва и е подадена декларация за това обстоятелство, следва да сте освободени от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, като остават дължими останалите две компоненти от таксата за битови отпадъци.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 26.03.2018


Кога ще получа уведомително писмо за данък и такси имот?
Езерка Неделчева Георгиева, 19.03.2018


Уважаема госпожо Георгиева,
Община Асеновград има сключен договор за отпечатване, пликоване и разпространение на данъчните известия за 2018 г.
В случай, че все още не сте получили известието, можете да получите информация за данъчните Ви задължения на тел. 0331/20 279 и 20 278 или на място в Информационния център, ст. 201 в сградата на Общината.
По ваше искане, след представяне на документ за самоличност може да Ви бъде предоставен ПИН код, с който да проверявате задълженията си по електронен път.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 26.03.2018


Здравейте,на ул.6-ти Януари 13 има автомобил, който не е в движение от 1 година, с рег.номер РВ 6962 МС ,марка Рено в неугледен вид,със спуснати гуми,ръждясали чистачки и боклуци по колата. Използва се за склад(детски колички,колела и т.н)! При справка на автомобила в Гаранционният фонд същият е с изтекла Гражданска Отговорност на 01.03.2017 год и е без преглед!
Заема се място за паркиране, пред блока,които и без това са недостатъчни!
Входовете на блока са от вътрешната страна към църквата св.Никола,а не от пътя за Бачково!
Както и има НЕмаркирани поставени гаражи!
МОЛЯ вземете отношение по казуса!При липса на такова ще подадем сигнал(а аз не говоря само от свое име!) и до друга инстанция!
Предварително благодаря!
Станимир Спасов, 14.03.2018


Уважаеми г-н Спасов,
Във връзка с Ваш сигнал от 14.03.2018 год. относно наличието на изоставен автомобил, марка „Рено”, с рег. № РВ 6962 МС на паркинга пред блока на ул.”6–ти Януари” № 13 в гр.Асеновград, Ви уведомяваме, че :
На 20.03.2018 г. служители на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” извършиха проверка при която се установи следното:
Посоченият от Вас лек автомобил марка „Рено”, с рег. № РВ 6962 МС – има надлежна регистрация при условията и реда определени в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства.
На моторното превозно средство не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № I-45 от 2000 г. и съгласно чл. 38 от Наредба № Н–32 от 2011 г. за повече от една година от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност.
С оглед на установените факти в конкретния случай липсват необходимите признаци, обуславящи наличието на „излязло от употреба моторно превозно средство” или „изоставено регистрирано МПС” по смисъла на §1, т.1, б. ”а”, ”б”, „в” и т.2 от ДР на Наредба за излезлите от употреба МПС.
Липсата на нормативно лимитираните предпоставки отнема възможността на административния орган да приложи принудителните административни мерки регламентирани в глава IV, раздел III – „Управление на отпадъците от излезли от употреба МПС” от Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград.
Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се упражнява от органите, на които е това е възложено с разпоредбите на Кодекса за застраховането, поради което това правомощие е извън юрисдикцията на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 23.03.2018


Здравейте! Интересува ме статута на читалищната сграда в село Добростан. Има ли възможност за отдаване под наем, при бъдещо инвестиционно намерение и дали на сградата е правена някаква оценка за архитктурна стабилност?
Ивайло Мирчев, 31.01.2018


Уважаеми господин Мирчев,
Поземлен имот с КИ № 21676.100.288 по кадастралната карта на с. Добростан, ведно с находящата се в него сграда за култура и изкуство с площ 253 кв. м. на два етажа са актувани с Акт № 6034/ 01.02.2016 г. за публична общинска собственост.
За едно от помещенията, находящи се в сградата има сключен договор за наем. Съгласно ЗОС свободни обекти - публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем, съгласно предназначението им след решение на Общински съвет.
През м. декември 2014 г. постоянно действащата комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ е извършила оглед на сградата и е констатирала, че сградата е неизползваема, вредна в санитарно - хигиенно отношение и опасна. В протокола на комисията по чл. 196, ал. 1 е записано, че сградата се нуждае от основен ремонт на покрива, ОР на подови конструкции, ОР на зрителна зала, довършителни работи - вътрешни и по фасадата, смяна на дограма.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.03.2018


Здравейте искам да попитам кога ще се санира бл.3/5.
Никола, 14.03.2018


Уважаеми г-н Никола,
Очаква се до края на месец март 2018 г. да бъде подписан Протокол № 2 за откриване на строителна площадка и с него строително монтажните работи по сграда с адрес кв. „Запад” , ул. „Хан Кардам”, бл. 3/5 да стартират.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.03.2018


Здравейте,интересува ме може ли жилещна кооперация по точно вход от блок на жк ”Баделема”да кандидатсва по програма за безплатно саниране.Предварително благодаря.
Йорданка Георгиева, 08.03.2018


Уважаема г-жа Георгиева,
Отделен вход от блок не може да кандидатства самостоятелно по НПЕЕМЖС. Допустими за саниране са цели сгради.
Припомняме, че приема на документи е временно преустановен, поради изчерпване на финансовият ресурс на програмата. След обновяването на всички сгради с осигурено финансиране се очакват променени в правилата на програмата, за които Община Асеновград ще информира гражданите своевременно.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.03.2018


здравейте интересувам се блок 106 жк.запад одобрен за саниране
г-н Иванов, 12.03.2018


Уважаеми г-н Иванов,
За блок 106 в кв. „Запад” е регистрирано сдружение на собственици. От общината е издадено Удостоверение за регистрация № 73 от 11.12.2016г. В последствие за сградата не са подадени документи за кандидатстване по програмата- втори етап от процеса за участие. След като не са подадени документи, няма как сградата да е одобрена и да участва в програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.03.2018


има ли информация кои блокове през тази година ще бъдат/ или чакащи/ за санирани.Интерисувам се специално за блок "Чая" ул."Ал.Стамболийски "№9 Благодаря за информацията.
Атанас Костадинов, 03.03.2018


Уважаеми г-н Костадинов,
Документите за кандидатстване по програмата на блок „Чая” ул. „Ал. Стамболийски” № 9 са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. През тази година няма ново финансиране по програмата. Ако в бъдеше бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015 г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017 г./. Двадесет и две от сградите с осигурено финансиране са изцяло завършени и обновени, а последната група от 6 сгради- ж.к. Запад бл. 107; ж.к. Запад бл. 102, ж.к. Запад бл. 3/5, ж.к. Изток бл. 3, ж.к. Запад, бл. 4/8, ж.к. Изток, бл. 6, ще бъдат завършени през тази година. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 16.03.2018


Здравейте, кога ще заработи репатриращият паяк в община Асеновград.Няколко дни пред гаража ми имаше неправилно паркиран автомобил.Звънях три поредни дни на тел. 112 от там изпращаха патрул които съставяше фиш на стойност 15лв и с това казваха че правомощията им се изчерпват.
Радослав Филипов, 02.03.2018


Уважаеми г-н Филипов,
В изпълнение на разпоредбите на „Наредба за организация и контрол при пракиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр. Асеновград”, Дейност „Инпекторат, паркинги и гаражи” предприе правни действия за получаване на лиценз за обществен превоз на товари, чрез рептратиращ автомобил.
В хода на административната процедура, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София ни уведоми, че разпоредбите на Закона за автомобилните превози не позволяват да бъде издаден лиценз за извършване на обществен превоз на товари на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Предприети са необходимите правни действия, въз основа на който ще бъде пуснат в експлоатация репатриращ автомобил за принудително преместване на неправилно паркираните автомобили в гр. Асеновград.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 13.03.2018


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм