Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ВИЗИЯ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
“Високо качество на живот за жителите на Общината, основано на максимално използване на климатичните условия, разполагаемите природни ресурси, икономическия и човешкия потенциал, културните традиции и историческото наследство” . 
 
По-високото качество на живот се свързва с осигуряване на:
 • незамърсени земя, въздух и вода 
 • по-качествена храна
 • заетост
 • по-високи доходи
 • социална сигурност
 • качествено образование, здравеопазване и култура
 • отдих, спорт и туризъм
 • личностна реализация и семейно благополучие.
Посоченото ще се постигне, като се съхранят природното богатство и разнообразие, историческите и културните ценности и традиции, като се развият високоефективни производства и услуги, незамърсяващи околната среда, и се създадат съвременен транспорт и комуникации, а Община Асеновград се отвори широко към съседните общини, страната и света.
 
Основните приоритети на общината са:
 • Развитие на икономиката
 • Развитие на човешките ресурси
 • Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда.
Като се опираме на визията за развитие на общината, областната стра-тегия за развитие и приоритетите на стратегическото развитие на държа-вата, за реализацията на определените приоритети са дефинирани следните цели:
 
 

Приоритет 1
Развитие на икономиката
 
Цел 1. Да се осигури благоприятна среда за развитие на бизнеса в общината
 
Цел 2. Да се предприемат мерки за развитие на туризма: културен, религиозен, планински, селски и екотуризъм
 
Цел 3. Развитие на селското стопанство в общината
 
Цел 4. Да се подобри управлението на наличната общин-ска собственост
 
Цел 5. Да се подобри информираността на собствениците и мениджърите по проблемите на бизнеса
 
Цел 6. Да се повиши ефективността на предприятията, особено на микро- и малките предприятия на терито-рията на общината
 
Цел 7. Засилване на партньорството при планирането и и усвояването на структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз
Приоритет 2
Развитие на човешките ресурси
 
Цел 1. Да се подобри благосъстоянието на населението в Общината, като се повишат доходите на работещите
 
Цел 2. Да се спре обезлюдяването на селата в Общината
 
Цел 3. Да се подобри здравеопазването на населението в Общината
 
Цел 4. Да се подобри качеството на обучение на учещите се в училищата на Общината по компютърна грамотност
 
Цел 5. Да се подобри образователната структура на учещите се в средните училища
 
Цел 6. Да се подобри учебно-техническата база на училищата и детските заведения
 
Цел 7. Да се подобрят условията за спортуване на учениците и младежите в Общината
 
Цел 8. Да се подобри и разнообрази културният живот на населението в Общината
 
Цел 9. Да продължи интеграцията на малцинствените групи
Приоритет 3
Развитие на инфраструктурата и околната среда
 
Цел 1. Да се подобри водоснабдяването в Общината
 
Цел 2. Да се подобри състоянието на канализационната мрежа и се създадат пречиствателни съоръжения в град Асеновград
 
Цел 3. Да се изгради канализация и пречиствателни съоръжения в селата на Общината
 
Цел 4. Да се подобри състоянието и се извърши рехаби-литация на улиците в град Асеновград и в селата
 
Цел 5. Да се подобри качеството на околната среда в Общината
 
Цел 6. Да се подобри пътната мрежа на територията на Общината.
 
Цел 7. Да се изгради подходяща инфраструктура за развитие на бизнеса.

 
На основание визията, приоритетите и целите са приети мерки за тяхната реализация.

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм