Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Без съответната функционална и пространствена организация на техническата инфраструктура е невъзможно нормално да функционират останалите общински системи: обитаване, отдих, спорт, култура, комплексно обслужване и други.
 
Основен елемент на техническата инфраструктура е наличната водоснабдителна мрежа. Общината е добре запасена с питейна вода. Водоснабдеността на населението е 99, 9 на сто. В Общината се потребява 88 литра на ден от един жител. За областта този показател е 87 литра.По-висока задоволеност имат община Пловдив и някои други общини в областта.
 
Въпреки сравнително добрата задоволеност с питейна вода през 2002 година 10,8 на сто от населението на Общината е било на режим за ползване на вода. Някои от водоизточниците са примитивно изградени. В перспектива се предвижда подобряване на съществуващото водоснабдяване както в Асеновград, така и в селищата, в които има потребност.
 
Непосредствено с водоснабдяването на населението е свързана канализационната система за отпадните води и тяхното пречистване. По статистически данни канализираното население в Общината е било 79,3 на сто. Независимо, че това е по-високо с около 10 пункта от канализираното население за Областта, една значителна част от населението не е канализирано и това е главно селското население. В селата на Общината липсва канализация. В перспектива се предвижда изграждане на частична канализация в по-големите села.
 
В Общината отпадните води не се третират и се вливат направо в реките, с което ги замърсяват. Замърсяването на р. Марица се превръща в национален и трансграничен проблем. Изпитва се потребност от изграждане на градска пречиствателна станция. Наред с това трябва да се проведат и други мерки за подобряване на състоянието с отпадните води.
 
В Общината съществуват добри условия за напояване. По данни на Регионалното статистическо бюро през 2002 година поливните площи са били 90 462 дка., което представлява 37,39 на сто от всички обработваеми площи. На територията на Общината са изградени три напоителни системи: “Асеновград”, “40-те извора” и “Мечка”. Капацитетът на разполагаемите води е много по-голям, отколкото са потребностите на Общината. От нея получават вода Садовска и Първомайска община. Поливането е гравитачно. Проблем е поддържането на напоителните съоръжения. Транспортната система в Общината се състои от републикански, общински и местни пътища и железопътен транспорт. Дължината на републиканските пътища на територията на Общината е 39,7 км, общинските пътища е с дължина 121,3 км и местните с дължина – 39 км Транспортната мрежа включва и изградените улици в населените места на Общината. В Асеновград общата дължина на улиците е 210 км. а в селата е 227 км. В града уличната мрежа е добре изградена, с малки изключения - има улици настлани с баластра, а някои и без настилка. В селата състоянието е по-лошо, значителна част от улиците са покрити с трошен камък и баластра.
 
Преминаващият през града автомобилен транспорт създава проблеми, като замърсяване с олово и вредни елементи. Наложително е изграждането на североизточен обходен път в направление Пловдив-Кърджали, изграждане на пътен надлез при Карбидна фабрика, завършване на реконструкцията на ул. “Цар Иван-Асен ІІ” от към Поповица и някои други.
 
През територията на Общината преминава отсечка на железопътна линия № 16, Крумово-Асеновград. Тя е реконструирана и функционира нормално, обслужва се от дизел-моторни секции. По железопътната линия се извършва пътнически и товарен транспорт.
На територията на Общината са регистрирани 30 броя депа за твърди битови отпадъци. От тях 14 броя са регламентирани и 16 броя нерегламентирани. Предвижда се изграждане на Регионално съоръжение за обезвреждане на битовите отпадъци в село Шишманци, община Раковски. Поетапно се предвижда ликвидацията на всички депа регистрирани на територията на Общината.
 
Енергийната мрежа на територията на Общината е добре изградена и задоволява потребностите.
 
Телефонизацията на населението в Общината изостава малко в сравнение с Областта и страната. Телефонната плътност към 31.12.2004 година е била 30 броя телефонни поста на 100 жители в това число 27 броя
 
за населението. За областта към 31.12.2002 година плътността е била 35 броя телефонни поста на 100 жители, в т.ч. за населението 30 бр. телефонни поста, а за страната 37 броя, в т.ч. за населението 31 броя. За Асеновград телефонната плътност е 39 броя телефонни поста на 100 жители.
 

В Общината липсва специално изградена бизнес информационна система.
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм