Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ИКОНОМИКА

 

На територията на Общината развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. През 1999 година те са реализирали приходи в размер на 266 658 хил.лв. Реализираните приходи за 2003 година са нараснали на 351 969 хил.лв., т.е. увеличени са с 31.99 на сто или с около 8 на сто средногодишно, което е по-високо от средното за страната.
 
Най-висок ръст на реализираните приходи за наблюдавания период е отбелязан в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за бита”. Реализираните приходи от него са 102 087 хил.лв. през 1999 г. и са нараснали на 170 179 хил.лв. през 2003 година. Средногодишното им нарастване е 17023 хил.лв. Относителното тегло на реализираните приходи в общия обем приходи на Общината през 1999 г.е било 38,28 на сто, а през 2003 година те са вече 48,35 на сто, т.е. близо половината от всички реализирани приходи. Други бързо развиващи предприятия в икономиката на Общината са от отраслите на “Металургия и производство на метални изделия”, “Транспорт, складиране и съобщения, ”Хотели и ресторанти”, “Операции с недвижими имоти”.
 
 
Спад в реализираните приходи се отбелязват в предприятията от отраслите “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, “Строителство” и др.
 
Важна характеристика за предприятията от общинската икономика е съотношението между реализираните от тях приходи от материалното производство и от услугите. През 1999 година това съотношение е било    58,54 на сто в полза на приходите реализирани от производствените предприятия. През 2003 година относителното им тегло намалява на 42,42 на сто. В резултат общинската икономика е загубила част от своя производствен характер и се е превърнала повече в икономика, доминирана от услугите.
 
Друга важна особеност е, че в общинската икономика е настъпила пълна трансформация на собствеността в полза на частния сектор. През 1999 година частният сектор е създавал 88, 97 на сто от всички приходи, а през 2002 година, той създава вече 95, 15 на сто т.е. само незначителна част от приходите се създава от обществения сектор и това са главно общински предприятия.
 
За характеризираме на общинската икономика са анализирани и показателите за вида на регистрираните предприятия в зависимост от броя на заетия персонал. В Общината са регистрирани общо 2408 броя предприятия в т.ч.:
  • микропредприятия с персонал до 10 заети - 2234 броя, или 92,77 на сто от всички предприятия;
  • малки предприятия с персонал от 11-50 заети са регистрирани 143 броя, или 5, 98 на сто от всички;
  • средни предприятия с персонал от 51-100 заети са 19 броя или о, 79 на сто от всички;
  • междинна група със заети от 101-250 са регистрирани девет броя предприятия т.е. 0,37 на сто;
  • големи предприятия с персонал над 254 заети са регистрирани три броя, или 0,13 на сто от всички.
Обликът на общинската икономика дават микропредприятията и малките предприятия, които заедно представляват 98,75 на сто от всички регистрирани предприятия.
 
Най-много предприятия са регистрирани в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и стоки на бита” – 1267 броя или 56,77 на сто от всички регистрирани. Следват предприятията, регистрирани в отрасъл “Хотели и ресторанти” – 255 броя или 10,59 на сто и др.
 
Очерталото се състояние налага извода, че в общинската икономика преобладават дребни предприятия и то концентрирани в един отрасъл.
 
Качествената характеристика на предприятията в общинската икономика е оценена чрез показателите за рентабилност на приходите и ефективност на разходите.
 
Рентабилността на приходите на предприятията в Общината през 2003 година е била 100, 27 на сто или всеки 100 лв. приходи са създавали 0,27 лв. печалба, което е изключително ниско. За областта този показател е 103,00 или всеки 100 лв. приходи са създавали 3 лв. печалба, което е значително по-високо от постигнатото за Общината.
 
Най-ниска рентабилност на приходите е реализиран в отрасъл “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” минус 18,07 на сто. С отрицателна рентабилност на приходите са още предприятията от отраслите “Строителство” минус 0,91 на сто, “Хотели и ресторанти” - минус 0,78 и “Производство на машини и обслужване без класифицираните” - минус 0.55 на сто.
 
Общата констатация е, че структуроопределящи предприятия в Общината имат ниска рентабилност на приходите и това е сериозен проблем за общинската икономика.
 
Другият оценяван показател “Ефективност на разходите” е тясно свързан с първия. Неговата интерпретация показва, че със 100 лв. разходи се създават 100,27 лв. приходи в предприятията от Общината, което показва много ниска степен на ефективност. Разбираемо е, че отрасли с най-ниска ефективност са предприятията постигнали ниска рентабилност на приходите.
 
Излизането от посоченото състояние налага ръководствата на предприятията да предприемат съответните мерки за обновяване на технологиите и производствата. Общината би могла да инициира мероприятия в това отношение.

Независимо от посоченото, Общината е с развиваща се икономика.
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм