Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ
 СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
№ на
админ.
структура
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата в лева
ОБА 2
8. Издаване на заповед за изземване на имот
- Копие от документ за собственост
- Скица от Агенция по кадастър
- Протокол за трасиране
- Удостоверение за наследници /при необходимост/
   Заявление    свободен текст
30 дни
безплатна
ОБА 3
1.Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
- скица от кадастралната карта
- документ за собственост
14 дни
7 дни
2 дни
 7.00 лв.
 10.00 лв.
 15.00 лв.
ОБА 3
2.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
-комплект проекти
- схема по чл. 56 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/
14 дни
25.00 лв.
ОБА 3
3. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
- проект
30 дни
35.00 лв.
ОБА 3
4. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра - Пловдив
-скица предложение за изменение на техническо задание
10дни
 
3дни
20.00 лв.
 
30.00 лв.
ОБА 3
5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми  
- комплект документ за собственост
-
в приемен ден
безплатно
ОБА 3
6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
-нотариален акт
-скица от Агенция по кадастъра
-предложение за изменение
10 дни
3 дни
20.00 лв.
30.00 лв.
ОБА 3
7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране
-нотариален акт
-скица от Агенция по кадастъра - Пловдив
14 дни
7 дни
18.00 лв.
30.00 лв.
ОБА 3
8. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
- документ за собственост
- комплект проекти
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 1.5.
ОБА 3
9. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
-документ за собственост
-проект
-виза за проект
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугите приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 1
ОБА 3
10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
- нотариален акт
- копие от разрешение за строеж
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугитеприета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 1
ОБА 3
11. Издаване на разрешение за строеж
- документ за собственост и скица за проектиране
- проекти всички части
30 дни
35.00 лв.
 
ОБА 3
12. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешително за строеж/
- копие от влязло в сила разрешение за строеж
- ситуация от одобрен проект
- копие от договор с ВИК 
 
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 14 а и 14 Б.
ОБА 3
13. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
- конструктивно становище
14 дни
35.00 лв.
ОБА 3
14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
- скица-предложение за изменение на ПУП
14 дни
20.00 лв.
ОБА 3
15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
- разрешение за строеж- оригинал 
- протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2
30 дни
35.00 лв.
ОБА 3
16. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
- документ за собственост
- проекти, одобрени и преработени
7 дни с доклад
30 дни за Експертен съвет по устройство на територията
/ЕСУТ/
безплатно
ОБА 3
17. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
- протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2
- разрешение за строеж, влязло в сила
- ПБЗ
- ПУСО
-договор за авторски надзор с проектанта
7 дни
10.00 лв.
ОБА 3
18. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
комплект одобрени проекти   екзекутиви и документ за собственост
30 дни
безплатно
ОБА 3
19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
досие, изготвено от лицензирана фирма за надзор в строителството
или
7 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 17 и т. 18 в зависимост от категорията
ОБА 3
20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
- нотариален акт
- разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
- архитектурен проект за сведение
 - Протокол обр. 2, 3 и 14
 
20 дни
10 дни
5 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 19
ОБА 3
21. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти  
- скица
- предложение
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
ОБА 3
22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
- скица - предложение
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
ОБА 3
23. Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
- скица - предложение
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
ОБА 3
24. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
- нотариален акт
30 дни
безплатно
ОБА 3
25. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
- одобрен проект за делба
- документ за собственост
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
ОБА 3
26. Издаване на удостоверение за търпимост
- декларации от трима свидетели - нотариално заверени
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
14 дни
50.00 лв.
ОБА 3
27. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 
 
- решение на Поземлена комисия
- удостоверение за наследници
- декларация за уредени взаимоотношения с ползватели;
или
30 дни
безплатно
ОБА 3
28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
-технически паспорт на сградата
14 дни
20.00 лв.
ОБА 3
29. Издаване на скици за недвижими имоти
- нотариален акт
-заверена скица от АК
14 дни
7 дни
2 дни
12.00 лв.
20.00 лв.
24.00 лв.
 
ОБА 3
32. Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
- решение на Поземлена комисия
- помощен план
30 дни
35.00 лв.
ОБА 3
35. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
- Договор за оператор /изготвен от общинска администрация/
- Заявление за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект /по чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите/
 
-
3 месеца
250.00 лв.
ОБА 3
36. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
Протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 

30 дни
безплатно
ОБА 3
37. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
- проекти - всички части
30 дни
безплатно
ОБА 3
40. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
- документ за собственост - копие
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
ОБА 3
41. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост
- план-схема се изисква за имоти, в регулация
- парцеларен план се изисква за имоти извън регулация
30 дни
Ст-та на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
ОБА 3
42. Предварително съгласие за прокарване на съоръжение на техническата инфраструктура
- парцеларен план
30 дни
20.00 лв. лв. 
ОБА 3
43. Издаване на акт за узаконяване на строеж
- Проекти - всички части
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 1.18 и 1.4
ОБА 3
44. Одобряване на Подробен устройствен план
- нотариален акт
- проект за ПУП
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, I, т. 6, т.7 и т.8
ОБА 5
1. Проверка за спазване определената линия за застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
- геодезическо заснемане
- копие на виза за строеж
- протокол - образец 2
- разрешение за строеж / влязло в сила/ - копие
30 дни 
безплатно 
ОБА 5
2. Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването
- документ за собственост
 - копие
- Протокол обр. 2
14 дни 10.00 лв.
ОБА 6
1.Презаверяване  на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
- нотариален акт
-заверена скица от АК
7 дни
3.00 лв.
ОБА 6 
2. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет
- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението
- покана за свикване на събр ание
14 дни
безплатно
ОБА 6
3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
- нотариален акт
-заверена скица от АК
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
ОБА 6
4. Справки /устни и писмени/ от кадастралната карта и кадастралните регистри
- документ за собственост
устни
 или писменни справки
веднага
безплатно
ОБА 7
1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 
- проект
-  снимка на рекламата
30 дни
15 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите,  приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, III
 
ОБА 7
3. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
- проект
- снимка на рекламата
30 дни
15 дни 
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, III
 
 
Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
- Разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
-План за управление на строителни отпадъци /ПУСО/ - 3 бр.
- План за безопасност и здраве /ПБЗ/ - 3 бр.
14 дни 
безплатно
 
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
- Разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
- Копие от документ за собственост
- Скица от Агенция по кадастър
- Одобрени проекти "Архитектура" и "Конструкции"
7 дни 
безплатно
ОБА 8
2. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
- удостоверение за наследници
-документ за собственост
-Заявление свободен текст
15 дни
7.00 лв.
ОБА 8
3. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
-удостоверение от ИАБХ -Пловдив за регистрация и представен № на пчелина и отделните пчелни семейства
- документ за собственост
- скица на имота
15 дни
безплатно
ОБА 8
4. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
- документ за собственост - копие
- скица на имота
Заявление свободен текст
 
14 дни
2.50 лв. за всяка марка
ОБА 8
5. Издаване на разрешения за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
-документ за собственост -копие
- скица на имота
Заявление свободен текст
14 дни
  съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 25.
Издаване на разрешение за премахване на растителност (дървесна и декоративна)

за 1 бр.-50.00 лв. от 2 до 5 бр.-100.00 лв.

за премахване на лозе - безплатно

  
ОБА 8
7. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция "Земеделие"
- Анкетна карта от Позелената комисия, коятосе заверява от Кмета на общината - за култури, отглеждани в регулацията на град Асеновград.
- За култури отглеждани извън регулацията на град Асеновград, в регулацията на кметствата - Анкетната карта се заверява от кмета /кметския наместник/ на съответното кметство.
Заявяване устно
1 ден
безплатно
ОБА 8
8. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
-
 
Заявление свободен текст
14 дни
безплатно
ОБА 8
9. Издаване на удостоверения за билки от култивирани лечебни растения
-
Заявление свободен текст
14 дни
безплатно
ОБА 8
10. Издаване на разрешително за достъп до горски територии
- разрешително за сеч от Държавно горско стопанство Асеновград
- документ за регистрация на фирмата в Агенция по вписванията
Заявление свободен текст
14 дни
безплатно
ОБА 9
1.Издаване на разрешение за преместване на растителност
-
заявление свободен текст
14 дни
6.00
ОБА 9

2.Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

- Копие от документ за собственост
-Скица от Агенция по кадастър 
заявление свободен текст
14 дни
безплатно
ОБА 9
4.Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
- документ за собственост
- комплект проекти
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 2.1 и 2.2

ОБА 9

5. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 
 
- документ за собственост -копие
- скица на имота
 
 
заявление свободен текст
14 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, II, т. 25.

За издаване на разрешение за премахване на растителност (дървесна и декоративна)

от 6 до 10 бр.-200.00 лв. над 10 бр.-300.00 лв.

за премахване на лозе - безплатно

ОБА 9
6. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
- заповед за отсичане от кмета на Общината
заявление свободен текст
30 дни 
безплатно
ОБА 10
1.Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
- документ за собственост;  
 - скица от АК;            
-  скица-предложение и техническо задание,
- положително становище от кмета на населеното място
7 дни за предписание 30 дни за ПУП след представяне на проекта
съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, приета с решение №871/25.02.2003 год., последно изм.с реш. №15/02.12.2015 г., приложение 2, I, 6.4

6.4. За земеделска земя

до 10 дка- 45.00 лв.

над 10 дка-45.00 лв.+ за всеки следващ дка. по 10 лв. 45+n*10, но не повече от 240 лв.

Извън СУНАУ
Издаване на удостоверения за идентичност на  административен адрес
- документ за собственост
 
14 дни
7 дни
2 дни
 
7.00 лв.
10.00  лв.
15.00 лв.
Извън СУНАУ
Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
-  скица от АК   гр. Пловдив
- копие от док-нт за собств
- нотар. заверено писмено съгласие от останалите съсобственици
- Когато заявителят е юридическо лице, удостоверение от Агенцията по вписванията
 
30 дни
54.00 лв.
Извън СУНАУ
Приемане на заявление за разпореждане с общински имоти
 
заявление свободен текст
30 дни
24.00 лв.
Извън СУНАУ
 
Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
- документ за придобиване
3 месеца
6.00 лв.
Извън СУНАУ
Справки по актовите книги
Официалния сайт на Община Асеновград – раздел Публични регистри или стая №410 отдел у-ние на Общ.соб-т и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане"
– документ за самоличност
 
веднага
безплатно
Извън СУНАУ
Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост
Официалния сайт на Община Асеновград – раздел Публични регистри или стая № 410 отдел у-ние на Общ. соб-т и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане"
– документ за самоличност
 
веднага
безплатно
Извън СУНАУ
Учредяване право на надстрояване и пристрояване
- документ за собственост
-скица АК или схема от АК
- скица-виза от Гл.архитект
- нотариално заверено писмено съгласие от останалите съсобственици
- когато искането е от юридическо лице - удостоверение от Агенцията по вписванията
заявление свободен текст
след Решение на Общински съвет - 30 дни
54.00 лв.
Извън СУНАУ
Приемане на заявление за разпореждане с общински имоти
- заявление свободен текст
 
30 дни
24.00 лв.
Извън СУНАУ
Искане за определяне на административен адрес
- документ за собственост или разрешение за строеж на нов обект;
-удостоверение за въвеждане в експлоатация
Заявление свободен текст
30 дни
20.00 лв.
Извън СУНАУ
Осъществяване на контрол по прилагане на Устройствените планове, одобрени инвестиционни проекти, строителни разрешения,  строителни нива и линии по чл.223 от ЗУТ
- документ за собственост
Заявление свободен текст
30 дни
6,00 лв.
Извън СУНАУ
Изготвяне на справки за предвижданията на ППЗОПОГСП, ОУП и ПРЗ в процедури
- документ за собственост
устни справки
веднага
безплатно
Извън СУНАУ
Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план
-нотариален акт
- проект за ПУП
30 дни
Жил. зони - до 3 имота - 50 лв.;
за вс.следващ + 5 лв.
Промишл. зони - до 3 имота -55 лв.;
- за всеки следващ + 5 лв.
Земеделски земи -до 10 дка-45лв.;
-над 10 дка -45лв. ;
- за всеки следващ + 10 лв
Извън СУНАУ
Издаване на удостоверения за съгласие за намаляване нормативно установените разстояния до имотните граници
- нотариален акт
 
безплатно
Извън СУНАУ
Разглеждане и одобряване на Технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински експертен съвет
-документ за собственост и проект
7 дни с доклад
30 дни за ЕСУТ
35 лв. + такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на такси и цени на услугите
Извън СУНАУ
Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право
собственост  
- удостоверение от Агенция по кадастър
- удостоверение за актуално състояние
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
Извън СУНАУ
Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
- скица-предложение за изменение на ПУП
14 дни
20.00 лв.
Извън СУНАУ
Издаване на разрешения за кастрене и премахване на растителност
- документ за собственост и скица на имота
заявление свободен текст
30 ден
6.00 лв.
Извън СУНАУ
Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктури, обекти и др.
-нотариален акт
-  скица от Агенцията по кадастъра и проект
30 дни
безплатно
Извън СУНАУ
Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности
-строително разрешение   
-документ за платена такса
- заявление свободен текст
веднага
ЦГЧ-2.00лв
І-зона -1.80лв
ІІ-зона – 1.60лв
ІІІ-зона-1.50лв ІV- зона -1.40лв
Извън СУНАУ
Заверка на копие на документ от технически архив
- документ за собственост или съдебно удостоверение
30 дни
А4–3лв
А3-6 лв
Над А3-10 лв
Комплексна администра-тивна услуга
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост
 
-
Заявление по образец утвърден от Басейнова дирекция-Пловдив
30 дни
255.00 лв. 
 
Комплексна администра-тивна услуга
Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост на физически или юридически лица, собственици на законно построена върху имота
- Заявление-образец
- скица  на поземления имот от АК - Пловдив
- скица на сградата или схема на самостоятелния обект в сграда, собстве-ност на заявителя, издадена от АК – гр. Пловдив
- договор за учр.право на строеж или удостове-рение за признато право на строеж по § 6 от ПР на ЗС
- документ за собственост в/у сградата или обект в сграда,или констативен акт от общ. администра-ция, че сградата е завършена в груб вид
- документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова
- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж
- декларация по чл.25, ал.8 от Закона за нотар. дейност за гражданство и гр. състояние
 
 
60 дни
60.00 лв. 
Комплексна администра-тивна услуга
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Заявление-образец
Нотариален акт
Документи удостоверяващи годината на построяване
При липса на такива нотариално заверена декларация от 3-ма свидетели
 
14 дни
55.00 лв.
Комплексна администра-тивна услуга
Издаване на удостоверение за отстояния за хазартни игри
Заявление и документ за собственост /договор за наем/
 
14 дни
45.00 лв.

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм