Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
По
СУНАУ
Наименование
на услугата
Прилагани
документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугатав лева
ОБА 2
1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
- документ за платена такса
- заявление по образец
7 дни
6.00 лв.
ОБА 2
3. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
- Договор за наем /нотариално заверен/
- Документ за доход
- Заявление за заявяване на услугата /по образец/
- Решение от ТЕЛК
- Съдебно решение /при развод/
- Удостоверение за задгранично пътуване
2 месеца
1.20 лв.
ОБА 14
1. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии
- Декларация за семейно и имотно състояние
- Документ за доход
- Заявление за заявяване на услугата /по образец/
- Копие от акт за смърт
- Разпореждане от НОИ
- Удостоверение за декларирани данни
- Удостоверение за наследници
Към формуляра
30 дни
безплатно
Комплексна административна услуга
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
- Заявление-образец
-документ за платена такса;
- удостоверение за регистрация на фирма;
- удостоверение за прехвърлени имоти;
-удостоверение за задгранични пътувания;
-служебни бележки за доходи;
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:
-договор за наем /нотариално заверен/;
- решение от ТЕЛК;
- съдебно решение /при развод/
2 месеца
 
14.00 лв.
Комплексна административна услуга
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии
-Разпореждане от НОИ, с което е отказано отпускането на друг вид пенсия;
-Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството;
-Служебна бележка от учебното заведение;
-удостоверение за доходи за последната една година;
- Заявление-образец
30 дни
5.00 лв.
Извън
СУНАУ
Извършване на справка  за наличието на жилищно-спестовен влог
- жилищно-спестовна книжка;
- документ за самоличност;
-
веднага
безплатно
Извън
СУНАУ
Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог
- жилищно
- спестовна книжка;
- документ за самоличност;
-
7 дни
безплатно
Извън
СУНАУ
Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове
- заявление;
- декларация по чл.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани;
- нотариален акт за покупка;
-строително разрешение;
- протокол за строителна линия и ниво;
- договор за строителство;
- други;
-
60 дни
безплатно
Извън
СУНАУ
 
Приемане на документи за продажба на общински жилища
-копие от настанителна заповед;
-документ за такса;
- декларация по чл. 7 ал.2 от Наредба по чл. 45 А от НУРУЖНГНПНПОЖИ;         -удостоверение за семейно положение;                       - удостоверение за декларирани недвижими имоти;
- удостоверение за регистрация на фирма;
- удостоверение за прехвърлени имоти;           -удостоверение за задгранични пътувания;
-служебни бележки за доходи;
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:-договор за наем  /нотариално заверен/;
- решение от ТЕЛК;
- съдебно решение /при развод/
 
-
6.00 лв.
Извън
 СУНАУ
Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни  жилищно-спестовни влогове
- декларация по чл. 2 от ЗУПГМЖСВ;
- писмо от Банка ДСК ЕАД;
- други;
 
 
2 месеца
 
безплатно
Извън
СУНАУ
Настаняване в общинско жилище
- документ за платена такса;
- декларация по чл. 7 ал.2 НУРУЖНГНПНПОЖИ;
- удостоверение за декларирани недвижими имоти;
- удостоверение за регистрация на фирма;
- удостоверение за прехвърлени имоти;
-удостоверение за задгранични пътувания;
-служебни бележки за доходи;
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:
-договор за наем /нотариално заверен/;
- решение от ТЕЛК;
- съдебно решение /при развод/
5 дни
2.40 лв.
Извън
СУНАУ
 
Издаване на дубликати и заверени копия от документи
-документ за платена такса;
-
2.50 лв./ страница
Извън
СУНАУ
Приемане на заявления  за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги.
- копие от смъртен акт;
- фактура;
- удостоверение за наследници;
- удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” за получени социални помощи
- заявление свободен текст
30 дни
безплатно
Извън
СУНАУ
Отпускане на еднократни социални помощи на граждани по Решение на Общинския съвет Асеновград
-Удостоверение за доход за последната 1 година на всеки от членовете на семейството
- Копие на разпореждане за отпусната пенсия в случай, че лицето е пенсионер и документ, от който да е виден размерът на пенсията
- Удостоверение за семейно положение
- Удостоверение за наследници
- Медицински документи- (експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЦТЕЛК, протокол на ЛКК и др)
- Документи, доказващи направени разходи за лечение
- Служебна бележка от Дирекция “Бюро по труда” за неработещите членове на семейството в трудоспособна възраст
- Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” за вида и размера на получени помощи или удостоверяваща, че лицето не се подпомага с помощи
- Документ, удостоверяващ наличие на бедствие, авария или пожар, констатирани от надлежно лице
- Документ за собственост на поразеното жилище или стопанските постройки, за които се иска помощта
- Други документи, потвърждаващи описаните факти и обстоятелства
 
30 дни

безплатно

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм