Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси



   ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ

 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
от списъка 
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата
I
от СУНАУ
Издаване на удостоверения за осигурителен доход /УП 2/
- Документ за идентичност на имена /при разлика в имената в РБългария и чужбина/
- Документи, удостоверяващи трудов стаж
- Заявление за издаване удостоверение УП2 и УП3
1 месец
безплатно
I
от СУНАУ
Издаване на удостоверения за осигурителен доход  /УП 3/
- Документ за идентичност на имена /при разлика в имената в РБългария и чужбина/
- Документи, удостоверяващи трудов стаж
- Заявление за издаване удостоверение УП2 и УП3
1 месец
безплатно
извън
СУНАУ
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход /УП 2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
- входирано писмо от НОИ или обаждане по телефона от служител на НОИ
-
1 месец
безплатно
ОБА 13
2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
- Искане - образец
7 дни
6.00 лв.
ОБА 13
3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
- Документ за самоличност
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
 5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв.
ОБА 13
4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
 2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
ОБА 13
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
 2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
ОБА 13
6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
ОБА 13
7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
- искане - образец
7 дни
безплатно
ОБА 13
8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
- Документ за самоличност
- Писмо от институция
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
- писмено искане ако заявителя е институция /ЧСИ, Полиция, НАП, Районен съд и др./ -7 дни
- устно заявяване - веднага
7 дни
безплатно
ОБА 13
9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
14 дни
 
3 дни
 
1 ден
 3.00 лв.
 
5.00 лв.
 
10.00 лв.
ОБА 13
10. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
1 ден
 /веднага/
7.00 лв.
ОБА 13
11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
- Документ за самоличност
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Копие на виза за строеж
- Копие от документ за собственост
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв.
ОБА 13
12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Копие от документ за собственост
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв. 
ОБА 13
13. Издаване на удостоверение за декларирани данни
- искане - образец
7 дни
3 дни
1 ден
2.50 лв.
5.00 лв.
7.00 лв.
Комплексна
административна
услуга
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
- Попълнено
Заявление-образец
- Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ
- Копие на документ за собственост
14 дни
 
3 дни
60.00 лв. 
 
95.00 лв.
Комплексна
административна
услуга
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство
Заявление-образец
7 дни
5.00 лв.
извън
СУНАУ
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имоти в регулация
Попълнено искане  –по образец/ за всеки имот отделно искане/
Копие на документ за собственост
14 дни
 
3 дни
6.00 лв.
 
 18.00 лв.
извън
СУНАУ
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски имоти
Попълнено искане  –по образец/за всеки имот отделно искане
- Копие от актуална скица
- Характеристика на земеделската земя;
- Копие на документ за собственост
- Копие от актуално удостоверение за наследници /в случай, че собственика по скица е починал/
14 дни
 
3 дни
6.00 лв. 
 
18.00 лв.
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината
 
- Попълнена декларация -  по образец
- документ за собственост
 Срок за подаване на декларация -2/два/ месеца
В случай, че имотът е придобит по наследство-срок за подаване-6 /шест/месеца
-ксерокопие от удостоверението за наследници
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата
- декларация - образец
- удостоверение за наследници
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства
- декларация - образец
- документ за собственост
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван автомобил- срок за подаване-2 месеца от :
-при внос –от регистрацията в КАТ;
-при покупка на територията на страната-от датата на нотариалната заверка
- декларация - образец
- копие от рег. талон
- копие от договора;
- копие от документ от платен данък при придобиване-2% местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната
- копие от квитанция за платен данък на превозното средство за тек.година
Ако автомобила е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 куб.м. и 117.64 kwсе прилага копие на решението на ТЕЛК и удостоверение за семейно положение 
 
 
 
 
 
 
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили-срок за подаване-2 месеца от :
-при внос –от регистрацията в КАТ;
-при покупка на територията на страната-от датата на нотариалната заверка
- декларация по образец
- договор за покупко-продажба
- талон за регистрация
- копие от документ от платен данък при придобиване-2% местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната
- копие от квитанция за платен данък на превозното средство за тек.година;
 веднага
 безплатно
извън
СУНАУ
 
 
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство-срок за подаване-2 месеца от :
-при внос –от регистрацията в КАТ;
-при покупка на територията на страната-от датата на нотариалната заверка
- декларация по образец
- договор за покупко-продажба
- талон за регистрация
- копие от документ от платен данък при придобиване-2% местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната
- копие от квитанция за платен данък на плавателното средство за тек.година
 веднага
 безплатно
извън
СУНАУ
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство- срок за подаване-2 месеца от :
-при внос –от регистрацията в КАТ;
-при покупка на територията на страната-от датата на нотариалната заверка
- декларация по образец
- договор за покупко-продажба
- талон за регистрация
- копие от документ от платен данък при придобиване-2% местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната
- копие от квитанция за платен данък на въздухоплавателното средство за тек.година
 веднага
 безплатно
извън
СУНАУ
Приемане и обработване на декларация за отписване на моторно превозно средство
Попълнена декларация-по образец
-Копие на договор за покупко-продажба;
-Удостоверение от КАТ за прекратена рагистрация на превозното средство
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване  на декларации за облагане с годишен патентен данък
- Декларация по образец
 Декларация по образец     
/предоставя се в отдел "Местни приходи"-стая 201 - Дежурен инспектор/      
 веднага
 безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци
- декларация - образец;
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
 
Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им
- декларация -   образец; 
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции
- искане - образец;
-документ, доказващ плащането
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
Приемане на декларации за облагане с годишен туристически данък
 - декларация - образец; 
веднага
безплатно
извън
СУНАУ
Приемане и обработване  на справка - декларация за брой реализирани месечни нощувки
 - декларация - образец; 
веднага
безплатно
 
 
 
 
 
 
 

 




Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм