Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И БАЗИ ДАННИ"
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД   
 
 
Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер 53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
№ от
адм. регис
тър 
Наименование
на
услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата  в лева
Възстановяване или промяна на име
- документ за самоличност
 
заявление по образец
/попълва се пред длъжностното лице и се заверява нотариално/
 
 
- 30 дни
безплатно
Издаване на удостоверение за наследници
- искане за издаване на у-ние за наследници
- документ за самоличност ;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 Издаване на удостоверение за семейно положение
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага 
3.00 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв. 
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
 /в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
 
3.00 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
 
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага  
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв. 
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
- документ за самоличност;
- документите, в които имената се
различават;
-документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
- документ за самоличност ;
- официален документ, от който да са видни
името, датата на раждане,
полът и семейното положение
на чуждия гражданин,
преведени и легализирани.
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
10.00 лв.
 
15.00 лв. 
 
20.00 лв.
 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- декларация по образец от българския
гражданин
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
10.00 лв.
 
15.00 лв. 
 
20.00 лв.
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
- Декларация по чл. 92, ал. 3
от Закон за гражданска регистрация
- Документ за самоличност
- Заявление за заявяване
на услугата /по образец/
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите
на искане от други лица/;
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 
- Заявление за постоянен адрес
- документ за самоличност ;
- документи по гражданско състояние
/акт за раждане, акт за граждански брак/;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено изришно пълномощно
/в случаите
на искане от друго лице/;
-нотариален акт за собственост или договор
за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР /подписва
се от собственика на жилището пред дл. лице
в общината или пред нотариус/;
За малолетни, непълнолетни и поставени под
запрещение лица заявяването се извършва от
законните им представители
 
 
 
веднага
4.00 лв.
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите
на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
- Адресна карта за настоящ адрес
- Декларация по чл. 92, ал. 3 от З
акон за гражданска регистрация
- Документ за самоличност
- Нотариален акт
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите
на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
- адресна карта за настоящ адрес
- документ за самоличност ;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено изришно пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
-нотариален акт за собственост или договор
за наем;
-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР
/подписва се от собственика на жилището пред
дл. лице в общината или пред нотариус/;
 
 
веднага
4.00 лв.
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите
на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за правно ограничение
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
- Документи за самоличност на родителите
устно
 
при съставяне на акта
безплатно
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
- документ за самоличност;
- документи от чужбина /копие от акта,
удостоверение
за идентичност на имена и др./,
преведени и легализирани;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
10 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
30.00 лв.
 
60.00 лв.
 
90.00 лв.
 Промяна в актовете за гражданско състояние
- документ за самоличност;
- съдебно решение, заявление или указ на 
Президента;
До 3 дни
безплатно
Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистра на населението
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал
- документ за самоличност;
устно
 
 
веднага след сключването на брака
безплатно
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат
- Документ за самоличност;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно  
/в случаите на искане от други лица/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
- лична карта на обявител;
при съставяне на акта
безплатно
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
- документ за самоличност на лицето, което
трябва да бъде наследник на починалия;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
- документ за самоличност ;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
3.00 лв.
 
6.00 лв.
 
9.00 лв.
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
- документ за самоличност;
- документите по гражданско състояние,
издадени на територията на
община-Асеновград;
- документ за платена такса;
веднага
7.00 лв.
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
- документ за самоличност;
- удостоверение за разрешение за постоянно
пребиваване;
- подадено заявление за постоянен и
настоящ адрес
- документи по гражданско
състояние /раждане,
гр. брак, развод/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
10.00 лв.
 
15.00 лв.
 
20.00 лв.
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.
- документ за самоличност ;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
 
10.00 лв.
 
15.00 лв.
 
20.00 лв.
Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението
- документ за самоличност ;
- документ за платена такса;
- нотариално заверено пълномощно
/в случаите на искане от друго лице/;
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистъра на населението
 
 
 
 
веднага
10.00 лв.
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и  институции
- Писмо от институция
веднага
безплатно
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи.
- заявление свободен текст
- декларация от двамата съпрузи с нотариална
заверка на подписите за избрания режим
или удостоверение от нотариуса
/при сключен брачен договор/
 
заявление свободен текст
 
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
10.00 лв.
 
15.00 лв.
Припознаване на дете.
- заявление свободен текст;
- нотариално заверена декларация от бащата
за припознаване;
- документ за самоличност на бащата.
заявление свободен текст
 
 
 
3 месеца след писмено уведомяване на майката
безплатно
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
- Документ за платена такса
- Искане от съдебен изпълнител
До 3 дни
Таксата е съобразно исканите данни
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на наличие на българско гражданство
- Акт за раждане - заверено копие
- Документ за идентичност на имена
/при разлика в имената в
РБългария и чужбина/
- Документ за платена държавна
такса в размер на 50 лв.
- Документ, удостоверяващ датата и
начина на напускане на страната
- Заявление на Министерството на
правосъдието-по образец
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистра на населението
- Копие от документ за самоличност от държавата,
чийто гражданин е лицето - при наличие
на друго гражданство
- Снимки 2 бр.
- Справка от регистрите на населението,
относно гражданството на лицето
1 ден след датата на регистрация в Информационния център на Общината
15.00 лв.
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган    
- Декларация по член 117 от Кодекс на
международно частно право -
нотариално заверена
- Документ за самоличност
- Заявление, съгл. чл. 117 и 118
от Кодекс на международно частно право
- Нотариално заверено изрично пълномощно
/в случите на искане от други лица/
- Решение за развод - преведено и легализирано
 
и
 
 
Обикновена -
10 работни дни
Бърза - 3 работни дни
30.00 лв.
 
60.00 лв.
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
- Заявителят подава заявление в ИЦ
на община Асеновград с придружаващите
документи за услугата и администрацията
ги преглежда за допустимост.
- Ако заявлението е пратено
по ел. поща или пощата
- при получаването му се
представя документ за самоличност
- Заявление за заявяване на услугата
/по образец/
 
Обикновена -
5 работни дни
Бърза - 3 работни дни
Експресна – веднага
10.00 лв.
 
13.00 лв.
 
16.00 лв.
4
Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
- Заявителят подава заявление в ИЦ
на община Асеновград, по е-поща
или пощата
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистра на населението
 
 
 
 
До 5 дни
безплатно
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
- Заявителят подава заявление в ИЦ
на община Асеновград с
придружаващите документи за услугата
- Искане за издаване на удостоверение
въз основа на регистра на населението
.
До 5 дни
безплатно
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм