Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 2018
 
Управлението и разпореждането с общинскатасобственост е цялостен и структурен подход за дългосрочно управление на собствеността и инструмент за ефикасно и ефективно предоставяне на публични блага и услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и приетата Стратегия за управление на общинската собственост. В изпълнение на стратегията всяка година общински съвет приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост.
 
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост се разработва на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската  собственост.
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява политиката иприоритетитена Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018г.  Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост Програмата се приема най – късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината. Тя съдържа:
 
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение
 
Придобиването , управлението и разпореждането с имоти и вещи – собственост на община Асеновград, се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, в интерес на населението на община Асеновград, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
 
Управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост ще се осъществява при спазване принципите на:
  • законосъобразност;
  • приоритетност на обществения интерес;
  • целесъобразност;
  • бързина, публичност и прозрачност на процедурите;
  • състезателност при разпореждането;
  • плановост;
  • отчетност и вътрешен контрол;
  • създаване на условия за икономически ефективно управление и разпореждане и привличане на инвеститори, които да осигурят устойчиво икономическо развитие.
Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретните политики при управлението и разпореждането с тях да бъдат самостоятелно определени.   
 
Доброто управление на общинската собственост, носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, учредяване на възмездно право на ползване, продажби, право на строеж и др. Независимо от активността на адмиситрацията в различните й звена, Програмата зависи най – вече от инвестиционния интерес на физическите и юридическите лица.
 
ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост
 

№ по ред

Вид дейност

Прогнозни стойности в лв.  

 

Очаквани приходи

 

 

І. От управление на имоти – общинска собственост

 

1.

Отдаване под наем на помещения

215 320

2.

Отдаване под наем на павилиони

72 000

3.

Отдаване под наем на терени

159 362

4.

Отдаване под наем на съоръжения

8 500

5.

Отдаване под наем на язовири

36 140

6.

Отдаване на земеделска земя под наем

105 000

7.

Отдаване под наем на общински жилища

80 500

8

Отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар

210 000

9.

Отдаване под наем на обекти, находящи се в Търговския център

170 000

 

Всичко от управление на имоти – общинска собственост

1 056 822

 

ІІ. от разпореждане с имоти – общинска собственост

 

1.

Продажба на сгради   – общинска собственост, в т.ч. общински жилища

164 000

2.

Продажба на земя

2 098 810

3.

Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи

2000

4.

Приходи от продажба на тръжна и конкурсна документация

5000

 

Всичко от разпореждане с имоти общинска собственост

2269810

 

ІІІ. Приходи от концесии

170 000

 

всички приходи

2 827 822

 

необходими разходи

 

1.

Разходи за пазарни оценки

15 000

2.

за отчуждаване на имоти за неотложни общински нужди и за придобиване на земя

182 300

3.

За актуване, разпореждане и управление с общински имоти /скици, характеристики, такси и др./

3 000

4.

Застраховане на обекти – публична общинска собственост и вещи

6 000

5.

Разходи за охрана на обекти общинска собственост

123 040

6.

Разходи за текущи и аварийни ремонти на обекти общинска собственост

30 000

7.

Разходи за поддръжка и ремонт на общински жилища

2 500

 

8.

Разходи за изплащане на обезщетение по споразумение от 26.06.2017г. за ПИ 00702.518.173 по КК на гр. Асеновград

360

 

ВСИЧКИ РАЗХОДИ

362 200

 
Предложените за 2018г. приходи от наеми в размер на 1 056 822 лв.са формирани след анализ на действащите към момента договори за наем. За тяхното  изчисляване е използвана базата  за м. Ноември и м. Декември 2017г. по действащите договори за наем на общинско имущество.
 
ІІІ.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем , за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия
 
Обекти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем:
 
 №
по
ред
 
Описание на имота
 
                  
 
                                              ПОМЕЩЕНИЯ  и  ПАВИЛИОНИ
1.      
Помещение с обща площ 29.34 кв.м. (лекарски кабинет № 31, ет. 2 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности-АИППМП” – ½
2.      
Помещение с обща площ 29.34 кв.м. (лекарски кабинет № 32, ет. 2 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28 , с предназначение “Здравни дейности-АИППМП” – ½ практика 
3.      
Помещение с обща площ 27.64 кв.м. (лекарски кабинет № 1, ет. 3 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности - АИППМП” – ½ практика 
4.      
Помещение с обща площ 27.64 кв.м. (лекарски кабинет № 2, ет. 3 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в сграда с КИ 00702.526.263.1 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности - АИППМП” – ½ практика  
5.      
Помещения с  обща площ 50.17 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се в кв. Горни Воден, ул. „Свети Кирик” № 38, КИ 99087.504.231.2 по КК на Горни Воден, с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
6.      
Помещения с обща площ 53.54 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се в ЗС с. Новаково, КИ 51830.501.284.1.1 по КК на с. Новаково, с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”  
7.      
Помещения с обща площ 24.40 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се на ІІ етаж в административна сграда – Кметство, читалище, поща, с КИ 53761.100.89.2 по КК на с. Орешец, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв. 12 по плана на с. Орешец, с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
8.      
Помещение с площ 14 кв.м., находящо се във ФЗП с. Врата; Помещение с площ 12.25 кв.м., находящо се  във ФЗП с. Мостово, Помещения с площ 26 кв.м. в с. Три могили,  Помещение с площ 25.58 кв.м.,  находящо се във ФЗП с. Добростан,  с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
9.      
Помещения с обща площ 61.68 кв.м. (лекарски кабинет, манипулационна, чакалня  и обсл. площи), находящи се в приземния етаж на сграда – Кметство, с КИ 02974.11.162.1 по КК на с. Бачково, кв.14 по плана на с. Бачково, с предназначение “Здравни дейности – АИППМП”
10.    
Помещения с обща площ 59.76 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се в ЗС с. Козаново, ул. „Чая” № 35, КИ 37633.100.195.2 с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
11.    
Помещения /павилионен тип/ с обща площ 112.50 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се в ЗС с. Боянци, попадащи в ПИ с КИ 06029.502.81.1 и 06029.502.81.2 с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
12.    
Помещение с обща площ 75.89 кв.м. ((лекарски кабинет, манипулационна, чакалня  и обсл. площи), находящи се на І етаж в сграда (ФЗС) КИ 69273.25.137.1 по КК на с.Стоево, с предназначение -  “Здравни дейности – АИППМП
13.    
Помещение с обща площ 32.84 кв.м.( (стоматологичен кабинет №1 и обсл. площи), находящи се в  сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
14.    
Помещение с обща площ 29.46 кв.м. (стоматологичен кабинет №2 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика 
15.    
Помещение с обща площ 31.17 кв.м. (стоматологичен кабинет №4 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
16.    
Помещение с обща площ 31.17 кв.м. (стоматологичен кабинет №4 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
17.    
Помещение с обща площ 31.36 кв.м. (стоматологичен кабинет №6 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика   
18.    
Помещение с обща площ 30.08 кв.м. (стоматологичен кабинет №7 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
19.    
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №8 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
20.    
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №8 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
21.    
Помещение с обща площ 31.29 кв.м. (стоматологичен кабинет №10 и обсл. площи), находящи се в сграда с КИ 00702.511.178.9 по КК на Асеновград с адрес: гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника), КИ 00702.511.178.9 с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
22.    
Помещение/павилионен тип/ с обща площ 26.64 кв.м. (стоматологичен кабинет  и обсл.площи), находящи се в гр.Асеновград, бул.»България» № 49 (зад бивша стоматологична поликлиника), КИ 00702.511.178.3 с предназначение «Здравни дейности – АИПППДМ»
23.    
Помещениес 27.97 кв.м. (стоматологичен кабинет № 6 и обсл.части) находящо се в сграда с КИ 99088.503.533.1 по КК на кв. Долни Воден, с адрес: гр.Асеновград, кв. Долни Воден, ул.Камара» № 2 ет.2, с предназначение «Здравна дейност - АИПППДМ” -  ½ практика
24.    
Помещение/павилионен тип/ с обща площ 26.64 кв.м. (стоматологичен кабинет  и обсл.площи), находящи се в гр.Асеновград, бул.»България» № 49 (зад бивша стоматологична поликлиника), КИ 00702.511.178.3  с предназначение «Здравни дейности – АИПППДМ»
25.    
Помещения с обща площ 32.55 кв.м. (стом. кабинет и обсл. части), находящи се в Асеновград, ул. „Захари Стоянов” № 7, КИ 00702.527.146.13 по КК на Асеновград, с предназначение «Здравни дейности – АИПППДМ»
26.    
Помещение с обща площ 18.89  кв.м. (стом. кабинет -14.57 кв.м. и обсл.площ - 4.32 кв.м.), находящи се в сграда с КИ 55590.111.112.11 по КК на с. П. Евтимово, СЗУ, построена в УПИ IX – администрация, търговия и обществено хранене, кв.158 по плана на с.П.Евтимово с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
27.    
Помещение с обща площ  14.60 кв.м. (стом. кабинет и чакалня), находящи се в сграда с КИ 51830.501.284.1, Здравна служба, кв. 53 по плана на с. Новаково с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
28.    
Помещение с обща площ  16.46 кв.м. (стом. кабинет и чакалня), находящи се в сграда с КИ 31108.100.332.1, Здравна служба, построена в пар. II -384, кв.44 по плана на с. Златовръх, ул. „23-ти септември” № 44, с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”  
29.    
Помещения с обща площ 21.95 кв.м. / стоматологичен кабинет и обсл. части/,  находящи се в сградата на Здравна служба с КИ 43298.502.163.1,  кв. 32 по плана на с. Леново, с предназначение:  “Здравни дейности – АИПППДМ”
30.    
Помещениес площ 19.16 кв.м. (стоматологичен кабинет и обсл. части) находящ се на ІІ етаж в административна сграда – Кметство, читалище, поща с КИ 53761.100.89.2, построена в УПИ ІІІІСНС, кв.12 по план на с.Орешец, с предназначение “ Здравни дейности – АИПППДМ”
31.    
Помещение/павилионен тип/ с обща площ 51 кв.м., находящо се в УПИ ІІ – зеленина, стоматология и ТП, кв. 39 по плана на гр. Асеновград, КИ 00702.511.178.1 с предназначение «Клубна дейност» -
32.    
Помещение с обща площ 22.76 кв.м. (стая № 102 и обсл. площи), находящо се на І етаж в сграда с КИ 00702.522.112.1, с адрес:  ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград, с предназначение „клубна дейност”
33.    
Помещение с обща площ 30.77 кв.м. (стая № 104 и обсл. площи ), находящо се на І етаж  в сграда с КИ 00702.522.112.1, с адрес:  ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”- 
34.    
Помещение с обща площ 31.42 кв.м. (стая № 108 и обсл. площи ), находящо се на І етаж  в сграда с КИ 00702.522.112.1, с адрес:  ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност” –
35.    
Помещение с обща площ 13.64 кв.м. (стая № 110 и обсл. площи ), находящо се на І етаж  в сграда с КИ 00702.522.112.1, с адрес:  ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност” - свободна
36.    
Помещение (стая № 5 и обсл.площи) с площ 31.50 кв.м., находящо се на ІІ етаж в сграда с КИ 00702.513.221.2, с адрес:   ул.”Васил Левски”№ 7 , Асеновград,  с предназначение „ офис”
37.    
Помещения (стая № 201 и № 202 и обсл.части) с площ 38.12 кв.м., находящи се на ІІ етаж  на сграда с КИ 00702.518.90.1, построена в УПИ ІІІ – хотел, имот 2137, кв. 186 по плана на Асеновград , административен адрес:  ул.”Изложение”№ 6 , с предназначение „ офиси”
38.    
Помещение /павилионен тип/ с площ 108 кв.м., попадащо в УПИ І – озеленяване, кв. 364 по ПУП на в гр. Асеновград, ул. „Бяла черква”, КИ 00702.532.108.2 по КК на града, с предназначение: „Заведение за хранене и развлечение”
39.    
Помещение с площ 27.10 кв.м., находящо се в гр. Асеновград, ул. „Отон Иванов” № 70, КИ 00702.521.189.1 по КК на Асеновград, с предназначение: „Търговия на дребно”
40.    
Помещение /павилионен тип/ с площ 18 кв.м., находящо се в гр. Асеновград, кв. Запад, ул. „Книжна фабрика”, кв. 1, УПИ І – комплексно застрояване, КИ 00702.508.68.7 по КК на Асеновград, с предназначение: „Сватбени услуги”
41.    
Помещение с площ 43.20 кв.м., обособена част от склад № 3, находящ се  в сграда  с КИ 00702.507.23.1 по КК на Асеновград с НТП: „Друг вид производствена, складова и инфраструктурна ”,  с предназначение: „склад”
42.    
Помещение с площ 99 кв.м., с КИ 38385.211.275.1.9, находящо се на І-ви етаж в сграда построена в ПИ с КИ 38385.211.275 по КК на с. Конуш, ул. „Капитан Райчо” № 2, с предназначение: „Клубна дейност”
43.    
Помещение с  площ 13.10 кв.м., находящо се в сграда с кад.№ 38385.210.185.3, построена в имот с кад.№ 38385.210.185 по  КК на с. Конуш, с предназначение „офис”
44.    
Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 38385.211.275.1.5 по КК на с. Конуш, с площ от 24.94 кв.м., с предназначение: фризьорски салон, административен адрес: с. Конуш, ул. „Капитан Райчо” № 2
45.    
Помещениес площ 41 кв.м., находящо се в сградата на Културен дом с КИ 31108.100.287.1 по КК на с. Златовръх, построена в УПИ І-Културен дом и лятно кино, кв.42 по план на селото, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”.
46.    
Помещение с обща площ 28.94 кв.м. (стая № 3 – 22.26 кв.м. и обсл.части – 6.68 кв.м.) находящо се на ІІ етаж в сграда с КИ 00702.513.221.2, с адрес:   ул. Васил Левски № 7, Асеновград, с предназначение: образователни дейности
47.    
Сграда с кад.№ 00702.529.213 по КК на Асеновград, ЗП 46 кв.м., на 1 етаж, с предназначение друг вид обществена сграда,  ул.»Опълченска» № 13
48.    
Сграда скад.№ 00702.527.155.4 по КК на Асеновград, ЗП 56 кв.м., на 1 етаж, с предназначение «постройка на допълващо застрояване»,  (учебна работилница)
49.    
Помещение с площ 43.20 кв.м., находящо се в приземния етаж в  сграда с кад. № 72789.501.694.1, построено в ПИ № 72789.501.694 по КК на с.Тополово, предназначение „фитнес зала”
50.    
Помещение с обща площ 68.06 кв.м.(помещение – 56.60 кв.м. и обсл.части – 13.46 кв.м.) – част от двуетажна сграда с КИ 72789.503.40.1 по КК на с. Тополово, ул.”Цар Калоян” № 103, УПИ V-ППО, кв.57 по ПУП на с.Тополово, с предназначение – „Склад”
51.    
Помещение /Павилионен тип/ с обща площ 14.40 кв.м., находящо се на ул. Калоян, УПИ І – детска градина, кв. 66 по плана на с. Тополово / до оградата на бившето училище в Малко Тополово/, с предназначение «търговия на дребно с хранителни стоки» .
52.    
Помещения с площ 66.20 кв.м. находящи се в сграда – читалище, построена в УПИ ІІІ – читалище, лятно кино, кв.26 по плана на с.Леново, с предназначение: „Заведение за хранене и развлечение – кафе сладкарница”
53.    
Помещение с площ 39.84 кв.м. находящо се в сграда – читалище с КИ 43298.501.171.1 по КК на с. Леново, построена в УПИ ІІІ – читалище, лятно кино, кв.26 по плана на с.Леново, с предназначение:      „ търговия на дребно хр.стоки”.
54.    
Самостоятелен обект в сграда с КИ № 43298.501.174.1 по КК на с.Леново със ЗП 96.00 кв.м. с предназначение: „за делова и административна дейност” ( клуб на пенсионера).
55.    
Помещение с площ 142 кв.м., обособена част от „Административна сграда – Кметство с магазин на І-ви и младежки клуб в приземието”, с КИ 51830.501.237.7 по КК на с. Новаково, построена в УПИ VІІ – магазин, ресторант и младежки клуб, кв.43 по план на с. Новаково, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”.
56.    
Помещение с полезна площ 64 кв.м., находящо се на приземен етаж в сграда – читалище, с КИ № 49309.28.118.1 по КК на с.Мулдава, с предназначение: „склад”.
57.    
Помещение с площ 98 кв.м., находящо се в избения етаж в сграда читалище с КИ 99088.503.289.1, построена в УПИ І – културен дом, СОНС, кв. 41 по план на кв. Долни Воден, Асеновград, с предназначение „фитнес зала”.
58.    
Помещение с площ 48 кв.м., находящо се в партерния етаж в сграда читалище с КИ 99088.503.289.1, построена в УПИ І – културен дом, СОНС, кв. 41 по план на кв. Долни Воден, Асеновград, с предназначение „кафе - сладкарница”.
59.    
Помещение (павилионен тип) с площ 39.31 кв.м., част от обект с КИ 99088.502.381.1, находящо се в кв.30 по план на кв.Долни Воден, с предназначение „клубна дейност”
60.    
Помещения с обща площ 50.09 кв.м., находящи се на І - ви етаж в двуетажна сграда с КИ 55590.111.112.11 по КК на с. П. Евтимово, построена  в югоизточната част на УПИ ІХ – администрация, търговия и обществено хранене, кв. 15 по плана на с. Патриарх Евтимово, с предназначение: „други хуманитарни дейности” .
61.    
Помещение с полезна площ 69.90 кв.м., находящо се в избения етаж на сграда, построена със средства на самооблагането със ЗП 1657 кв.м., находяща се в имот с кад. №  00702.518.39 по КК на гр. Асеновград, с предназначение: „зала за спортни дейности”.
62.    
Помещение с обща площ 62.52 кв.м. (търговска площ /зала/ - 40.18 кв.м. и обсл. части – 22.34 кв.м.), представляващ самостоятелен обект на първи етаж в сграда с кад. №  06029.502.946.2.2 по КК на с. Боянци, с предназначение: „търговска дейност - аптека”.
63.    
Помещение с обща площ 33.73 кв.м. (основно помещение – 18.36 кв.м. и обсл. части – 15.37 кв.м.), намиращо се в приземния етаж на сграда с кад. №  06029.502.946.1 по КК на с. Боянци, с предназначение: „кафе - сладкарница”.
64.    
Помещение /павилионен тип/ с площ 56.00 кв.м., поставено върху терен – публична общинска соственост, находящ се в ПИ 38385.210.172 по КК на с. Конуш, с предназначение „търговия на дребно”.
65.    
Помещение с обще полезна площ 5.60 кв.м., представляващ част от самостоятелен обектв сграда с КИ 69273.16.77.2.2 по КК на с. Стоево, с предназначение: за обществено хранене (кафе – аперитив на стадиона)
66.    
Магазин № 3, с площ 55.47 кв.м., (търговска площ – 21.50 кв.м. и терен – 33.97 кв.м.), находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград, УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
67.    
Магазин № 15, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград, УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
68.    
Магазин № 16, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград , УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
69.    
Магазин № 20, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград , УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
70.    
Магазин № 23, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград ,  УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
71.    
Магазин № 26, с площ 7.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград , УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
72.    
Магазин № 27, с площ 7.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград , УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
73.    
Магазин № 114, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград , УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.
74.    
Магазин № 115, с площ 4.00 кв.м., находящ се в ПИ  00702.510.223 по КК на гр. Асеновград ,  УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „търговия на дребно”.

 

Терени

 

1.     
Терен № 1 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-ключарски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 па КК на Асеновград
2.      
Терен № 2 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-обещарски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 па КК на Асеновград
3.      
Терен № 3 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-точиларски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 па КК на Асеновград
4.      
Терен № 4 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-часовникарски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 па КК на Асеновград
5.    
Терен № 5 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-тапицерски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 па КК на Асеновград
6.      
Терен № 6 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-електротехнически”, попадащ в ПИ 00702.518.8 поКК на Асеновград
7.      
Терен № 9 с площ 12 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „услуги-хранителни стоки”, попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
8.      
Терен № 10 с площ 15 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – жил.застрояване и магазини кв.207 по рег.план на Асеновград, с предназначение „фризьорски услуги”, попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград 
9.      
Терен с площ 82.50 кв.м., находящ се в УПИ ІІ – зеленина, стоматология и ТП, кв. 39, с предназначение „Тапицерски услуги”, попадащ в ПИ с КИ 00702.511.178.4 по КК на Асеновград 
10.    
Терен № 1 с площ 15.60 кв.м., находящ се на бул. „Васил Левски”  (след автогарата), с предназначение „Търговия на дребно – промишлени стоки”, попадащ в ПИ с КИ 00702.510.191 по КК на Асеновград
11.    
Терен № 3 с площ 16.50 кв.м., находящ се на бул. „Васил Левски”  в улична регулация между кв. 63 и кв. 64 по регулационния план на града, с предназначение „Търговия на дребно – промишлени стоки”, попадащ в ПИ с КИ 00702.513.201 по КК на Асеновград
12.    
Терен № 5с площ 12.60кв.м., находящ се на бул. „Васил Левски”  в улична регулация между кв. 47 и кв. 64 по регулационния план на града, с предназначение „Търговия на дребно – промишлени стоки”, попадащ в ПИ с КИ 00702.513.201 по КК на Асеновград.
13.    
Терен № 4 с площ 103 кв.м., находящ се в кв. Запад, ул. „Лозница” , с предназначение „Търговия на дребно”, попадащ в ПИ с КИ 00702.508.231 по КК на Асеновград
14.   
Терен № 2 с площ 80.50 кв.м., находящ се в кв. Лаково, ул. „Росица” , с предназначение „Търговия на дребно”, попадащ в ПИ с КИ 00702.533.131.1 по КК на Асеновград
15.    
Терен № 1 с площ 25.60 кв.м., находящ се в пар.ІІ – финансови, кредитни и застрахователни нужди, кв.200 по плана на гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” , с предназначение „Заведение за хранене и  развлечение” (плочата), попадащ в ПИ 00702.518.143 по КК на Асеновград 
16.    
Терен с площ 50.45 кв.м., с КИ 00702.513.148.4, находящ се в УПИ І – КЖС, магазини и ТП, кв. 71, по плана на Асеновград,  бул. „Марица” , с предназначение „Заведение за хранене и развлечение”
17.    
Терен  с площ 20 кв.м., находящ се в кв. Долни Воден  в улична регулация, с предназначение „Търговия на дребно – непакетирани хранителни стоки”, попадащ в ПИ с КИ 99088.501.165 по КК на кв. Долни Воден
18.    
Терен  с площ 87 кв.м., находящ се в УПИ ІV – ИЦМ, кв. 7 по плана на кв. Долни Воден,  в улична регулация, с предназначение „Търговия на дребно – хранителни стоки”, попадащ в ПИ с КИ 99088.501.144.1  по КК на кв. Долни Воден
19.   
Терен № 1 с площ 16 кв.м., находящ се в ПИ 06029.502.535 па КК на с.Боянци, с предназначение
 «търговия ня дребно».
20.    
Терен № 1 с площ 25.80 кв.м., находящ се на ул. «Цар Иван Асен ІІ», кв. 269 по регулационния план на гр. Асеновград, предназначение: «Търговия на дребно с хранителни стоки», попадащ в ПИ 00702.525.123.8 по КК на Асеновград.
21.    
Терен № 2 с площ 9 кв.м., находящ се в УПИ ІХ – читалище, кв. 11 по плана на с. Мулдава, предназначение: «Търговия на дребно» , попадащ в ПИ 49309.28.118 по КК на с. Мулдава
22.   
Терен № 2 с площ 9 кв.м., находящ се на ул.» Зареница»с.Нар.бани, с предназначение «продожба на вестници», попадащ в ПИ 51127.201.173 по КК на с.Нар.бани
23.    
Терен с площ 28 кв.м. находящ се в УПИ І – детска градина, кв.66 по план на с.Тополово, с предназначение „търговия на дребно– хранителни-стоки”, попадащ в ПИ 72789.503.429 по КК на с.Тополово
24.    
Терен с площ 146.10 кв.м., находящ се  на ул. “6-ти януари”, кв.107, УПИ /пар./ VІІІ-озеленяване по плана на Асеновград, с  предназначение “Кафе-аперитив” , попадащ в ПИ 00702.515.207 по КК на Асеновград.
25.    
Терен 200 кв.м.,  кв. Изток , предназначение – „търговска дейност”, попадащ в ПИ 00702.520.13 по КК на Асеновград
26.    
Терен с площ  16 кв.м., находящ се в ПИ 00702.518.2 по КК на Асеновград, предназначение „ търговия на дребно- продажба на кафе и закуски”.
27.    
Терен № 1 с площ 51 кв.м., находящо се на ул.”Лозница”, кв.Запад, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”, попадащ в ПИ 00702.508.2 по КК на Асеновград
28.    
Терен № 2 с площ 30 кв.м., находящо се на ул.”Лозница”, кв.Запад, с предназначение „търговия на дребно”, попадащ в ПИ 00702.508.2 по КК на Асеновград
29.    
Обект 5а – Терен с площ 8.60 кв.м. и 3 бр.маси, находящ се в УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „Търговия ня дребно”попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград
30.    
Обект № 8а – терен с плащ 4.80 кв.м. и 1 бр.маса, находящ се в УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „Търговия на дребно”, попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград
31.    
Обект 11а – Терен с площ 11.40 кв.м. и 3 бр.маси, находящ се в УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „Търговия ня дребно”попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград
32.    
Обект 12а – Терен с площ 5.80 кв.м. и 2 бр.маси, находящ се в УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „Търговия ня дребно”попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград
33.    
Обект 46а – Терен с площ 11.70 кв.м. и 3 бр.маси, находящ се в УПИ ІІ – общински пазар, кв.21 по план на ПЗ „Север”, с предназначение „Търговия ня дребно”попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград
 
Други обекти
 
1.      
Обект №1 с площ 9.30 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
2.      
Обект №2+3 с площ 9.30 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
3.      
Обект №9 с площ 8.66 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
4.      
Обект №12 с площ 7.50 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
5.      
Обект №13 с площ 11.63 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
6.      
Обект №14 с площ 20.65 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
7.      
Обект №18 с площ 8.74 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
8.      
Обект №19+20+21 с площ 21.65 кв.м., находящ се в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение  „търговия на дребно и услуги”
9.      
Обект №23 с площ 11.22 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
10.    
Обект №43 с площ 13.90 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
11.    
Обект №47 с площ 12.40 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
12.    
Обект №58+59 с площ 15.70 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
13.    
Обект №60 с площ 10.74 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
14.    
Обект №61 с площ 13.70 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
15.    
Обект №62 с площ 17.93 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
16.    
Обект №63 с площ 9.94 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
17.    
Обект №64 с площ 10.33 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
18.    
Обект №70с площ 17.95 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
19.    
Обект № 72б с площ   28.85 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
20.    
Обект №74+92 с площ 16.80 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
21.    
Обект №77 с площ 8.00 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
22.    
Обект №78 с площ 11.92 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
23.    
Обект №79 с площ 10.25 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
24.    
Обект №80 с площ 13.48 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
25.    
Обект №81+82 с площ 15.38 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
26.    
Обект №83 с площ 6.70 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
27.    
Обект №84 с площ 7.20 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
28.    
Обект №85 с площ 12.43 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
29.    
Обект №89 с площ 17.80 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
30.    
Обект №91 с площ  10.58 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
31.    
Обект – кафе „Запад” с площ 51.60 кв.м. находящ се в Търговски център с многофункционално предназначение – под площадно пространство в центъра на гр.Асеновград, с предназначение „обществено хранене”.
32.    
Обект – кафе „Север” с площ 52.30 кв.м. находящ се в Търговски център с многофункционално предназначение – под площадно пространство в центъра на гр.Асеновград, с предназначение „обществено хранене”.
33.    
Обект – кафе „Юг” с площ 43.50 кв.м. находящ се в Търговски център с многофункционално предназначение – под площадно пространство в центъра на гр.Асеновград, с предназначение „обществено хранене”.
34.    
Сграда с КИ 38799.110.27.1 по КК на с. Косово с площ 17.50 кв.м. на един етаж, с предназначение: сграда на съобщенията – Телевизионна ретранслаторна станция – помещение за апаратура, ведно с поставеното да сградата съоръжение – конзолна конструкция с височина 12 м. 
35.    
ПИ с КИ 00702.527.150 по КК на Асеновград с площ 2135 кв.м., находящ се в УПИ ІV – озеленяване и спорт, кв. 270 по плана на Асеновград
 
36.    
ПИ № 51830.85.467 по КК на с.Новаково, с площ 12.811 дка. Язовир, находящ се в м.”Елока”.
37.    
ПИ № 99087.27.1 по КК на р-н Горни воден, общ Асеновград,с площ 25.480 дка., язовир, находящ се в м.”Баш колиби”.
38.    
ПИ № 72789.153.64 по КК на с.Тополово, с площ 23.007 дка. Язовир, находящ се в м.Гьолбаир”
39.    
ПИ № 31108.22.17 по КК на с.Златовръх, с площ 10.931 дка. Язовир, находящ се в м.”Средния кър”
40.    
ПИ № 80137.16.1 по КК на с.Червен, с площ 34.245 дка. Язовир, находящ се в м.”Ченгене дере”
41.    
ПИ № 51830.107.581 по КК на с.Новаково, с площ 2.493 дка. Язовир, находящ се в м.”Пеева нива”.
 
Имоти предоставяни за управление
1.
Терен с площ 90 кв.м., находящ се в имот с КИ   00702.507.23 по КК на гр. Асеновград с предназначение „ за паркинг”
 
2.Обекти, които общината има намерение да предложи за продажба и за учредяване на ограничени вещни права: Приложение №1
 
ІV.Описани на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост през 2018 г.  и способите за тяхното придобиване: Приложение №2
 
Приложение №1
Описание на имотите  които общината има намериние да предложи за продажба и за учредяване на ограничени вещни права  през 2018 г.
 

по
ред
Местонахождение
Вид и описание на имота
Способ за
разпореждане
1.      
гр.  Асеновград, ж.к. Запад,
 бл.3/8
Апартамент №3, ж.к. Запад, бл.3/8, ет.1, площ 61.02 кв.м., ведно с мазе № 19 с площ 4.01 кв.м. и 1.284% ид.ч. от общите части на сградата,КИ №00702.508.80.11.3
/АЧОС №115/20.03.1998г./
По силата на нормативен акт на правоимащи
2.      
гр.Асеновград, ж.к.Запад
бл.6/8, ул.»Г.Ковачев»№ 1
Апартамент № 1-Б (едностаен), ж.к.Запад, бл.6/8, ет.1, площ 44.89 кв.м.
По силата на нормативен акт на правоимащи
3.      
гр. Асеновград, кв. Запад, бл. №7/5
Апартамент №29, ЖК Запад, гр.Асеновград бл.№7/5, вх. А
По силата на нормативен акт на правоимащи
4.      
гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул.”Книжна фабрика” № 28
ул.”Книжна фабрика” № 28, ет.2 с плащ 52.46 кв.м.
По силата на нормативен акт на правоимащи
5.      
гр.Асеновград,  ж.к.Запад, ул.”Книжна фабрика” № 12
ул.”Книжна фабрика” № 12, ет.1 с плащ 41.39 кв.м.
/АЧОС № 909/10.02.2003г./
По силата на нормативен акт на правоимащи
6.      
гр. Асеновград, ул.»Васил Левски» 21
Апартамент № 20/двустаен/, ул. В. Левски № 21 с площ 61.62кв.м., ведно с мазе №36 с площ 3.67кв.м. и 2.324% ид.ч. от общите части на сградата,  КИ № 00702.513.50.2.20 .
По силата на нормативен акт на правоимащи
7.      
гр.Асеновград, ж.к. Запад, бл. 3/5
Апартамент № 14 /едностаен/, ж.к. Запад, бл. 3/5, вх. Б с площ 41.04 кв.м., ведно с мазе № 5, - 3.03 кв.м. и 0.99 % ид.ч. от общите части на сградата / АЧОС № 114 от 20.03.1998г./
По силата на нормативен акт на правоимащи
8.      
Гр. Асеновград, ул. «Цар Иван Асен ІІ» № 99
Ап. 2-А, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 99, бл. 8/58, гр. Асеновград
По силата на нормативен акт на правоимащи
9.      
гр.Асеновград, ул.”Христо Ботев”,
ет.6, ап.12
Самостоятелен обект в сграда с кад.№ 00702.522.192.1.12 по КК на Асеновград с площ от 117.03 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, ведно с 9.288% ид.части от общите части на сградата  /АЧОС № 5626/05.11.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
10.   
гр.Асеновград, ул.”Христо Ботев”, ет.2, ап.2
Самостоятелен обект в сграда с кад.№ 00702.522.192.1.2 по КК на Асеновград с площ от 73.92 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, ведно с 5.867% ид.части от общите части на сградата  /АЧОС № 5627/05.11.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
11.   
гр.Асеновград,  ул.”Христо Ботев”, ет.2, ап.2, обект  № 6
Самостоятелен обект в сграда с кад.№ 00702.522.192.1.22 по КК на Асеновград с площ от 7.00 кв.м., предназначение: за склад, брой нива: 1, ведно с 0.555% ид.части от общите части на сградата  /АЧОС № 5628/05.11.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
12.   
гр.Асеновград, ,  ул.”Христо Ботев”, ет.1
54.54/163.66 ид.части от самостоятелен обект в сграда с код.№ 00702.522.192.1.24 по КК на Асеновград, които съответствуват на 33.33% ид.части от правото на собственост но обекта, целия с площ от 163.66 кв.м. с предназначение: гараж в сграда, брой нива: 1, ведно с 12.722% ид. от общите части на сградата
/АЧОС № 5629/05.11.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
13.   
гр.Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот с кад. № 00702.506.150 по КК на Асеновград, урбанизирано територия, НТП – ниско застрояване, площ 3675 кв.м.с трайно предназначение: урбанизирана територия; НТП – ниско застрояване /до 10 м/  /АЧОС №3636 от 06.06.2011 г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
14.   
гр.Асеновград, ул.”Никола Вапцаров”
Поземлен имот с кад. №00702.522.111 по кад. карта на гр.Асеновград, целия с площ 307 кв.м, и и сграда с кад.№ 00702.522.111.1, на два етажа със ЗП 94 кв.м. /АЧОС № 248/13.10.1998г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
15.   
Гр. Асеновград, ул. „Спортист”
Поземлен имот с кад. № 00702.527.170 по КК на Асеновград с площ 347 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.)  АЧОС № 103 от 18.02.1998г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
16.   
Гр. Асеновград, ул. „Спортист”
Поземлен имот с кад. № 00702.527.210 по КК на Асеновград с площ 569 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.) АЧОС № 2981 от 24.03.2009г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
17.   
Гр.Асеновград, ул.»Спортист»
 /до изравнителния басейн/
Поземлен имот – УПИ XVII– общ, кв.390 по ПУП на гр.Асеновград, целия с площ 440 кв.м., ведно с построените в имота 3 бр. сгради, трайно предназначение: урбанизирана територия: начин на трайно ползване: ниско застрояване КИ 00702.527.13 по КК на Асеновград.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
18.   
гр. Асеновград, ул. „ Васил Левски” № 7, ет.1                /б. р-т „Кристал”/
Самостоятелен обект в сграда с кадастрален № 00702.513.221.2.39 по КК на гр. Асеновград, със застроена площ от 306 кв.м. и прилежащи части: изба в сутеренно ниво с площ от 94 кв.м. / АЧОС № 6236/ 29.07 2016г. /
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
19.   
Гр. Асеновград
Поземлен имот с КИ 00702.508.120 по КК на Асеновград, с площ от 982 кв.м., ТП: урбанизирана тепитория, НТП: обществен селищен парк, градина
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
20.   
Гр. Асеновград, ул. „Свети Димитър” № 14
Поземлен имот с КИ 00702.519.168 по КК на Асеновград, незастроен с площ от 235 кв.м., ТП: урбанизирана тепитория, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), АЧОС № 6438 от 03.04.2017 г.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
21.   
Гр. Асеновград, ул. „Съгласие”
Поземлен имот с КИ 00702.519.165 по КК на Асеновград, незастроен с площ от 105 кв.м., ТП: урбанизирана тепитория, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), АЧОС № 70 от 28.08.1998 г.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
22.   
гр. Асеновград, ул. «Наречен»
Самостоятелен обект с КИ 00702.515.397.5.2 по КК на Асеновград с площ 94.38 кв.м., предназначение: за търговска дейност, попадащ в сграда № 5 в ПИ 00702.515.397 /АЧОС № 5068 от 29.10.2013г./
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
23.   
Гр. Асеновград, ул. „Пере Тошев” № 2
Поземлен имот КИ 00702.526.125 по КК на Асеновград, застроен, целия с площ от 638 кв.м., тр. предназначение: урбанизирана територия, НТП: за комплексно малоетажно жилищно застрояване.
АЧОС № 830 от 20.05.2002г.
По силата на нормативен акт
24.   
Гр. Асеновград, ул. „Илинден” № 5
Поземлен имот КИ 00702.513.187 по КК на Асеновград, застроен, целия с площ от 368 кв.м., тр. предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.).
АЧОС № 638 от 20.05.2002г.
По силата на нормативен акт
25.   
Гр. Асеновград, ул. „Ген. Дандевил” № 103
Поземлен имот КИ 00702.509.56 по КК на Асеновград, застроен, целия с площ от 231 кв.м., тр. предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.).
АЧОС № 6559 от 28.11.2017г.
По силата на нормативен акт
26.   
Гр. Асеновград, ул. „Освобождение” № 2
½ от поземлен имот КИ 00702.513.207 по КК на Асеновград, застроен, с площ от 333 кв.м., тр. предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.).
АЧОС № 6475 от 27.07.2017г.
По силата на нормативен акт
27.   
Гр. Асеновград
Част от ПИ с КИ 00702.515.426 по КК на Асеновград, с площ от 2606 кв.м., урбанизирана територия, НТП: за обект, комплекс за социални грижи. За имота е отреден УПИ ІХ – 515.426, кв. 80 по плана на Асеновград. АОС № 5961 от 09.10.2015г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
28.   
гр. Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот с К№.00702.506.145 по КК на гр. Асеновград, урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, площ 850 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
29.   
гр. Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот с К№.00702.505.51 по кад. Карта на гр. Асеновград, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване площ 631 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
30.   
гр. Аденовград, ПЗ Север
Паземлен имот с кад.№ 00702.507.13 по КК на Асеновград, ПЗ «Север», с площ 5736 кв.м., трайно преднозначение: урбанизирана територия, НТП: обществен селищен парк, градина, номер по предходен план: 415. За имота е отреден УПИ VІVІ – 415 стопанска дейност, кв.14 по ПУП на ПЗ «Север» гр.Асеновград, съседи: поз.имоти- 507.12, 507.14, 507.17, 507.18, 506.68, и 507.2   /АЧОС № 6238/29.07.2016г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
31.   
гр. Асеновград, ПЗ «Север»
Поземлен имот с кад.№ 00702.506.110 по КК на Асеновград, незастроен, с площ 756 кв.м., с трайно предназначение:урбанизирана територия; НТП – територии заети от населени места 
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
32.   
гр. Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот № 00702.506.51 по кад. карта на гр.Асеновград, ПЗ «Север», с площ 560 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – незастроен имат за обществена сграда, комплекс, съседи: 506.50, 506.52, 506.10 и 506.24  /АЧОС № 6209/08.07.2016г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
33.   
гр. Асеновград, Стопански двор
Поземлен имот № 00702.535.61  по кад. карта на Асеновград, целия с площ 431 кв.м., урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
34.   
Гр.Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот 00702.506.59 по КК на гр.Асеновград, урбанизирана територия,  НТП – ниско застрояване, с площ 6494 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
35.   
Гр.Асеновград, ПЗ Север
Поземлен имот с кад.№ 00702.510.224 по КК на Асеновград, с площ 531 кв.м., урбанизирана територия: НТП – ниско застрояване , ведно с построена в него сграда с КИ 00702.510.224.1 с площ 309 кв.м. с предназначение: сграда за обществено хранене.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
36.   
гр. Асеновград, ПЗ Изток
Поземлен имот  кад.№ 00702.535.201 по кад.карта на гр.Асеновград, целия с площ 2986 кв.м., урбанизирана територия: НТП – за друг вид производствен складов терен. АОС №5903/12.08.2015 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
37.   
гр. Асеновград, ПЗ Изток
Поземлен имот  кад.№ 00702.536.32по кад.карта на гр.Асеновград, целия с площ 15034 кв.м., урбанизирана територия: НТП – за химическата и каучуковата промишленост, АОС №  143/1998 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
38.   
гр. Асеновград, ПЗ Изток
Поз. имот с КИ 00702.536.33 по КК на Асеновград, площ 36740 кв.м., урбанизирана територия: НТП – за друг вид производствен складов терен. АОС 143/1998 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
39.   
Гр. Асеновград, ПЗ Изток
Поз. имот с КИ 00702.535.202 по КК на Асеновград, площ 24042 кв.м., урбанизирана територия: НТП – за друг вид производствен складов обект  АЧОС № 6484/02.08.2017г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
40.   
Гр. Асеновград, ПЗ Изток
Поз. имот с КИ 00702.535.112 по КК на Асеновград, площ 95.68 кв.м., урбанизирана територия: НТП – за друг вид застрояване  АЧОС № 142/28.04.1998г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
41.   
Гр. Aсеновград, м. „Параколово”
Поземлен имот № 00702.520.358  КК на гр. Асеновград, незастроен, площ от 1209 кв.м, ТП: урбанизирана територия, НТП:  незастроен имот за жилищни нужди.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
42.   
 с.Тополово, общ.Асеновград, ул. “Хан Крум” № 9, ет.2
 УПИ IX-902.903, кв.99 с площ от 248 кв.м. и постр.сграда с ЗП от 108 кв.м./ без магазина/, ПИ № 72789.501.314 по КК на с.Тополово.
По силата на нормативен акт на правоимащи
43.   
 с.Тополово, общ.Асеновград, до стария гробищен парк
Незастроен жилищен парцел с КИ 72789.501 по КК на с.Тополово, площ 721 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
44.   
с.Тополово, общ.Асеновград, ул. “Изгрев”
Незастроен жилищен парцел УПИ І – общ., кв.27-а, по план на с.Тополово, площ 455 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
45.   
с.Тополово, общ.Асеновград, ул. “Изгрев”
Незастроен жилищен парцел УПИ ІІ – общ., кв.27-а, по план на с.Тополово, площ 515 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
46.   
с.Тополово, общ.Асеновград, ул. “Изгрев”
Незастроен жилищен парцел УПИ ІІІ– общ., кв.27-а, по план на с.Тополово, площ 460 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
47.   
с.Тополово, общ.Асеновград, ул. “Изгрев”
Незастроен жилищен парцел УПИ ІV– общ., кв.27-а, по план на с.Тополово, площ 445 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
48.   
с.Конуш, в североизточния край, в края ня регулацията, кн.16 парцел VІІІ-общински
Незастроен жилищен парцел УПИ VІІІ– общ., кв.16, по план на с.Конуш, площ 810 кв.м., с КИ 38385.211.113 по КК на с.Конуш
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
49.   
с.Конуш, в североизточния край, в края ня регулацията, кн.16 парцел VІІ-общински
Незастроен жилищен парцел УПИ VІІ– общ., кв.16, по план на с.Конуш, площ 820 кв.м., с КИ 38385.211.112 по КК на с.Конуш
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
50.   
с.Конуш, в южния край на селото, в края на регулацията, до стопанския двор
Поземлен имот с К№.38385.211.391 по КК на с.Конуш, незастроен, площ 1.055 дка.ТП: урбанизирана територия, НТП –територии заети от населен места /УПИ XII-517, кв.73/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
51.   
 
с.Конуш
Поз.имот с КИ № 38385.211.422 по КК на с.Конуш, незастроен, ТП:урбанизирана територия, НТП – обществен селищен парк, градина, съседи:поз.имоти – 211.300, 211.301, 211.293, 211.291, 211.420, 211.278 и 211.363 / АЧОС № 6248/01.09.2016г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
52.   
 
с.Конуш
Поз.имот с КИ № 38385.210.23 по КК на с.Конуш, застроен, ТП:урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, с площ 4969 кв.м. и построените в имата сгради: сграда с КИ № 38385.210.23.1 с площ от 261 кв.м. и сграда с КИ № 38385.210.23.2 с площ от 46 кв.м. складава база, склад. /АЧОС № 6246/30.08.2016г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
53.   
с.Козаново, ул. Лозенград №2, в южния край на селото
Поземлен имот № 37633.100.235, урбанизирана територия, ниско застрояване, площ 820 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
54.   
с.Лясково, общ.Асеновград, в южната част на селото, в края на регулацията
Незастроен поземлен имот № 44834.27.257 по КК на с.Лясково, площ от 795 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване /до 10 м./ УПИ VІ-общински, кв.22 по ПУП на с.Лясково
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
55.   
с.Бачково, общ.Асеновград
 УПИ Х-работилница, 2/3 ид.ч. от сграда за стоп.д.т с РЗП – 377.10 кв.м., съст. е от:,І ет. ІІ ет. и тавански етаж: избено помищение, WC-ЗП 13 кв.м. и 168.67/178 ид.ч. от пар.X – работилница с площ 178 кв.м.
Ликвидиране на съсъобственост.
56.   
с.Бачково, общ.Асеновград, ул.»Изгрев» / до параклиса по пътя към гробището/
Незастроен поземлен имот № 02974.11.659 по КК на с.Бачково, с площ от 487 кв.м.,ТП: урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс. /УПИ VІ – общест-вено обслужване, кв.37 по ПУП на с.Бачково/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
57.   
с.Бачково, общ.Асеновград,
в края на регулацията
Незастроен имот с КИ № 02974.11.620 по КК на с.Бачково, площ 160 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс /УПИ X– общ.обслужвене, кв.24/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
58.   
с.П.Евтимово
Поземлен имот с К№ 55590.58.11 по КК на с.П.Евтимово, земеделска територия, НТП – нива, с площ 1251 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
59.   
с.П.Евтимово
Незастроен поз.имот с К№ 55590.111.274 по КК на с.П.Евтимово, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, с площ 804 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
60.   
с.П.Евтимово, УПИ V – стоп.дейност, кв.47
Незастроен поз.имот с К№ 55590.111.385 по КК на с.П.Евтимово, урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обикт, комплекс, с площ 2074 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
61.   
с.П.Евтимово, УПИ V І– стоп.дейност, кв.47
Незастроен поз.имот с К№ 55590.111.386 по КК на с.П.Евтимово, урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, с площ 2122 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
62.   
с.Червен, общ.Асеновград,
Поземлен имот № 80437.101.114 по кад. карта на с.Червен, незастроен, с площ от 828 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване. За имота е отреден УПИ VІІІ – 327, кв.31 по ПУП на с.Червен.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
63.   
с.Червен, общ.Асеновград, в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XX- общински, кв.54, с площ от 662 кв.м., КИ № 80437.101.482 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
64.   
с.Червен, общ.Асеновград, в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XІX- общински, кв.54, с площ от 520 кв.м., КИ № 80437.101.483 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
65.   
с.Червен, общ.Асеновград, в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XVІІІ- общински, кв.54, с площ от 601 кв.м., КИ № 80437.101.484 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
66.   
с.Червен, общ.Асеновград,в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XVІІ- общински, кв.54, с площ от 575 кв.м., КИ № 80437.101.485 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
67.   
с.Червен, общ.Асеновград,  в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XVІ- общински, кв.54, с площ от 500 кв.м., КИ № 80437.101.486 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
68.   
с.Червен, общ.Асеновград,  в края на регулацията
Незастроен парцел УПИ XV- общински, кв.54, с площ от 562 кв.м., КИ № 80437.101.487 по КК на с.Червен
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
69.   
с. Червен, общ.Асеновград
Поземлен имот № 80437.101.518 по КК на с.Червен, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, площ 588 кв.м. За имота е отреден УПИ ІХ- общински, кв.59
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
70.   
с. Червен, общ.Асеновград
Поземлен имот № 80437.101.519 по КК на с.Червен, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, площ 445 кв.м. За имота е отреден УПИ Х- общински, кв.59
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
71.   
с. Червен, общ.Асеновград
Поземлен имот № 80437.101.520 по КК на с.Червен, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, площ 462 кв.м. За имота е отреден УПИ ХІ- общински, кв.59
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
72.   
с. Червен, общ.Асеновград
Поземлен имот № 80437.101.521 по КК на с.Червен, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване, площ 469 кв.м. За имота е отреден УПИ ХІІ- общински, кв.59
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
73.   
с.Мостово, ул.”Никола Вапцаров”
Поземлен имот № 49151.55.237  по КК на с.Мостово,застроен площ 600кв.м., НТП – за друг обществен обикт, комплекс и построената сград с кад.№ 49151.55.237.1 със ЗП от 24 кв.м., на 1 етаж с предназначение:хангар,депо,гараж,  /АЧОС № 5836 от 26.05.2015г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
74.   
с.Новаково
Поземлен имот с КИ № 51830.501.449, застроен, целия с площ 534 кв.м., ведно с построената в него сграда- фурна на 1 етаж със ЗП от 191.44 кв.м и складови помещения с площ 37.80 кв.м, год.на построяване 1960. За имота е отреден УПИ /парцел/ ІІІ- фурна,кв.27, по плана на селото.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
75.   
с. Новаково, Община Асеновград
поз. имот с КИ № 51830.502.421по КК на с. Новаково, незастроен, с площ 455кв.м., трайно предназначение: урбанизиранатеритория, НТП: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 51830.502.352, номер по предходен план: 502.352, квартал: 71, парцел: ІV – общински, съседи:51830.502.264, 51830.502.352  и 51830.502.257   /АЧОС № 6521от 25.09.2017г./
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
76.   
Наречен, ул.”К.Златанов”
Поземлен имот № 99201.500.109 по КК на кв. Наречен, застроен, площ 4686 кв.м., урбанизирана територия, НТП – Ниско застрояване, ведно с построената в имота сграда, бивша психоколония
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
77.   
с. Нареченски бани, кв.Наречен
Поземлен имот № 99201.500.250 по КК на кв.Наречен, застроен, с площ 220 кв.м., урбанизирана територия, НТП – нисксо застрояване и построената в имота сграда с К№ 99201.500.250.1 със застроена площ от 56 кв.м. на един етаж, с предназначение: сграда на транспорта /АЧОС №5735/12.02.2015г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
78.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.280 по КК на с.Стоево, площ 729 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
79.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.281 по КК на с.Стоево, площ 649кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
80.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.282 по КК на с.Стоево, площ 759кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
81.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.283 по КК на с.Стоево, площ 768кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
82.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.284 по КК на с.Стоево, площ 659кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
83.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.285 по КК на с.Стоево, площ 754 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
84.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.286 по КК на с.Стоево, площ 726 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
85.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.287 по КК на с.Стоево, площ 702 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
86.   
с.Стоево
ПИ 69273.25.289 по КК на с.Стоево, площ 632 кв.м., урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
87.   
с.Три могили
Поземлен имот № 73147.70.10 по  КК на с.Три могили,  площ от 584 кв.м, ведно с пастроената в имата сграда – здравоно заведение с площ 143  /АЧОС № 5837/26.05.2015г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
88.   
с.Три могили
Поземлен имот № 73147.70.8 по  КК на с.Три могили,  площ от 459 кв.м, ведно с пастроената в имата сграда с КИ № 73147.70.8.1 със застроена площ 113 кв.м.наедин етаж, с с предназначение «сграда за търговия» и сграда с КИ № 73147.70.8.2 с застроена площ 28 кв.м., на един етаж и предназначение «склад».
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
89.   
с.Три могили
Поз. Имот № 73147.70.90 по кад.карта на  с.Три могили,  с площ от 1539 кв.м., ведно с построената в него: сградас КИ № 73147.70.90.10със застроена площ 79 кв.м.на два етажа с предназначение «селскостопанска сграда» АОС № 6318/21.11.2016г
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
90.   
с. Добростан, ул. „Средец” 
Поземлен имот № 21676.100.125 по КК на с.Добростан, застроен, целият с площ 1185 кв.м., с трайно предназначение:урбанизирана територия; НТП – ниско застрояване /до 10 м/, ведно с  построената в имота  полумасивна сграда с кад. № 21676.100.125.1, със застроена площ 30 кв.м., на  един етаж,  предназначение: селскостопанска сграда /АЧОС № 5382 от 12.03.2014 г/.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
91.   
с. Добростан, ул. „Свобода” 
Поземлен имот № 21676.100.157 по КК на с.Добростан, незастроен, целият с площ от 357 кв.м., с трайно предназначение:урбанизирана територия; НТП – ниско застрояване /до 10 м/, /АЧОС № 6363 от 17.01.2017 г/.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
92.   
гр. Асеновград, м. Свети Илия
Поз. имот с КИ № 00702.726.67 по КК на гр. Асеновград, п.к. 4230, м. «Свети Илия», незастроен, с площ 962 кв.м., трайно предназначение:земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), VІІ категория, стар идентификатор: 00702.11.117, номер по предходен план: 21.67, съседи: поз. имоти – 726.64, 426.788, 11.74, и 726.450 /АЧОС № 6413 от 17.02.2017 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
93.   
Aсеновград, Област Пловдив
м. „Параколово”
Поземлен имот № 00702.27.374  КК на гр. Асеновград, незастроен, целият с площ от 1809 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: друг трайно насаждение, IXкатегория.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
94.   
Aсеновград, Параколово
Поземлен имот № 00702.27.164  КК на гр. Асеновград, незастроен, площ от 2066 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: друг вид трайно носъждение, IXкатегория, съседни поз.имоти №№ 25.88, 27.338, 27.428 и 27.294/АЧОС № 3768 от 14.09.2011г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
95.   
Aсеновград, Параколово
Поземлен имот № 00702.27.295  КК на гр. Асеновград, незастроен, площ от 287 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: друг вид трайно насъждение, IXкатегория, съседни поз.имоти: №№ 25.88, 27.338, 27.248, и 27.294  /АЧОС № 3769 от 14.07.2011г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
96.   
Aсеновград, Област Пловдив
м. „Параколово”
Поземлен имот № 00702.27.10  КК на гр. Асеновград, незастроен, площ от 2733 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: друг вид трайно насаждение, IXкатегория
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
97.   
гр. Асеновград, м. Параколово
ПИ№ 00702.27.229по КК на гр. Асеновград, м. Параколово, незастроен, ТП: зем. територия, НТП: друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 9,номер по предходен план: 027229, съседи: поз. имоти – 00702.27.471,  00702.27.38, 00702.27.475, и 00702.27.273  /АЧОС № 6472от 27.07.2017г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
98.   
гр. Асеновград, м. «Параколово»
Поземлен имот с кад.№ 00702.27.744 по КК на Асеновград,м. Параколово,застроен, целият с площ 1292кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия; НТП – друг вид трайно насаждениеIХ категория,стар идентификатор 00702.27.349, съседи: поз. имоти – 00702.27.366,  00702.27.746, 00702.27.430, 00702.27.364, 00702.27.745, 00702.27.743 и 00702.27.734  /АЧОС № 6526от 06.10.2017г./
По силата на нормативен акт
99.   
Aсеновград, м. „Кацаря”,
Мелница Таню войвода
Поземлен имот № 00702.22.153  КК на гр. Асеновград, площ от
2745 кв.м., земеделска територия, НТП – др.вид производствен складов терен и построени в него сгради.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
100.    
Aсеновград, кв.Долни Воден, Област Пловдив
Поземлен имот № 99088.130.39 КК на кв.Долни Воден , площ от
 535 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/, ІІІ категория.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
101.    
Aсеновград, кв.Долни Воден
Поземлен имот № 99088.130.18  КК на кв.Долни Воден, незастроен, площ от 977  кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
102.    
кв.Горни Воден,Община Aсеновград,м. Чифлика
Поз. Имот с кад. № 99087.20.64 по КК на кв. Горни Воден, земеделска територия, НТП: изоставена орна земя, с площ 417 кв.м.
АЧОС № 6561/11.12.2017г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
103.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.”Сингел”
Поземлен имот № 99087.232.106  КК на кв.Горни Воден, площ от 1247 кв.м, с земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/, IXкатегория
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
104.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.”Арменка”
Поземлен имот № 99087.19.41 КК на кв.Горни Воден, площ от
 717 кв.м, с земеделска територия, НТП – изоставена орна земя.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
105.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.”Сингел”
Поземлен имот № 99087.243.41  КК на кв.Горни Воден, площ от
 891 кв.м, с земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
106.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.”Сингел”
Поземлен имот № 99087.243.38  КК на кв.Горни Воден, площ от
 2203 кв.м, с земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
107.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.” Св.Власт”
Поземлен имот № 99087.37.36  КК на кв.Горни Воден, площ от
 3570 кв.м, с земеделска територия, НТП: нелесопригодни площи.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
108.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.” Баш колиби”
Поземлен имот № 99087.224.39  КК на кв.Горни Воден, площ от
 1100 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ЗСПЗЗ/ IXкатегория.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
109.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград, м.” Баш колиби”
Поземлен имот № 99087.224.18  КК на кв.Горни Воден, площ от
 4751 кв.м, ТП: земеделска територия, НТП: ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
110.    
кв.Горни Воден, Община Aсеновград
Поземлен имот № 99087.504.413 по КК на кв.Горни Воден, площ от
410 кв.м, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
111.    
кв. Горни Воден, м. Сингел
Поземлен имот КИ 99087.230.114 по КК на Асеновград, застроен, с площ от 829 кв.м., тр. предназначение: земеделска  територия, НТП: за земеделски труд и отдих
АЧОС № 6509 от 15.08.2017г.
По силата на нормативен акт
112.    
с.Бор, местност «Соват»
Поземлен имот с КИ № 07870.30.85, земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, с площ 264 кв.м. АЧОС № 4873/07.06.2013г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
113.    
с.Мулдава, м.»Параколово»
Поземлен имот № 49309.11.179 по КК на с.Мулдава, земеделска територия, НТП – овощна градина, с площ 2000 кв.м., АЧОС № 5168/29.11.2013г
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
114.    
с.Мулдава
Поз. Имот № 49309.28.558 по КК на с.Мулдава, ул.»Сливница», незастроен, с площ 681 кв.м., ТП: урбанизирана територия, НТП – за друг вид застрояване АЧОС № 6140/20.05.2016г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
115.    
с.Мулдава, м.»Параколово»
Поземлен имот № 49309.27.323 по КК на с.Мулдава, незастроен,  с площ 1814 кв.м., НТП – друг вид трайно носаждение.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
116.    
с. Мулдава, м. Гудя
Поземлен имот № 49309.13.71 по КК на с.Мулдава, незастроен,  с площ 117412 кв.м., ТП- земеделска територия, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение,  АЧОС № 4234/30.07.2012г..
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
117.    
с. Мулдава, м. Гудя
Поземлен имот № 49309.13.94 по КК на с.Мулдава, застроен, целият с площ 199 917 кв.м., ТП- земеделска територия, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение  и посторените в имота  5 бр. сгради /АЧОС № 6520 от 25.09.2017г/.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
118.    
с.Златовръх, м. „Горните ливади”
поз. имот с КИ № 31108.40.121 по КК  с.Златовръх, земеделска територия, НТП:ливада,площ от 2285 кв.м., /АЧОС № 591/21.11.2000г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
119.    
с.Златовръх, м. „Горните ливади”
поз. имот с КИ № 31108.40.177 по КК  с.Златовръх, земеделска територия, НТП: ливада,площ от 2390 кв.м., /АЧОС № 602/21.11.2000г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
120.    
с.Златовръх, м. „Горните ливади”
поз. имот с КИ № 31108.40.178 по КК  с.Златовръх, земеделска територия, НТП: ливада,площ от 18856 кв.м., /АЧОС № 603/21.11.2000г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
121.    
с.Златовръх, м. „Горните ливади”
поз. имот с КИ № 31108.40.508 по КК  с.Златовръх, земеделска територия, НТП: ливада,площ от 2909 кв.м., /АЧОС № 611/21.11.2000г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
122.    
с.Златовръх, м. „Увата”
поз. имот с КИ № 31108.53.4 по КК  с.Златовръх, земеделска територия, НТП: нива,площ от 2805 кв.м., /АЧОС № 616/21.11.2000г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
123.    
с.Тополово, м.”Бостанлъка”
поземлен имот с КИ №.72789.507.134 по кад. карта но с.Тополово, земеделска територия, НТП – лозе, Vкатегория, с площ 4884 кв.м.
/АЧОС № 5380/12.03.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
124.    
с.Тополово, м.”Плужина”
поземлен имот с КИ №.72789.104.74 по кад. карта на с.Тополово, земеделска територия, НТП – нива, ІV категория, с площ 1464 кв.м.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
125.    
с.Тополово, м.”Армотлука”
Поз. Имот с К№ 72789.511.100 по кад. карта на с.Тополово, земеделска територия, НТП – посевна площ, V категория, с площ 8510 кв.м. /АЧОС № 5361от 25.02.2014г/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
126.    
с.Тополово, м.”Бостанлъка”
Поз. Имот с К№ 72789.511.111 по кад. карта на с.Тополово, земеделска територия, НТП – изоставена нива, V категория, с площ 6451 кв.м. /АЧОС № 5355от 21.02.2014г/
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
127.    
с.Лясково, м.»Палашовица»
Поземлен имот № 44834.55.26 по КК на с.Лясково,  с площ от 665 кв.м, ТП: земеделска терито-рия, НТП:За земеделски труд и отдих, X категория, ведно със сград с площ 21.48 кв.м. с КИ № 44834.55.26.1 /АЧОС № 5375/12.03.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
128.    
с.Лясково, м.»Палашовица»
Поземлен имот № 44834.55.36 по КК на с.Лясково,  с площ от 501 кв.м, ТП: земеделска терито-рия, НТП:За земеделски труд и отдих, X категория, /АЧОС № 5378/12.03.2014г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
129.    
с.Лясково, м.»Свити Илия»
Поземлен имот № 44834.14.243 по КК на с.Лясково,  с площ от 600кв.м, ТП: земеделска терито-рия, НТП:За земеделски труд и отдих, X категория, /АЧОС № 5814/11.05.2015г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
130.    
с. Орешец, ул. „Караджа войвода”
Поз. имот с КИ № 53761.100.285 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Караджа войвода», незастроен, с площ 1442 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: скали, съседи: поз. Имоти – 100.52, 100.282, 100.297, 100.284, 100.283 и 100.296 /АЧОС № 6412 от 17.02.2017 г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
131.    
с. Орешец, ул. „Атанас Ташев”
Поз. имот с КИ № 53761.100.286 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Атанас Ташев», незастроен, с площ 1061 кв.м.,трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: скали, съседи: поз. имоти – 1000.322, 100.295, 100.296, 100.283, 100.293, 100.46 и 100.294 /АЧОС № 6411 от 17.02.2017 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
132.    
с. Орешец, ул. „Драганица”
Поз. имот с КИ № 53761.100.131 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Драганица», незастроен, с площ 1041 кв.м.,трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
133.    
с. Орешец, ул. „Драганица”
Поз. имот с КИ № 53761.100.150 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Драганица», незастроен, с площ 818 кв.м.,трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс. /АЧОС № 761 от 16.01.2002 г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
134.    
с. Орешец, ул. „Драганица”
Поз. имот с КИ № 53761.100.151 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Драганица», незастроен, с площ 345 кв.м.,трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс. /АЧОС № 760 от 16.01.2002г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
135.    
с. Орешец, ул. „Драганица”
Поз. имот с КИ № 53761.100.152 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. «Драганица», незастроен, с площ 427 кв.м.,трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс. /АЧОС № 759 от 16.01.2002г.
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
136.    
с. Конуш, м. Дялниците
ПИ№ 38385.36.4по КК на с. Конуш, м. Дялниците, трайно предназначение: земеделскатеритория, НТП: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 3, номер по предходен план: 036004, съседи: ПИ–38385.34.117, 38385.32.118, 38385.36.109, и 38385.36.3 /АЧОС № 6485от 02.08.2017г./
Чрез публичен търг или публичино оповестен конкурс
137.    
с. Боянци
Поземлен имот с кад.№ 06029.502.961 по КК на с. Боянци, незастроен, с площ 3343 кв.м.
Чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
 
Приложение №2

Описание на имотитекоито общината има намериние да придобие в собственост  през 2018г. и способите за тяхното придобиване.
 

 


по
ред
Местонахождение
Вид и описание на имота
Собственик на имота по документ за собственост
 
Способ за придобиване
1.      
с.Бачково, Общ.Асеновград, имот поподащ в разширението на грабищния парк
Поз.имот № 02974.9.271 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива, с площ 337 кв.м
Христо Георгиев Христов
Покупко-продажба
2.      
с.Бачково, Общ.Асеновград, имот поподащ в разширението на грабищния парк
Поз.имот № 02974.9.328 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива, с площ 220 кв.м
Николой Димитров Сивинов
Покупко-продажба
3.      
с.Бачково, Общ.Асеновград, имот поподащ в разширението на грабищния парк
Поз.имот № 02974.9.339 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива,в обхвата на УПИ І – гробищен парк попадат 317 кв.м.
Н.ци НиколаБойков
Покупко-продажба
4.      
с.Конуш, общ.Асеновград, имот за разширение на гробищен парк
Поз. имот № 38385.36.109 по КК на с.Конуш,с площ 27715 кв.м., земеделска територия, НТП – за др.вид произв.складове терен.
Държавен поземлен фонд
Покупко-продажба/замяна
5.      
с.Нови извор, придобиване на имат попадащ в стадиона
ПИ 32398.30.2 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 780 кв.м
Атанас и Иван Гешеви
Покупко-продажба
6.      
с.Нове извор, придобиване на имат попадащ в стадиона
ПИ 32398.30.5 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 1788 кв.м
н-ци Ангел Христозов Иванов
Покупко-продажба
7.      
с.Нови извор, придобиване на имат попадащ в стадиона
ПИ 32398.30.9 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 174 кв.м
Н-ци Димитър Христозов Андреев
Покупко-продажба
8.      
с.Нови извор, придобиване на имат попадащ в стадиона
ПИ 32398.30.7 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 1727 кв.м
Н-ци Илиа Ангелов Илиев
Покупко-продажба
9.      
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.5 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП – друг вид нива, с площ 2103 кв.м.
Димитър Попов Лазаров
Замяна/отчуждаване
10.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.6 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1193 кв.м.
Н-ци Киро Траев Стоев
Замяна/отчуждаване
11.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.7 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1001 кв.м.
Н-ци Димо Трендафилов Димов
Замяна/отчуждаване
12.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.8 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1799 кв.м.
Н-ци Славчо Димитров Попов
Замяна/отчуждаване
13.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.9 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1400 кв.м.
Стамат Ников Стаматов
Замяна/отчуждаване
14.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.10 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1600 кв.м.
Божан Георгиев Стаматов
Замяна/отчуждаване
15.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.22.11 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
2198 кв.м.
Йорданка Дончева,
Христо Ат.Христов,
Добринка Матева,
Георги Христев,
Костадин Христев,
Никола Ат.Христев
Замяна/отчуждаване
16.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.21.42 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
4999 кв.м.
Н-ци Тодор Петров Топчиев
Замяна/отчуждаване
17.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.21.41 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
2479 кв.м.
Н-ци Димитър Илиев Сапунаров
Замяна/отчуждаване
18.   
Кв.Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк
Поз.имат 99088.21.33 по КК на кв.Долни Воден, земеделска територия, НТП –  нива, с площ
1504 кв.м.
Анна Иванова Грозева
Замяна/отчуждаване
19.   
Реконструкция на кръстовище ул. Стоян Джансъзов” , ул. „Захария” и „Горноводенски път” – гр. Асеновград, в кръгово
40 кв.м. от поз. имот 99088.20.79 по КК на кв. Долни Воден, целия с площ от 2600 кв.м., ТП - зем. територия, НТП: друг вид нива
Н-ци на Никола Митрев Георгиев (Стоян Карабекиров)
Покупка/отчуждаване
20.   
с.Мулдава за разширение на ул.Сливница
Поз.имот 49309.28.389 по КК на с.Мулдава, НТП – ниско застрояване, площ за очуждавене 10кв.м.
Мустафа Дурсун Мустафа
Замяна
21.   
с.Мулдава за изграждане на път към стадиона
41 кв.м от поз.имот 49309.8.96 по КК на с.Мулдава, с площ 2346 кв.м.
Н-ци на Никола Костадинов Петков
Покупко-продажба
22.   
с.Тополовоза разширение на улица
Част от поз.имот с КИ № 72789.501.339 за прелагане на УПИ VІІІ-677, кв.101 по план на с.Тополово
Радка Кирева Маказчиева, н-ци Киро Асенов Белев
 
Покупка/отчуждаване
23.   
С.Патриарх Евтимово за парк
Поз.имат 55590.111.189 по КК на с.П.Евтимово с площ 717 кв.м
Смиляна Борисова Ангелова
Покупко-продажба
24.   
С.Стоево за разширение на улица
Около 40кв.м. от поз.имот 69273.25.211 с цел прилагане на плана за УПИ IX -122, кв.2
Ганиме Али Али
Пакупко-продажба/замяна
25.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
104 кв.м. от ПИ с КИ 99087.37.99 по КК на кв. Горни Воден, м. Чакъла, ТП: зем. територия, НТП: пасище, мера
Иван, Коста, Димитър и Никола Кърчеви
Пакупко-продажба/отчуждаване
26.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
91 кв.м. от ПИ с КИ 99087.37.149 по КК на кв. Горни Воден, м. Чакъла, ТП: зем. територия, НТП: улица
Йордан Иванов Бакалов и Венета Еленова Бакалова
Пакупко-продажба/отчуждаване
27.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
21 кв.м. от ПИ с КИ 99087.38.17 по КК на кв. Горни Воден, м. Калдаръма, ТП: зем. територия, НТП: временно неизползваема нива
Теменужка Гавраилова Трифонова и Лиляна Гавраилова Джангозова
Пакупко-продажба/отчуждаване
28.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
73 кв.м. от ПИ с КИ 99087.38.23 по КК на кв. Горни Воден, м. Калдаръма, ТП: зем. територия, НТП: пасище, мера
Апостол Атанасов Чаушов
Пакупко-продажба/отчуждаване
29.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
159 кв.м. от ПИ с КИ 99087.38.24 по КК на кв. Горни Воден, м. Калдаръма, ТП: зем. територия, НТП: пасище, мера
Бойчо Иванов Стоянов
Пакупко-продажба/отчуждаване
30.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
277 кв.м. от ПИ с КИ 99087.224.96 по КК на кв. Горни Воден, м. Баш колиба, ТП: зем. територия, НТП: параграф 4
Олимбия Сотирова Цветанова
Пакупко-продажба/отчуждаване
31.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
39 кв.м. от ПИ с КИ 99087.238.31 по КК на кв. Горни Воден, м. Чакъла, ТП: зем. територия, НТП: нива
Апостол Атанасов Чаушов
Пакупко-продажба/отчуждаване
32.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
83 кв.м. от ПИ с КИ 99087.238.32 по КК на кв. Горни Воден, м. Барадис, ТП: зем. територия, НТП: нива
Георги Николов Салакчиев
Пакупко-продажба/отчуждаване
33.   
Кв. Горни Воден за изграждане на обходен път
2 кв.м. от ПИ с КИ 99087.238.90 по КК на кв. Горни Воден, ТП: зем. територия, НТП: параграф 4
«Деметра – ЗХ» ЕООД
Пакупко-продажба/отчуждаване

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм