Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДейност „Пазари и тържища”
 
КОНТАКТИ

Асеновград, 4230, ул. "Ил. Макариополски" № 40
 
e-mail: pazari_tprd@abv.bg


Управител:
Антония Стоянова: 0331/6 26 35, 
0887243330

Счетоводител:
 Росица Стоянова - Ацалова: 0331/6 26 35, 
0884312054

Касиер:
Пламен Галинчев: 0331/6 26 35, 
0884312053
 
 
 
ПРАВИЛНИК
 
 
ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
/приет с решение № 711/ 30.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 1649/ 29.10.2014 г., изм. и доп. с решение № 1951/ 20.05.2015 г., изм. и доп. с решение № 449/ 06.07.2016г/
 
 
             I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
             Чл.1. С този правилник се урежда устройството, организацията и управлението на общинските пазари  и тържища на територията на Община Асеновград
             Чл.2.Общинските пазари и тържища функционират и се управляват в съответствие със законите на Република България и другите нормативни актове в тази област.
             Чл.3. Общинските пазари и тържища са публична общинска  собственост по смисъла на чл.3 от Закона за общинската собственост.
             Чл.4. Основна цел на правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях.
             Чл.5. /1/ На територията на Община Асеновград са обособени, устроени и действат следните общински пазари:
1. Централен общински пазар, разпределен в сектори:
сектор I-селскостопанска продукция, райониран в 3 зони
сектор ІІ-промишлени стоки
сектор III-промишлени стоки
сектор IV-цветя
сектор VI - жита и железария  
2. Районен пазар за селскостопанска продукция ул. „ Цар Иван Асен II”- Iзона.
3. Районен пазар за селскостопанска продукция кв. "Запад"- IIзона;
4.Районен пазар за селскостопанска продукция кв. "Свети Георги" - IIзона;
5.Районен пазар за селскостопанска продукция кв. „Лозница" - IIзона; 
6.Районен пазар за селскостопанска продукция ул. „ Шести януари” - IIзона.
7.Пазар за автоаксесоари .
            /2/Всяка продажба на стоки и услуги извън местата на регламентираните пазари не е предмет на този правилник.
            /3/На пазарите се извършва продажба на селскостопански стоки, хранителни и промишлени стоки, обществено хранене и битови услуги с цел задоволяване потребностите на населението на Община Асеновград. 
            /4/ Извършването на търговска дейност на територията на общинските пазари се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.
 
II. УПРАВЛЕНИЕ
 
          Чл.6.В съответствие с неговите компетенции Общински съвет Асеновград приема :
1. Правилник за устройството,организацията и управлението на общински пазари и тържища на територията на Община Асеновград.
2. Решение за разпореждане с общинската собственост, намираща се на пазарите.
3. Бюджет на дейност „Пазарии тържища”.
4. Размера на местните такси и цени на услуги, прилагани на пазарите и тържищата.
5. Тарифата за наемите прилагана на пазарите.
         Чл.7. Общинските пазари и тържища на територията на Община Асеновград и намиращата се в тях общинска собственост се управляват от Кмета на Общината.
         Чл.8./1/Община Асеновград организира поддържането и експлоатацията на общинските пазари и тържища чрез бюджетна дейност „Пазари и тържища”.
                 /2/ Кметът на Общината утвърждава Вътрешен ред за работата на дейност „Пазари и тържища”.
 
          III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 
           Чл.9.Финансовите взаимоотношения между Община Асеновград и дейност „Пазари и тържища” се осъществяват чрез директно финансиране.
           Чл.10. Община Асеновград отпуска субсидия на дейност „Пазари и тържища” съгласно утвърдения от Общински съвет бюджет.
           Чл.11. Отчитането на разходите се извършва във функция 8,група 6,дейност 886 от Б 15.
           Чл.12.Финансовите приходи от наеми, такси, цени на услуги и други приходоизточници се внасят  ежедневно по съответните параграфи в общинския бюджет.
           Чл.13. Ежемесечно в срок до 6-то число, дейност „Пазари и тържища”  представя отчет за изпълнението на бюджета в счетоводството на Община Асеновград.
 
            IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ, ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ, НАЕМИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
 
          Чл.14./1/На общинските пазари се извършва търговия със стоки и услуги само в наетите магазини, павилиони, терени и търговски маси,разположени по утвърдена от гл.архитект на Община Асеновград схема.
                  /2/ Не се допуска да се разкриват други обекти извън утвърдените по схема по т. 1.
                  /3/ Преустройства от всякакъв вид се извършват по реда на ЗУТ.
                  /4/ Преди извършването на основен или текущ ремонт на територията на пазарите, които налагат преместването на съоръжения, ползвателят им е длъжен да уведоми Община Асеновград и се съобрази с изискванията на собственика.
          Чл.15./1/Разположените на общинските пазари магазини, павилиони и терени се предоставят за ползване чрез търг за отдаване под наем, по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
                   /2/Терените за извършване на търговска дейност на открито пред съществуващите търговски обекти /магазини, павилиони/ могат да се заемат само от наемателите на същите до 1/един/ метър, за което те заплащат такса с размер определен с Решение на Общинския съвет, съгласно чл. 8 от ЗМДТ.
                   /3/Масите за открито сервиране пред заведенията за обществено хранене на общински пазари се разполагат само пред лицето на обекта.
                  /4/ Площите по ал. 2 и ал. 3 се определят съгласувано от техническите служби при Община Асеновград,отдел „Търговия” и управителя на дейност „Пазари и тържища” и са придружени със скица,указваща точно разрешената и заемана площ.
                   /5/Предоставянето на допълнителни пространствени елементи като навеси, сенници, плотове, хладилни витрини, цветарници и др.извън обема на търговските съоръжения се извършва по одобрена документация и издадено отделно разрешение за поставяне на същите от гл.архитект на общината.
          Чл.16. /1/ Предоставянето на търговски маси за продажба на селскостопанска продукция и промишлени стоки се извършва от служителите на дейност „Пазари и тържища”.
                     /2/За ползването на търговски маси и допълнителна площ около тях се издава разрешение за търговска дейност на открито.
                     /3/ За издаване на разрешение за търговска дейност на открито се подава искане по образец /Приложение 1/, като към него се представят следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър - копие;
2. Приходна квитанция за платен патентен данък;
3. Свидетелство за данъчна регистрация на въведен в експлоатация електронен касов апарат с фискална памет/съгласно Наредба № 4/16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти/  - копие
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Асеновград
5. Документ за самоличност;
6. Регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година /ако лицето е производител/ - копие.
7. Декларация по образец /Приложение 2/ за съгласие и приемане на условията на настоящия Правилник.
                   /4/ Отменена с Решение № 1649 / 29.10.2014г.
                   /5/ Разрешението /Приложение 3/ се издава от дейност „Пазари и тържища/ в 3 дневен срок от подаване на искането.
                   /6/ Срокът на разрешението не може да  бъде по-дълъг от един месец.
                   /7/ Срокът на разрешителното в рамките на календарната година ежемесечно може да бъде удължен, в случай че не е настъпила промяна в обстоятелствата по предоставените документи и данни за издаването му. За целта е необходимо търговецът да подаде искане по образец /Приложение 4/ в 5 дневен срок преди изтичане на действащото разрешение, в което да декларира липса на промени. Удълженият срок не може да бъде по-дълъг от определения в ал.6 и започва да тече от датата, следваща крайната дата на предходното.
                   /8/ Разрешението за търговска дейност на открито се съхранява в оригинал от лицето, работещо на търговската маса и се предоставя при проверка на контролните органи.
                   /9/ Дейност „Общински пазари и тържища” може да откаже издаване на разрешение за търговия на открито, като отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в 7 дневен срок от подаване на искането.
                   /10/Дейност „Общински пазари и тържища” може да отнеме издаденото разрешение в случай, че не се използва по предназначение, не се ползва от лицето, на което е предоставено или когато обществените нужди налагат това.
           Чл.17 /1/ Ползвателите на търговски маси заплащат:
1.Наем на масата /съоръжението/ в размер определен с Решение на ОбС – Асеновград;
2.Такса за свободен терен, върху който е разположена търговската маса е с размер определен с Решение на ОбС – Асеновград, съгласно чл.8 от ЗМДТ.
                    /2/Заплащането на търговски маси може да бъде месечно или дневно.
                    /3/ Ползвателите на търговски маси ги заплащат за следващия месец от 20 – то до 30 – то число на текущия месец.
                    /4/Свободните търговски маси могат да се заплатят месечно на 1–во и 2– ро число.
                    /5/Останалите неплатени маси остават оборотни за месеца и могат да се ползват от желаещите по реда на заемането и заплащат дневна такса.
                    /6/Всички такси за ползване на търговски площи или търговски  обекти и съоръжения на територията на общинските пазари в гр. Асеновград са определени  в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград на Общински съвет.
                    /7/ Таксите се заплащат на място, на длъжностните лица срещу издаване на приходна квитанция. 
 
               V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
              Чл.18.Физическите  и юридически лица имат право на територията на регламентираните пазари в Община Асеновград да извършват свободна търговска дейност със стоки и услуги разрешени по нормите залегнали в българското законодателство.
              Чл.19Всеки търговец, осъществяващ дейност на общински пазар има право:
1. /Изм. С Решение № 1904 / 22.04.2015г../  Да наема не повече от две съоръжения за търговия на общинските пазари, като продажбата може да се осъществява лично от наемателя, от съпруг/а/, от лица в родствена връзка по права линея без ограничение и съребрена до втора степен, включително и от лица, наети от наемателя на трудов договор;
2. да осигурява през деня собствена охрана и да застрахова личния си инвентар и стока;
              Чл.20. Физическите  и юридически лица, осъществяващи търговска дейност на общинските пазари са длъжни:
1.Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната уредба на Общината, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност;
2. Да не извършват търговска дейност на територията на общинските пазари без издадено разрешение за търговия на открито и  платена такса;
3. Да предлагат за продажба единствено разрешените за съответния пазар стоки в състояние и качество, съответстващи на законовите разпоредби;
4. Да обявяват с търговски етикети и ценоразпис вида, качеството и цената на предлаганите стоки;
5. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред измервателни уреди, като осигурят на клиентите необходимата видимост до тях;
6. Да охраняват стоките си;
7. Да спазват санитарно – хигиенните изисквания при продажбата на определен вид стоки;
8. Да не местят или упражняват интервенция върху предоставеното им за ползване имущество без знанието и изричното съгласие на дейност „ Пазари и тържища”. Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстраняват за тяхна сметка;
9. Да не променят предназначението на ползвания от тях обект и извършват преустройство на общинско имущество без писменото съгласие на общинската управа;
10. /Изм. С Решение № 1904 / 22.04.2015г./ Във всяко съоръжение  за търговия се включва  търговска площ в размер на 4,5 кв.м., за която се заплаща такса, определена с Решение на Общински съвет – Асеновград, съгласно чл.8 от ЗМДТ. Таксата за тази площ се дължи независимо дали площта се ползва или не. Останалата площ е работна и за нейното ползване не се дължи такса.
11. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения – маси, стойки, тенти, найлонови прегради и др.;
12. Да не преотдават наети обекти или площи, или преотстъпват разрешително за търговска дейност за маси  или площи, включително да сключват договори за съвместна дейност с трети лица;
13. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж, който след освобождаването му да изнасят извън района на Общинския пазар;
14. Да подреждат и предлагат своите стоки така, че да не пречат на движението на гражданите;
15. Да не заготвят и мият продукцията си на територията на Общинския пазар и района около него;
16. Да не разполагат предлаганите от тях стоки върху земята;
17. Да поддържат хигиената до обектите и масите си, да почистват и изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за това места;
18. Да почистват площта около обекта и масата си при натрупване на сняг и лед;
19. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите на територията на Общинските пазари, предвидени в Наредбите за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приети от Общински съвет Асеновград;
20.  Да заплащат в определените срокове дължимите суми за наеми и такси;
21.  Да притежават и предоставят при поискване от компетентните държавни органи необходимите документи;
22. Да изпълняват разпорежданията на длъжностните лица, обслужващи общинските пазари. Лично или чрез трети лица да приемат писмени съобщения, протоколи и други документи по прилагането на настоящия Правилник от лицата, упълномощени да провеждат контрол по неговото изпълнение. В случай на отказ, това се удостоверява по реда на ГПК и документа се счита за връчен.
            Чл. 21. На физическите и юридическите лица, осъществяващи търговска дейност на територията на общинските пазари е забранено:
1.Продажбата на стоки с недоказан  произход / от нерегламентиран търговец и производител/, както и неотговарящи на нормативни документи, забранени със специални законови разпоредби / взривни материали, оръжия, стоки, нарушаващи общоприетия морал и норми, порнографски стоки, наркотици, лекарства и др./
2. Продажба на млечни  и месни продукти на открити търговски маси;
3. Продажба на плодове и зеленчуци в преработено състояние с изключение на изсушени ;
4. Продажба на стоки с не маркирани и неизправни тегло измервателни уреди;
5. Паркирането на автомобили по алеите и зареждането на масите и терените извън определените за това часове и места;
6. Използването и изпробването на открито на радио и други звукови уредби и действия, превишаващи допустимия звуков шум.
7. Извършването на търговия от автомобили, импровизирани поставки, колички, кашони поставени на земята или от ръка.
 
 VІ.РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
 
           Чл.22/1/ На територията на общинските пазари работното време се определя както следва:
1.За самостоятелните магазини работното време се определя индивидуално от фирмата, която ги стопанисва и обявява на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.
2.За търговските маси работното време е както следва:
За сезон „пролет-лято” – от 06.00 до 21.00 часа
За сезон „есен-зима” – от 07.00 до 20.00 часа
като началото и края на сезоните е според приемането за страна лятно и зимно часово време
           Чл.23/1/За осигуряване на нормални и безопасни условия за работа на територията на Централен общински пазар се въвежда следния пропускателен режим за пътни превозни средства, собственост на ползвателите на търговски маси:
1.За сезон „пролет-лято” – от 06.00 до 10.00 часа и от 17.00 до 21.00 часа
2. За сезон „есен-зима” – от 06.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа
                /2/Пътните превозни средства следва да напускат територията на Централен общински пазар веднага след приключване на товаро-разтоварната дейност. Време за престой на пътното превозно средства за зареждане със стока – до 30 минути. 
 
            VІІ.КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
            Чл.24.Контролът и санкциите по прилагането на този правилник се осъществяват от длъжностни лица от общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Община Асеновград.
            Чл.25. На длъжностните лица, осъществяващи контрол се осигурява пълен достъп по всяко време и до всеки участък на пазарите.
            Чл.26. Констатирането на нарушения и налагането на санкция се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите и правилата за търговия и реда на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Асеновград.
            Чл.27. Актовете за нарушения се съставят от органите по чл.41 ЗАНН при спазване на изискванията по чл.42 и чл.43 от ЗАНН.
            Чл.28. Наказателните постановления за извършените нарушения се издават от Кмета на Община Асеновград или упълномощен от него заместник – кмет въз основа на акт съставен по реда на чл.25 от настоящия правилник.
            Чл.29.При системни нарушения на разпоредите на настоящия правилник/извършени три или повече нарушения от търговеца, за които има съставени констативни протоколи и неизпълнение на дадените предписания/, дейност „Пазари и тържища” отказва издаването на поисканото следващо разрешение за търговска дейност на открито на територията на общинските пазари за срок от шест месеца.
 
            VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
           Чл.30. Изпълнението на правилника се възлага на дейност „Пазари и тържища”.
           Чл.31. Този правилник отменя Правилника за устройство и организация на дейност „Пазари и  тържища” приет с Решение № 711/30.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 1649/ 29.10.2014 г.
           Чл.32.Настоящият правилник е приет на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на публикуването му в печата или разгласяването му по друг начин в Общината.
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм