Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ АКТИВИ И ТРАНСПОРТ
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер 53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
 
№ от админ.
 регистър
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата в лева
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
- документ за собственост
- скица АК
 
заявление свободен текст
 
 
 
30 дни
6.00 лв.
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
-
 
 
-
2.50 на заверена страница
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
- документ за придобиване /Договор, Съдебно решение, Решение Поземлена комисия и др./
 
 
30 дни
6.00 лв.
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
- скица/схема/ на имота/сградата/, издадена от Агенцията по кадастър - Пловдив;
- три бр. молби-декларации от нотариус с опис на имота и посочени свидетели
- удостоверение за данъчна оценка по чл. Р226 от ДПК;
- документ за собственост, ако в скицата /схемата/ е посочен такъв - ксерокопие
- Комбинирана скица /при разлика в площите м/у кадастралната карта и действащия план
 
 
 
 
до 14 дни
до 3 дни
18.00 лв.
24.00 лв.
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
-документ за собственост
- данъчна оценка
- скица АК или схема от АК
 
 
 
 
30 дни
6.00 лв.
 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
- Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
- Декларация за липса на парични задължения
- Документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода
- Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
- Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
- Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ (чл. 60, ал. 7 ЗВ).
   
 
 
3 месеца
250.00 лв.
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
- Договор за оператор /изготвен от общинска администрация/
- Заявление за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект /по чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите/
 
 
 
3 месеца
250.00 лв.
 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 - заявление по образец;
- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени по законов ред
- удостоверение за регистрация;
- автомобилът отговаря на изискванията на чл. 12а, ал. 5 от ЗАП и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
- копие на документ за платенданък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението, за всеки отделен автомобил;
 
 
30 дни
24.00 лв.
Съгласуване на проекти за организация на движението /ОД/ и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
- предложение за съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането и режима на работа на светофарните уредби
предложение
свободен
текст 
 
 
30 дни
безплатно
Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари    
-
 
заявление свободен
текст
 
 
7 дни
безплатно
 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
- Актуална снимка (от последните 5 години) - размер 3 см на 4 см.
- Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране
- Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на документите)
- Свидетелство за регистрация на МПС
 
 
1 месец
безплатно
Комплексна администра-тивна услуга Издаване на удостоверение за отстояния за хазартни игри Заявление и документ за собственост /договор за наем/ Към формуляра 14 дни 45.00 лв
Комплексна администра-тивна услуга
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост 
-
Заявление по образец утвърден от Басейнова дирекция-Пловдив 
30 дни 255.00 лв

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм