Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ АКТИВИ И ТРАНСПОРТ
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
№ на
админ.
структура
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата в лева
ОБА 2
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
- документ за собственост
- скица АК
заявление свободен текст
30 дни
6.00 лв.
ОБА 2
4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
-
-
2.50 на заверена страница
ОБА 2
5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
- документ за придобиване /Договор, Съдебно решение, Решение Поземлена комисия и др./
заявление свободен текст
30 дни
6.00 лв.
ОБА 2
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
- скица/схема/ на имота/сградата/, издадена от Агенцията по кадастър - Пловдив;
- три бр. молби-декларации от нотариус с опис на имота и посочени свидетели
- удостоверение за данъчна оценка по чл. Р226 от ДПК;
- документ за собственост, ако в скицата /схемата/ е посочен такъв - ксерокопие
- Комбинирана скица /при разлика в площите м/у кадастралната карта и действащия план
до 14 дни
до 3 дни
18.00 лв.
24.00 лв.
ОБА 2
9.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
-документ за собственост
- данъчна оценка
- скица АК или схема от АК
30 дни
6.00 лв.
ОБА 3
34. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
- Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
- Декларация за липса на парични задължения
- Документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода
- Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
- Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
- Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 ЗВ (чл. 60, ал. 7 ЗВ).
и
3 месеца
250.00 лв.
ОБА 11
1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
- Заявление за таксиметров превоз на пътници
- Копие от удостоверение за годност на лек таксиметров автомобил
- Копие от удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил”
- Списък на автомобилите към удостоверението за регистрация
- Удостоверение за регистрация
- Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски.
30 дни
24.00 лв.
ОБА 11
9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Документ за платена такса
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
- Копие от скица/виза/ за проектиране, с която се определя местоположението на обекта и пътната връзка към него, вкл. спрямо съседните поземлени имоти
- Проект за транспортно-комуникационен план, приет от органите на МВР, с приложени схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка и напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.
- Становище на органите на МВР
- Съгласуван от органите на МВР технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението"
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
заявление свободен
текст
30 дни
27.00 лв.
ОБА 11
10. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Документ за платена такса
- Документ за собственост /при промяна на собствеността, след издаване на разрешението за изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него/
- Копие от разрешително за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
заявление свободен
текст
30 дни
25.00 лв.
ОБА 12
2. Съгласуване на проекти за организация на движението /ОД/ и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
- предложение за съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането и режима на работа на светофарните уредби
предложение
свободен
текст 
30 дни
безплатно
ОБА 12
3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
- Декларация, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за своя сметка
- Документ за платена такса
- Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на които се изгражда съоръжението
- Технически или работен проект за съответния вид специално ползване /съгласуван от администрацията управляваща пътя/ и становище на органите на МВР за части "Пътна" и "Организация на движението"
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
заявление свободен
текст
30 дни
25.00 лв.
ОБА 12
5. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
- Актуална снимка (от последните 5 години) - размер 3 см на 4 см.
- Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране
- Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на документите)
- Свидетелство за регистрация на МПС
1 месец
безплатно
Извън СУНАУ Приемане на заявление за разпореждане с общински имоти - заявление свободен текст 30 дни 24.00 лв.
Извън СУНАУ Справки по актовите книги
Официалния сайт на Община Асеновград – раздел Публични регистри или стая №410 отдел у-ние на Общ.соб-т и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане"
– документ за самоличнос
  веднага безплатно
Извън СУНАУ Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост - документ за придобиване Към формуляра 3 месеца 6.00 лв.
Извън СУНАУ Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост
Официалния сайт на Община Асеновград – раздел Публични регистри или стая № 410 отдел у-ние на Общ. соб-т и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане"
– документ за самоличност
  веднага безплатно
Извън СУНАУ Приемане на заявление за разпореждане с общински имоти - заявление свободен текст   30 дни 24.00 лв.
Комплексна администра-тивна услуга Издаване на удостоверение за отстояния за хазартни игри Заявление и документ за собственост /договор за наем/ Към формуляра 14 дни 45.00 лв

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм