Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ ПРАВНО НОРМИРАНЕ
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от  Комисията за защита на личните данни   с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер   53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
 
 

 

от адм.
регистър 
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата
Предоставяне на достъп до обществена информация
 
14/28 (чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ/чл.31, ал. 1 от ЗДОИ) дни
безплатно
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)    
- Акта за раждане на лицето или акт за смърт на родител
- Декларации за заместник попечител или заместник настойник или член на настойнически съвет
- Молба до органа по настойничество и попечителство
- Съдебно решение
 
 
 
 
30 дни
безплатно
Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
-
Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Асеновград 
 
 
веднага
За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:
а) за първия подпис - 5 лв.
б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"
в) за всеки следващ подпис - 2 лв.
г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис - 10 лв.
д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"
Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
-
Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Асеновград 
 
 
веднага
 
 
 
За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:
а) за първата страница - 10 лв.
б) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи - 2 лв.
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
-
 
Заявителят заявява устно услугата в съответното кметство на община Асеновград 
 
 
 
 
веднага 
 
 
За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
а) за първата страница - 3 лв.
б) за всяка следваща страница - 2 лв.
Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията 
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
- Пълномощно на лице, упълномощено от централното ръководство /при необходимост/
- Съдебно решение на софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство
Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение
Заявление /свободен текст/
 
 
Информация
7 дни 
безплатно
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм