Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиПРОГРАМА за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2018 г.
 
І. Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации, съгласно  Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане за 2018 г.,  се приема  на основание чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.  
 
Програмата  е отворена и може да се актуализира  през годината.
 
ІІ. Описание  на общинските спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, които  общината има намерение да предложи  за предоставяне под наем:
 
№ по ред
Спортни обекти  и съоръжения
1.
Поземлен имот с идентификатор 32341.36.23 по кадастралната карта на с. Избегли, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион  и построената в имота сграда с  кадастрален №32341.36.23.1, на един етаж, със застроена площ от 62 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база.  За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв.10 по  Подробния устройствен план на с. Избеглии. Акт за публична общинска собственост №957/ 28.11.2003 г.
2.
УПИ ІІ-спортен терен, кв.48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със застроена площ от 68 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 963/07.01.2004 г.
3.
Поземлен имот с  идентификатор 06029.502.256 по кадастралната карта на с. Боянци, с площ от 21 850 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с кадастрален № 06029.502.256.1, със застроена площ от 80 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, кв.23 по Подробния устройствен план на с. Боянци. Акт за публична общинска собственост №3889/20.01.2012 г.
4.
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по кадастралната карта на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със застроена площ от 93 кв.м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв.9 по Подробния устройствен план на с. Тополово. Акт за публична общинска собственост № 2619/27.03.2008 г.
5.
Поземлен имот с идентификатор 55590.111.364 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, с площ от 9.836 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за други видове спорт. За имота е отреден УПИ ІІ-спорт, кв.47 по Подробния устройствен план на с. Патриарх Евтимово. Акт за публична общинска собственост № 2912/ 10.11.2008 г.
6.
Поземлен имот с идентификатор 69273.16.77 по кадастралната карта на с. Стоево, с площ от 6856 кв.м., трайно предназначение: земеделска територията, начин на трайно ползване  –стадион и построената в имота сграда с кадастрален № 69273.16.77.1, застроена площ от 241 кв.м., на един етаж,  предназначение: друг вид сграда за обитаване. Акт за публична общинска собственост № 3937/ 15.02.2012 г.
7.
Поземлен имот с идентификатор  00702.511.250 по кадастралната карта на гр. Асеновград, целият с площ от 14 661 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион ; Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 11110 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построените в имота  сгради:Сграда  №00702.511.249.1, със застроена площ от 181 кв. м., на един етаж, предназначение : административна, делова сграда (съблекалня); Сграда № 00702.511.249.2 със застроена площ 24 кв.м., на един етаж , предназначение: селскостопанска сграда. Площта на  поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград е 13330 кв.м. Акт за публична общинска собственост №6313/31.10.2016 г.
 
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.248 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  целият с площ  от 206 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за обществена сграда, комплекс;  Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.247 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  целият с площ  от 13 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за жилищни нужди;  Акт за публична общинска собственост №6314/31.10.2016 г.
 
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.296 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ от 1110 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за спортен  обект;  Акт за публична общинска собственост №6264/15.09.2016 г.
 
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.237 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 335 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за жилищни нужди;  Акт за публична общинска собственост №6265/15.09.2016 г.
 
Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.241 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 1750 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:  Незастроен имот за спортен обект; Акт за публична общинска собственост №110/10.03.1998 г.
Имотите попадат в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв.36 по ПУП на гр. Асеновград.
8.
Поземлен имот с  идентификатор 38385.211.410 по кадастралната карта на с. Конуш, с площ от 19.069 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион – Акт за публична общинска собственост № 3463/20.12.2010 г. и  разположената в имота сграда   с кадастрален № 38385.211.410.1, със застроена площ от 75 кв.м., на един етаж,  предназначение: спортна  сграда, база – Акт за публична общинска собственост № 5000/19.09.2013 г.
9.
Поземлен имот с идентификатор 31108.43.168 по кадастралната карта  на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: спортно игрище – Акт за публична общинска собственост № 2605/25.02.2008 г. и разположената в имота сграда с кадастрален №31108.43.168.1, със застроена площ от 116 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна  сграда, база – Акт за публична общинска собственост № 5154/27.11.2013 г.
10.
Спортно съоръжение – игрище с изкуствена настилка, с площ 450 кв.м., представляващо част от поземлен имот с идентификатор 00702.508.11 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.
За имота е отреден УПИ  ІV - ЖК, кв. 5 по подробния устройствен план на кв. „Запад”, гр. Асеновград, - Акт за частна общинска собственост №2976/09.03.2009 г.

 

III.  Условия и ред за предоставяне на спортните  обекти и съоръжения чрез отдаване под наем 

Спортните обекти или обособени части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта - юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на обществено полезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, по реда предвиден в Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане. На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове, срокът за предоставяне на имотите може да е 10 години.   
 
Отдаването под наем се извършва пряко или чрез конкурс.
 
Не може да бъде наемател юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано (отнася и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем).
8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм