Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиПрограма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2017 г.
 
 
І. Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации, съгласно  Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане  за 2017 г., се приема  на основание чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
 
Програмата  е отворена и може да се актуализира  през годината.
 
 
ІІ. Описание  на общинските спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, които  общината има намерение да предложи  за предоставяне под наем:
 
№ по ред
  Спортни обекти  и съоръжения
1.
Поземлен имот с идентификатор 32341.36.23 по КК на с. Избеглии, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построената в имота сграда с  кадастрален №32341.36.23.1, на един етаж, със ЗП от 62 кв. м. с предназначение: спортна сграда, база.   За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв. 10 по  ПУП на с. Избеглии. АПОС № 957/ 28.11.2003 г.
2.
УПИ ІІ-спортен терен, кв.48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със ЗП от 68 кв. м., АПОС № 963/ 07.01.2004 г.
3.
Поземлен имот с  идентификатор 06029.502.256 по КК на с. Боянци, с площ от 21 850 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с кадастрален № 06029.502.256.1, със ЗП от 80 кв. м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, кв. 23 по ПУП на с. Боянци. АПОС №3889/ 20.01.2012 г.
4.
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по КК на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със ЗП от 93 кв. м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв. 9 по ПУП на с. Тополово. АПОС № 2619/ 27.03.2008 г.
5.
Поземлен имот с идентификатор 55590.111.364 по КК на с. Патриарх Евтимово, с площ от 9.836 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – за други видове спорт. За имота е отреден УПИ ІІ-спорт, кв. 47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово. АПОС № 2912/ 10.11.2008 г.
6.
Поземлен имот с идентификатор 69273.16.77 по КК на с. Стоево, с площ от 6856 кв. м., трайно предназначение: земеделска територията, НТП – стадион и построената в имота сграда с кадастрален № 69273.16.77.1, ЗП от 241 кв. м., на един етаж,  предназначение: друг вид сграда за обитаване. АПОС № 3937/ 15.02.2012 г.
7.
Поземлен имот с идентификатор  00702.511.250 по КК на гр. Асеновград, целият с площ от 14 661 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион;  Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, с площ от 11110 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построените в имота  сгради: Сграда  №00702.511.249.1, със ЗП  от 181 кв. м., на един етаж, предназначение : административна, делова сграда (съблекалня); Сграда № 00702.511.249.2 със ЗП 24 кв. м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда. Площта на  поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград е 13330 кв. м. АПОС №6313/31.10.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.248 по КК на гр. Асеновград,  целият с площ  от 206 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за обществена сграда, комплекс;  Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.247 по КК на гр. Асеновград,  целият с площ  от 13 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за жилищни нужди;  АПОС №6314/31.10.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.296 по КК на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 1110 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за спортен  обект;  АПОС №6264/ 15.09.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.237 по КК на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 335 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за жилищни нужди;  АПОС №6265/ 15.09.2016 г.
Имотите попадат в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по ПУП на гр. Асеновград.
 
8.
Терен за мини футбол с площ 1460 кв. м., съгласно Решение № 2092/26.08.2015 г. на Общински съвет Асеновград, колориран със зелен цвят на схема за промяна на предназначението на част от УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по плана на Асеновград, изготвена от инж. Атанас Тошев, представляващ обособена част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, целия с площ от 13 330 кв. м. АПОС №6313/ 31.10.2016 г.
Имотът попада в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по ПУП на гр. Асеновград.
 
9.
Тенис корт с площ 760 кв.м., колориран със син цвят на извадка от регулационния план на УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по плана на Асеновград, представляващ обособена част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, целия с площ от 13 330 кв.м. АПОС №6313/31.10.2016 г.
Имотът попада в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв.36 по ПУП на гр. Асеновград.
 
10.
Поземленимот с  идентификатор 38385.211.410 по КК на с. Конуш, с площ от 19.069 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион- АПОС № 3463/20.12.2010г.и  разположената в имота сграда  с кадастрален №38385.211.410.1, със ЗП от 75 кв. м., на един етаж,  предназначение: спортна  сграда, база - АПОС № 5000/19.09.2013 г.
 
11.
Поземлен имот с идентификатор 31108.43.168 по КК на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: спортно игрище- АПОС № 2605/ 25.02.2008 г. и разположената в имота сграда с кадастрален №31108.43.168.1, със ЗП от 116 кв. м., на един етаж, предназначение: спортна  сграда, база -АПОС № 5154/ 27.11.2013 г.
 
12.
Поземлен имот с идентификатор 00702.534.48  по КК на гр. Асеновград, с площ 42 382 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион  и построените в имота: сграда с кадастрален №00702.534.48.3, със ЗП от 54 кв. м., на един етаж, предназначение: друг вид обществена сграда;  сграда с кадастрален №00702.534.48.4, със ЗП от 35 кв. м., на един етаж, предназначение: друг вид обществена сграда. Имотът включва два урегулирани поземлени имота: УПИ І-Стадиони УПИ VІ – озеленяване и проектирана  улица между двата имота, кв. 2 по ПУП на гр. Асеновград, ПЗ „Изток” -   АПОС № 6210/08.07.2016 г.
 
 
III.  Условия и ред   за предоставяне на спортните  обекти и съоръжения чрез отдаване под наем 
 
Спортните обекти или обособени части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации по смисъла на чл. 10,ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта- юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на обществено полезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, по реда предвиден в Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане. На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове, срокът за предоставяне на имотите може да е 10 години.  
  
Отдаването под наем се извършва пряко или чрез конкурс.
 
Не може да бъде наемател юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано(отнася и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем).
8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм