Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 2017
 
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост се разработва на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската  собственост.
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява политиката и приоритетите на Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.  Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост Програмата се приема най – късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината. Тя съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение
Придобиването , управлението и разпореждането с имоти и вещи – собственост на община Асеновград, се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, в интерес на населението на община Асеновград, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост ще се осъществява при спазване принципите на:
  • законосъобразност;
  • приоритетност на обществения интерес;
  • целесъобразност;
  • бързина, публичност и прозрачност на процедурите;
  • състезателност при разпореждането;
  • плановост;
  • отчетност и вътрешен контрол;
  • създаване на условия за икономически ефективно управление и разпореждане и привличане на инвеститори, които да осигурят устойчиво икономическо развитие.
Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретните политики при управлението и разпореждането с тях да бъдат самостоятелно определени.   
Доброто управление на общинската собственост, носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, учредяване на възмездно право на ползване, продажби, право на строеж и др. Независимо от активността на адмиситрацията в различните й звена, Програмата зависи най – вече от инвестиционния интерес на физическите и юридическите лица.
 
ІІ. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост
 
№ по ред
 
Вид дейност
Прогнозни стойности в лв.  ДДС
 
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
 
 
І. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
1.
Отдаване под наем на помещения
239 760
2.
Отдаване под наем на павилиони
78 912
3.
Отдаване под наем на терени
170 352
4.
Отдаване под наем на съоръжения
11 664
5.
Отдаване под наем на язовири
24192
6.
Отдаване на земеделска земя под наем
90 000
7.
Отдаване под наем на общински жилища
80 500
8
Отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар
210 000
9.
Отдаване под наем на обекти, находящи се в Търговския център
170 000
 
Всичко от управление на имоти – общинска собственост
1 075 380
 
ІІ. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
1.
Продажба на сгради   – общинска собственост, в т.ч. общински жилища
1 248 000
2.
Продажба на земя
1 352 000
3.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи
30 000
4.
Приходи от продажба на тръжна и конкурсна документация
10 000
 
Всичко от разпореждане с имоти общинска собственост
2 640 000
 
ІІІ.ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
160 430
 
ВСИЧКИ ПРИХОДИ
3 875 810
 
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
 
1.
Разходи за пазарни оценки
26 000
2.
за отчуждаване на имоти за неотложни общински нужди и за придобиване на земя
174 100
3.
За актуване, разпореждане и управление с общински имоти /скици, характеристики, такси и др./
3 000
4.
Застраховане на обекти – публична общинска собственост и вещи
10 000
5.
Разходи за охрана на обекти общинска собственост
88 600
6.
Разходи за текущи и аварийни ремонти на обекти общинска собственост
50 000
7.
Разходи за поддръжка и ремонт на общински жилища
15 000
8.
Разход за управление на горски територии, маркировка на дървесина и електронни билети
7 200
 
ВСИЧКИ РАЗХОДИ
373 900
 
Предложените за 2017г. приходи от наеми в размер на 1 075 380лв. са формирани след анализ на действащите към момента договори за наем. За тяхното  изчисляване е използвана базата  за м. Ноември и м. Декември 2016г. по действащите договори за наем на общинско имущество.
 
ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем , за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия
 
1. Обекти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем:
 
по
ред
 
Описание на имота
 
 
  ПОМЕЩЕНИЯ  и  ПАВИЛИОНИ
1
Помещение с обща площ 29.34 кв.м. (лекарски кабинет № 31, ет. 2 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности-АИППМП” – ½ практика 
2
Помещение с обща площ 29.34 кв.м. (лекарски кабинет № 32, ет. 2 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28 , с предназначение “Здравни дейности-АИППМП” – ½ практика
3
Помещение с обща площ 27.64 кв.м. (лекарски кабинет № 1, ет. 3 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности - АИППМП” – ½ практика 
4
Помещение с обща площ 27.64 кв.м. (лекарски кабинет № 2, ет. 3 и общо ползване на манипулационна, чакалня, санитарен възел и стълбище), находящо се в гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28, с предназначение “Здравни дейности - АИППМП” – ½ практика 
5
Помещение с обща площ 44.91 кв.м. (кабинет № 5 -18.36 кв.м.,  кабинет № 6 – 15.20 кв.м. и обсл. площи -11.35 кв.м.), находящо се в  б. Детска консултация № 1, ул. “Васил Левски” № 19, Асеновград, с предназначение “Здравни дейности”
6
Помещения с обща площ 40.00 кв.м. (лекарски кабинет, манипулационна, чакалня  и обсл. площи), находящи се в ет.2 на сграда „битов комбинат с аптека”, ул. „Родопи” № 49, с. Нареченски бани, с предназначение “Здравни дейности – АИППМП” 
7
Помещения с обща площ 24.40 кв.м. /лекарски кабинет, манипулационна  и обсл. части/,  находящи се на ІІ етаж в административна сграда – Кметство, читалище, поща, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв. 12 по плана на с. Орешец, с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
8
Помещение с площ 14 кв.м., находящо се във ФЗП с. Врата; Помещение с площ 12.25 кв.м., находящо се  във ФЗП с. Мостово, Помещения с площ 26 кв.м. в с. Три могили,  Помещение с площ 25.58 кв.м.,  находящо се във ФЗП с. Добростан,  с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
9
Помещения с  обща площ 65.65 кв.м., (лекарски кабинет, манипулационна и обсл. площи), находящи се на I  етаж в СЗУ с. Избегли, Помещения с  обща площ 58.68 кв.м., (лекарски кабинет, манипулационна и обсл. площи), находящи се на II  етаж във ФЗП с. Конуш,  с предназначение:  “Здравни дейности – АИППМП”
10
Помещения с обща площ 61.68 кв.м. (лекарски кабинет, манипулационна, чакалня  и обсл. площи), находящи се в приземния етаж на сграда – Кметство, кв.14 по плана на с. Бачково, с предназначение “Здравни дейности – АИППМП”
11
Помещения с обща площ 50.85 кв.м. (лекарски кабинет, манипулационна и обсл. площи), находящи се на II  етаж в СЗУ с. Патр. Евтимово , с предназначение “Здравни дейности – АИППМП”
12
Помещения с обща площ 75.89 кв.м. (лекарски кабинет, манипулационна, чакалня  и обсл. площи), находящи се на I етаж в сграда(ФЗС)КИ 69273.25.137.1 по КК на с. Стоево, с предназначение “Здравни дейности – АИППМП” 
13
Помещение с обща площ 32.84 кв.м. (стоматологичен кабинет №1 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика 
14
Помещение с обща площ 29.46 кв.м. (стоматологичен кабинет №2 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
15
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №4 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
16
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №4 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
17
Помещение с обща площ 31.36 кв.м. (стоматологичен кабинет № 6 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика 
18
Помещение с обща площ 30.08 кв.м. (стоматологичен кабинет №7 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика 
19
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №8 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
20
Помещение с обща площ 33.05 кв.м. (стоматологичен кабинет №8 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (бивша Стоматологична поликлиника) с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
21
Помещение с площ 20кв.м. (стоматологичен кабинет), находящи се в гр. Асеновград, ул. “Княгиня Евдокия” № 41, СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
22
Помещение с обща площ 27.97 кв.м. (стоматологичен кабинет №6 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. “Камара” № 2 ет.2  ,  с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ” – ½ практика
23
Помещение/ павилионен тип/  с обща площ 26.64 кв.м. (стоматологичен кабинет 1 и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (зад бивша Стоматологична поликлиника)  с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
24
Помещение/ павилионен тип/  с обща площ 26.28 кв.м. (стоматологичен кабинет  и обсл. площи), находящи се в гр. Асеновград, бул. “България” № 49 (зад бивша Стоматологична поликлиника)  с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
25
Помещение с обща площ 18.89 кв.м. (стоматологичен кабинет -14.57 кв.м.  и обсл. площи -4.32 кв.м.), находящо се в СЗУ, УПИ IX– администрация, търговия и обществено хранене, кв. 15 по плана  на  с. Патриарх Евтимово с предназначение “Здравни дейности – АИПППДМ”
26
Помещение с обща площ 14.60 кв.м. (стом. кабинет и чакалня), находящи се в Здравна служба, кв. 53 по плана на  с. Новаково с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
27
Помещение с обща площ  21.95 кв.м. (стом. кабинет и обсл. части), находящи се в сградата  на Здравна служба, кв. 32 по плана на с. Леново с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
28
Помещение с обща площ  27.55 кв.м. (стом. кабинет и обсл. части), находящи се на ет.1 във ФЗП  с. Стоево, с предназначение “Здравни дейности - АИПППДМ”
29
Помещения с обща площ 19.16 кв.м. / стоматологичен кабинет и обсл. части/,  находящи се на ІІ етаж в административна сграда – Кметство, читалище, поща, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв. 12 по плана на с. Орешец, с предназначение:  “Здравни дейности – АИПППДМ”
30
Помещения с обща площ 41.32 кв.м. / стоматологичен кабинет 19.40 кв.м. и обсл. части с площ  21.92 кв.м./,  находящи се в ЗСК на І-ви етаж в сграда – читалище, построена в УПИ  - за културен дом, имот 185, кв. 34, по плана на с. Конуш, с предназначение:  “Здравни дейности – АИПППДМ”
31
Помещение с обща площ 22.76 кв.м. (стая № 102 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”  
32
Помещение с обща площ 16.18 кв.м. (стая № 103 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
33
Помещение с обща площ 30.77 кв.м. (стая № 104 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
34
Помещение с обща площ 31.42 кв.м. (стая № 108 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
35
Помещение с обща площ 26.66 кв.м. (стая № 109 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
36
Помещение с обща площ 13.64кв.м. (стая № 110 и обсл. площи), находящо се на І етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
37
Помещение с обща площ 15.77 кв.м. (стая №201 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
38
Помещение с обща площ 25.23 кв.м. (стая №202 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
39
Помещение с обща площ 14.36 кв.м. (стая №203 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
40
Помещение с обща площ 45.79 кв.м. (стая №204-205 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
41
Помещение с обща площ 25.64 кв.м. (стая №206 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
42
Помещение с обща площ 22.25 кв.м. (стая №207 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
43
Помещение с обща площ 29.66 кв.м. (стая №210 и обсл. площи ), находящо се на ІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
44
Помещение с обща площ 29.33 кв.м. (стая № 303 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
45
Помещение с обща площ 30.91 кв.м. (стая № 304 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
46
Помещение с обща площ 30.62 кв.м. (стая № 306 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
47
Помещение с обща площ 23.30 кв.м. (стая № 307 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
48
Помещение с обща площ 16.80 кв.м. (стая № 308 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
49
Помещение с обща площ 44.60 кв.м. (стая № 310 и обсл. площи ), находящо се на ІІІ етаж  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
50
Помещение (стая № 5и обсл. площи),с площ 31.50 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на ул.”Васил Левски” № 7, Асеновград,  с предназначение “Офис”
51
Помещение с обща площ 580 кв.м. /търговска площ - 235 кв.м. и обсл. части – 345 кв.м./ находящо се на първи етаж в сграда с кад. № 519.536.1, построена в  имот с кад. № 519.536 по КК на гр. Асеновград, с предназначение “заведение за хранене и развлечение” -Бомбата
52
Помещение с обща площ 444.99 кв.м. /офис  площ – 259.53 кв.м. и складови площи – 185.46 кв.м./ находящо се в сградата на  пл. Акад. Н. Хайтов” № 10А, с предназначение  “офис”
53
Помещение   с  площ  41 кв.м., находящо се в сградата на Културния дом , построена в УПИ І- културен дом и лятно  кино, кв. 42  по плана на  с. Златовръх,  с предназначение “заведение за хранене и развлечение”  
54
Помещение, с обща  площ 23.66 кв.м. (фризьорски салон – 18.20 кв.м.  и  обсл. части -5.46 кв.м. ), находящо се в сградата на ул.”Васил Левски” № 7, Асеновград,  с предназначение “услуги - фризьорски” 
55
Помещение с  обща  площ 28.94 кв.м. (стая № 3  - 22.26 кв.м. и обсл. площи – 6.68 кв.м.),, находящо се на втори етаж в сградата на ул.”Васил Левски” № 7, Асеновград,  с предназначение “образователни  дейности”  
56
Помещения  с  обща  площ 28.83 (лаборатория – 22.18 кв.м. и обсл. площи – 6.65 кв.м.), находящо се на втори етаж в сградата на ул.”Васил Левски” № 7, Асеновград,  с предназначение “здравни дейности – зъботехническа лаборатория” 
57
Помещение   с  обща площ  183.18 кв.м., находящо се  на партерен етаж  на бл. 24/129, ул. „Речна” № 8 ,  Асеновград,  с предназначение “финансови институции” 
58
Помещение с  площ  16.51 кв.м., находящо се в сградата на ул. “Речна” №1 , гр. Асеновград,  с предназначение “офис”
59
Сграда кад. № 00702.529.213.2 по КК на Асеновград , ЗП 46 кв.м. , на 1 етаж, с предназначение друг вид обществена сграда, ул. „Опълченска” №13
60
Помещение с обща площ 24.60 кв.м. (стая № 2  и обсл. части), находящи се на І ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
61
Помещение с обща площ 24.60 кв.м. (стая № 1  и обсл. части), находящи се на ІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
62
Помещение с обща площ 24.60 кв.м. (стая № 2  и обсл. части), находящи се на ІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
63
Помещение с обща площ 24.60 кв.м. (стая № 3  и обсл. части), находящи се на ІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
64
Помещение с обща площ 86.42 кв.м. (стая № 5  и обсл. части), находящи се на ІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
65
Помещение с обща площ 26.13 кв.м. (стая № 2  и обсл. части), находящи се на ІІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград,  с предназначение   “клубна дейност”
66
Помещение с  обща площ 48.75 кв.м. /търговска площ – 45.30 кв.м. и склад – 3.45 кв.м./, обособена част от   недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в сградата на пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9, ет. 6,  построена в УПИ І – Общински съвет, кв. 195 по плана на  гр. Асеновград, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”
67
Помещение с площ  43.20 кв.м.,  находящо  се в приземния етаж  в сграда с кад. №72789.501.694.1, построена в ПИ №72789.501.694 по КК на с. Тополово, предназначение „Фитнес зала”
68
Помещениес обща площ 68.06 кв.м. (помещение – 54.60 кв.м. и обсл. части  – 13.46 кв.м.) – част от двуетажна сграда,  ул. „Цар Калоян” № 103, УПИ V-ППО, кв.57 по ПУП на с. Тополово, с предназначение – “склад”
69
Помещение с  площ 10.50 кв.м. , находящо се  в сграда  - склад и предверие  към  младежки клуб, построена в УПИ VІІ – магазин, ресторант и младежки клуб, кв. 43 по плана на  с. Новаково, с предназначение „офис”
70
Помещения с площ 7.00 кв.м. находящо се в сграда „Битов комбинат с аптека”, ул. „Родопи”№49, с. Нареченски бани, с предназначение “склад” 
71
Помещениeс площ 9.00кв.м.,  находящо се в сграда –читалище, построена в УПИ ІІІ-читалище, лятно кино, кв. 26 по плана на с. Леново, с предназначение:  “Търговия на  дребно – хр. стоки”
72
Помещениeс площ 57.20 кв.м.,  находящо се в сграда –читалище, построена в УПИ ІІІ-читалище, лятно кино, кв. 26 по плана на с. Леново, с предназначение:  “Търговия на  дребно – хр. стоки”
73
Помещениeс площ 39.84 кв.м.,  находящо се в сграда –читалище, построена в УПИ ІІІ-читалище, лятно кино, кв. 26 по плана на с. Леново, с предназначение:  “Търговия на  дребно – хр. стоки”
74
Помещение с обща площ 64.85 кв.м. (търговска зала -48.40 кв.м.  и  склад -16.45 кв.м.), находящи се на партерния етаж в  административна  сграда  - Кметство, читалище, поща,  построена в УПИ ІІІ – СНС, кв.12  по плана  на с. Орешец, с предназначение “търговия на дребно”
75
Самостоятелен обект в сграда с кад.№ 43298.501.174.1.1 по КК на  с. Леново със ЗП 96.00 кв.м. с предназначение „за делова и административна дейност”   ( клуб на пенсионера)
76
Самостоятелен обект в сграда с КИ № 38385.211.275.1.5 по КК на с. Конуш с площ  24.94 кв.м.   с предназначение   „ търговия на  дребно с хранителни стоки”
77
 Помещение с  обща площ 142 кв.м. , обособена част от   „Административна сграда  - Кметство с магазин с на І-ви етаж и младежки клуб в приземието” , построена в УПИ VІІ – магазин, ресторант и младежки клуб, кв. 43 по плана на  с. Новаково, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”
78
Помещение с полезна площ 64 кв.м.,, находящосе на приземен етаж  в  сграда-читалище, с кад. №49309.28.118.1 по КК на с. Мулдава, предназначение  «склад»
79
Сграда  със застроена площ 77 кв.м. , на един етаж , находяща се в двора  зад сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” №38,  гр. Асеновград,  с предназначение “ клубна дейност”
80
Помещение  с  площ  98 кв.м., находящо се в избения етаж  в сграда читалище, построена в УПИ І -  културен дом, СОНС,  кв.41 по плана на кв. Долни Воден, Асеновград,  с предназначение „фитнес зала”
81
Помещение с площ 48 кв.м.,  находящо се в  сградата читалище, построена в УПИ І - културен дом, СОНС, кв.41 по плана на  кв. Долни Воден, с предназначение „кафе-сладкарница”
 
82
Павилион с площ  125.60 кв.м., находящ се в имот с кад.№ 00702.532.108 по КК на Асеновград  с предназначение „склад” 
83
Помещение (павилионен тип)  с  площ 80.29 кв.м. , находящо се  в кв. „Георги Ангелов”, кв.239, УПИ І – магазин по плана на  Асеновград,  с предназначение „ клуб за игра на табла, шах, билярд, моникс и карти” 
84
Помещение (павилионен тип)  с площ 23 кв.м., находящо се  в кв. 30 по плана на  кв. Долни Воден,  с предназначение „ книжарница”   
85
Помещение (павилионен тип)  с площ 39.31кв.м.,  находящосе  в  кв.30 по плана на кв. Долни Воден, гр.  Асеновград, с предназначение „клубна дейност” 
86
Помещение (павилионен тип)  с площ 23.30 кв.м., находящо се  в кв. 30, по плана на  кв. Долни Воден,  с предназначение „търговия на дребно - продажба на закуски”   
87
Помещение (павилионен тип)  с площ 165 кв.м., находящо се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „заведение за хранене и развлечение
88
Помещение (павилионен тип)  с площ 74 кв.м., находящо се  на ул. „Книжна фабрика” №1, кв. Запад, с предназначение „козметични и бръснаро-фризьорски услуги”   
89
Помещение (павилионен тип)  с площ 56 кв.м., находящо се  в пар. за културен дом,, кв. 34 по плана на с. Конуш, с предназначение „млекосъбирателен пункт” 
90
Магазин №3, с  площ 55.47 кв.м., (търговска  площ – 21.50 кв.м. и  терен – 33.97 кв.м.),  находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно” 
91
Магазин №7,   с  обща площ  54.00 кв.м., (търговска  площ – 27.00 кв.м. склад – 10.00 кв.м. и  произв. площи – 17.00 кв.м.),  находящо се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “производство и  търговия на дребно” 
92
Павилион № 15 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
93
Павилион № 16 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
94
Павилион № 20 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
95
Павилион № 23 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
96
Павилион № 26 с площ 7.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
97
Павилион № 27 с площ 7.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
98
Павилион № 32 с площ 7.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
99
Павилион № 114 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”
100
Павилион № 115 с площ 4.00 кв.м., находящ се   в УПИ II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север”,  с предназначение “търговия на дребно”

 

Терени

1
Терен № 1 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – ключарски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
2
Терен № 2 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – обущарски”,  попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
3
Терен № 3 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – точиларски”, попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
4
Терен № 4 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – часовникарски” , попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
5
Терен № 5 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – тапицерски”,  попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
6
Терен № 6 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „услуги – електротехнически” , попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
7
Терен № 9 с площ 12 кв.м., находящ се  в УПИ ІІ – жил. застрояване и магазини кв. 207 по рег. план на Асеновград, с предназначение „търговия – хранителни стоки”,  попадащ в ПИ 00702.518.8 по КК на Асеновград
8
Терен № 2 с площ 9 кв.м., находящ се на пл. „Зареница”  с. Нар. бани, с предназначение „продажба на вестници”, попадащ в ПИ 51127.201.173 по КК на с. Нареченски бани
9
Терен с площ 50 кв.м., находящ се на ул. „Родопи” , кв.8 по плана на с. Нар. бани, с предназначение „заведение за хранене и развлечение”,  попадащ в ПИ 51127.201.73 по КК на с. Нареченски бани
10
Терен № 1 с площ 16 кв.м., находящ се в  ПИ 06029.502.535 по КК на с. Боянци, с презназначение „ търговия на дребно” 
11
Терен № 2 с площ 34 кв.м., находящ се в  ПИ 06029.502.535 по КК на с. Боянци, с презназначение „ търговия на дребно” 
12
Терен с площ 28 кв.м., находящ се в УПИ I - детска градина, кв.66 по плана на  с. Тополово, с предназначение „ търговия на дребно – хранителни стоки„, попадащ в ПИ 72789.503.429 по КК на с. Тополово
13
Терен с площ 100 кв.м., находящ се  в УПИ І – болница, кв. 354 по плана на Асеновград, с предназначение „търговия с промишлени стоки”, попадащ в ПИ 00702.532.172 по КК на Асеновград (б. инфекциозна болница)
14
Терен  с площ 36.00 кв.м. находящ се в имот с кад. идент. 00702.513.221 по КК на гр. Асеновград, (УПИ I– компл. жил. строителство, магазини и ТП, кв.65 по рег. план на гр. Асеновград), с предназначение – Търговия с промишлени стоки.
15
Терен с площ  5.30 кв. м., находящ се  в прохода на  пл.. “Акад. Н. Хайтов” № 9, УПИ І – общински съвет, кв. 195 по плана  на Асеновград, предназначение „търговия на дребно”, попадащ в ПИ 00702.518.47.2 по КК на Асеновград
16
Терен №3  с площ 16 кв.м. , находящ се в ПИ 00702.518.2 по КК на Асеновград, предназначение „търговия на дребно – продажба на кафе и закуски” 
17
Терен с площ  94.00 кв.м., находящ се  на ул. “Драгоман”, УПИ IХ – общ. комплекс за социални грижи, кв. 80 по плана  на Асеновград, предназначение „ стъкларски услуги ”, попадащ в ПИ 00702.515.408 по КК на Асеновград
18
Терен с площ  40.40 кв.м., находящ се  на ул. “Ген. Дандевил”, кв.36 по плана  на Асеновград, предназначение „производство и монтаж на осветителни тела  и уреди за  развлекателно осветление” , попадащ в ПИ 00702.511.224 по КК на Асеновград
19
Терен № 1  с площ 51 кв. м., находящ се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „заведение за хранене и развлечение” , попадащ в ПИ 00702.508.2 по КК на Асеновград
20
Терен № 2  с площ 30 кв.м., находящ се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „търговия на дребно”,   попадащ в ПИ 00702.508.2 по КК на Асеновград
21
Терен  № 3  с площ 56 кв. м., находящ се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „търговия на дребно – хранителни стоки” , попадащ в ПИ 00702.508.230 по КК на Асеновград
22
Терен № 2  с площ 18.00 кв. м., находящ се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „търговия на дребно” ,   попадащ  в ПИ 00702.508.10  по КК на Асеновград
23
Терен № 3  с площ 6.00 кв. м., находящ се  на ул. „Лозница”, кв. Запад, с предназначение „търговия на дребно” ,  попадащ  в ПИ 00702.508.10  по КК на Асеновград
24
Терен № 5  с площ 12.60 кв. м., находящ се  на ул. „В. Левски”, в улична регулация, между кв. 47 и 64 по плана на Асеновград, с предназначение „търговия на дребно  промишлени стоки” , попадащ в ПИ 00702.513.201 по КК на Асеновград 
25
Терен  № 2 с площ  12.00 кв. м., находящ се  на ул. “Цар Иван –Асен ІI”, УПИ IІІ – жил. застрояване, кв. 281 по плана  на Асеновград, предназначение „услуги - бръснарски” , попадащ в ПИ 00702.525.94 по КК на Асеновград
26
Терен с площ 14.00 кв. м., находящ се  на ул. „Трети март” №31, УПИ IІ – 2166, кв. 185 по плана на Асеновград, с предназначение „търговия на дребно  промишлени стоки” , попадащ в ПИ 00702.518.106 по КК на Асеновград 
27
Обект 5а  - Терен с  площ 8.60 кв. м и 3 бр. маси, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно”, попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград 
 
28
Обект 8а  - Терен с  площ 4.80 кв. м и 1 бр. маса, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно” ,  попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград 
 
29
Обект 11а  - Терен с  площ 11.40 кв. м и 3 бр. маси, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно” , попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград 
30
Обект 12а  - Терен с  площ 5.80 кв. м и 2 бр. маси, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно”,   попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград 
31
Обект 42а  - Терен с  площ 11.70 кв. м и 3 бр. маси, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно” , попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград 
32
Обект 46а  - Терен с  площ 11.70 кв. м и 3 бр. маси, находящ  се в УПИ ІІ-  общински пазар, кв. 21  по плана на  ПЗ „Север”, с предназначение “търговия на дребно”, попадащ в ПИ 00702.510.223 по КК на Асеновград     

 

ДРУГИ ОБЕКТИ

    1
Обект № 1 с площ 9.30 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
    2
Обект № 2+3 с площ 9.30 кв.м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
3
Обект № 9 с площ 8.66 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
4
Обект №1 2 с площ 7.50 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
5
Обект № 13 с площ 11.63 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
6
Обект № 14 с площ 20.65 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
7
Обект № 18 с площ 8.74 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
8
Обект № 19+20+21 с площ 21.65 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
9
Обект № 23 с площ 11.22 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
10
Обект № 43 с площ 13.90 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
11
Обект № 47 с площ 12.40 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
12
Обект № 58+59 с площ 15.70 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
13
Обект № 60 с площ 10.74 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
14
Обект № 61 с площ 13.70 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
15
Обект № 62 с площ 17.93 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
16
Обект № 63 с площ 9.94 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
17
Обект № 64 с площ 10.33 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
18
Обект № 70 с площ 17.95 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
19
Обект № 72б с площ 28.85 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
20
Обект № 74+92 с площ 16.80 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
21
Обект № 77 с площ 8.00 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
22
Обект № 78 с площ 11.92 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
23
Обект № 79 с площ 10.25 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  ІІІ зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
24
Обект № 80 с площ 13.48 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
25
Обект № 81+82 с площ 15.38 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
26
Обект № 83 с площ 6.70 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
27
Обект № 84 с площ 7.20 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
28
Обект № 85 с площ  12.43 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
   29
Обект № 89 с площ 17.80 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
30
Обект № 91 с площ 10.58 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  І зона, с предназначение „ търговия на дребно и услуги”
31
Обект -  кафе „Запад”  с площ 51.60 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  с предназначение „обществено хранене”
32
Обект -  кафе „Север”  с площ 52.30 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  с предназначение „обществено хранене”
33
Обект -  кафе „Юг”  с площ 43.50 кв. м., находящ се  в Търговски център с многофункционално предназначение – подплощадно пространство в центъра на гр. Асеновград,  с предназначение „обществено хранене”
34
Обект - обособена част от:  покривното пространство – 2 кв.м., подпокривно пространство -  9.75 кв. м. и  стая -12.66 кв. м. в  сградата на  кметство с. Добростан, предназначение „предоставяне на далекосъобщителни  услуги”
35
ПИ № 51830.85.467 по КК  на с. Новаково, с площ 12.811 дка,  язовир, находящ се в м. „Елока”
36
ПИ № 32398.22.260 по КК на с. Нови извор, с площ 29.860 дка, язовир, находящ се в  м. „Елан тепе”
37
ПИ № 99087.27.1 по КК на р-н Горни Воден, общ. Асеновград,  с площ 25.480 дка,  язовир, находящ се в м. “Баш колиба”
38
ПИ № 72789.153.64 по КК на с. Тополово, с площ 23.007 дка, язовир, находящ се в м. “Гьолбаир”
39
ПИ № 31108.22.17 по КК на с. Златовръх, с  площ 10.931 дка, язовир, находящ се в м. “Средния кър”
40
ПИ  № 80437.16.1 по КК на с. Червен, с  площ 34.245 дка, язовир,находящ се в м. “Ченгене дере”
41
ПИ № 69273.12.6 по КК на с. Стоево, с площ 28.570 дка, язовир, находящ се в  м. „Корията”
 
 
Имоти предоставяни за управление
 
1
Помещения с площ 91.82 кв.м. (стая №5 и обсл. площи), находящи се на ІІІ ет.  в сградата на ул. “Цар Иван – Асен ІІ” , б. Битов комбинат, Асеновград 
 
 
2.Обекти, които общината има намерение да предложи за продажба и за учредяване на ограничени вещни права: Приложение №1
 
ІV.Описани на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост през 2017 г.  и способите за тяхното придобиване/Приложение №2/
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм