Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиСТРАТЕГИЯ   
 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА  МАНДАТ 2015 – 2019г.
 
 
Управлението на общинската собственост е цялостен и структурен подход за дългосрочно управление на собствеността като инструмент за ефикасно и ефективно предоставяне на публични услуги и блага.
Местните власти в България все по – често са изправени пред предизвикателства при предоставянето на публични услуги в условията на влошаващ се финансов климат, променящи се демографски тенденции и произтичащите от това нужди от услуги. Нарастващите изисквания към качеството на тези услуги в условия на недостик на ресурси се превръща в критичен фактор. Ефективното управление на общинската собственост и планирането на капиталовите разходи гарантира насочването на ограничените ресурси към най – приоритетните области и нужди.
 
Настоящата стратегия за  управление на общинската собственост на Община Асеновград е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост. Тя определя политиката за управление на общинската собственост за периода 2015 -  2019 г. и продължава линията, заложена в стратегията на предходния мандат. Съобразена е с управленската програма „Асеновград продължава напред” и извежда като основни приоритети – прозрачност, отговорност, ефективност и контрол при управлението на общинската собственост, като стратегически ресурс на общината, средство и среда за превръщане на Асеновград в европейски град с устойчиво развитие. 
 
Разработването  е продиктувано, както от нормативните изисквания така и от желанието за  продължаване линията, заложена в предходната стратегия,за управление на публичния ресурс, равнопоставеност на населените места в общината  с отчитане на  специфичните потребности на населението  в селата,  създаването на предпоставки за идването и развитието на нови икономически структури и разработване на действащи промишлени зони на територията на общината.
 
Стратегията включва:
 • Основните цели, принципи  и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 • Анализ на състоянието на общинската  собственост.  Рискове и слаби страни. Политики и задачи.
 • Мерки за оптимизиране на процеса по планиране на управлението на собствеността.
 
І. Основните цели, принципи  и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 
Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото – собственост на Община Асеновград се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани , за настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и на останалите законови и подзаконови и вътрешни нормативни актове.
 
Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на общинския план за развитие на Община Асеновград за периода 2014-2020 г.
 
 1.Основни цели:
 1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
 2. Отношение към общинската собственост с грижата  на добър стопанин. Поддържането й  в оптимален обем, структура и стремеж към оптимално управление  в интерес на населението.
 3. Ефективно и прозрачно управление на общинската собственост.
 
2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.
 
Основните принципи при  управление и разпореждане с общинската собственост залегнали в Стратегията за управление  и разпореждане с общинската собственост за периода 2012- 2015г. ще продължат да бъдат водещи в работата на ръководството и администрацията на общината
 
2.1. Законосъобразност
Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.
 
2.2.Приоритетност на обществения интерес
При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите /общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници/ приоритетно следят за защита на обществения интерес.  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
 
2.3. Целесъобразност
Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.
           
2.4. Публичност
При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.
 
2.5. Състезателност при  разпореждането.
Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС. 
 
2.6. Плановост
Управлението на общинските имоти се извършва въз основа на мандатна Стратегия за управление на общинската собствености годишни програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемани от Общински съвет Асеновград, по предложение на кмета на общината.
 
2.7. Отчетност и вътрешен контрол
Ежегодно до 31 Януари кметът на общината представя пред Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за предходната година.
 
3. Приоритети
 
Основните приоритети в работата на общинска администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество са:
 
3.1. Подобряване на ефективността в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.
3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.
3.3. Привличане на средства от държавата, както и такива по европейски програми за модернизация и изграждане на обекти общинска собственост в областта на образованието, културата, спорта.
3.4. Социална политика насочена към  подкрепа на най-уязвимите и най-безпомощните наши съграждани.
 
Управлението на собствеността се реализира чрез:
 • Планиране на дейността по управление на собствеността със стратегии и годишни програми за управление на общинската собственост;
 • Изпълнение на програмите по управление на собствеността
 • Отчитане на резултатите от управление на общинската собственост и осъществяване на вътрешен контрол
Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързано с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за: придобиване, разпореждане и управление на собствеността.
 
Имотите общинска собственост, определени по закон като публични и частни по своя характер са класификацирани по функции и оценени като потенциал според следните признаци:
 • Според предназначението им:
  • имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинска администрация и кметствата)
  • имоти използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти на общината с важно социално значение.
  • имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на публични услуги, с които могат да се извършват сделки по управление и разпореждане – т.н. „свободни имоти” (частна общинска собственост по Закона за общинската собственост)
 • Според финансовите резултати от управлението:
  • имоти източници на приходи
  • имоти източници на разходи
 • Според потенциалните възможности за управлението на имотите:
  • общински имоти за разпореждане;
  • общински имоти, които общината трябва да запази за свои нужди;
  • общински имоти, които общината трябва да ремонтира, реконструира, санира;
  • имоти, които общината трябва да придобие от трети лица (когато наличните общински имоти не отговарят на нуждите на общината)
Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретните политики при управлението и разпореждането с тях да бъдат самостоятелно определени.
   
Доброто управление на общинската собственост, носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, учредяване на възмездно право на ползване, продажби, право на строеж и др.
 
В изпълнение на стратегията се приемат годишните програми, които се изготвят въз основа на конкретни писмени предложения на кметовете и кметските наместници, управителя на дейност “Пазари и тържища” и по предложение на кмета на общината се приемат от Общинския съвет. В програмите са включват и всички обекти – общинска собственост, които остават непродадени и неотдадени под наем през предходната година и такива, за които са постъпили в общински съвет или в общинска администрация заявления и инвестиционни намерения от фирми и граждани.
 
Предложенията за управление и разпореждане симотите – общинска собственост се  осъществяват с цел изпълнение на заложените приходи в бюджета на общината.  
 
ІІ. Анализ на състоянието на общинската  собственост за периода 2012 – 2015 г.  Рискове и слаби страни. Политики и задачи.
 
Изминалият период се характеризира с финансова и икономическа криза както в света, така и в нашата страна. Проблемите в кредитирането, намаленото търсене в областа на недвижимите имоти, междуфирмената задлъжнялост и други прояви на икономическата криза, се отразиха негативно и на интереса  на физическите и юридически лица към провежданите  конкурси и търгове както за отдаване под наем , така и за продажба. На голяма част от търговете и конкурсите се явяваше само по един кандидат, което доведе  до сключване на договори на първоначална тръжна цена. Като  конкуриращ фактор на пазара за продажба  на общинските имоти се явява  нарастналия брой на недвижими имоти, частна собственост, изнесени на публична продан на цени под  реалните пазарни стойности. Друг немаловажен фактор е нарастналия брой обекти, предлагани от частни лица,  под наем за търговска и стопанска дейност. Това наложи  и по – гъвкав подход на администрацията, като предлагането на  имоти за разпореждане и предоставяне под наем се концентрира върху онези, за които  беше налице  инвестиционен интерес.
 
Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. 
 
От влизане в сила на Закона за общинската собственост през 1996г. тече процес по идентифициране и актуване на общинската собственост. До момента има съставени общо 6726 акта за общинска собственост, от които 1133броя публична  и 5593частна общинска собственост. Отписани са 1156броя имоти, в резултат на извършени разпоредителни действияив резултат на влезли в сила изменения на ПУП.
 
С влизане в сила на нов регулационен план на ЖК „Св. Трифон” в Асеновград, общината придоби нови парцели за жилищно застрояване.
 
През 2014 г. общината чрез отстъпено право на строеж върху общински имот, находящ се на ул. „Христо Ботев” придоби  два апартамента със съответните складови помещения към тях и две гаражни клетки.
 
През 2015 г. Общината като съсобственик на 83/683 ид.ч. от имот с учредено възмездно право на строеж получи апартамент от построената в имота сграда, находяща се на бул. „Марица”  с площ 92.13 кв. м. 
  
Придобиването на имоти чрез покупка и отчуждаване в редица случаи е основна предпоставка за изпълнение на общинските политики.
 
През тази година с цел изграждане на обект – публична общинска собственост: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка в село Боянци, Общината чрез отчуждителна процедура придоби 39 кв.м. собственост. В същото село станахме собственици и на 226 кв.м. от частни имоти, за разширяване на съществуваща улица с о.т. 58-63-77. Във връзка с разширение на гробищния парк в Асеновград, кв. Лаково, общината започна процедура по придобиване на собственост от частни лица на 5 имота. В резултат на това вече сме собственици на два от имотите.
 
Общината придобива собственост, както в урбанизираните територии на населените места така и извън тях. За мандатния период са съставени 2117бр. нови актаза общинска собственост, от които 1841бр. за частна общинска собственост и 276бр. за публична общинска собственост. Актувана е предимно земеделска земя, но през 2012г. беше актувана 165.162 дка  и земя в регулация, която включваше урегулирани поземлени имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, Боянци, Червен, включително и 6 сгради с обща застроена площ от 1754 кв.м.: сграда на центъра на с. Конуш на 2 етажа, сграда находяща се на стадиона в с. Стоево и 4 сгради, построени в гр. Асеновград, ж.к. „Запад” – нов клон на ОДЗ „Зорница”. От 2013 до 2015г. продължи актуването на предадените от ОС ”Земеделие” имоти – така наречените „временно общински земи”. Общата площ на актуваните земеделски земи за този период е 6335 дек. За същия перид са актувани  в регулация имоти с обща площ от 241.78 дек., както и сгради и самостоятелни обекти в сгради.
 
В Община Асеновград се водят и поддържат публични регистри, които предоставят актуална информация за видовете и категориите общински имоти, техния размер, предназначение, местоположение и др., за които са съставени актове за общинска собственост. Освен това се поддържа и публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти. На интернет страницата на общината се обявява годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, разработена на база анализите и идентифицираните нужди, свързани с общинската собственост.
 
Общината е обезпечила всички свои структури с помещения и сгради, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове. Свободни нежилищни имоти, които не са необходими на органите на общината са предоставени безвъзмездно за управление на други структури на бюджетна издръжка.
 
Проблем представляват сградите на отдавна закритите учебни заведения по кметствата. Вследствие на неизползването им те се рушат и са обект на посегателства. Законът за Народната просвета е ограничил възможностите за ползване на тези имоти. За съжаление продължителната кореспонденция водена с Министерството на образованието и науката за момента не дава  очаквания резултат. На изпратените искания за промяна отреждането на осем училища получихме откази.
 
Дейността по управлението на собствеността е възложена на отделните функционални звена на администрацията, а именно:
 • Кметовете на кметства и кметските наместници упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за опазването, поддържането и охраната на общинското имущество и контролират спазването на поетите задължения от наемателите и ползвателите на общински имоти и вещи на територията на населените места.
 • Дирекция “Управление на общинските активи” чрез отдел “Управление на общинската собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и гл. експерт “Земеделие и гори” към отдел “СБСК” осъществяват функциите си по чл. 27 (3) от Устройствения правилник на общинска адмистрация.
 • Експертите “Жилищна политика” към  Дирекция “Хуманитарни дейности” подпомагат дейността на кмета по управление на общинския жилищен фонд.
 • Организирането и провеждането на процедури за учредяване на общински концесии и следконцесионния контрол се осъществява от отдел “Стопански дейности”.
 • Обектите, находящи се на Общинския пазар и в Търговския център се управляват от Дейност “Пазари и тържища”.
Независимо от активността на администрацията в различните й звена, ефективността в управлението и разпореждането с общинското имущество зависи най – вече от инвестиционния интерес на физическите и юридическите звена.
 
Залегналите цели и задачи в Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост в периода 2012 – 2015г. са изпълнени.
 
Отдаването под наем на свободнинежилищни обекти или части от тях, с цел прозрачност в управлението се осъществявашечрез провеждане на публични търгове с явно наддаване и публично оповестени конкурси. За мандатнияпериод на управление на собствеността бяха проведени 528 търга и 16конкурса. За същия период, спазвайки реда на Закона за лечебните заведения, през м. септември 2013 г. и в изпълнение на Решения на Общински съвет Асеновград бяха подготвени и подписани за срок от 10 години 45 бр. договорас лекари и стоматолози за осъществяване на здравни дейностив Асеновград и кметствата.За съжаление продължава тенденцията свързана снамален  интерес към свободните здравни практики по селата. Причината за това е установената   миграция на населението към града, което от своя страна  доведе  до намаляване броя на здравно осигурените лица  в селата. Това, както и  остарялото  оборудване  /особенно в стоматологичните кабинети/,  допълнителните разходи /транспорт, назначаване на фелшер и др./ правят практиките по селата неатрактивни.
 
През 2012 г. приходите от наем на общинските имоти са били 1 275 323.60 лв., от които 591 063 лв. са постъпленията от Общински пазар, 82 895 лв. са приходите от общинските жилища. През 2013г. поради продължаващата икономическа криза, бяха освободени много обекти, в т.ч. и голяма част от обектите в Търговския център.Като цяло това доведе до намаляване на приходите от наем на общинско имущество с 255 206.33 лв. в сравнение с 2012г. За 2013г. постъпленията от управление на собствеността са 1 020 117.27 лв., апрез 2014 година в бюджета са постъпили 1 027 508 лв. от наемна общински жилищни и нежилищни имоти, което е завишение със  7 391 лв. Работата на общинска администрация е насочена къмповишаване на собствените приходи от управление на общинските недвижими имоти, макар че голяма част от имотите в Търговския център са все още свободни, а  през 2014 г. започна цялостнатамодернизация и реконструкция на Пазара, което доведе до намаляване на приходите от дейността. За 2015г. от управление на общинската собственост в бюджета на общината се очаква да постъпят 1 010 248лв.
 
Обратна е тенденцията при ползването на земеделските земи. През последните години се наблюдава повишен интересот страна на населението.Доказателство за това са постигнатите през 2014 г. и 2015г. резултати от управлението на общинския поземлен фонд. От сключени договори за отдадени под наем  земи от общинския поземлен фонд през последните две годинив бюджета на общината са постъпили общо 139 561.98лв.
 
Община Асеновград е собственикина 29 язовира, находящи се в различни землища на общината. През 2014 г. след решения на Общински съвет стартира нова процедура за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на общинските язовири чрез отдаване под наем. Във връзка с настъпили промени в Закона за водите,за всеки отделен обект се изисква съгласие от Министерството на земеделието и храните за отдаването му под наем, както и решение на Общински съвет за насрочване на конкурс. Финализирането на процедурата изисква доста време и първоначално големия интерес от страна на населението за съжаление  намаля. Към настоящия момент има сключени 7 договораза стопанисване наязовирина територията на общинатаи четири броя концесии за язовири.
Община Асеновград през този период е сключила договор законцесия за добив на минерална вода от сондаж № 12 с находище с. Леново.
 
През 2011г. стартира система  за регистрация на спортни обекти и обекти за социален туризъм на основание чл.48а от Закона за физическото възпитание и спорта, които се попълват и актуализират през интернет в специален елекронен регистър на сайта на МФВС.   Ежегодно съгласно разпоредбите на чл. 50а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, общинска администрация изпраща в Министерството на младежта и спорта, приетия от Общински съвет списък на спортни обекти, които има намерение да отдава под наем. Изискванията на Министерството към вида, в който се представят документите се променят периодично.   Това както и наличието на неточности и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, правят  съгласувателната процедура тромава и неефективна.
 
Рискове и слаби страни
 • неприключил и бавен процес на идентификация  и актуване на общински имоти;
 • риск от намаляване на общинската собственост в резултат на съдебни спорове и обезщетения
 • лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;
 • тромава кореспонденция между Общината и отделни министерства и други държавни структури.
 
Политики и задачи
 
 • Увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;
     -  Осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.
     - Търсене на възможности за решаване на проблема със закритите училища;
     - Прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците или  замяна;
     -Промяна в характера на собствеността на сгради, загубили предназначението си на публична общинска собственост в частна общинска собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;
           
Една от социалните функции, с които е натоварена общината е и предоставяне на жилища за настаняване на нуждаещи се граждани, които не успяват да решат жилищния си проблем на свободния пазар, със собствени сили и средства. Стопанисването на общинските жилища ечаст от управлението на собствеността, което се осъществява  от Дирекция “Хуманитарни дейности”-служба” Жилищна политика”.
     
Дейността по управлението на жилищният фонд се определя от решенията на комисията по чл.3 от Наредба за условията и реда за  установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилища,в чиито състав са включени и представители на общинския съвет.
 
Всяка година с решение на Общински съвет общинския жилищен фонд се разпределя по видове. Към настоящия момент Общината разполага със 194 жилища. Най – голям е дела на фонд „Под наем”. За последните четири години се забелязва тенденция към увеличаване на броя на жилищатата във фонд „Под наем” за сметка на техния брой във фонд „Продажби”.
 
Политиката на общината е насочена към търсене на възможности за решаване на жилищните проблеми на крайнонуждаещите се граждани, включени в окончателните списъци, граждани с тежки здравословни проблеми, както и самотни родители. Голяма част от тези наематели не са в състояние да се грижат за себе си и да поддържат общинското жилище. За това всяка година в бюджета на Общината се предвиждат не малко средства за ремонт и поддръжка на тези жилища.
 
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  
Рискови и слаби страни
 
- Лошо състояние на част от общинските  жилища.
- Нарастване на необходимите средства за основен ремонт.
-Риск от намаляване  събираемостта на приходите  поради тежкото социално положение на наемателите.
- Недостиг на общински  жилища
 
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
 
- Оптимизиране процеса на управление на съществуващия жилищен фонд;
-Увеличаване на фонда чрез придобиване в собственост на общината на жилищни имоти; 
- Предоставяне на  общински имоти,предназначени за индивидуално жилищно строителство за граждани с установени  жилищни нужди.
- Търсене на средства по програми и проекти и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите и придобиване на нови жилища   за общинския  жилищен фонд.
 
Доброто управление и разпореждане с общинската собственост, носи приходи в общинския бюджет, както чрез събиране на наеми, така и от учредяване на възмездно право на ползване, продажби, право на строеж и др.
 
Разпореждането с общинско имущество се извършва в съответствие с нормативните изисквания и цели:
 1. Увеличаване на собствените приходи;
 2. Придобиване в собственост на граждани на общинска земя, върху която са изградени жилищните им сгради;
 3. Придобиване на имоти на частни лица в собственост на общината;
 4. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на земя.
Както е известно всяка година с приемането на бюджета, Общински съвет приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост. Програмата е отворена и може да се допълва през годината. Така например през 2013 г. Програмата е допълнена в следствие подадени заявления от граждани и юридически лица с 200 обекта,  през 2014 г. с 80 нови обекта, а през 2015г. с 40 обекта.
 
 В изпълнение на приходната част на бюджета на Общината, както и в изпълнение на отделните Програми за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2012–2015г. са проведени 783 първоначални и повторни търга за продажба на общинско имущество. Подписани са 277договора за продажбаслед проведени публични търгове. През 2012 г. са реализирани 56 сделки на обща стойност –   705 990.22 лв., за 2013 г. 94 сделки на стойност 1 200 007.97 лв., за 2014 г. 140 сделки на стойност 2 055 145.25 лв.,а за2015 г. са осъществени 83разпоредителни сделки на обща стойност 834 791.54лв. Понижаване дела на приходитеот разпореждане седължи на факта, че по–голяма част от сделките са свързани спродажба на земеделска земя, разпръсната в различни краища на отделните землища, към която няма интерес да бъде отдавана под наем. От друга страна общината няма финансов и кадрови ресурс да я стопанисва.
 
По - голяма част  от незастроените имоти – общинска собственост, които са в  гр. Асеновград се намират в Промишлените зони /ПЗ”Север” и ПЗ”Изток”/. Липсата на изградена инфраструктура и комуникации до някои от тях е причина за слаб интерес от страна на инвеститорите. Свободните терени за жилищно строителство са предимно в големите села на  Общината: Тополово, Червен, Новаково, Стоево и Патриарх Евтимово.
 
Във връзка с поетите в Стратегията политики и задачи, както и в изпълнение на Годишните програми, ежегодно до 31 Януари се внася отчет и се представят пред  Общински съвет Асеновград резултатите от управлението на общинската собственост по видове и категории обекти, изготвян във връзка с принципите на отчетност и контрол и на основание чл. 66 а от Закона за общинската собственост.
 
Рискови и слаби страни
 
- Неизпълнение на заложените в приходната част на бюджета средства от разпоредителни сделки;
- Некоректни купувачи на общински имоти и вещи;
- Риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
 
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
 
 • Финансова стабилност и осигуряване на достатъчно средства за осъществяване на инвестиционната програма;
 • Извършване на разпоредителни сделки с неефективна и ненужна общинска собственост към която няма проявен интерес при отдаване под наем;
 • Промяна в характера на собствеността на сгради, загубили предназначението си на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел възможност за извършване на разпоредителни сделки;
 • Преференции за инвеститори, разкриващи нови работни места, при придобиване на собственост, особено в индустриалните зони на града;
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Стратегията за управлението на общинската собственост предлага систематични и координирани дейности и практики, чрез които община Асеновград оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, разходите и приходите от собствеността. Управлението и разпореждането със собствеността са насочени към прозрачност, равнопоставеност и правна сигурност.
 
„ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗУМНО РАЗПОРЕЖДАНЕ”, това е мотото,което би могло да се изведе отнастоящата стратегия.
 
Реализирането и изпълнението на  посочените по-горе политики  и задачи, осигуряващи постигането на основните цели, ще превърне  Община Асеновград вОбщина с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и  природното си наследство и  осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, земеделие, туризъм, балнеолечение и услуги.
 
Това е визията на Община Асеновград, залегнала в ОПР 2014 – 2020г. към постигането, на която  е насочена и политиката на този мандат.
 
Настоящата стратегия обхваща периода от 2015-2019г. Тя се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.
 
Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.
 
По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си.
 
Настоящата стратегия е приета с Решение №......../..........  на общински съвет  Асеновград
 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм