Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

 

Основни   функции на Дирекция „Правно нормиране”:
 
1. Дава задължително становище по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет;
2. Дава становище по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3. Дава становище по законосъобразността при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
4. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица.
5. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
6. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
7. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
8. Дава мнение при необходимост по постъпили сигнали и предложения;
9. Осигурява участие на юристи във всички конкурси, търгове, комисии, процедури по обществени поръчки и концесии, провеждани от общината;
10. Осигурява присъствие на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии при необходимост;
11. Получава периодично информация от адвокатите, обслужващи Община Асеновград по граждански договор, за хода на делата, които водят от нейно име;
12. Юристите са пряко подчинени на кмета на общината по отношение на правното обслужване.
13. Съгласува актове за установяване на нарушения и наказателни постановления за нарушения на наредби на общината;
14. Следи за прилагането на ЗМСМА и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с местното самоуправление.
15.Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове.
16. Организира и ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).
17. Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от Общински съвет.
18. Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.
19. Осъществява предварителен контрол преди вземане на решение или извършване на действие, съгласно Системата за финансово управление и контрол. 
20. Извършва проверки, резултатите, от които се документират и се изразява писмено мнение относно законосъобразността на:
   - процедури за възлагане на обществени поръчки;
   - покупка на активи и услуги;
   - командировки в страната и чужбина
   - действията, свързани с разпореждания с активи и средства;
   - действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на Общината, продажба на движимо и недвижимо имущество и услуги, отдаване под наем;
   - провеждане на конкурс за назначаване на служители и назначаването им.
21. Води регистър на постъпили заявки за поемане на задължения и извършване на разход.
22. Участва в:
   - Разработване на процедури за идентифицирането на рисковете.
   - Въвеждане система за контрол и докладва /вътрешно и външно/ на значими рискове на съответните нива.
23. Въвежда, планира, организира, координира и контролира дейностите по поддържане и развиване на Системи за управление на качеството.
24. Методически насочва и координира дейността на дирекциите и отделите в хода на внедряване и своевременно актуализиране на системите по управление.
25. Извършва наблюдение, коригира и актуализира несъответствията на системата, съобразно изискванията на стандартите.
26. Провежда встъпителни обучения на новопостъпили и преназначени служители по документите на системата за качеството.
27. Контролира дейността и резултатите от внедряване на система по качество в дирекциите, отделите и секторите.
28. Планира, организира и ръководи извършването на вътрешни одити по Системата за управление на качеството.
29.Организира прилагането на ефективни мерки при открити несъответствия и контролира сроковете за отстраняването им.
30. Сключва договори за премахване и рециклиране на излезлите от употреба значими аспекти. 
 
 
Наредби
 
Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм