Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТ „ИНСПЕКТОРАТ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”
/приет с Решение № 1081, протокол № 34 от 28.08.2013 г., в сила от 09.09.2013 г. ,изменен и допълнен с решение № 1753 от 17.12.2014 г. на Общински съвет – Асеновград/
 
ГЛАВА ПЪРВА. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
         Чл. 1.Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на  дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” към Община Асеновград.
         Чл. 2. (1)Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” е на общинска бюджетна издръжка при Община Асеновград и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
                   (2) Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” осигурява и подпомага контролните функции на Кмета на Община Асеновград, като е на негово пряко подчинение.
                   (3)Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Асеновград бюджетни средства за нейната издръжка.
                   (4)Щатната численост и структура на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се изготвят от управителя на звеното, предлагат се от Кмета на общината при приемане на бюджета на Община Асеновград, заедно с общата численост на работещите в общинска администрация, и се утвърждават от Общински съвет – Асеновград.
                   (5)Бюджетът на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се изготвя от управителя на звеното, предлага се от Кмета на общината като част от общинския бюджет и се утвърждава от Общински съвет - Асеновград при приемане на бюджета на Община Асеновград.
                   (6)Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се ръководи и представлява от управител, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Асеновград, съгласно Кодекса на труда.
                   (7)Служителите в Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се назначават от управителя на трудово правоотношение и са на негово пряко подчинение. Длъжностите на служителите в Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” са: заместник - управител, счетоводител, инспектори и инкасатори.
                   (8)Управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”:
1.ръководи, координира и контролира изпълнението на дейностите и функциите, осъществявани от звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
2.определя конкретните задачи на служителите на звеното, съобразно утвърдени длъжностни характеристики и заповедите на Кмета на общината;
3.координира дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” с органите на МВР и/или с другите служби/дирекции/дейности на общината и с другите държавни и общински органи;
4.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от Кмета на общината.
                   (9)Заместник - управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”:
1.изпълнява функциите на управител на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, когато управителя е в законоустановен отпуск или командировка;
2.подпомага управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при изпълнение на неговите функции.
3.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
                  (10)Счетоводителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”:
1.отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно финансовия контрол, счетоводството и отчетността в звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” в съответствие с разпоредбите на българското законодателство;
2.изготвя проект на годишен бюджет на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” и го представя на управителя на звеното;
3.съставя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” и ги представя на управителя на звеното;
4.изготвя месечни ведомости за заплати на служителите на звеното;
5.отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на материалите и материалните запаси в звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” и изпълнява задачи като домакин;
6.изпълнява функциите свързани с човешки ресурси.
                  (11)Кметовете на кметства и кметските наместници в Община Асеновград са длъжни да оказват пълно съдействие в рамките на техните правомощия на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при изпълнение на служебните им задължения в населените места на общината.
 
ГЛАВА ВТОРА.
ПРАВОМОЩИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗВЕНОТО, ОТГОВАРЯЩО ЗА ДЕЙНОСТ „ИНСПЕКТОРАТ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ МУ КАТО "ИНСПЕКТОРАТ"
Раздел І. Предмет на дейност на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” свързани  с осъществяване на функциите му като "Инспекторат"
 
Чл. 3. (1)При осъществяване на функциите си като "Инспекторат", звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” ще осъществява следните видове контролни дейности:
1.контрол по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на Община Асеновград;
2.контрол на търговската и рекламната дейност, осъществявана на територията на Община Асеновград;
3.контрол на общинската инфраструктура и ползването на общински терени на територията на Община Асеновград.
          (2)Със свои заповеди Кметът на Община Асеновград може да определя и възлага и други функции и задачи на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат".
Чл. 4. (1)Контролът по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на Община Асеновград се осъществява с оглед спазването на следните нормативни актове:
1.Закона за опазване на околната среда;
2.Закона за управление на отпадъците;
3.Закона за защита на животните;
4.Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград;
5.Наредбата за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на Община Асеновград;
6.Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Асеновград;
7.Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазванена чистота  на територията на Община Асеновград.
          (2)Контролът по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на Община Асеновград обхваща:
1.контрол на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства и превозни средства с животинска тяга;
2.контрол по опазването на общинската инфраструктура – тротоари, улични платна и др. от нарушители;
3.контрол на строителните обекти за опазването на чистотата, инфраструктурата и организацията на движение в районите, както и влиянието им върху компонентите на околната среда;
4.контрол по опазването на зелената система;
5.  контролни проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
6.контролни проверки, възложени от Кмета на Община Асеновград, в обхват и обем, определени от него.
Чл. 5. (1)Контролът на търговската и рекламната дейност, осъществявана на територията на Община Асеновград се осъществява с оглед спазването на следните нормативни актове:
1.Наредбата  за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград;
2. Наредбата за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Асеновград;
3.Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Асеновград;
          (2)Контролът на търговската и рекламната дейност, осъществявана на територията на Община Асеновград обхваща:
1.контрол относно наличието или липсата на издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
2.контрол относно наличието или липсата на издадени разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи по чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
3.контрол относно спазването на нормативно установените изисквания за осъществяване на търговска и рекламна дейност от физически и юридически лица на територията на Община Асеновград;
4.контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на рекламно-информационни елементи, разположени върху общински и частни имоти;
5.контролни проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
6.контролни проверки, възложени от Кмета на Община Асеновград, в обхват и обем, определени от него.
Чл. 6. (1)Контролът на общинската инфраструктура и ползването на общински терени на територията на Община Асеновград се осъществява с оглед спазването на следните нормативни актове:
1.Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград;
2.Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3.Наредбата за поправяне, заздравяване или премахване на строежи които създават непосредствена опасност за животни и здравето на гражданите на територията на Община Асеновград.
         (2)Контролът на общинската инфраструктура и ползването на общински терени на територията на Община Асеновград обхваща:
1.контрол за наличие или липса на  разрешения за поставяне на преместваеми обекти;
2.контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, разположени върху общински и частни имоти;
3.контролни проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
4.контролни проверки, възложени от Кмета на Община Асеновград, в обхват и обем, определени от него.
 
Раздел ІІ. Правомощия на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат"
 
Чл. 7. (1)Съобразно правомощията си като "Инспекторат", звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” осъществява контрол по спазване на нормативните актове от страна на всички юридически и физически лица на територията на Община Асеновград, като контролът е във вид и обем съгласно разпоредбите на Раздел І от настоящата Глава на Правилника и с оглед заповедите на Кмета на общината по чл. 9, т. 9от Правилника. 
         (2)При осъществяването на функциите си като "Инспекторат", звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” съдейства, в рамките на правомощията си, за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на Община Асеновград.
         (3)При изпълнение на функциите си по ал. 1 и ал. 2 звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” осъществява текущ, превантивен и последващ контрол.
         (4)Контролът по чл. 7, ал. 1 от настоящия Правилник се осъществява чрез:
1.проверки на място и/или документални проверки по жалби и сигнали от физически и юридически лица;
2.проверки на място и/или документални проверки по разпореждане на Кмета на Община Асеновград;
3.проверки на място и/или документални проверки по информация от средствата за масово осведомяване;
4.проверки на място и/или документални проверки по искания за проверки от други държавни и/или общински органи;
5.проверки на място и/или документални проверки по искане от другите служби/дирекции/дейности на Община Асеновград;
6.тематични проверки по определен въпрос или нормативен акт;
7.внезапни проверки.
        (5)При изпълнение на функциите си по ал. 1 и ал. 2 звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” има право да дава предписания и да следи за тяхното изпълнение, включително, но не само да издава предписания за премахване на обекти, съоръжения и рекламно-информационни елементи, поставени в нарушение на действащата нормативна уредба.
        (6)При изпълнение на функциите си по ал. 1 и ал. 2 звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” осъществява и административно-наказателна дейност по предвидения законов ред и съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чрез издаване на предписания и съставяне на протоколи от проверки, констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения, като се зачитат правата на физическите и юридическите лица, включително и правата на конкретните нарушители.
        (7)При изпълнение на функциите си по ал. 1 и ал. 2 звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” изпълнява задачите си самостоятелно и във взаимодействие с други общински и държавни органи.
        (8)При изпълнение на задълженията си служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” могат да изискват от други звена на общинската администрация, общинските и търговските дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват необходимото съдействие, като работят в тясно сътрудничество.
        (9)Правата и задълженията на гражданите при установяване на административни нарушенията от страна на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, се уреждат съобразно ЗАНН и съответния нормативен акт, спазването на чийто разпоредби е предмет на контрол. Възражения срещу съставените актове за установяване на административни нарушения се подават по законоустановения ред. Тези възражения не спират изпълнението на дадените от инспекторите предписания за отстраняване на констатираните нарушения.
        (10)Лицата, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения, констативни протоколи, протоколи от проверки и да дават предписания по нормативните актове, по които компетентност да упражнява контрол има Кмета на общината и специфичните права и задължения на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” по съответния нормативен акт се определят със заповед на Кмета на Община Асеновград.
 
Раздел ІІІ. Управление на звеното, отговарящо заДейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и правомощия на съответните длъжностни лица
 
Чл. 8. Звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите си като "Инспекторат" се управлява от Кмета на Община Асеновград, от управителя и заместник управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Чл. 9. Кметът на Община Асеновград:
1.отговаря за цялостната дейност на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат"
2.назначава проверки: по постъпилите пряко до него жалби и сигнали от физически и юридически лица; и/или по информация от средствата за масово осведомяване; и/или по искания за проверки от други държавни органи; и/или от другите служби/дирекции/дейности на общината като ги изпраща до управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
3.назначава проверки от другите служби/дирекции/дейности на общината съобразно констатациите в докладите на управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” от проверките по точка 2; 
4.назначава проверки от другите служби/дирекции/дейности на общината въз основа на искания за съдействие от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” или въз основа на предложения от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” за проверка по конкретен въпрос от съответното общинско звено;
5.изисква съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и/или на други държавни органи във връзка с необходимостта от съвместни проверки с участието на служители от звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат"
6.изисква съдействието на органите на МВР и/или на други държавни органи във връзка с искане на управителя на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” за оказване на съдействие от съответния орган при извършване на конкретна проверка от служителите на звеното;
7.изисква съдействието на органите на МВР и/или на други държавни органи във връзка с необходимостта от съответни действия съобразно констатациите в докладите на управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” от проверките по точка 2; 
8.издава наказателните постановления по реда на ЗАНН във връзка административните нарушения, констатирани от звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат";
9.издава заповеди, с които определя обхвата на контролните правомощия на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и в частност на конкретните разпоредби от нормативните актове, за изпълнението, на които ще следи звеното;
10.издава заповеди, с които упълномощава съответните служители на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” да извършват проверки и съставят констативни протоколи и/или други протоколи от проверки, да дават предписания и да съставят актове за административни нарушения; 
11.представя всяка година пред Общински съвет доклад за дейността за предходната година на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат".
Чл. 10.Управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Инспекторат":
1.ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на "Инспектората", осъществявани от звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
2.определя конкретните задачи на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат", съобразно утвърдени длъжностни характеристики и заповедите на Кмета на общината;
3.разпределя на подчинените му служители за проверка постъпилите до звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” жалби и сигнали от граждани, както и възложените му от Кмета за проверка по жалби и сигнали от граждани;
4.следи спазването на определените срокове за отговор на жалбите и сигналите по т. 3;
5.съгласува подготвените от служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” писмени отговори на жалбите и сигналите по т. 3, преди да ги процедира по съответния ред;
6.изпълнява и/или следи за изпълнението на указанията на Кмета, дадени във връзка със съответната проверка, а при необходимост обобщава в писмен вид резултатите от нея и прави препоръки;
7.координира дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” с органите на МВР и/или с други държавни органи във връзка с извършване на конкретни проверки;
8.прави искания за съдействие и/или предложения до Кмета за назначаване на проверки по конкретен въпрос от другите служби/дирекции/дейности на общината;
9.прави искания за съдействие и/или предложения до Кмета за организиране на съвместни проверки с участието на органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и/или на други държавни органи и с участието на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи";
10.преглежда и одобрява доклада за дейността за предходната година на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и го предоставя на Кмета на Общината;
11.одобрява графици за дежурства на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат";
12.одобрява графици за тематични проверки по определен въпрос или нормативен акт и определя служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” които ще участват в съответната проверка;
13.определя служителите, които ще извършват внезапни проверки, непосредствено преди самите проверки, като за внезапни проверки не се изготвят графици;
14.преглежда протоколите за извършените проверки и/или констативните протоколи и обобщава резултатите от съответната проверка, като изготвя доклад до кмета, а по разпореждане на кмета подготвя и проект на отговор до лицето подало сигнала или жалбата;
15. при констатирани административни нарушения преглежда протоколите за извършените проверки и/или констативните протоколи и актовете за установяване на административно нарушение;
16.не по-късно от седмия (7) работен ден, считано от деня на подписването на акт за установяване на административно нарушение изпраща на Кмета на общината за последващо процедиране пълната преписката, ведно със събраните доказателства и другите приложения към нея, а също и с направените възражения и становището на конкретния инспектор по тях, като по своя преценка, ако има направени възражения може да предоставя и своето становище по тях, а също и по становището на инспектора, с изключение на случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗАНН, в които преписката се процедира най - късно до 10 /десетия/ден, считано от деня на подписването на акта;
17.одобрява докладите на инспекторите с предложения за спиране на административнонаказателни производства в случаите по чл. 43, ал. 6 от ЗАНН или дава разпореждания за предприемане на допълнителни мерки за издирване на нарушителите, преди да бъдат спрени административнонаказателните производства в случаите по чл. 43, ал. 6 от ЗАНН;
18.осъществява и поддържа непосредствени контакти със служители на органи на МВР при изпълнение на възложените задачи;
19.изпълнява и други задачи и функции, възложени от Кмета на общината.
Чл. 11.Заместник - управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Инспекторат":
1.осъществява непосредствен контрол над работата на инспекторите;
2.изготвя тримесечни доклади за дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и ги предоставя на управителя не по-късно от 15 дни след изтичане на съответното тримесечие;
3.изготвя годишен доклад за дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и го предоставя на управителя не по-късно от 15 дни след изтичане на съответната година, ако няма друг срок определен от управителя на звеното или от кмета на общината;
4. осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Чл. 12.Счетоводителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Инспекторат":
1.съставя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Инспекторат" и ги представя на управителя на звеното;
2.осъществява конкретни дейности и/или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, съгласно длъжностната му характеристика.
Чл. 13.  Инспекторът на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Инспекторат":
1.извършва самостоятелно или в екип проверки по постъпилите жалби и сигнали и/или тематични проверки по определен въпрос или нормативен акт и/или внезапни проверки, възложени му по съответния ред, чрез определянето му като служител, участващ в съответната проверка от управителя на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
2.полага дежурства, съгласно графиците за дежурства на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
3.удостоверява качеството си на контролен орган със служебна карта;
4.подготвя писмени отговори на жалбите и сигналите, разпределени му за проверка и ги представя на управителя за съгласуване и последващо процедиране;
5.е длъжен да спазва настоящия Правилник и да изпълнява нарежданията на управителя на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
6.при извършване на проверки в населени места на общината има право да изисква от кметовете на кметства и кметски наместници да му оказват пълно съдействие;
7.при извършване на проверки в населени места на общината, при неотложна необходимост и/или при непосредствена опасност да се търси съдействие от органите на МВР;
8.да предложи на управителя на звеното да инициира съвместни проверки с органите на МВР и/или други държавни и общински органи;
9.съставя протоколи от извършените проверки и/или констативни протоколи;
10.дава предписания, определя срокове и отговорници и следи за изпълнението на дадените предписания;
11. при установяване на административно нарушение на нормативен и/или административен акт, инспекторът съставя акт за установяване на административно нарушение по реда и със съдържанието, посочени в чл. 42 от ЗАНН;
12.не - по късно от петия (5) работен ден, считано от деня на подписването на акта за установяване на административно нарушение комплектова преписката ведно със събраните доказателства и другите приложения към нея и я предоставя на управителя на звеното за изпращане на Кмета на общината за последващо процедиране, като ако има направени възражения ги прилага към преписката, като предоставя и своето становище по тях, с изключение на случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗАНН, в които преписката се процедира най - късно до десетия (10) ден, считано от деня на подписването на акта;
13.изготвя подробен писмен доклад с предложение за спиране на административно наказателното производство в случаите по чл. 43, ал. 6 от ЗАНН, като посочва всички мерки, които са взети, във връзка с проведеното щателно издирване на нарушителя и предоставя доклада на управителя на звеното;
14.по разпореждане на управителя на звеното предприема допълнителни мерки за издирване на нарушителя, преди да спре административно наказателното производство в случаите по чл. 43, ал. 6 от ЗАНН, изготвя доклад за допълнително предприетите мерки и го предоставя на управителя на дейността;
15.спира административно наказателното производство в случаите по чл. 43, ал. 6 от ЗАНН, когато нарушителят не може да бъде намерен и отбелязва това в акта за установяване на административно нарушение, след като управителя на дейността одобри доклада по т. 13 и/или т. 14;
16.носи дисциплинарна отговорност за неизпълнение или небрежно изпълнение на служебните си задължения;
17.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
 
ГЛАВА ТРЕТА. ПРАВОМОЩИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗВЕНОТО, ОТГОВАРЯЩО ЗА ДЕЙНОСТ „ИНСПЕКТОРАТ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”, КАСАЕЩИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ МУ КАТО "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ"
 
Раздел І. Предмет на дейност на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи"
 
Чл. 14. (1)При осъществяване на функциите си като "Паркинги и гаражи", звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” управлява следните общински паркинги:
1.Паркинг "Община Асеновград;
2.Паркинг "Хотел "Асеновец";
3.Паркинг "Централен общински пазар";
4.Паркинг "МБАЛ - Асеновград";
5.Паркинг "Руен";
6.Паркинг "МУЦ";
7.  Бариери на ул. "Изложение" и на ул. "Железарска";
8.Паркинг НПК "Асенова крепост";
9.Паркинг "Нареченски бани";
10. Паркинг "Футболно игрище кв."Запад"".
          (2)При осъществяване на функциите си като "Паркинги и гаражи", звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” ще обслужва и НПК "Асенова крепост" и футболно игрище кв."Запад" във вид и степен определен от Кмета на Община Асеновград.
          (3)Служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, които отговарят за бариерите на ул. "Изложение" и на ул. "Железарска", осъществяват пропускателен режим към централната градска част на гр. Асеновград.
          (4) (нова с реш.№ 1753/17.12.2014 год. ) При осъществяване на функциите си като "Паркинги и гаражи", звеното отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” стопанисва и поддържа зоните за платено паркиране, определени в приложение № 2 на Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград.
 
Раздел ІІ. Общи положения при ползване на общинските паркинги
 
Чл. 15.(1) Право на паркиране в общинските паркинги имат всички лица след плащане на дължимата такса.
           (2)(изм. с реш.№1753/17.12.2014 год. ) Таксуването на общинските паркинги и зони за платено паркиране се осъществява от звеното, отговарящо за дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” чрез инкасатори.
Чл. 16.(1) На общинските паркинги се определят нарочни места за паркиране на превозни средства на инвалиди.
           (2)  На общинските паркинги се определят нарочни места за спиране на таксита.
Чл. 17.(доп. с реш.№1753/17.12.2014 год. ) На общинските паркинги и зони за платено паркиране се допускат за паркиране превозни средства срещу заплащане на определени за това такси, приети в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
Чл. 18. (1)Таксите, които могат да се заплащат за паркиране на превозни средства на общинските паркинги са ежедневни и месечни, като и двете са свързани с предплащане на правото на ползване на общинския паркинг за определен период от време.
            (2)При заплащане на ежедневните такси, лицето има право да ползва общинския паркинг почасово, съобразно времето, за което е заплатил.
            (3)При заплащане на месечни такси, лицето има право на абонаментно ползване на общинския паркинг в рамките на месеца, за който е предплатено.
Чл. 19.Паркиращите са длъжни:
1.да заплащат таксите за паркиране;
2.да спазват реда при паркиране;
3.да пазят чистота по паркинги.
Чл. 20.На общинските паркинги не се разрешава:
1.паркиране на автомобили не заплатили определените такси;
2.паркиране на автомобили не спазващи реда и условията за паркиране;
3.умишлено повреждане на пътни знаци и маркировка.
Чл. 21.При паркиране на превозно средство в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, а също и когато паркираното превозно средство създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, тогава паркирано превозно средство ще бъде преместено на отговорно пазене без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач  по реда на чл. 171, т. 5, буква "б", във връзка с чл. 168 от Закона за движение по пътищата, ведно с предвидените  в чл. 171, т. 5, буква "б" от закона последици, като разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство.
 
 
Раздел ІІІ. Управление на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи" и правомощия на съответните длъжностни лица
 
Чл. 22.Звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите си като "Паркинги и гаражи" се управлява от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” и от заместник - управителя на същата дейност.
Чл. 23.Управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Паркинги и гаражи":
1.ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на "Паркинги и гаражи", осъществявани от звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”;
2.определя конкретните задачи на служителите на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи", съобразно утвърдени длъжностни характеристики;
3.(доп. с реш.№1753/17.12.2014 год. ) разпределя подчинените му служители на съответните общински паркинги и зони за платено паркиране;
4.разпределя подчинените му служители за проверки на регламентирано паркиране в кои градски части ще правят;
5.изпълнява и други задачи и функции, възложени от Кмета на общината.
Чл. 24.Заместник - управителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Паркинги и гаражи":
1.осъществява непосредствен контрол над работата на инспекторите;
2.проверява дали се водят правилно отчетните книги с касовите бонове от инкасаторите;
3. проверява дали се изготвят правилно дневните и месечните отчети на инкасаторите и дали съответстват на отчетните книги и на сумите, внесени в счетоводството на звеното;
4.изготвя тримесечни доклади за дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи" и ги предоставя на управителя не по-късно от 15 дни след изтичане на съответното тримесечие;
5.изготвя годишен доклад за дейността на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи" и го предоставя на управителя не по-късно от 15 дни след изтичане на съответната година, ако няма друг срок определен от управителя на звеното или от Кмета на общината;
6.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Чл. 25.Счетоводителят на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на звеното като "Паркинги и гаражи":
1.съставя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на звеното, отговарящо за Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите му като "Паркинги и гаражи" и ги представя на управителя на звеното.
2.отчита ежеседмично средствата събрани от инкасаторите;
3.изготвя платежни нареждания във връзка със събраните от инкасаторите средства и ги внася в бюджета на Община Асеновград;
4.проверява дали се съответстват отчетните книги с касовите бонове на инкасаторите с отчетените от тях средства в счетоводството на звеното;
5.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
Чл. 26.Инкасаторът на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” при осъществяване на функциите на дейността като "Паркинги и гаражи":
1.(доп. с реш.№1753/17.12.2014 год. ) събира таксите за паркиране на общинските паркинги и гаражи и зони за платено паркиране;
2.издава разходно-оправдателен документ за събраните такси, под формата на касов бон;
3.следи за спазване на реда при паркиране на превозни средства на територията на Община Асеновград, включително но не само на територията на общинските паркинги и гаражи;
4.(доп. с реш.№1753/17.12.2014 год. ) следи за поддържането на хигиената на територията на общинските паркинги и гаражи и зони за платено паркиране;
5.не допуска паркиране на превозни средства на територията на общинските паркинги и гаражи  без да са заплатили дължимата такса;
6.при констатиране на нарушения при паркирането сигнализира контролните органи на МВР;
7.всеки понеделник внася в касата на звеното събраните средства от такси от предходната седмица;
8.води отчетна книга, в която прилага касовите бонове от събраните такси през съответния ден и ги предоставя на счетоводителя на звеното за проверка, при внасяне на събраните средства в касата;
9.изготвя дневни и месечни отчети и ги предоставя на заместник - управителя на звеното за  проверка до десет (10) дни след изтичане на съответния месец;  
10.осъществява конкретни дейности или изпълнява конкретни задачи, възложени му от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1.Настоящият Правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Настоящият Правилник е приет с Решение №1081на Общински съвет - Асеновград с Протокол №34/28.08.2013 г., в сила от 09.09. 2013 г., изм. и допълнен с решение № 1753/17.12.2014 г./
§ 3.За неуредените в този правилник въпроси се ползва действащото законодателство.
§ 4.Контролът по изпълнение на настоящия Правилник се осъществява от Кмета на Община Асеновград или от определени от него с писмена заповед длъжностни лица и от управителя на Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” или от определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
§ 5.Задължителни указания по приложение на този Правилник се дават със Заповеди на Кмета на Община Асеновград.
§ 6.Правилникът се оповестява на населението чрез интернет страницата на  Община Асеновград.

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм