Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Асеновград"
 
Община Асеновград реализира проект  „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05FМOP001-3.002-0152-C01, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FМOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд 2016”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
 
Основната цел е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Другата цел е да допълни и разшири обхвата на създадената обществена трапезария в община Асеновград чрез фонд „Социална закрила“ и да се даде възможност трапезарията да награди дейността си и да функционира в останалия период от годината.
 
Конкретните цели са насочени към:
 • Осигуряване потребностите от храна на хора, които са затруднени поради нисък социален статус и ежедневно са изправени пред трудности при осигуряване на собственото си препитание.
 • Разширяване на социалните услуги за проблемните слоеве от населението на община Асеновград и осигуряване на подкрепа и превенция срещу социалното им изключване.
 
Целева група:
 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
 • Скитащи и бездомни деца и лица.
 • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Стойността на проекта е в размер на 92 345,00 лв. и е с период на реализация от 01.09.2016 г. до 31.04.2017 г.
 
.................................................................................................................................................

 Проект "ПроохтэтаохюмП

Проект "Подкрепа за независим живот"
 
Община Асеновград реализира проект "Подкрепа за независим живот" по договор  №BG05M9OP001-2.002-0123-C001, по Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси ”2014-2020 г.  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ: BG 05M9OP001-2.002 „ Независим живот”.
 
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности включително и здравни на хората с увреждания и хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.
Реализирането на проекта създава иновативен модел за предоставяне на социални услуги в домашна среда, който надгражда резултатите от проекта по схема „Помощ в дома” и ще разшири дейностите извършвани от Домашен социален патронаж.
 
Специфични цели на проекта:
 • Да се предоставят интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване и за хора с увреждания чрез съчетаването на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа включително и социални и здравни услуги .
 • Да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и да се постигне независимост и социална интеграция за възрастните и хора/деца с увреждания.
 • Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и /или техните семейства като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.
 • Да се разшири обемът ,многообразието и целенасочеността на социалните услуги предоставяни в общността чрез надграждане и разширяване на създаденото Звено за услуги в домашна среда в Община Асеновград.
 • Да се осигури на представителите на целевата група достъп до дългосрочна здравно-социална грижа според специфичните потребности на човека в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на потребностите.
 
Целевите групи по проекта:
 • Хора с увреждания,включително и деца с увреждания;
 • Хора над 65 г. с ограничения или  в невъзможност за самообслужване;
 • Лица в трудоспособна възраст.
 
По проекта се предоставят следните интегрирани почасови услуги :
Персоналът назначен  за предоставяне на услугите в Звеното за услуги в домашна среда /лични асистенти и домашни помощници/ предоставят почасово услугите:
 • личен асистент
 • домашен помощник
 
а екипът от експерти към Звеното за услуги в домашна среда /социален работник, сътрудник „социални дейности“, психолог и медицинска сестра/ предоставят почасово услугите:
 • Достъп до здравни грижи– медицинска подкрепа;
 • Психологическа подкрепа;
 • Мотивационна подкрепа;
 • Подкрепата за социално включване  и други насочени към социалната робата и консултиране.
 
Продължителност напредоставяне на интегрираните почасови услуги  в домашна среда е 18 месеца - от 01.06.2016 год. до 30.11.2017 год. включително.
Заложените показатели за изпълнение по проекта/ брой лица от целевите групи включени в проекта/  са:
 • 111  лица  с увреждания /в това число деца/ и възрастни хора с ограничения лица над 65 г. с ограничения или  в невъзможност за самообслужване и невъзможност за самообслужване;
 • 50  лица в трудоспособна възраст наети като персонал за предоставяне на услугите  в Звеното за услуги в домашна среда в това число: 40 лични асистента и 10 домашни помощника.
................................................................................................................................................
 
Проект "Приеми ме 2015"
 
Община Асеновград е партньор на Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015", бюджетна линия BG05M9OP001-2.003, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г..
Общата цел на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.
Целевите групи по проект „Приеми ме 2015” са:
 • Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства на близки и роднини;
 • Деца с увреждания;
 • Деца жертви на насилие и трафик;
 • Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца в риск, търсещи или получили международна закрила (вкл. непридружени бежанци);
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени в семейства на близки и роднини;
 
Реализирането на проекта е с продължителност до 31.03.2018г.
 
...................................................................................................................................................
 
Проект "Център за ранно детско развитие - Асеновград"
 
Община Асеновград реализира проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.004-0037-C01,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Целевата група са деца от 0 до 7 години в риск и техните родители, включително деца с увреждания и техните семейства.
Основните цели на Проекта са:
 • Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
 • Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
 
Специфичните цели са:
 • Да се подкрепят и наградят дейностите за интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители на създадените услуги по Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран от Световна банка (Заем 7612BG) в периода 2008 – 2015 г. в община Асеновград;
 • Да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст от община Асеновград и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда;
 • Да се повиши училищната готовност на децата от общината за включване в образователната система, както и да се предотврати настаняването им в специализирани институции;
 • Да се ограничи и предаването на бедността между поколенията, чрез стимулиране процесите на пълноценна социална интеграция на децата от уязвимите групи, живеещи на територията на община Асеновград малцинствени, социално слаби, с увреждания, хронични заболявания и
 • други;
 • Да се разшири обхвата на предоставяните в общността социални услуги в община Асеновград.
Стойността на проекта е в размер на 558 550,82 лв. и е с продължителност до 31.12.2018г.
Център за ранно детско развитие  – Асеновград  разполага със съвременна и оборудвана сензорна зала за терапия и сензорната стимулация за деца със специални потребности, с цел осъзнаване и опознаване на заобикалящата действителност, развиване на инициатива, автономност и адаптивни възможности.
Специфично организираната сензорна среда стимулира развиването на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията. Тя е неагресивна, защитена и е предназначена за деца с:
 • Детска церебрална парализа;
 • Синдром на Даун;
 • Умствена изостаналост;
 • Аутизъм;
 • Хиперактивност;
 • Тревожност и стрес.
Според нуждите на децата мултисензорната среда може да бъде ориентирана към стимулиране и провокиране или към релаксиране и успокояване.
Специалната сензорна зала е оборудвана с множество мултисензорни уреди, предназначени за различни стимулации:
 • Кът за успокояване и релаксация „Звездно небе“;
 • Водна кулас непрекъснато променящи се цветове и движещи се мехури;
 • Тежко одеяло с допълнителни тежести, което осигурява проприоцептивна компресия на тялото;
 • Фиброоптичен комплект, който включва LEDгенератор и сноп фиброоптични влакна;
 • Проектор за стимулиране на когнитивните процеси;
 • Светлинни фигури с променящи се цветове предназначени за концентрация на вниманието и с успокояващ ефект;
 • Пясъчна табла с LEDпанел, който осветява детската рисунка;
 • Комплект материали за стимулиране на тактилни усещания, зрителни възприятия, фина моторика и познавателни умения;
 • Сетивен бар, който се използва за стимулация на ранните сензорни възприятия.
Сесиите са индивидуални, ръководят се от специалисти – психолог, логопед, специален педагог, кинезитерапевт  и са съобразени с потребностите на детето. Честотата на посещения е 1-2 пъти седмично с продължителност около 20 – 30 минути.
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм