Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
Публичен регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград
 

 по ред
Обект  /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Инвеститорски контрол /надзор/
   от 10.02.2017г. до 10.03.2017г.          
1 Авариен текущ ремонт  на електро инсталация и ВиК отводнителна инсталация по общи части и външна фасада на общинска сграда с адрес бул. "Васил Левски" №7, гр. Асеновград КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ 3562.79 с ДДС 10 работни дни 10 р.д. след получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
2 Направа на осветление на обекти от инвестиционната програма на Община Асеновград "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД 162 935.90 с ДДС 60 календарни дни (10 к.д. за проектиране и 50 к.д. за СМР) 60 календарни дни след настъпване на събитията по чл.2.(1)  от договора инж. Екатерина Ковачева
3 „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград,обособена в две позиции” за обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в гр. Асеновград“ /изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 85 828.33 с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 20.02.2018г. Гергана Иванова - Драганова
4  „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград, обособена в две позиции ” за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици по кметства на територията на Община Асеновград“/изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 83 409.84 с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 17.02.2018г. Людмил Калудов
5 Доставка на оборудване предназначено за нуждите на Община Асеновград "ЕХСОМ" ЕООД 30 852.00 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
6 Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград "Гърков Консулт" ЕООД 8 065.20 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
7 Предоставяне на консултантски услуги за изработване на тръжна документация за обществена поръчка  и изготвяне на финансов анализ за определяне на прогнозните стойности за всяка една от обособените позиции в поръчката  във връзка с подготовката на Община Асеновград, която е  допустим бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г "НАВА ИНВЕСТ" ООД 15 000.00 с ДДС един месец от датата на подписването на договора 13.03.2017г. Дора Младенова
8 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "Апогей-Асеновград" ЕООД 29 975.00лв с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
  от 10.01.2017г. до 10.02.2017г.          
9 Доставка на перилни, почистваще, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36 000.00лв. с ДДС една календарна година до17.01.2017год. Венелин Добрев
10 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП "Зооветеринарен комплекс", гр.Пловдив по единични цени до     20 000.00лв. с ДДС от 18.01.2017г до 31.12.2017г. до 31.12.2017год. Мелят Алимолла и Гюлджан Парафит
11 Дългосрочен банков кредит №1366/30.12.2016г.  "СИБАНК" ЕАД 8600000.00лв с фиксиран лихвен поцент 1,67% краен срок за усвояване на кредита до 3 г от датата на сключване срок за погасяване на главницата 8г Зорница Мандалиева
12 Текущ ремонт на общинска сграда с идентификатор 00702.526.256.1 гр. Асеновград, предписани от екип на ДЗЗД "Обединение наблюдение и контрол", съгласно протокол за проверка от 10.06.2016г. "КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ" ООД 4834.02 лв. с ДДС 10 работни дни 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
13 Извършване на куриерски услуги, а именно: приемане, пренасяне и доставка на пратки на клиента до посочени от страна на последния адреси на територията на цялата страна "ЕВРОПЪТ-2000" АД по единични цени 24 месеца от датата на подписване 13.01.2019г. Несрин Миман
  от 10.12.2016г. до 10.01.2017г.          
14 „Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Асеновград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ "Екоспот Консултинг"ЕООД, гр.София 18420.00лв. с ДДС от датата на подписване на договора до подписване на договор с Управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.06.2018год.   Дора Младенова
15 Полагане на хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини по общинската пътна и улична мрежа на гр.Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени един месец от датата на сключване на договора до 21.01.2017год. Александър Бебев
16 Текущо поддържане на светофарни уредби, табели "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 16704.00лв. с ДДС една година, считано от 21.12.2016год. до 21.12.2017год. Александър Бебев
17 Проектиране на част от междублоково пространство в кв.207 по плана на гр.Асеновград /до старата джамия/ "Проарх"ЕООД, гр.Пловдив 3725.00лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
18 Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград "Райд-Раим Кюлджев"ЕООД, с.Тополово по единични цени 36 месеца от датата на подписване на договора до 29.12.2019год. управителите на съответните социални заведения
19 Основен ремонт общинско жилище на ул."Васил Левски" №7, ап.16 гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 5 294.26лв. с ДДС 2 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
20 Текущ ремонт на общинска сграда с ПИ 49309.28.118.1 по КК на с.Мулдава - община Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 4 813.36лв. с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
21 Изграждане на наказателен паркинг на територията на община Асеновград "Проджект СВ", гр.Асеновград 49 985.94лв. с ДДС 14 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
22 Абонамент на вестници и списания за 2017год. за нуждите на община Асеновград "Български пощи"ЕАД, гр.София 7 939.66лв. с ДДС от 01.01.2017год. до 31.12.2017год. до 31.12.2017год. Елка Карагьозова
23 Текущ ремонт на санитарен възел в двора на Стария съвет, гр. Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 2 814.24лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
24 Спешен и неотложен текущ ремонт на линеен улей  за отводняване на участък от улица пред блок №20 в кв.Баделема, гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 4 189.92лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
25 Подготовка на проектно предложение за община Асеновград по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ "Динамик Салюшънс"ЕООД, гр.Шумен 4 800.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 06.01.2017год. Величко Праматаров

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм