Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
Публичен регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград
 
 

 по ред
Обект /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Инвеститорски контрол /надзор/
  от 10.04.2017г. до 10.05.2017г.          
1 Доставка на мебели и обзавеждане за нуждите на Община Асеновград КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" 27 900.00 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписването на договора или до изчерпване на предвидения финансов ресурс 09.05.2018г. Венелин Добрев
2 Монтажни работи на огради, парапети и предпазни ограждения на територията на Община Асеновград "ЕКА-13" ЕООД 44 000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключване на договора 03.05.2018г. Александър Бебев
3 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "ЕКОСАН" ООД по единични стени до   36 000 лева с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
4 Изготвяне на енергийно обследване на общински сгради "КОПИЛИНК" ЕООД 35 880.00 лв. с ДДС 30 работни дни 07.06.2017г. инж. Атанас Тошев
5 Доставка на растителност "Геосим" ЕООД 84000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване 20.04.2018г. Мелят Алимолла
6 Полагане на хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини по общинската пътна и улична мрежа на гр.Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София 60 000.00 лв. с ДДС една година от датата на сключването му 06.04.2018г. Александър Бебев
7 Извършване на оценка засъответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на качеството и съответствието на изпълнените СМРи влаганите материали на обект  "Направа на улично осветление на обекти по инвестиционната програма на Община Асеновград"  "БЕТА 7" ЕООД 3 910.46 лв. с ДДС от датата на получаване на уведомление за стартиране на изпълнението   инж. Екатерина Ковачева
8 "Изграждане на санитарно-охранителни зони - пояс І-ви около сондаж 1 и сондаж 6, разкриващи минерални води от находище "Асеновград", гр. Асеновград "Запрянови-03" ООД 31 995.79 лв. с ДДС 30 /тридесет/ календарни дни   инж. Биляна Малинова
9 "Изготвяне анализ разходи-ползи във връзка с  кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г." Обединение "МИСТ-ИНФРА" 83 760.00 лв. с ДДС 30 /тридесет/ календарни дни 19.04.2017г. Величко Праматаров
  от 10.03.2017г. до 10.04.2017г.          
10 „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/  и Анализи свързани с подготовка на проектно предложение за  кандидатстване на община Асеновград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г.“  „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 81 360.00 лв с ДДС 29 /двадесет и девет/ календарни дни 19.04.2017г. Дора Младенова
11 „Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталациите за компостиране, във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”  „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 78 600.00 лв с ДДС 30 календарни дни 19.04.2017г. Величко Праматаров
12 „Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП) във връзка с  кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”  „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 81 600.00лв с ДДС 29 /двадесет и девет/ календарни дни 19.04.2017г. Дора Младенова
13 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството по  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект №18, гр. Асеновград, ул. "6-ти януари" №11, 13, 15 с РЗП 4020,00 кв.м. "Т7 Консулт" ЕООД 5 260.07 лв с ДДС започва да тече от датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка   инж. Анна Колева
14 Обслужване по трудова медицина на работещите в Община Асеновград СТМ "Нова Надежда-К" ЕООД 4 272.00 лв крайна сума една година 24.03.2018г. Боряна Петрова
15 Операторна язовирни стении съоръжения към тях на територията на Община Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2 280.00 лева на месец една година 24.02.2018г. Димитър Анастасов
16 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15” "Запрянови-03" ООД 712 408.39 лв с ДДС 75 календарни дни от получаване на възлагателно писмо   инж. Анна Колева
17 Доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили "ЕМ ДЖИ ПРО" ЕООД 15 000.00 лв с ДДС 6 седмици от подписването на договора 01.05.2017г. инж. Мая Василева
18 Междинна оценка и Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020г. На Община Асеновград "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ООД 9 600.00 лв с ДДС междинна оценка- 3 месеца от подписване приема-предавателен протокол, актуализация- 1 месец от подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на междинната оценка   Величко Праматаров
19 Изработване на документи, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци,
във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на  компостиращи инсталации  и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.“
"ДИ ЕС ИНВЕСТ" ЕАД 34 940.00 лв с ДДС до 15.04.2017г. 15.04.2017г. Величко Праматаров
20 Предоставяне на експертна помощ на община Асеновград - експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации и др., които са необходими за изготвяне на проектно предложение за кандидатстване на община Асеновград, по процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации  и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.  "МИСТ ПРОЕКТ" ЕООД 35 940.00 лв с ДДС до 20.04.2017г. 20.04.2017г. Величко Праматаров
21 Актуализация на програма за управление на отпадъците на територията на община Асеновград "ЕКО ЛОГИСТИКА А" ЕООД 19 560.00 лв с ДДС 10 дни 25.03.2017г. Дора Младенова
22 Преработка проект "Път с. Мулдава-Св. Петка Мулдавска "ВАЙЗЕР" ЕООД 18 500.00 лв с ДДС 90 календарни дни от получаване на възлагателно писмо   инж. Мая Василева
23 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции“
- Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград“
- Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
ЕТ "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" по единични цени до     84 000.00 лв с ДДС 12 месеца 14.03.2018г. Елка Карагьозова     Венелин Добрев
   от 10.02.2017г. до 10.03.2017г.          
24 Авариен текущ ремонт  на електро инсталация и ВиК отводнителна инсталация по общи части и външна фасада на общинска сграда с адрес бул. "Васил Левски" №7, гр. Асеновград КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ 3562.79 лв с ДДС 10 работни дни 10 р.д. след получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
25 Направа на осветление на обекти от инвестиционната програма на Община Асеновград "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД 162 935.90 лв с ДДС 60 календарни дни (10 к.д. за проектиране и 50 к.д. за СМР) 60 календарни дни след настъпване на събитията по чл.2.(1)  от договора инж. Екатерина Ковачева
26 „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград,обособена в две позиции” за обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в гр. Асеновград“ /изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 85 828.33 лв с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 20.02.2018г. Гергана Иванова - Драганова
27  „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград, обособена в две позиции ” за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици по кметства на територията на Община Асеновград“/изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 83 409.84 лв с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 17.02.2018г. Людмил Калудов
28 Доставка на оборудване предназначено за нуждите на Община Асеновград "ЕХСОМ" ЕООД 30 852.00 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
29 Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград "Гърков Консулт" ЕООД 8 065.20 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
30 Предоставяне на консултантски услуги за изработване на тръжна документация за обществена поръчка  и изготвяне на финансов анализ за определяне на прогнозните стойности за всяка една от обособените позиции в поръчката  във връзка с подготовката на Община Асеновград, която е  допустим бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г "НАВА ИНВЕСТ" ООД 15 000.00 лв с ДДС един месец от датата на подписването на договора 13.03.2017г. Дора Младенова
31 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "Апогей-Асеновград" ЕООД 29 975.00 лв с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
         от 10.01.2017г. до 10.02.2017г.          
32 Доставка на перилни, почистваще, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36 000.00 лв. с ДДС една календарна година до17.01.2018год. Венелин Добрев
33 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП "Зооветеринарен комплекс", гр.Пловдив по единични цени до     20 000.00 лв. с ДДС от 18.01.2017г до 31.12.2017г. до 31.12.2017год. Мелят Алимолла и Гюлджан Парафит
34 Дългосрочен банков кредит №1366/30.12.2016г.  "СИБАНК" ЕАД 8600000.00 лв с фиксиран лихвен поцент 1,67% краен срок за усвояване на кредита до 3 г от датата на сключване срок за погасяване на главницата 8г Зорница Мандалиева
35 Текущ ремонт на общинска сграда с идентификатор 00702.526.256.1 гр. Асеновград, предписани от екип на ДЗЗД "Обединение наблюдение и контрол", съгласно протокол за проверка от 10.06.2016г. "КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ" ООД 4834.02 лв. с ДДС 10 работни дни 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
36 Извършване на куриерски услуги, а именно: приемане, пренасяне и доставка на пратки на клиента до посочени от страна на последния адреси на територията на цялата страна "ЕВРОПЪТ-2000" АД по единични цени 24 месеца от датата на подписване 13.01.2019г. Несрин Миман
         от 10.12.2016г. до 10.01.2017г.          
37 „Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Асеновград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ "Екоспот Консултинг"ЕООД, гр.София 18420.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора до подписване на договор с Управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.06.2018год.   Дора Младенова
38 Полагане на хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини по общинската пътна и улична мрежа на гр.Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени един месец от датата на сключване на договора до 21.01.2017год. Александър Бебев
39 Текущо поддържане на светофарни уредби, табели "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 16704.00 лв. с ДДС една година, считано от 21.12.2016год. до 21.12.2017год. Александър Бебев
40 Проектиране на част от междублоково пространство в кв.207 по плана на гр.Асеновград /до старата джамия/ "Проарх"ЕООД, гр.Пловдив 3725.00 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
41 Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград "Райд-Раим Кюлджев"ЕООД, с.Тополово по единични цени 36 месеца от датата на подписване на договора до 29.12.2019год. управителите на съответните социални заведения
42 Основен ремонт общинско жилище на ул."Васил Левски" №7, ап.16 гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 5 294.26 лв. с ДДС 2 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
43 Текущ ремонт на общинска сграда с ПИ 49309.28.118.1 по КК на с.Мулдава - община Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 4 813.36 лв. с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
44 Изграждане на наказателен паркинг на територията на община Асеновград "Проджект СВ", гр.Асеновград 49 985.94 лв. с ДДС 14 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
45 Абонамент на вестници и списания за 2017год. за нуждите на община Асеновград "Български пощи"ЕАД, гр.София 7 939.66 лв. с ДДС от 01.01.2017год. до 31.12.2017год. до 31.12.2017год. Елка Карагьозова
46 Текущ ремонт на санитарен възел в двора на Стария съвет, гр. Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 2 814.24 лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
47 Спешен и неотложен текущ ремонт на линеен улей  за отводняване на участък от улица пред блок №20 в кв.Баделема, гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 4 189.92 лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
48 Подготовка на проектно предложение за община Асеновград по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ "Динамик Салюшънс"ЕООД, гр.Шумен 4 800.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 06.01.2017год. Величко Праматаров

 

 
 
 
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм