Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград
 
    

 по ред
Обект  /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Инвеститорски контрол /надзор/
  от 10.11.2016г. до 10.12.2016г.          
1 Изпълнител на външна техническа  помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” "Евроконсултинг"ДЗЗД, гр.София 2 035 800.00лв. с ДДС от получаването на известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора до окончателното приключване на инвестиционния проект и отчитането му   Ръководител проект - Таня Джурелова
2 Спешен неотложен ремонт на покрива на сградата на Община Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 4795.56лв.с ДДС 10 работни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
3 Авариен ремонт на покрива на кметство Горни Воден "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 2076.00лв.с ДДС 10 работни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
4 Почистване на наноси на Амандере в чертите на гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 9964.80лв.с ДДС 7 календарни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
5 Ремонт на общинска сграда в с.Бор "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 28856.57лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
6 Доставка на специализиран автомобил за ЦОП за обслужване на трудноподвижни клиенти "Тимса Груп"ЕООД, обл.Пловдив 30000.00лв. крайна цена 30 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Величка Стойчева
7 „Инженеринг /проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор/ на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - гр.Асеновград" Консорциум "Асеновград 90"ДЗЗД, гр.София 31 430 400.00лв. с ДДС 11.60  месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора   Ръководител проект - Таня Джурелова
8 Избор на консултант по смисъла на ЗУТ  за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр. Асеновград” ДЗЗД "Пловдивинвест 99", гр.Пловдив 1 328 400.00лв. с ДДС от подписване на  договора до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на Разрешение за ползване след приемане на обекта от Държавна приемателна комисия   Ръководител проект - Таня Джурелова
9 Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България" "Профпроект България"ЕООД, гр.София 78000.00лв. с ДДС от датата на сключване на договора до окончателното приемане на обекта и въвеждането  в експлоатация    Ръководител проект - Таня Джурелова
10 Избор на изпълнител за изработка на печатни материали /брошури, информационни стикери/ по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания "Инфо Трейнинг"ООД, гр.Русе 586.20лв. с ДДС от дадата на получаване на възлагателно писмо до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, но не по късно от 30 месеца от сключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ   Ръководител проект - Таня Джурелова
11 Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България "Европрограмконсулт"ЕООД, гр.София 130662.00лв. с ДДС от дадата на получаване на възлагателно писмо до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, но не по късно от 30 месеца от сключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ   Ръководител проект - Таня Джурелова
12 Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции:  Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България" ДЗЗД "Обединение Трансеко", гр.София 2 616 180.00лв. с ДДС от подписване на  договора до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на Разрешение за ползване след приемане на обекта от Държавна приемателна комисия   Ръководител проект - Таня Джурелова
13 Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България с две обособени позиции: Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор (инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ "Иса 2000"ООД, София 29 579 880.00лв. с ДДС 12.57  месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора   Ръководител проект - Таня Джурелова
14 Електромобили два броя /съфинансиране по схема на НДЕФ/ "Омникар Ауто"ООД, с.Труд, обл.Пловдив 119996.40лв. с ДДС доставката до 09.12.2016год., след получаване на възлагателно писмо   Александър Бебев
15 Текущ /авариен/ ремонт на общинска сграда находяща се на пл."Академик Н.Хайтов" №2 "Йома-Строй"ЕООД, гр.Пловдив 11280.60лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
16 Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр.Асеновград "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 19825.22лв. с ДДС демонтаж на украсата до 31.01.2017год.   инж.Екатерина Ковачева
17 Ремонт на общинска сграда в двора на Стария съвет, гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" гр.Асеновград 18476.09лв. с ДДС не по-късно от 20.12.2016год., от датата на получаване на възлагателното писмо   Васка Юнакова
  от 10.10.2016г. до 10.11.2016г.          
18 Спешен и неотложен ремонт на линеен улей за отводняване на участък от ул."Съединение" №15, гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 5309.30лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
19 Подмяна на съществуващ водопровод  по ул.”Патриарх Евтимий” в участъка между ул. „Скалата” и ул.”Акация” в Асеновград Консорциум "Бластбор-Торкрет"ДЗЗД, гр.Асеновград 122374.95лв. с ДДС 20 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
20 Неотложен ремонт на отводнителен канал на ул."Панайот Волов", с.Златовръх  "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 7288.50лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
21 Текущ ремонт по участък на подпорна стена ул."Богомилска", гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" гр.Асеновград 2990.86лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
22 Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“  Обединение "Станимака 2013" гр.София 37 528 364.57лв. с ДДС 15.47 месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора   Ръководител проект - Таня Джурелова
23 Текущ ремонт в гробищен парк на ул."Цар Иван Асен II" - гр.Асеновград  "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 4969.08лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
24 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 1 - Баластриране на улици в гр.Асеновград и селата на територията на община Асеновград,  и направа на тротоарна настилка и пътни ивици  "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 214492.20лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
25 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 2 - Ремонт  на улици в гр.Асеновград- І част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 322476.69лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
26 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 3 - Ремонт  на улици в гр.Асеновград-ІІ част  "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 328214.76лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
27 Ремонт на улици на територията на общинаАсеновград - обособена позиция 4 - Ремонт  на улици в селата на територията на община Асеновград-І част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 215924.47лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
28 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 5 - Ремонт  на улици в селата на територията на община Асеновград-ІI част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 214082.36лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
29 Възстановяване на алея в УПИ I  -  читалище, кметство и зеленина в кв.22 пред кметство с.Боянци, община Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 4275.00лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора   Гергана Иванова
30 Спешен авариен ремонт на стълбище на част от ул."Георги Ангелов", гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 5284.20лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
31 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "Ерика Корп"ООД, гр.Пловдив 77560.80лв. с ДДС 12 месеца считано от датата на сключване на договора до 07.10.2017год. Гергана Иванова
32 Текущ ремонт в общинска сграда на ул."Копринарска" №12, гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 7713.12лв.с ДДС 35 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
  от 10.09.2016г. до 10.10.2016г.          
33 Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград 44400.00лв. с ДДС една година от датата на сключване на договора до 07.10.2017год. Елка Карагьозова
34  Проектиране и изграждане на ул. „Гергана”, кв.Горни Воден в участъка от ул.”Волга” до ул.”Напредък” "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 92411.93лв. с ДДС 43 календарни дни след датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
35 Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2016/2017год. за нуждите на Община Асеновград "Гема 16"ООД, гр.Асеновград до 36 000.00лв. с ДДС 9 месеца от датата на подписване на договора до 28.09.2017год. Елка Карагьозова
36 Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 39360.00лв. с ДДС 1 месец от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
37 Поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград до 36 000.00лв. с ДДС 12 месеца, считано от датата на сключване на договора до 19.09.2017год. Александър Бебев
  от 10.08.2016г. до 10.09.2016г.          
38 Пригаждане на помещение в млечна кухня в кв.Долни Воден, гр.Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 3387.47.00лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
39 Проектиране на обект: Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай,Садово, Куклен и Лъки – втори етап   "Нипроруда"ООД, гр.Пловдив 75000.00лв. с ДДС 95 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Атанас Тошев
40 Подмяна на котел в ЦДГ"Н.Вапцаров", филиал "Слънце" гр.Асеновград "Акватерм"ООД, гр.Пловдив 14000.00лв. с ДДС 45 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
41 Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Хан Кардам” №1, 3,5, бл.3/5, вх.А,Б,В Консорциум "Асеновград Проект 2020" ДЗЗД, гр.София 7506.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 21.09.2016год. инж.Биляна Малинова
42 Стабилизиране на язовир „Тополово 2”, местност Кюмюрджу дере, село Тополово, Община Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 204203.21лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
43 Ремонт на паметник, построен по случай 100г. от освобождението на България от османско иго в кв.Долни Воден "Последна почит - Асеновград"ООД, гр.Асеновград 7600.00лв. крайна стойност 60 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
44 Текущ ремонт - възстановяване на УПИ І-Озеленяване, кв.6 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 7536.36лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
45 Текущ ремонт на ВиК инсталация с минерална вода в гр.Асеновград "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 37311.77лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 15.09.2016год. Людмил Калудов
46 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №2, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №5, кв.Запад, бл.105 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 7648.91лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Биляна Малинова
47 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №10, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ" №78,80,82 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8568.53лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Людмил Калудов
48 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №20, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Иван Асен ІІ" №76 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 4439.83лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Людмил Калудов
49 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №19, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.5, вх.А, Б, В "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8766.08лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация.   инж.Мая Василева
50 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №13, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.1, вх.А,Б,В "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8578.78лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация.   Гергана Иванова
51 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №3, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №10, кв.Запад, бл.100, вх.А,Б "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 5149.06лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация.   инж.Анна Колева
52 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №4, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.4, вх.А и Б "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 5291.74лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Мина Тръмбева
53 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №5, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Хаджи Димитър Стоилов" №2, кв.Запад, бл.3/8, вх.В "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 7816.88лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Васка Юнакова
54 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №6, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Васил Левски" №19  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4443.08лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Мая Василева
55 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №16, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Васил Левски" №21  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4282.55лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Биляна Малинова
56 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №17, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №6, кв.Запад, бл.109  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4703.74лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Мина Тръмбева
57 Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград "Зит"ООД, гр.Асеновград по единични цени до 81600.  лв. с ДДС една година от датата на подписването на договора   Венелин Добрев
  от 10.07.2016г. до 10.08.2016г.          
58 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Княз Борис І” №6 "Теракоминженеринг"ЕООД, Пловдив 665696.53лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Биляна Малинова
59 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Васил Левски” №21 ДЗЗД Консорциум "Инфра България", гр.Пловдив 572647.33лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Биляна Малинова
60 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №22, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, бул."България" №11/19 , с РЗП 5685.23кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 7832.77лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Мина Тръмбева
61 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №21, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, ул."Геоги Ковачев" №1, бл.6/8 , с РЗП 6285.65кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 8446.45лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Гергана Иванова
62 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №14, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, ул."Лозница" №6, бл.5/5 , с РЗП 5074.60кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 7792.70лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Мая Василева
63 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №11, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Княз Борис І” №8, с РЗП 4810.30кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 6441.00лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Васка Юнакова
64 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №8, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Лозница” №5, кв.Запад, бл.108, с РЗП 5075.50кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 8081.39лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Анна Колева
65 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.5, вх.А,Б,В "Петканин"ЕООД, с.Огняново, общ.Гърмен 1158375.55лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Мая Василева
66 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов”  №5 ДЗЗД"Илва-Рехабилитация", гр.Пловдив 1006996.20лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Биляна Малинова
67 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ”  №76 Консорциум "Оксиджен -Дъга" ДЗЗД, гр.София 590374.39лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Людмил Калудов
68 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Лозница”  №6, бл.5/5" "Вера Строй"ЕООД, гр.София 1029750.23лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Мая Василева
69 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Хаджи Димитър Стоилов”  №2 "КСМ Строй"ООД, с.Буково, общ.Гоце Делчев 1046021.34лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Васка Юнакова
70 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.4”  "Астрал Инженеринг"ООД, гр.Пловдив 707640.42лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Мина Тръмбева
71 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул. „България" №11/19”  "Коев-СД"ООД, гр.Свищов 1033696.66лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Мина Тръмбева
72 Изграждане на ограда на кметство с.Боянци "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 10296.26лв. с ДДС 30 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Гергана Иванова
73 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Лозница" №5, бл.108”  "Ер Енд Джи Инженеринг"ЕООД, гр.Гоце Делчев 1067897.31лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Анна Колева
74 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №1, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108, с РЗП 6378.00кв.м.,  "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 7375.14лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Людмил Калудов
75 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №7, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №7, кв.Запад, бл.104, вх.А, с РЗП 5688.48 кв.м. "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 8940.22лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   Гергана Иванова
76 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №15, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград,  ул.”Княз Борис І” №6, с РЗП 3297.60 кв.м.,  "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 4986.92лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация   инж.Биляна Малинова
77 Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 126914.59лв. с ДДС два месеца от датата на получаване на възлагателното писмо   Мина Тръмбева
78 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов" №10”  "Пи Ес Пи"ЕООД, гр.София 685126.06лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Анна Колева
79 Направа на кът за отдих на ул."Христо Ботев и парк "Люти дол" с.Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 29977.98лв. с ДДС 60 работни дни от датата на подписване на договора до 10.10.2016год. Гергана Иванова
80 Ремонт на стълби по ул."Родопи" и ул."Младост" в с.Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 24992.52лв. с ДДС 60 работни дни от датата на подписване на договора до 10.10.2016год. Гергана Иванова
81 Изграждане на комин на ОУ "Ангел Кънчев", гр.Асеновград "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 20493.92лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора до 20.08.2016год. Гергана Иванова
82 Авариен ремонт на покрива на общинска сграда в УПИ 518.39 по кадастралната карта на гр.Асеновгарад ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 9498.71лв. С ДДС 31 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Людмил Калудов
83 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов" №6, бл.109”  "Стройкомерс"ЕООД, гр.София 629744.08лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Мина Тръмбева
84 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І" №8”  "Атиг Строй"ООД, гр.Пловдив 848300.90лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Васка Юнакова
85 "Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Асеновград" в т.ч.: СОП 1: "Ремонт ІІІ етаж в сградата на Общината"; СОП 2: "Ремонт и оборудване на зала и хранилище за европейски проекти по различни оперативни програми"; СОП 3: "ОР стаи от V-ти етаж в сградата на Общината" "Кавръка"ЕООД, гр.Пловдив 219649.94лв. с ДДС 19 календарни дни след подписване на акта за откриване на строителната площадка   Гергана Иванова
86 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски" №19”  "Стил Комплекс"ООД, гр.Благоевград 590961.28лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Мая Василева
87 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ" №104-106-108”  "Строителство и Саниране - Инженеринг - Консулт"ЕООД, София 1015170.32лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Людмил Калудов
88 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев" №1, бл.6/8”  "Протектор БГ"ЕООД, гр.Пловдив 1115806.90лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Гергана Иванова
89 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов" №7”  "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 1210802.26лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Гергана Иванова
  от 10.06.2016г. до 10.07.2016г.          
90 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ" №78-80-82”  "Стройнорм"ЕООД, гр.София 1131065.71лв. с ДДС 95 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Людмил Калудов
91 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв. Изток, бл.1, вх.А, Б, В" Консорциум "Касс Груп", гр.Асеновград 1146364.62лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо   Гергана Иванова
92 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –обособена позиция №2"Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.6, вх.А и вх.Б ДЗЗД"Обновен дом за Асеновград" гр.София 6166.10лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 22.07.2016год. инж.Биляна Малинова
93 Рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове Кооперация "Панда", София по единични цени до             24 000.00лв. с ДДС една година след датата на подписване на договора до 13.06.2017год. Лидия Янакиева
94 Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград   "Зар-Ауто-13"ЕООД, гр.Асеновград 29000.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Александър Бебев
95 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –обособена позиция №2"Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.3 "Контрол Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 5796.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 14.07.2016год. инж.Биляна Малинова
96 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Георги Ковачев” №3, ж.к.”Запад”, бл.4/8 "Енерджикорект"ЕООД, гр.София 8131.20лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 14.07.2016год. инж.Анна Колева
97 Доставка на нов автомобил - високопроходим за нуждите на Община Асеновград "Литекс Моторс"АД, с.Баховица, общ.Ловеч 45906.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Петър Иванов
  от 10.05.2016г. до 10.06.2016г.          
98 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.3 "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 4974.90лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
99 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул."Хан Кардам" №1, 3, 5, бл.3/5, вх.А,Б,В "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 7430.94лв.с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
100 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.6, вх.А и вх.Б "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 5000.86лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
101 Зареждане на горива с подвижна цистерна за нуждите на ОП"ТДБСО" - Асденовград "Петро Ойл Груп"ЕООД, гр.Пловдив 205440.00лв. с ДДС три години, считано от 14.06.2016год. до 14.06.2019год. Атанас Николов
102 Текущ ремонт на кръстовище на ул."Драганица" и ул."Момина сълза" с.Орешец "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 4782,00лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
103 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Георги Ковачев” №3, ж.к.”Запад”, бл.4/8 "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 6787.20лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 23.06.2016год. инж.Анна Колева
104 Доставка на пейки за нуждите на община Асеновград "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре, общ. Марица 35796.00лв. с ДДС 30 дни от датата на подписване на договора до 17.06.2016год. Мелят Алимолла
105 Благоустрояване на нов терен на гробищен парк на ул."Миньор" гр.Асеновград "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 35908.62лв. с ДДС 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
106 Проект за канализация по ул."Христо Анастасов", кв.Долни Воден в участъка между ул."Камара" и ул."Еделвайс" "Зенит-Хидро"ООД, гр.Пловдив 3000.00лв.с ДДС 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора   Людмил Калудов
107 Поддръжка на детски площадки - премахване на опасни съоръжения и ремонтни дейности на детски площадки в гр.Асеновград и селата към община Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 39913.06лв. с ДДС една година от датата на сключване на договора до 16.05.2017год. Мина Тръмбева
108 Основен ремонт напоителни канали в регулацията на с.Козаново "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 9976.56лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
109 Ограда гробищен парк с.Леново ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 3496.50лв. с ДДС 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
110 Подготовка на терен, изработване и монтаж на метален навес над търговски маси на районен пазар на ул."Цар Иван Асен ІІ" ЕТ"Вабо - В.Батуров", гр.Асеновград 19655.53лв. с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
  от 10.04.2016г. до 10.05.2016г.          
111 Абонаментно обслужване на софтуерен продукт и поддръжка на компютърна програма Прозоп, пакет Мега "Веем Консулт"ЕАД, гр.Пловдив 3600.00лв. с ДДС 12 месеца считано от датата на сключване на договора до 03.05.2017год. Лидия Янакиева
112 Допълнителни СМР на обект: "Ремонт на улица "Възраждане" - подмяна на водопровод /съвместно с ВиК/ с. Патриарх Евтимово "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 72396.76лв. с ДДС 17 работни дни считано от датата на сключване на договора до 13.06.2016год. Гергана Иванова
113 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие Българска телекомуникационна компания ЕАД, София до 43200.00лв. с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност или изтичане на срока на договора от 12 месеца, което от двете събития настъпи първо   инж.Петър Иванов
114 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена телефонна мрежа и географски номера, част от националния номерационен план Българска телекомуникационна компания ЕАД, София до 35940.00лв. с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност или изтичане на срока на договора от 12 месеца, което от двете събития настъпи първо   инж.Петър Иванов
115 Укрепване на свлачище на път PDV 1015  - Асеновград-кв.Горни Воден - ман."Св.Кирик и Юлита" /Инженерно-геоложки проучвания/ "Българска Геоложка Компания"ООД, гр.Ямбол 22000.00лв. с ДДС  40 календарни дни считано от датата на подписване на договора и получаване на необходимите данни от фирмата изпълнител до 18.05.2016год. инж.Атанас Тошев
116 Рециклиране и монтаж на автобусни спирки на указано от Общината място "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 1620.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 14.04.2017год инж.Катя Ковачева
117 Текущ ремонт на канализация на клуба на ул."Георги Ангелов", гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1694.04лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
118 Премахване на незаконно поставени гаражни клетки, рекламни елементи и павилиони на територията на община Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград по единични цени до 10000.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 13.04.2017год. инж.Катя Ковачева
119 Експертиза и научно-техническа обработка на историческата и практическа ценност на архивните документи на територията на Община Асеновград "Авен-Консулт"ЕООД" - Пловдив 23500.00лв. крайна цена 90 дни от датата на подписване на договора до 10.07.2016год. Боряна Петрова
         от 10.03.2016г. до 10.04.2016г.          
120 Текущо санитарно обслужване на 37 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "Ековеце"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени до 24000лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Мелят Алимолла
121 „Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване  на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки при заявка от оператора на депото” "Термо Лъч 87"ЕООД, Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение до 79200.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Атанас Николов
122 Доставка на мебели и обзавеждане за нуждите на Община Асеновград "Транс Ко 04"ЕООД, гр.София по единични цени съгласно ценово предложение до 75600.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Венелин Добрев
123 Доставка на растителност "Геосим"ООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно ценова оферта до 79200.00лв. с ДДС 1 година от датата на сключване на договора до 31.03.2017год. Мелят Алимолла
124 Обслужване по трудова медицина на работещите в Община Асеновград и по дейности СТМ"Нова Надежда-К"ЕООД, гр.Пловдив 4272.00лв. крайна цена 1 година от датата на сключване на договора до 25.03.2017год. Величка Стойчева
125 Възстановяване на хоризонтална маркировка по уличната мрежа на град Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени до 24000лв. с ДДС 4 месеца от датата на сключване на договора до 12.07.2016год. Александър Бебев
126 Авариен текущ ремонт на ул."Славянска" №1, гр.Асеновград "Сомато Инженеринг"ООД, Асеновград 1257.16лв. с ДДС 3 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
127 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "Екосан"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 23500лв. с ДДС от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла
128 Авариен ремонт на водопроводна инсталация до тенис игрище в района на зелените площи кв.271, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 2807.43лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
  от 10.02.2016г. до 10.03.2016г.          
129 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП"Зооветеринарен Комплекс", гр.Пловдив по единични цени по ценоразпис от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла       Гюлджан Парафит
130 „Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица,  подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "Апогей-Асеновград"ЕООД, гр.Асеновград 38000.00лв. крайна цена от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла
131 Анализ разходи-ползи, като част от проектно предложение "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" "Рила Консулт"ЕООД, гр.София 72000.00лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на необходимата информация и данни за изпълнението на предмета на договора   инж.Георги Ангелов
132 Аварийно премахване на прогнили и потенциално опасни съоръжения и ограда на баскетболно игрище в кв.Запад, гр.Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 4773.60лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
133 Доставка на сол и пясък за нуждите на община Асеновград "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград по единични цени              една календарна година считано от 11.02.2016год. до 11.02.2017год. Гюлджан Парафит
  от 10.01.2016г. до 10.02.2016г.          
134 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения за дължими данъци за 2016год. и стари години "Български пощи"ЕАД, София по единични цени             / 0.11ст. без ДДС/ една календарна година считано от 08.02.2016год. до 08.02.2017год. Наньо Генчев
135 Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на обекти на община Асеновград ЕТ"Екобелан - Иван Желязков", гр.Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение до 66000лв.без ДДС една календарна година считано от 18.01.2016год. до 18.01.2017год. Венелин Добрев
136 Авариен ремонт на мазилката на стая 512 в сградата на община Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 1899.35лв.с ДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
  от 10.12.2015г. до 10.01.2016г.          
137 Годишен абонамент на вестници и списания за 2016 година за община Асеновград "Български пощи"ЕАД, София 9734.99лв. с ДДС от 01.01.2016год. до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Директор на дирекция "УРБД"
138 Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо"ООД, гр.Асеновград по единични цени до 24000.00лв.с ДДС една календарна година считано от 17.01.2016год. до 17.01.2017год. Венелин Добрев
139 Авариен ремонт на улици в района на община Асеновград вследствие на паднали поройни дъждове на 27 и 28 ноември 2015г. в с.Тополово, с.Леново и кв.Долни Воден "Ер-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 4687.44лв.с ДДС 4 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
140 Текущ ремонт на сградата на кметството в с.Мулдава ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 1465.92лв.с ДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
141 Текущ ремонт на покрива на кметството на с.Стоево ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 771.62лв.с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
142 Текущо поддържане на светофарни уредби, "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на Община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 16704.00лв. с ДДС една година считано от 21.12.2015год. до 21.12.2016год. Александър Бебев
143 Софтуерен продукт - система за електронно гласуване за общински съвети "Рикуест"ООД, гр.София 9994.00лв.с ДДС 23 работни дни за предоставянето на таблетите, и внедряване на системата и една година за качеството и работата на продукта   Гергана Ангелова
144 Подмяна на водопровод по ул."Шести януари" гр.Асеновград - земни работи "Иса 2000"ООД, София 3788.57лв.с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
145 Текущ ремонт на водосток на пътя между с.Боянци и с.Болярци "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 8982.12лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов

 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм