Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


З А П О В Е Д
№ А- 318 / 11.03.2015 г.
гр. Асеновград, 2015 година
 
На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл. 108, ал.2, чл.112, ал.2, т.10, чл.134, ал.1,т.2, чл.64, ал.2, чл.150, ал.3 и ал.6 от ЗУТ, чл.281 от ЗЕС, Наредба №17 от 03.06.2005 година за правила за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях, приложима на основание § 5 от Наредба №35 от 30.11.2012 година за  правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура,  Заповед №А-166/20.02.2012 година на Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична кабелна мрежа на „Цифрова кабелна корпорация” ЕООД гр. Асеновград,  искане вх. №94-Ц-9/05.03.2012 година на Иван Христов Гологанов – управител на „Цифрова кабелна корпорация” ЕООД за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна мрежа на „Цифрова кабелна корпорация” ЕООД гр. Асеновград и Протокол на ЕСУТ №5/10.02.2015г., т.2
           
О Д О Б Р Я В А М:
 
ПУП-план схема към комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Оптична кабелна мрежа на „Цифрова кабелна корпорация” ЕООД гр. Асеновград.
Настоящата заповед подлежи на обжалване относно нейната законосъобразност пред Административен съд – Пловдив  в 14 дневен срок  от съобщението и по реда на чл.61, ал.3 от АПК, съгласно чл.215 от ЗУТ.
 
  Д-р Емил Караиванов /п/                                                                           
  Кмет на Община Асеновград
 
 Съгласували: /п/
 Арх. К. Атанасов
 Гл. архитект на Община Асеновград
 
 Пенка Кисова /п/
 Началник отдел „Правен”
 
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм