Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
ЗАПОВЕД
№ А-311
гр. Асеновград  10.03.2015 година
 
На основание чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 4а, чл.59, ал.2, чл. 63 и чл. 64 от ЗФВС,  и в изпълнение на  Решение №  753 от 25.02.2017 г.  на Общински съвет – Асеновград и разпределение на средствата по § 10-20 и § 45 в дейност „Спортни бази и спорт за всички”
                      
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Средствата, за организиране на спорт в села и квартали за 2017 г. да бъдат разпределени по следния начин:
 
1.Средствата по § 10-20 за спортни прояви в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. да бъдат разпределени на база брой население по постоянен адрес за населени места над 200 души, с изключение на села и квартали, които са получили финансови средства за поддръжка на спортната база, от общинския бюджет за 2017г., както следва:
 

СЕЛО

СУМА В ЛЕВА

с. Бачково

220,00

с. Боянци

1170,00

с. Долнослав

180,00

с. Златовръх

310,00

с. Избеглии

500,00

с. Нови извор

260,00

с. Козаново

460,00

с. Конуш

410,00

с. Леново

220,00

с. Мулдава

1200,00

с. Нареченски бани

580,00

с. Новаково

240,00

с. Патриарх Евтимово

200,00

с. Стоево

550,00

с. Тополово

2060,00

с. Червен

440,00

кв. Горни Воден

1000,00

ОБЩО:          

10 000,00

 
1.2.Средствата по точка 1, да се използват от кметовете или кметските наместници на съответните населени места при предварително заявени спортни прояви. Заявлението е до зам.-кмет “Хуманитарни дейности” на Община Асеновград и е придружено с план-сметка за спортната проява. Финансовите средства се отчитат в съответствие със Закона за счетоводството.
 
2.Поддръжка стадион кв.  Долни Воден-                   -5 000 лв.
 
3. Средствата по§ 45 в размер на 48 000 / четиридесет и осем хиляди лв./ да се използват за финансово подпомагане на регистрирани спортни клубове, съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, на територията на съответните села и кварталите Горни и Долни Воден. Сумата за пролетния полусезон 2016/2017 г.и есенния полусезон 2017/2018г. се разпределя, както следва:

 

СПОРТЕН КЛУБ

Пролетен полусезон

Есенен полусезон

кв. Долни Воден–ФК “Сокол-Ф”                        

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

кв. Долни Воден – ФК “Шипка-2015”      

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

кв. Горни Воден – ФК “Гоце Делчев”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Тополово – ФК “Тополово”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Нови извор – ФК “Тракия 2008”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Боянци – ФК “Космос-Боянци”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Избеглии – ФК “Спартак 2012”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Стоево – ФК “Електра-27”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Златовръх – ФК “Младост”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

с. Червен - ФК ”Родопи”

1 900,00 лв.

1 900,00 лв.

ОБЩО:

19 000,00 лв.

19 000,00 лв.

 

3.1. Право да получат финансови средства от община Асеновград, имат спортни клубове, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност, съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта. Сумата от 19 000 лв. за есенния полусезон – 2017/2018 г., да бъдат отпуснати в началото на второто шестмесeчие, след представен финансов отчет на извършените разходи за първото шестмесечие на годината. Сумата от 2 000 лв. остава  резерв, който ще се преведе на клуб класирал се в по-горната футболна група.
 
3.2. Условията за финансово подпомагане от Община Асеновград за 2017 година, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор между съответния спортен клуб и Кмета на общината. В договора се посочва  банковата сметка, по която ще бъдат преведени средствата и лицето, което има разпоредителни права по сметката.
 
3.3. Кметовете на селата и административните отговорници на кварталите Горни Воден и Долни Воден отговарят за разходването на получените общински средства от Футболните клубове, чиято дейност се осъществява на територията на съответното населено място.
 
4. Останалите средства от § 45 в размер на 8 000 лв. да се предоставят на детските футболни отбори на кв. Долни Воден  и с. Тополово на два транша .
 
5. Община Асеновград няма да предоставя финансови средства на кметства или спортни организации, които не са отчели предоставените средства за 2016 година.
 
Контрол по изпълнение на настоящата заповед, възлагам на инж. Мария Вълканова, зам.-кмет в Община Асеновград.
 
 
д-р Емил Караиванов /п/
Кмет на община Асеновград
 
Съгласувал: /п/
Величка Стойчева – Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности”
 
Съгласувал юрист: /п/
Айтен Салим - Директор на
дирекция “Правно нормиране”
 
Изготвил: /п/
Георги Златев 
Гл.експерт “Мл.дейности и спорт”

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм