Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
УТВЪРЖДАВАМ:                                             
КМЕТ НА  ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                
           /Д-р Емил Караиванов/                                                               
13.01.2014 г.                                                       
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
За дейността на учрежденския архив при Община Асеновград
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив при Община Асеновград, наричана по-нататьк за краткост "Вътрешни правила" са изготвени въз основа изискванията на общото и специално законодателство в Република България и има за цел да осигури унифицирано, бързо и качествено извършване на деловодните операции, включително и тези по контрол на сроковете и предаването им за съхранение в учрежденския архив.
 
Чл. 2. Предмет на Вътрешните правила е работата по създаването, движението и съхранението на явната входяща, изходяща и вътрешно­ведомствена документация на Община Асеновград.
 
Чл. 3. Разпоредбите на настоящите Вътрешни правила се прилагат във всички случаи, доколкото не влизат в противоречие на отделни текстове от специални закони, отнасящи се за поверителната, технологичната и кадровата документация.
 
Чл. 4. За жалбите, сигналите и предложенията на гражданите се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс /Д.В., бр. 30 от 11 април 2006 г., изм.обн. ДВ бр.104 от 03 декември 2013 г./.
 
Чл. 5. Съхраняването и използването на счетоводната документация се извършва по реда на Закона за счетоводството /Д.В., бр. 98 от 16 ноември 2001 г. изм.обн. ДВ бр.100 от 19 ноември 2013 г./. Отговорен за състоянието, подредбата и целостта й е главният счетоводител па структурното звено, определен със заповед на кмета на Община Асеновград.
 
Чл. 6. Комплексната информационно-деловодна дейност се състои в:
- създаване и движение на документите;
- регистрация и контрол по изпълнение на поставените с тях задачи;
- научно-техническа обработка и съхранение на документните материали
/на хартиена или друга основа/;
- административно-информационно обслужване.
 
 
Чл. 7. /1/.Информационно-деловодната дейност в Община Асеновград има централизиран характер и се осъществява от "Информационен център за административно обслужване", разположен на първия етаж на общината.
/2/. В "Информационния център за административно обслужване" се извършват дейностите: приемане, експедиране, регистриране и текущо запазване на документите; водене на централната срокова картотека; размножаването на документите и научно-техническата им обработка за текущо архивно съхранение; заплащане на цена на предоставените услуги.
 
Чл. 8. Всички служебни документи и молби на гражданите се приемат и предават чрез "Информационния център за административно обслужване".
 
Чл. 9. /1/. Деловодният персонал и длъжностните лица, на които са възложени деловодни функции, ги изпълняват в съответствие с нормативните разпоредби и действащите длъжностни характеристики.
/2/.Численият състав на деловодния персонал се определя в зависимост от организационната структура и щатното разписание.
 
Чл. 10. /1/.Отговорност за нормалното протичане на информационно-деловодната дейност носят всички ръководители и служители на Общинска администрация - Асеновград.
/2/.Ръководството и контрола за правилната организация на информационно-деловодната дейност се осъществяват от секретаря, директорите на дирекции и началниците на отдели.
 
Чл. 11. /1/.Към Община Асеновград се създава Експертна комисия /ЕК/ по класифицирането и експертизата на документите.
/2/. Съставът на комисията по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината.
/3/.Основните задачи на Експертната комисия са:
1.Съставяне на Номенклатура на делата  и/или списък с видовите документи със срокове за тяхното съхранение и изготвя предложения за актуализацията им;
2. Организира внедряването на номенклатурата на делата;
3. Контролира предаването на документите в учрежденския архив;
4.Ежегодно проверява наличността и съставянето на документите с постоянен срок на запазване и тези със знак "ЕК" в учрежденския архив,   условията   на   съхранение   и   опазване   на   документите   в организацията, резултатите се отразяват в протокол;
5. Организира и участва в експертизата по ценността на документите;
6.Организира подготовката и   предаването на ценните документи в съответния държавен архив;
7.Изготвя актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение;
8.Привличане на специалисти от дирекция „Регионален Държавен архив-Пловдив” като консултанти в случаите, когато комисията не е в състояние сама да се произнесе относно ценността на определени видове документи.
/4/. Експертната комисия извършва експертиза на ценността на документите чрез непосредствена оценка на документите и с помощта на номенклатурата на делата.
/5/. В резултат от проведената експертиза документите се разпределят на следните групи:
1. Документи с историческа и научно-техническа стойност, подлежащи на постоянно съхранение.
2.Документи    със    справочно    значение,    които    се    запазват    за
определен по-продължителен срок от време в администрацията.
3.Документи   с   изтекъл   срок   на съхранение,   които   подлежат   на унищожаване.
/6/. За заделените за съхранение или унищожаване документи се попълват протоколи със съответните номера. В протокола се вписва наименованието на документите и годината, за която той се отнася.
/7/. Протоколите на документите с постоянен срок за съхранение се подреждат по раздели съгласно квалификационната схема на номенклатурата на делата по видове и хронологичен ред на годините. От тях в последствие, след редактирането им, се съставя инвентарният опис на документите, подлежащи на предаване в състава на Националния  архивен фонд.
/8/. Техническото оформяне на архивните единици, подлежащи на предаване в Националния архивен фонд включва подшиването им в твърда подвързия с еднакъв цвят, извършване на полистно номериране в горния десен ъгъл на листовете, поставяне на заверителен лист с подписа на проверяващия, посочване броя на листовете и оформяне на заглавния лист на делото.
/9/. Заключенията на експертната комисия се приемат на заседание на комисията. След окончателното оформяне на резултатите от експертизата на архивните документи, протоколи, описите и историческата справка се изпращат за утвърждаване в Дирекция „Регионален държавен архив - Пловдив”.
/10/. След утвърждаване от директора на Регионален държавен архив -Пловдив документите с постоянен срок за съхранение се предават срещу подпис в състава на Националния архивен фонд. Тези, които са за вторични суровини, след получаване на един екземпляр от утвърдения за тях опис, се предават за унищожаване.
/11/. Останалите документи за временно съхранение се запазват в учрежденския архив на Община Асеновград до изтичане на срока за съхраняването им.
/12/. Всички изборни книжа и документи от произведени избори се съхраняват съгласно Изборният кодекс и подлежат на експертиза в шестмесечен срок след изтичане на мандата.
/13/.Експертната комисия в края на годината проверява наличността, организацията и условията за съхранение на документите. Копие от протокола с направените констатации се изпраща за сведение в едномесечен срок в Дирекция „Регионален държавен архив - Пловдив”.
 
II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ.
 
Чл. 12. Ръководителите и служителите са длъжни да познават и спазват разпоредбите на тези Вътрешни правила.
 
Чл. 13. /1/.Директорите на дирекции са длъжни:
1. Да следят за правилното и срочно изпълнение на произтичащите от документите задачи и да осигуряват своевременното им отчитане.
2. Да запознават новопостъпилите служители с Вътрешните правила и да осигуряват изпълнението им от подчинените им длъжностни лица.
/2/.Началниците на отдели са длъжни:
1. Да   определят   своевременно   заместници   на   служителите,   които отсъстват.
2. Да изискват от служителите си при напускане на длъжност да предават по опис с протокол, намиращата се в тях служебна документация  на прекия си ръководител или определено за целта длъжностно лице.
3.Да   подсигурят   взаимозаменяемост   на   служителите,      за   чиято дейност отговарят и следят за нормалното протичане на деловодните процеси.
 
Чл. 14. За правилното приемане и регистриране на документите служителите са длъжни:
/1/. Да приемат и предават документите и молбите на гражданите и отговорите по тях само чрез деловодството.
/2/.Да не предават директно документите и молбите на гражданите между структурните звена, без да съобщават за това в деловодството.
/З/. Да не работят с нерегистрирани документи, които подлежат на регистрация.
/4/. Да връщат незабавно в деловодството предадената им нерегистрирана или неправилно адресирана до тях кореспонденция и документи, за правилно регистриране и насочване.
/5/. При неточно посочен в резолюцията изпълнител, определеното за изпълнение длъжностно лице докладва на резолиралия ръководител за правилното насочване.
/6/. Получените по факса документи да се входират в деловодството и насочват за резолюция.
 
Чл. 15. Във връзка с подготовката и създаването на документите се спазват следните изисквания:
/1/. Длъжностното лице, отговорно за подготовката на документа трябва да осигури:
1. обоснована, достоверна и убедителна мотивировка;  
2. точна и ясна формулировка;
3. съгласуване    на съдържанието    му    със    съответните компетентни длъжностни лица от общината;
4. вписване на прекия изпълнител на данните върху отпечатъка от печата за класиране и обвързване на преписките.
/2/. Специалистите са длъжни:
1.да уреждат устно проблемите в случаите, когато не е наложително писменото документиране, особено между структурните звена в общината;
2. да не допускат преписване, копиране и размножаване на документи в количество и по ред извън определеното в заповед на кмета;
да спазват изискванията за оформяне на създаваните документи в
съответствие с БДС;
 
Чл. 16. Във връзка с контрола по изпълнение на задачите, произтичащи от документите, служителите са длъжни да спазват следните правила:
/1/. Молбите, жалбите и предложенията на физическите и юридическите лица се предават в "Деловодството". След извършване на проверка и проучване се отговаря писмено не по-късно от един месец от получаването им.
/2/.Когато срокът за изпълнение е определен от резолиращия ръководител в дни, а не е фиксирана крайната дата за изпълнение, срокът се изчислява в работни дни. Срокът започва да тече от първия работен ден след деня, в който документът е резолиран.
/3/. Документът се предава на отговарящия за изпълнението в деня на резолирането или най-късно на следващия работен ден.
/4/. Когато с резолюцията са определени няколко изпълнители, водещ за организирането на изпълнението е длъжностното лице, посочено на първо място.
/5/. Преките изпълнители са задължени да изпълняват качествено възложените задачи в определените срокове, както и да сигнализират при очертаващо се неизпълнение или закъснение.
/6/. Сроковете могат да бъдат продължени само по преценка на длъжностното лице, което ги е определило и то преди първоначално определеният срок да е изтекъл. Новият срок се вписва върху документа и се уведомява "Деловодството".
 
Чл.17. За осигуряване на правилното класиране и обвързване на преписките служителите, изпълняващи задачи от входящи документи, са длъжни:
/1/. Деловодителите да вписват върху отпечатъка от печата за класиране и обвързване на преписките:
1. В рубриката "Индекс   на класиране съгласно   номенклатурата на делата"   -   в числител   номера на делото,   към   което трябва да се класира документа, а в знаменател - срока за запазване на същия документ;
2. В рубриката "Документът е неразделна част от преписка с наш № .... " - на всички вътрешни и изходящи документи регистрационния индекс, под който е заведен инициативния документ за съответната преписка.
/2/. Служителите, които подготвят отговори на регистрирани документи са длъжни:
1. На отделен ред, в началото на всеки изходящ документ по образувана преписка да вписват номера на писмото, на което се отговаря ("На Ваш №....");
2. В рубриката "Относно" на всеки изходящ документ да записват съвсем накратко основното съдържание на документа;
3. Да предават в   "Деловодството"    всички приключени преписки    и изходящи документи заедно с техните приложения;
4. Да държат в себе си само копия от приключените преписки и документи, които са необходими за оперативната им работа.
 
Чл. 18. /1/. Забранява се на длъжностните лица да запознават със съдържанието на служебните документи лица, които нямат пряко служебно отношение към тях.
/2/. Използването на служебни документи за публикации се допуска съобразно Закона за достъп до обществена информация и с разрешение за предоставяне на достъп от кмета на общината или на определено от него длъжностно лице.
 
Чл. 19. Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, един екземпляр за класиране към дело и един екземпляр за изготвилия документа.
 
Чл. 20./1/. Към представения за подпис документ се представя и документа, по повод на който е изготвен отговорът.
/2/. Вички документи, изготвени от служителите се съгласуват съгласно Устройствения правилник на общинската администрацията.
/З/. При отсъствие на кмета, документацията на общината се подписва от упълномощено със заповед длъжностно лице.
/4/. Документите, внасяни за подпис трябва да бъдат окомплектовани в папки, на които е написано наименованието на дирекцията, отдела или сектора, в който са изготвени.
 
Чл. 21. /1/. При създаване на документи, свързани със заседания на Общинския съвет, комисии, съвещания и други се спазват разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и вътрешно -ведомствената нормативна уредба на община Асеновград.
/2/. На заседанията становищата се внасят с докладна записка, информация или писмена справка и се придружават с проекто-решение.
/3/. Проекто-решенията трябва да бъдат кратки, с ясно и точно определени задачи, срокове и отговарящи за тяхното изпълнение длъжностни лица.
/4/.Подготовката и разпределението на материалите за заседанията на колективните органи се извършва от служителите към Общински съвет.
/5/. Приетите от колективните органи решения се отразяват в протоколи при спазване на БДС.
 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА С ДОКУМЕНТИТЕ
 
Чл. 22. Деловодната дейност в администрацията се осъществява на основата на Единната държавна система по деловодство.
/1/ Кореспонденцията на общинската администрация - входяща и изходяща - се регистрира в "Информационния център за административно обслужване" на електронен носител - в система за документооборот и управление на административните процеси "Акстър-офис”.
/2/.Приемането и предаването на документите в и от структурните звена се извършва посредством деловодител-куриер срещу подпис в Книга за предаване на кореспонденцията.
/3/.Осигурени са следните нива на достъп до регистрираните документи в системата „Акстър-офис”:
1. Пълен достъп до регистрираните документи в системата „Акстър-офис” е предоставен на кмета на общината.
2. Заместник - кметовете и секретаря на общината имат достъп до документите от определения им ресор.
3. Директорите на дирекции, началниците на отдели и сектори имат    достъп    до    документите,    отнасящи    се    до    служителите    от структурното звено, което ръководят.
4. Служителите имат достъп до резолираните до тях документи.
 
Чл. 23. /1/. Първоначалната деловодна обработка на входящата кореспонденция включва проверка на правилността на доставката -адресирана ли е до общината, състоянието на пликовете, налице ли са посочените приложения и подготовка на документите за предаване.
/2/.Погрешно доставените, предназначени за друг получател писма се връщат неразпечатани на отправителя.
/3/. Материали, адресирани поименно, се предават по предназначение неразпечатани.
/4/.   При   установяване    на   липси   на   приложения,   деловодството уведомява служителя, за когото е предназначен документът.
/5/. Към документите се прилагат пликовете, когато:
1. Адресът на отправителя е посочен само върху плика;
2. Върху документа няма дата, а има такава върху плика;
3. Между датата на документа и датата на плика има разлика по
време, повече от три работни дни.
 
Чл.24. /1/ Входящите документи се обработват от служителите в "Информационния център за административно обслужване", като регистрирането на документите в деловодната система „Акстър-офис” става непосредствено след получаването им.
/2/.Неподлежащите   на   регистрация   документи   се   изпращат   по предназначение (в т.ч. писмата до Общинския съвет).
/3/. За подлежащите на регистрация документи се определя:
1. Подлежи ли документът на сроков контрол;
2. Регистрационният   индекс,   под   който   трябва   да   бъде   регистриран документът (в горния десен ъгъл), съгласно Регистрационна кореспондентска схема по ЕДСД.
3. Регистрационно контролните карти /РКК/ се разпечатват и се съхраняват на хартиен носител след приключване на преписките.
 
Чл. 25. Всички преписки подлежат на насочване   за резолюция   на хартиен носител и в деловодната система „Акстър-офис”.
1. Кореспонденцията с държавните органи, жалбите на физическите
и юридическите лица, възраженията и заявленията по ЗДОИ се насочват за резолюция към кмета на общината.
2. Исканията на физическите и юридическите лица за извършване на административни услуги се насочват за резолюция към ръководителите на административните   звена,      отговорни     за     извършване на услугата,   в съответствие с технологичните карти и определените в тях срокове.
3. Служителите,    след    обработване    и    съгласуване    на    преписките, резолират   към   деловодството   за   приключване   и   предават изготвените документи в "Информационния център за административно обслужване" на гишето, на което е регистриран входящият документ.
 
Чл. 26. /1/. Документите се предават за резолюция ежедневно между 9.00 и 10.00 ч. сутринта.
/2/. Резолираните документи и писма се връщат в деловодството за повторна обработка.
/З/. Разнасянето на документите става от деловодителя-куриер.
/4/. Резолираните документи се предоставят на съответните служители в деня на резолирането или на следващия ден срещу подпис в Книгата за предаване на кореспонденция.
 
Чл. 27./1/. Резолюцията на документите съдържа фамилия на служителя, точни указания за изпълнение, срок за изпълнение, дата и подпис на резолиращия и в съответствие с Устройствения правилник на общинската администрация.
/2/.Сроковете на обработване на документите са заложени в деловодната система „Акстър-офис” според нормативните изисквания и технологичните карти и са определени с резолюцията на съответния ръководител
.
Чл. 28./1/. Документи, с които трябва да работят няколко структурни звена или служители, се предават последователно или се копират в необходимия брой екземпляри.
/2/.Когато документът е копиран, оригиналът остава за запазване в "Деловодството".
 
Чл. 29./1/. Изходящите документи след регистриране се обработват в "Деловодството" и се изпращат по предназначение.
/2/.Обработването включва: проверка дали е поставен регистрационен индекс, дата и подписи на съответните ръководители, налице ли са приложенията към основния документ, поставяне в пликове и експедиране.
/3/. Документите се подготвят и експедират в деня на предаването им или най-късно до 10.00 ч. на следващия ден.
 
Чл. 30. /1/. За всеки входящ и изходящ инициативен документ, с който се поставя нова преписка с даден кореспондент, се използва отделна регистрационно-контролна карта /РКК/.
/2/.При регистрация на документи и отговори, получени или изпратени във връзка с вече образувана преписка се съставя нова РКК.
/3/. Изходящите документи с еднакво съдържание, изпращани до няколко получателя се регистрират с един и същ регистрационен индекс.
/4/.Служителите, които изпращат писма с едно и също съдържание до повече кореспонденти, са задължени да представят към черновата на писмото списък с наименованията на кореспондентите. Всички екземпляри се завеждат под един и същ кореспондентски номер.
 
Чл.31./1/.Основните задължения на служителите в "Информационния център за административно обслужване" след приключване на документите са:
1. Да спазват разпоредбите на Вътрешните правила.
2. Своевременно да   информират    прекия    си    ръководител    за неправилно оформените преписки.
3. Да оформят снемането от контрол на приключилите преписки.
4. Да разпечатват регистрационно - контролните карти /РКК/
след приключване    на   документите    в   деловодната    система    „Акстър-офис” и да   ги съхраняват до края на календарната година.
5. С изтичане на календарната    година, архивните    единици
от деловодството,     регистрационно     -     контролните     карти    /РКК/    и
всички информационни материали по изпълнение на преписките - отчети,справки   и   други   на   хартиен   носител   се   предават   за   съхранение   в Учрежденския архив.
/2/.Основните задължения на началник сектор "Информационно обслужване" във връзка с функционирането на деловодната система за документооборот „Акстър-офис” са:
1. Да осигури ежедневен архив на СО на данните, въведени в системата от служителите и ръководителите на структурни звена.
2. Да организира съхранението на СО в специален шкаф в стаята на дежурния по ОСС, като ползването на архивните СО да става по разпореждане на секретаря на общината.
 
IV. ЗАПАЗВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. РАБОТА В УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ.
 
Чл. 32./1/.Документите в процес на изпълнение се запазват от специалистите, които са натоварени да работят по поставените от тях задачи.
/2/.Текущото запазване на документите се извършва от "Деловодството" и обхваща: запазване на РКК; приемане на изпълнените входящи документи и
копия от изходящите и вътрешни документи за запазване и последващо използване; систематизирано запазване на документите в нормативно определените срокове; правене на справки при поискване от съответните служители от общинска администрация, имащи отношение към дадения документ; обработка и предаване на документите в архива.
/3/. Унищожаване на документални материали се допуска съгласно утвърдената от Дирекция „Регионален държавен архив - Пловдив” "Номенклатура на делата на Община Асеновград" и след експертиза от Експертната комисия в Община Асеновград.
/4/. Не се разрешава изваждане на документи от делата за ползване извън сградата на Общината. Изключение се прави само за съдебно-следствените органи с разрешение на кмета.
/5/. Класирането на делата се извършва по "Номенклатура на делата на Община Асеновград" - одобрена от кмета на Общината и утвърдена от директора на Дирекция „Регионален държавен архив - Пловдив”.
/6/. Учрежденският архив се помещава в стая 605 и архивни помещения, където се съхраняват документите със справочно значение и се подготвят за експертиза материалите на администрацията.
/7/.Завеждащ учрежденския архив е старши специалист "Архив", който осигурява достъп до архива на служителите от администрацията.
/8/. В учрежденския архив се съхраняват както стари нормативни документи, така и текущи ("Държавен вестник"; АПИС и др.), които се предоставят за ползване на служителите от общинската администрация.
/9/. Достъпът до архивните материали по Закона за достъп до обществена информация се осигурява след насочваща резолюция от секретаря на Общината.
 
Чл. 33. /1/. След края на календарната, но не по-късно от 30 юни на следващата година завеждащият учрежденския архив е задължен да приеме с опис от директорите на дирекциите документите, подлежащи на постоянно или по-продължително съхранение. Това се извършва след проверка от ЕК по номенклатурата на делата. Заедно с приключените документи се приемат регистрационния дневник и РКК.
/2/. След получаването им, документите с постоянен срок за съхранение и знак ЕК се систематизират по раздели и дела съгласно класификационната схема на номенклатурата на делата.
/3/. Получените за временно ползване документи се регистрират /с датата и подписа на съответното длъжностно лице/ в архивна тетрадка.
/4/. Завеждащият учрежденския архив единствен има постоянен достъп до него. Същият носи отговорност за приетите за съхранение там документи.
 
Чл. 34. /1/.Всички   заповеди  на   Кмета на Община   Асеновград за текущата година се съхраняват от ст.експерт в дирекция „УРБД”.
/2/.След изтичане на календарната година заповедите се предават с протокол на завеждащия учрежденския архив.
 
V. ИЗПОЛЗВАНЕ И ПАЗЕНЕ НА ПЕЧАТИТЕ.
 
Чл.35./1/. /Решение 193/23.04.2008 г. на ОбС-чл.17 от Наребда за символите и отличията на Община Асеновград/  Печатът на общината е с кръгла форма, в централната му част е изобразен гербът на Асеновград, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Република България", а в долната - надпис "Община Асеновград". Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в три еднообразни екземпляра. Този печат се полага върху подписа на кмета или упълномощено със заповед длъжностно лице /а/.
/2/. За служебни цели могат да се използват печати:
1. Печатът на „Общински съвет” Асеновград е с кръгла форма, в централната му част е изобразен гербът на Асеновград, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Общински съвет Асеновград", а в долната - надпис "Пловдивска обл.". Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в един екземпляр. Този печат се полага върху подписа на Председателя на Общински съвет или упълномощено със заповед длъжностно лице /а/.
 2. Печатите на отдел „АОН” са:
- „Отдел АОН” е с кръгла форма, в централната му част е изписано „отдел АОН”, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Община Асеновград", а в долната - надпис "Пловдивска област". Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в четири еднообразни екземпляра. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица по „Гражданско състояние” и „Гражданска регистрация”.
- „АОН” е с кръгла форма, в централната му част е изписано „АОН”, около него е разположен надпис "Община Асеновград". Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в един екземпляр. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица по „Гражданско състояние” и „Гражданска регистрация”.
- Печати /2 бр./ с правоъгълна форма, използвани за „заверка” и „припознаване”. Отпечатъкът е със син цвят. Тези печати се полагат от упълномощени със заповед длъжностни лица по „Гражданско състояние” и „Гражданска регистрация”.
3. Печатът на отдел „Счетоводство” е с кръгла форма, в централната му част е изписано „Касиер”, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Община", а в долната - надпис "Асеновград. Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в два еднообразни екземпляра. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица - Касиери.
4. Печатите на отдел „Местни приходи” са:
- „Местни приходи” Асеновград е с кръгла форма, в централната му част е изобразен гербът на Асеновград, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Община Асеновград", а в долната - надпис „Местни приходи”. Отпечатъкът е със зелен цвят. Изработен е в три еднообразни екземпляра. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица.
- „Местни приходи” Асеновград е с кръгла форма, в централната му част е изобразен гербът на Асеновград, до гербът са разположени номерата на касиерите /01, 02 и 03/, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Община Асеновград", а в долната - надпис „Местни приходи”. Отпечатъкът е със зелен цвят. Изработен е в три еднообразни екземпляра. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица - касиери.
5. Печатите на отдел „СБСК” са:
- „Отдел СБСК” е с кръгла форма, в централната му част е изписано „отдел СБСК”, около него в горната половина на кръга е разположен надпис "Община Асеновград", а в долната - надпис "Пловдивска област". Отпечатъкът е със син цвят. Изработен е в един екземпляр. Този печат се полага върху подписа на упълномощени със заповед длъжностни лица.
- Печати /3 бр./ с правоъгълна форма, използвани за „одобряване” – 1 бр. и „съгласуване” – 2 бр. Отпечатъкът е със син цвят. Тези печати се полагат от упълномощено със заповед длъжностно лице – Главен архитект и Инжинер.
/З/. Печатът с държавния герб се полага само върху актовете по гражданско състояние от упълномощените длъжностни лица.
/4/. Подпечатват се само документите, подписани от кмета или от други длъжностни лица, определени със заповед и с предоставен спесимент в деловодството за проверка на автентичността на подписите.
/5/. За наличието и пазенето на печатите отговарят началник на отдел "ИМТО" и лицата, на които са дадени срещу подпис.
/6/. Всички печати и печатни бланки, използвани в Общинската администрация и кметствата се водят на отчет от началник на отдел "ИМТО".
/7/. Изнасянето на печатите от деловодството и службите, където има печати, не се разрешава.
 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
 
Чл. 36. Разпоредбите на тези Вътрешни правила са задължителни за всички служители на Община Асеновград и влизат в сила седем дни след утвърждаването й от Кмета на общината.
 
Чл. 37. Контролът по прилагането на Вътрешните правила се възлага на секретаря на общината.
Чл. 38. Вътрешните правила могат да бъдат променяни по предложение на отдел "ИМТО" и ст.специалист "Архив", след съгласуване със секретаря и утвърждаване от кмета на общината.
 
Чл.  39.   Вътрешните  правила    са    утвърдени    със    заповед    № А-165/13.01.2014 г. на Кмета на Община Асеновград.
 
 
Изготвил: /п/
         /Боряна Петрова/
 
Съгласувал юрист: /п/
             /Ели Цветанова/
 
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм