Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително - ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград за 2013 година

 

 


 по ред
Обект  /пълно наименование
по строителни книжа/
Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/
Стойност на договора
Срок за изпълнение на договора
Дата на приключване на поръчката
Инвеститорски контрол /надзор/
 
       от 10.11.2013г. до 10.12.2013г.
 
 
 
 
 
1
Извършване на полистна експертиза и
практическа ценност на архивните
документи на Община Асеновград
"А-Вен-Комерс"ЕООД, гр.Пловдив
22000.00лв.
50 дни от датата на подписване на договора
до 23.01.2014год.
Боряна Петрова
2
Доставка на сиви вибропресовани
бетонови тротоарни плочки и пътни
ивици
"Лео-Бетонови изделия"ЕООД, гр.Бургас
по единични цени до 10000.00лв.с ДДС
един месец от датата на подписване на договора
до 02.01.2014год.
Васка Юнакова
3
Доставка на хранителни продукти,
необходими за Ясла №1 - Асеновград
и ДДЛРГ "Т.Войвода" - Асеновград на
територията на Община Асеновград -
позиции 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
"БББ-Дистрибуция и логистика"ЕООД, Асеновград
по единични цени 
две години от датата на сключване на договора
до 02.12.2015год.
директорите на Детска ясла №1 - Асеновград и ДДЛРГ"Т.Войвода" - Асеновград
4
Обществен превоз на пътници по
утвърдени маршрутни разписания,
обособени в самостоятелни линии и
пакети от общинската и областна
транспортни схеми - позиция 1
"Комексмаш - Васил Пиронков"ЕООД, гр.Асеновград
По Решение на Общински съвет /за всяка календарна година/ и субсидия от Републиканския бюджет
пет години от датата на сключване на договора
до 29.11.2018год.
оторизирани по Наредба №33 и Наредба №2 на МТС и упълномощени служители на Общината
5
Премахване на незаконно поставени
преместваеми обекти - павилиони,
фургони и др.
ЕТ"Венетка Тенева-33", гр.Асеновград
по единични цени до 900.00лв.с ДДС
6 месеца от датата на подписване на настоящия договор
до 28.05.2014год.
инж.Венцеслава Паламидова, инж.Силвия Лилкова, Снежана Трайкова
6
Основен ремонт на покрив на сграда на Палеонтологичен музей, гр.Асеновград
"Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград
51033.00лв.с ДДС
40 работни дни от подписване на договора и осигурено финансиране
 
Васка Юнакова
7
Аварийно почистване на канал "Средно
дере" с.Патриарх Евтимово, Община
Асеновград
"Йордан Новаков-2"ЕООД, гр.Асеновград
9962.88лв.с ДДС
15 работни дни от получаване на възлагателно писмо
 
Васка Юнакова
8
Премахване на незаконно поставени
рекламни съоръжения и метални гаражни
клетки
ЕТ"Венетка Тенева-33", гр.Асеновград
по единични цени до 4000.00лв.
6 месеца от датата на подписване на договора
до 27.05.2014год.
Катя Калдиева и Екатерина Ковачева
9
Доставка на хранителни продукти,
необходими за Ясла №1 - Асеновград и
ДДЛРГ "Т.Войвода" - Асеновград на
територията на Община Асеновград -
позиции 1
"Надежда 2000"ЕООД, гр.Пловдив
по единични цени 
две години от датата на сключване на договора
до 26.11.2015год.
директорите на Детска ясла №1 - Асеновград и ДДЛРГ"Т.Войвода" - Асеновград
10
Доставка на хранителни продукти,
необходими за Ясла №1 - Асеновград и
ДДЛРГ "Т.Войвода" - Асеновград на
територията на Община Асеновград -
позиции 2
"Берг Цитрус Къмпани"ЕООД, гр. Асеновград
по единични цени 
две години от датата на сключване на договора
до 26.11.2015год.
директорите на Детска ясла №1 - Асеновград и ДДЛРГ"Т.Войвода" - Асеновград
11
Независим строителен надзор на обект: "Проектиране и изграждане на подпорна
стена и ограда на мюсюлмански гробищен
парк, кв.Д.Воден, гр.Асеновград"
"Контрол-Инвест"ЕООД гр.Пловдив
2200.00лв.с ДДС
от откриването на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване
 
Васка Юнакова
12
Независим строителен надзор на обект: "Проектиране и изграждане на подпорна
стена на бл.25, кв.Баделема, гр.Асеновград"
"Контрол-Инвест"ЕООД гр.Пловдив
2500.00лв.с ДДС
от откриването на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване
 
Васка Юнакова
13
Спешен текущ ремонт на сграда кметство с.Патриарх Евтимово
"Йордан Новаков-2"ЕООД, гр.Асеновград
2244,24лв.с ДДС
10 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
Васка Юнакова
 
       от 10.10.2013г. до 10.11.2013г.
 
 
 
 
 
14
Изграждане на подпорна стена край
реката в регулацията на с.Нови Извор
"Монолит-Строй-Н"ЕООД, гр.Пловдив
43230.00лв.с ДДС
26 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за изграждане
 
Людмил Калудов
15
Проектиране и изграждане на подпорна
стена и ограда на мюсюлманския гробищен
парк в кв.Д.Воден
"Соматострой"ООД,              гр. Асеновград
37730.00лв.с ДДС
10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за проектиране и 17 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за изграждане след одобрени проекти
 
Васка Юнакова
16
Проектиране и изграждане подпорна
стена на бл.25 кв.Баделема
"Соматострой"ООД,              гр. Асеновград
33000.00лв.с ДДС
10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за проектиране и 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за изграждане след одобрени проекти
 
Васка Юнакова
17
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на
Община Асеновград по две обособени
 позиции - поз.1
Обединение "Пътно почистване", Асеновгград
по единични цени
две години в сила от 07.12.2013год.
07.12.2015год.
инж.Александър Малинов, Снежана Стойчева
18
ЦДГ"Никола Вапцаров" - подмяна на
отоплителен котел
ЕТ"Асгазсервиз", гр.Асеновград
14160.00лв.с ДДС
30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо
 
Мина Тръмбева
19
Изграждане на необходимите съоръжения
във връзка с присъединяване на ЦДГ"Радост", кв.Долни Воден към газоразпределителната
мрежа
ЕТ"Асгазсервиз", гр.Асеновград
16080.00лв.с ДДС
30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо
 
Мина Тръмбева
20
ПУП за каптаж и санитарно-охранителна
зона в м."Св.Архангел Михаил" с.Тополово
"Геосервизинженеринг"АД, гр.Асеновград
23940.00лв.с ДДС
2.5 месеца от датата на получаване на възлагателното писмо
 
гл.арх. Константин Атанасов
21
Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр.Асеновград
"Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград
14983.86лв.с ДДС
 
до 04.12.2013год.
инж.Екатерина Ковачева
22
Проектиране на санитарен възел и сервизно помещение в читалище "Св.Преп.Паисий Хилендарски", гр.Асеновград
"Плектрум"ЕООД, гр.Пловдив
3900.00лв.с ДДС
30 дни от подписване на договора, след осигурено финансиране и получаване на възлагателно писмо
 
инж.Атанас Тошев
23
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на
Община Асеновград по две обособени
позиции - поз.2
Обединение "Ер Груп", Асеновгград
по единични цени
две години в сила от 27.11.2013год.
27.11.2015год.
инж.Александър Малинов, Снежана Стойчева
24
Почистване коритото на река Чая от
дървесина и храстовидна растителност
в рамките на регулацията на града
"Бластбор"ООД, Асеновград
23976.00лв.с ДДС
20 работни дни след получаване на възлагателно писмо
 
Людмил Калудов
25
Проект и изграждане на водопровод и
канализация към ЦНСТ и баластриране
на улица от О.Т. 1419, 1701 и 1457 и тупик
между УПИ ХII - общ. обслужване и УПИ ХII - 526,253 в кв.306 по регулационен план на Асеновград
"Бибов и КО"ООД, гр Пловдив
32891.68лв.с ДДС
90 календарни дни след получаване на възлагателно писмо при осигурено финансиране
 
Васка Юнакова
26
Допълнителни видове СМР за изграждане на
ЦНСТ, гр.Асеновград
"Бибов и КО"ООД, гр Пловдив
89930.53лв.с ДДС
90 календарни дни след получаване на възлагателно писмо при осигурено финансиране
 
Васка Юнакова
27
Изграждане на канализация на ул."Илинден", с.Мулдава - земни работи
"Бластбор"ООД, Асеновград
10999.12лв. с ДДС
20 дни след получаване на възлагателно писмо
 
Людмил Калудов
28
Изместване и удълбочаване на участък от изградена газоразпределителна мрежа между о.т.39 - о.т.15А - о.т.17 /ул."Г.Ковачев"/
"Онвергаз юг"АД, Асеновград
3500лв.без ДДС
доставка на материали 5 раб.дни след подписване на договора, изпълнение на услугата - 5 раб.дни след доставката на материали и подготвена траншея от страна на Възложителя
 
Гергана Иванова
29
Независим строителен надзор на обект: "Изграждане на 15бр. детски площадки за
игра"
ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград
4764.00лв.с ДДС
от получаване на възлагателното писмо до издаване на всички удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация
 
инж.Атанас Тошев
30
Проектиране на преустройство за обект : ДДЛРГ"Таню Войвода" Асеновград в 2 броя ЦНСТ /Център за настаняване от семеен
тип/ - първи етап
"Плектрум"ЕООД
9700.00лв.с ДДС
40 дни от подписването на договора, след осигурено финансиране и получаване на възлагателно писмо
 
инж.Атанас Тошев
31
Разчистване на бетонови панели от
общински и частни имоти, намиращи се в
ПИ 00702.176; ПИ 002.508.177 в гр.Асеновград
"Бластбор"ООД, гр.Асеновград
4000.02лв.с ДДС
20 дни след получаване на възлагателно писмо
 
Людмил Калудов
 
       от 10.09.2013г. до 10.10.2013г.
 
 
 
 
 
32
Изграждане на отводнителен канал на ул.
"Вигла", кв.Д.Воден
"Йордан Новаков-2"ЕООД, гр.Асеновград
9988.80лв.с ДДС
15 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
Людмил Калудов
33
Изграждане подпорна стена на ул."Свети
Кирик", кв.Г.Воден
"Йордан Новаков-2"ЕООД, гр.Асеновград
9857.23лв.с ДДС
15 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
Людмил Калудов
34
Независим строителен надзор в строителството
на обект: "Изграждане на път за детска
градина в кв."Запад", гр.Асеновград,
ул."Георги Ковачев" /съвместно с ВиК"/ 
ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград
900.00лв.с ДДС
до издаване на всички удостоверения за въвеждане на обекта в експлоатация
 
Гергана Иванова
35
Изпълнение на строително-ремонтни дейности по уличната мрежа на Община Асеновград - по 5 обособени позиции
"Запрянови 03"ООД, гр.Асеновград,                     ДЗЗД "Илва-Рехабилитация", гр.Пловдив
2062895.62лв.с ДДС
по обособени позиции
 
инж.Александър Малинов, Людмил Калудов, Гергана Иванова
36
Доставка на твърди и течни горива за
отоплителен сезон 2013/2014год. за
нуждите на Община Асеновград
"ПИК-Пловдив"ООД гр.Пловдив
по единични цени
9 месеца от датата на подписването на договора
до 25.06.2014год.
Ели Пехливанова, Величка Стойчева
37
 Проект за подпорна стена на общински път
№ PDV 3016 "Асеновград-Лясково" и път II -
86 "Асеновград-Смолян" на км. 27+840
"Инфрапроджект"ООД, гр.Пловдив
9960.00лв.с ДДС
20 работни дни от датата на сключване на договора
до 21.10.2013год.
арх.Константин Атанасов
38
Изграждане на художествено осветление на параклис "Св.Йоан Кръстител
"Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград
19864.40лв.с ДДС
един месец от датата на подписване на договора
до 17.10.2013г.
инж.Екатерина Ковачева
39
Спешен текущ ремонт на сградата на Старата община - гр.Асеновград; Спешен текущ
ремонт на общинска сграда, находяща се в гр.Асеновград
ЕТ"Стоян Славков", гр.Асеновград
4924.68лв.с ДДС
30 работни дни от датата на сключване на договора
до 25.10.2013год.
Васка Юнакова
40
Доставка на електро и други помощни
материали и инвентар за нуждите на
Община Асеновград
"Зит"ООД гр.Асеновград
по единични цени до 44000.00лв.
една календарна година от датата на подписване на договора
до 11.09.2014год.
Венелин Добрев
41
Изграждане на необходимите съоръжения
във връзка с присъединяване на ОДЗ"
Асенова крепост" към газоразпределителната мрежа
ЕТ"Асгазсервиз - Василка Георгиева" гр.Асеновград
35280.00лв.с ДДС
25 календарни дни от датата на подписване на договора
до 29.09.2013год.
инж.Атанас Тошев
42
Провеждане на групови и специализирани обучения в администрацията на Община Асеновград по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в Община Асеновград" по две обособени позиции,
Обособена позиция 2 - "Специализирани
обучения"
"Географика"ООД, гр.София
8424.00лв.с ДДС
 
до 01.04.2014год.
Венета Тодорова
43
Провеждане на групови и специализирани обучения в администрацията на Община Асеновград по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в Община Асеновград" по две обособени позиции,
Обособена позиция 1 - "Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство"
"Географика"ООД, гр.София
46507.20лв.с ДДС
 
до 01.04.2014год.
Венета Тодорова
 
       от 10.08.2013г. до 10.09.2013г.
 
 
 
 
 
44
Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на
Община Асеновград
ЕТ"Латеда - Лидия Йорданова", гр.Асеновград
40800.00лв.
една година от датата на подписване на договора
до 03.09.2014год.
Ели Пехливанова
45
Изпълнение на строително-ремонтни дейности
по сграден фонд, собственост на Община Асеновград по Обособена позиция №1 -
Основен ремонт на сгради
"Мега Хидрострой"ЕООД, гр.Божурище
166400.81лв.с ДДС
60 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
инж. Атанас Тошев
46
Изпълнение на строително-ремонтни
дейности по сграден фонд, собственост на
Община Асеновград по Обособена
позиция №2 - Текущ ремонт на сгради
"Мега Хидрострой"ЕООД, гр.Божурище
55003.39лв.с ДДС
60 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
инж. Атанас Тошев
47
Изграждане на детски площадки - 15 броя
Консорциум "Асеновград-2014", гр.София
299302.72лв.с ДДС
90 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо
 
Мина Тръмбева и Снежана Стойчева
48
Независим строителен надзор в
строителството на обекти: "Изграждане на канализация по ул."Скакавица", кв.Д.Воден", "Изместване на водопровод от частни имоти и изграждане на канализация на ул."Йордан
Йовков" кв.Д.Воден" и "Изграждане на
канализация на ул."Даме Груев" квД.Воден"
ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград
4850.00лв.с ДДС
от датата на сключване на договора до издаване на Акт 15
 
инж.Александър Малинов
49
Изготвяне на техническа експертиза за
изследване конструктивните елементи на
сградата на училище "Свети Георги" в гр.Асеновград и с предписания за евентуалното
й укрепване
"Техностройконтрол"ООД, гр.Пловдив
6850.00лв.с ДДС
един месец от датата на подписване на договора
 до 26.09.2013год.
инж. Силвия Лилкова
50
Авариен текущ ремонт на метален въжен мост находящ се в Нареченски бани - Община Асеновград
"Мега Хидрострой"ЕООД, гр.Божурище
9908.74лв.с ДДС
10 календарни дни от датата на подписване на договора
до 24.08.2013год.
инж.Александър Малинов
51
Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на
Община Асеновград
"Орманов Трукс"ЕООД, гр.Асеновград
61998.90лв.с ДДС
12 месеца от датата на сключване на договора
до 14.08.2014год.
инж.Александър Малинов
52
Поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на
територията на Община Асеновград
"Интеркомплекс"ООД, гр.Пловдив
по единични цени до 200000.00лв.
24 месеца от датата на подписване на договора
до 14.08.2015год.
инж. Екатерина Ковачева
 
       от 10.07.2013г. до 10.08.2013г.
 
 
 
 
 
53
Възстановяване и опресняване на напречна и надлъжна пътна маркировка по общинска
пътна и улична мрежа на гр.Асеновград
"Битулайт"ООД, гр.София
15000.00лв.с ДДС
1 месец от датата на сключване на договора
до 05.09.2013год.
инж.Александър Малинов
54
Изграждане на външна газификация към ОУ"П.Волов", кв.Долни Воден - срещу цена за предсрочно присъединяване
"Овергаз юг" гр.Асеновград
162756.18лв.с ДДС
 
до 15.10.2013год.
Васка Юнакова
55
Изграждане на външна газификация към ОУ"П.Волов", кв.Долни Воден проектиране и изпълнение на СМР на газопроводна инсталация
от точката на присъединяване до котелното помещение с доставка на газови съоръжения
"Овергаз юг" гр.Асеновград
18839.52лв.с ДДС
30 календарни дни от датата на първото плащане
 
Васка Юнакова
56
Изграждане на войнишки паметник в с.Боянци
ЕТ"Мария Венева", гр.Асеновград
7000.00лв.
 
до 31.10.2013год.
Мина Тръмбева
57
Доставка и монтаж на паркинг система /ел.бариера/ пред хотел "Асеновец" гр.Асеновград
"Джимакс"ООД, гр.Пловдив
23820.00лв. с ДДС
45 дни от датата на подписване на договора
до 14.09.2013год.
Тамер Бейсимов, инж.Екатерина Ковачева
58
Доставка и монтаж на бойлер 500л. - 1бр. за ОДЗ"Зорница"
"Овергаз юг" гр.Асеновград
2280.00лв.с ДДС
1 месец от датата на подписване на договора
до 29.08.2013год.
Мина Тръмбева
59
Изработка и доставка на бетонови кошчета за отпадъци с метална /поцинкована/ вложка
"Тонибет"ООД, гр.Асеновград
по единични цени до 20000.00лв.с ДДС
30 календарни дни от датата на сключване на договора
до 19.08.2013год.
Снежана Стойчева
60
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност - позиция 2
Консорциум "Задгранично ПСП"ДЗЗД, гр.София
1896220.87лв.с ДДС
120 дни от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 
инж.Атанас Тошев
 
       от 10.06.2013г. до 10.07.2013г.
 
 
 
 
 
61
Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект:"Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност
"Архитектурно студио плюс"ЕООД, гр.София
60000.00лв.с ДДС
от откриването на строителната площадка до издаването на всички законови актове за преключване на обекта
 
инж. Пламен Йончев
62
Изграждане и ремонт на следните общински обекти:1.Изграждане на ограда на Дневен
 център за деца с увреждания; 2.Направа
ограда гробищен парк с.Лясково; 3.Направа ограда гробищен парк с.Бачково; 4.Текущ
ремонт ограда гробищен парк в малко Тополово
"Стройинвест - Васил Иванов"ЕООД, гр.Пловдив
38410.85лв.с ДДС
2 месеца от датата на възлагателното писмо
 
Станимир Николов
63
Премахване на опасни съоръжения за игра, отстраняване на неизправностите по
елементите на детските и спортни съоръжения, които са подробно описани в оперативните годишни протоколи на комисията от
03.06.2013год.
ЕТ"Венетка Тенева - 33", гр.Асеновград
23900.00лв.с ДДС
1 месец от датата на подписване на договора
до 28.07.2013год.
Мина Тръмбева
64
Допълнителни видове работи за обект
"Изпълнение на СМР за отводняване на "Аман дере", кв.Запад, гр.Асеновград
"Драгиев и Ко"ООД, гр.Пловдив
359997.56лв.с ДДС
45 календарни дни от датата на подписване на договора
до 12.08.2013год.
инж.Александър Малинов
65
Независим строителен надзор в
строителството на обект: "Канализация на кв.Долни Воден, гр.Асеновград - преливник
"Техностройконтрол"ООД, гр.Пловдив
1500.00лв.с ДДС
2 месеца - до отстраняване причините довеждащи до основанието за съставяне на акта
 
инж.Александър Малинов
66
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност - позиция 1
"Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград
2150592.17лв.с ДДС
120 дни от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 
инж.Атанас Тошев
67
Доставка и монтаж на колонен климатик за Центъра за обществена подкрепа
"Клима груп"ООД, гр.Пловдив
2700.00лв.с ДДС
3 работни дни от датата на възлагане
 
Мина Тръмбева
68
Доставка и монтаж на климатик за МКБППМН
"Клима груп"ООД, гр.Пловдив
1950.00лв.с ДДС
3 работни дни от датата на възлагане
 
Мина Тръмбева
69
Закупуване на професионална
зеленчукорезачка и месомелачка за
Детска ясла №1
"Акил Индустри"ЕООД, гр.Пловдив
3683.34лв.с ДДС
20 работни дни след авансовото плащане
 
Мина Тръмбева
70
Рехабилитация на отоплителна система -почистване на тръбната разводка,
отоплителните тела и котли на сградата на общинска администрация гр.Асеновград,
находяща се в гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов" №9, от твърдокристални неорганични и органични отлагания
"Евър"ООД, гр.Стара Загора
22200.00лв.с ДДС
10 работни дни , след датата на заявена готовност от страна на Възложителя
 
Станимир Николов
71
Извършване на функционален анализ и подобряване на работните процеси на
общинска администрация Асеновград
"Глобал Адвайзър"АД, гр.София
100800.00лв.с ДДС
10 месеца считано от датата на подписване на договора
до 18.04.2013год.
Елка Карагьозова
72
Рециклиране на празни тонер касети,
смяна на барабани, ножове и чипове при необходимост
"Дорадософт"ООД, гр.Пловдив
по единични цени до 20000.00лв.без ДДС
една година от датата на подписване на договора
до 07.06.2014год.
Лидия Янакиева
73
Закупуване на 2 /два/ броя климатици
за стаите за игра - Детска ясла №1
"Клима груп"ООД, гр.Пловдив
5400.00лв.с ДДС
3 работни дни от датата на възлагане
 
Мина Тръмбева
 
       от 10.05.2013г. до 10.06.2013г.
 
 
 
 
 
74
Доставка на подопочистваща машина
за търговски център
"Евромаркет Кари"АД, гр.София
4341.95лв.с ДДС
един месец от датата на подписване на договора
до 05.07.2013год.
Антония Стоянова
75
Доставка и монтаж на 4 /четири/ броя
климатици
"Клима груп"ООД, гр.Пловдив
4520.00лв.с ДДС
3 работни дни от датата на възлагане
 
инж.Атанас Тошев
76
Демонтаж на автобусни спирки и
извозването им до общински склад за
съхранение
ЕТ"Венетка Тенева-33", гр.Асеновград
5060.00лв.с ДДС
 
до 31.12.2013год.
инж.Екатерина Ковачева
77
Осъществяване на физическа и техническа
охрана на обекти на Община Асеновград - обособена позиция 2 - обекти на СОТ
"Алфа 2000"ООД, гр.Пловдив
456лв.сДДС на месец
24 месеца от датата на подписване на договора
до 31.05.2015год.
 
78
Озеленяване на териториите за обществено ползване в Община Асеновград - включващо създаване, възстановяване и поддържане
"Кио Иван Узунов"ЕООД гр.София
по единични цени до 240000.00лв.с ДДС
една година от датата на подписване на договора
до 23.05.2014год.
Снежана Стойчева
79
Проектиране и изграждане на 5 броя детски площадки в детска градина "Зорница"
Асеновград
Консорциум "Асеновград център", гр.София
59520.00лв.с ДДС
20 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за проектиране и 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо за изграждане, след одобрени проекти
 
гл.арх. Константин Атанасов
80
Подмяна на светофарни секции със
светодиодни на светофарни уредби на
ул."6-ти септември" и ул."Христо Ботев" и монтиране на светодиоден знак на
ул."Цар Иван Асен ІІ"
"МС Холд"ЕООД, гр.Пловдив
11990.40лв.с ДДС
15 работни дни от датата на подписване на договора и след получаване на възлагателно писмо
 
инж.Екатерина Ковачева
81
Доставка на сиви вибропресовани бетонови тротоарни плочки с размер 30см./30см./5см.
"Главно управление строителство и възстановяване"ЕАД, гр.София
по единични цени до 20000.00лв.с ДДС
4 месеца от датата на подписване на договора
до 10.09.2013год.
Станимир Николов
82
Дезинсекция, дезинфекция и растителна
защита в Община Асеновград в посочените от възложителя терени, съгласно приложен
опис и при благоприятни климатични условия
"Екосан"ООД, гр.Пловдив
по единични цени 
 
до 29.12.2013год.
Снежана Стойчева
83
Текущо санитарно обслужване на преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград
"Ековеце"ЕООД, гр.София
13593.60лв.с ДДС
от 07.05.2013год. до 31.12.2013год.
до 31.12.2013год.
Мелят Алимолла
 
       от 10.04.2013г. до 10.05.2013г.
 
 
 
 
 
84
Авариен текущ ремонт на сграда в Здравна
служба "Долни Воден - Община Асеновград; Авариен текущ ремонт на част от покрив -
сграда на бул. "България" №49 /стоматология/"
"Соматострой"ООД,              гр. Асеновград
31315.30лв.с ДДС
15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране
 
Васка Юнакова,
Мина Тръмбева
85
Текущ ремонт след възникнали свлачищни процеси на път № PDV /ІІ-86 Асеновград-
Бачково/ - Лясково, км.2+500 и
разчистване на пропаднал скат в
кв.Долни Воден
"Бластбор"ООД, гр.Асеновград
25490.96лв.с ДДС
30 календарни дни от датата на сключване на договора
до 25.05.2013год.
инж.Александър Малинов
86
Доставка на апарати за хемодиализа - 3броя
"Пълмед Инженеринг"АД, гр.Пловдив
54984.00лв.с ДДС
един месец след сключване на договора
до 24.05.2013год.
Мина Тръмбева
87
Проектиране на комбинирана открита
спортна площадка за игра, разположена в
УПИ ІV - спорт и зеленина, кв."Изток", гр.Асеновград, Община Асеновград
"Бедитон"ЕООД, гр.София
1700.00лв.с ДДС
20 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо.
 
гл.арх. Константин Атанасов
88
Изработване на вътрешен дизайн на З
аседателна зала, находяща се в сградата на Община Асеновград
"Архитектурно бюро Димитър Ламбрев"ЕООД, гр.Пловдив
3400.00лв.с ДДС
20 работни дни от датата на подписване на договора
до 17.05.2013год
инж.Александър Малинов
89
Обединение на поземлените имоти,
попадащи в територията на разширението на Гробищния парк на улица "Миньор";
Образуване на поземлен имот,
представляващ самото разширение;
Нанасянето му в АГКК
"Архитектурно бюро Димитър Ламбрев"ЕООД, гр.Пловдив
1600.00лв.с ДДС
един месец от получаване на възлагателно писмо и след осигурено финансиране
 
инж.Александър Малинов
90
Преработка на проект за кметство с.Боянци
ЕТ"Рангел Стойчев - Завет" гр.Пловдив
3000.00лв.с ДДС
 
до 20.04.2013год.
Бистра Тодорова
91
Доставка на растителност
"Ведев и Сие Декор"ЕООД, с.Скутаре
по единични цени 
 
до 29.12.2013год.
инж.Пламен Йончев
 
       от 10.03.2013г. до 10.04.2013г.
 
 
 
 
 
92
Аварийна корекция на трасето на ул."Крива",
град Асеновград
"Бластбор"ООД, гр.Асеновград
11517.41лв.с ДДС
 
до 15.04.2013год.
Станимир Николов
93
Проучвателни и проектни работи на обект"Изместване и удълбочаване на участък
от изградена газоразпределителна мрежа
между о.т.39 - о.т.15А - о.т.17
/ул. "Г.Ковачев"/
"Овергаз Юг"АД гр.Асеновград
1800.00лв.с ДДС
22 работни дни от подписване на договора
до 08.05.2013год.
инж.Александър Малинов
94
Авариен ремонт на тръбен водосток по
пътя за помпена станция с.Патриарх
Евтимово, Община Асеновград
"Йордан Новаков-2"ООД гр.Асеновград
6533.69лв.с ДДС
 
до 15.04.2013год.
Васка Юнакова
95
Административно управление на проект:
„Нов избор – развитие и реализация”,
код на операцията BG051РО 001-1.1.03 – „Развитие”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно
лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, финансирана от Държавния бюджет, Регионална програма за заетост и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.
"Апогей-Асеновград"ЕООД гр.Асеновград
32000.00лв
от датата на сключване на договора до 31.12.2012год.
до 31.12.2013год
Снежана Стойчева
96
Доставка на копирен апарат с висока скорост и резалюция на копиране - формат А3, двустранен печат, връзка с компютър - 2 броя
"Дием"ООД гр.Пловдив
6000.00лв.с ДДС
30 дни след направено авансово плащане
 
Лидия Янакиева
97
Доставка и монтаж на: алармена система
против проникване - 1бр., система за видеонаблюдение - 1бр., пожароизвестителна система - 1бр., система за контрол на
достъпа - 1бр., доставка и изграждане на ел.мрежа - 1бр.
"Алфа 2000"ООД гр.Пловдив
12494.00лв.с ДДС
20 работни дни от датата на подписване на договора
до 23.04.2013год
Илко Трайков
98
Авариен ремонт на жилища, находящи с
е в бл. 4/8, ап.1-а, партерен етаж и ап.6,
ет.1, кв."Запад", гр Асеновград
"Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновтрад
3745.88лв.с ДДС
14 работни дни от датата на сключване на договора
до 12.04.2013год.
Мина Тръмбева
99
Аварийно изкърпване на улични настилки в гр.Асеновград
"Илва-ХГ"ООД гр.Пловдив
50000.00лв.с ДДС
 
до 26.04.2013год.
инж.Александър Малинов
100
Геодезическо заснемане на обект: "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - първи етап и задължителна обща инфраструктура
ЕТ"ПММ - 94-Петко Михайлов" гр.Асеновград
800,00лв.
10 календарни дни от датата на сключване на договора
до 25.03.2013год.
Васка Юнакова
101
Изграждане на подпорна стена на
ул."Вихрен" до параклис "Св.Мина" в
 кв.Долни Воден - независим строителен
надзор
ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград
800,00лв.с ДДС
от датата на сключване на договора до издаване на разрешение за ползване на строежа
до издаване на разрешение за ползване на строежа
Васка Юнакова
102
Авариен ремонт на водопровод по
ул."Илинден" в с.Мулдава
"Бластбор"ООД гр.Асеновград
5896.92лв.с ДДС
10 работни дни от датата на сключване на договора
до 28.03.2013год.
Гергана Иванова
 
       от 10.02.2013г. до 10.03.2013г.
 
 
 
 
 
103
Проектиране на детски площадки - 15бр.
"Бедитон"ЕООД гр.София
9300.00лв.с ДДС
40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо
 
гл.арх. Константин Атанасов
104
Проект за благоустрояване на гробищен
парк на ул."Миньор"
"Архитектурно бюро Димитър Ламбрев""ЕООД гр.Пловдив
12500.00лв.с ДДС
два месеца след осигурено финансиране и получаване на възлагателно писмо
 
гл.арх. Константин Атанасов
105
Авариен ремонт на общинска сграда
"Геоложки лагер" бл.№8, ап.19 и ап.20
"Байрам Буюк Строй"ЕООД гр.Асеновград
3099.75лв.с ДДС
30 работни дни от датата на сключване на договора
до 25.03.2013год.
Мина Тръмбева
 
       от 10.01.2013г. до 10.02.2013г.
 
 
 
 
 
106
„Упражняване на строителен надзор на изпълнението на инвестиционен проект с
обекти - ОДЗ”Асенова крепост”- Асеновград, ОДЗ”Бако Динчо” – Асеновград, ЦДГ”Дружба”-Асеновград, ЦДГ”Слънце” – Асеновград,
ЦДГ”Мир” – Асеновград, ОУ”Отец Паисий” – с.Тополово, ОУ”Панайот Волов” –
кв.Долни Воден, СОУ”Св.Княз Борис І” – Асеновград, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Асеновград”.
"Контрол-Инвест"ЕООД гр.Пловдив
13140.00лв. с ДДС
до завършване на строително-монтажните работи, подписване на всички приемателни документи и изготвен окончателен доклад
 
инж.Камен Гоцев
107
Дейности по осигуряване на информация и публичност на проект "Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност"
"Мега Комюникейшън"ЕООД гр.Пловдив
13380.00лв.с ДДС
до приключване на дейностите по проекта
 
Асен Желязков
108
Одиторска проверка на приходите и разходите
на бюджетите на Проект "Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност"
"Звонк Одит"ЕООД гр.Пловдив
9599.00лв.
до приключване на всички дейности по проекта
 
Зорница Мандалиева
109
Изработване на Вътрашни правила за
планиране, организация, възлагане и
контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на Община Асеновград
"Пи Ай Си Консулт"ООД гр.Бургас
23580.00лв. с ДДС
 
до 28.02.2013год.
Диана Господинова
110
Доставка на електро и други помощни
материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград
"Зит"ООД гр.Асеновград
по единични цени
една календарна година от датата на сключване на договора
до 17.01.2014год.
Венелин Добрев
111
Поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на
територията на Община Асеновгра
"Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград
по единични цени
четири месеца или до избора на нов изпълнител след проведена открита процедура
 
инж.Екатерина Ковачева
112
Доставка на почистващи материали,
необходими за нуждите на Община Асеновград
"Селчо"ООД, гр.Асеновград
по единични цени
една календарна година от датата на сключване на договора
до 14.01.2014год.
Венелин Добрев
113
Текущ ремонт на кметство в с.Орешец и
текущ ремонт покрив на сграда - бивше
кметство в с.Жълт камък
"Де Вил Билд"ЕООД, гр.Пазарджик
10664.28лв.с ДДС
 
до 31.05.2013год.
Васка Юнакова, Гергана Иванова
114
Доставка на канцеларски материали и
формуляри
ЕТ"Екобелан - Иван Желязков" гр.Асеновград
по единични цени
една календарна година от датата на подписване на договора
до 10.01.2014год.
Венелин Добрев
 
       от 10.12.2012г. до 10.01.2013г.
 
 
 
 
 
115
Специализиран автомобил за разнасяне на храна /детски ясли/;      Автомобил -
миниван за Център за обществена подкрепа
"Еспас Ауто"ООД гр.София
65000.00лв.с ДДС
 
до 31.01.2013год.; до 28.12.20132год.
Василка Моралиева, Мария Ангелова
116
Отвеждане дъждовни води в коритото на
реката в с.Нови извор
"Бластбор"ООД
14939.10лв.с ДДС
един календарен месец от датата на получаване на възлагателното писмо
 
инж.Величка Христозова
117
Текущо поддържане на светофарни уредби,
"Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на гр.Асеновград
"Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград
993.60лв.с ДДС
една календарна година от датата на подписване на договора
до 20.12.2013год.
Екатерина Ковачева
118
Годишен абонамент за вестници и списания за 2013год. 
"Български пощи"ЕАД, гр.София
10334.62лв.с ДДС
една календарна година от 01.01.2013год. до 31.12.2013год.
до 31.12.2013год.
Ели Пехливанова
119
Ремонт тоалетни за лекарски кабинети - ІІ-ри етаж /в МБАЛ/ - Асеновград
"Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград
7003.82лв.с ДДС
 
до 20.12.2012год.
Гергана Иванова
120
Одиторска проверка на приходите и разходите по пера на бюджетите на проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип"
"Звонк одит"ЕООД, гр.Пловдив
6999.00лв.
до приключване на всички дейности по проекта
 
Васил Митов
121
Независим строителен надзор в строителството
на обект: "Пътна връзка на път с.Мулдава - манастир "Св.Петка" с път ІІ-58 Кърджали - Асеновград 
"Трансконсулт - БГ"ООД, гр.София
1861.74лв.с ДДС
до издаване на разрешение за ползване на строежа
 
Гергана Иванова
122
Проект за изграждане на сондажен кладенец
за водоснабдяване в с.Червен, община
Асеновград
"Водни проекти"ЕООД, гр.Пловдив
6950.00лв.с ДДС
15 календарни дни от датата на подписване на договора
26.12.2012год.
Гергана Иванова
123
Изработване на проект за нова улица в гр.Асеновград, ж.к."Запад"
"Трансконсулт-22"ООД, гр.София
11040.00лв.с ДДС
15 календарни дни от датата на подписване на договора
25.12.2012год.
инж.Величка Христозова

 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм