Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително - ремонтни дейности, доставки и услуги  на обекти, чиито възложител е Община Асеновград за 2012 година 
 
 
 


 по ред
Обект  /пълно наименование по строителни книжа/
Изпълнител /пълно
наименование и седалище на търговеца/
Стойност на договора
Срок за изпълнение на договора
Дата на приключване на поръчката
Инвеститорски контрол /надзор/
 
от 10.11.2012г. до 10.12.2012г.
 
 
 
 
 
1
Пътна връзка с.Мулдава - манастир "Св.Петка" и път ІІ-58 Кърджали - Асеновград
"Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив
40693.20лв.с ДДС
20 календарни дни от датата на подписване на договора
27.12.2012год.
Гергана Иванова
2
Доставка на бетонови кошчета за отпадъци с метална /поцинкована/ вложка
"Тонибет "ООД гр.Асеновград
по единични цени 
30 дни от датата на подписване на договора
07.01.2012год.
Снежана Стойчева
3
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2012/2013г. по две обособени позиции - позиция №1
Обединение "Пътно почистване Асеновград" гр.Асеновград
72лв./км. снегопочистване с ДДС;                        72лв./км. опесъчаване с ДДС
1 година от датата на подписване на договора
до 06.12.2013год.
инж.Александър Малинов
4
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2012/2013г. по две обособени позиции - позиция №2
"Рива Груп"ООД гр.Асеновград
48лв./км. снегопочистване с ДДС;                        48лв./км. опесъчаване с ДДС
1 година от датата на подписване на договора
до 26.11.2013год.
инж.Александър Малинов
5
Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню за нуждите на социалните заведения на територията на Община Асеновград
"Райд-Раим Кюлджиев"ЕООД, с.Тополово
по единични цени
2 години от датата на подписване на договора
до 26.11.2014год.
Величка Стойчева
6
Авариен ремонт на общинско жилище - ВиК инсталация, находящо се в гр.Асеновград, ул."Геоложки лагер", барака №13, ап.34
 "Байрам Буюк строй" ЕООД, Асеновград
481.76лв.с ДДС
3 работни дни от датата на сключване на договора
до 23.12.2012год.
Мина Тръмбева
7
Внедряване на предоставения от Министерството на финансите модул "Местни данъци и такси /МДТ/ към информационната система на общините /ИСО/
"Информационно обслужване"АД гр.Пловдив
19303.74лв.с ДДС
съгласно график
до 15.12.2012год.
Лидия Янакиева
8
Вътрешно преустройство за обособяване на спални помещения в ДДЛРГ"Гергана" с.Нар.бани - инженеринг
"Гео Сис"ЕООД гр.Пловдив
11722.80лв.сДДС
срок за проектиране - 5 работни дни; срок за изпълнение - 10 работни дни
 
Мина Тръмбева
9
Упражняване на авторски надзор в строителството при изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр.Асеновград"
"Бейтс България"ЕООД гр.София
4800.00лв.с ДДС
от откриване на строителната площадка до издаване на разрешение за ползване на обекта
 
инж.Камен Гоцев
10
       от 10.10.2012г. до 10.11.2012г.
 
 
 
 
 
11
Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция "Асеновград-Свещената порта на Родопите" - позиция 1 - Съоръжения и оборудване за туристическа атракция
"Авто инженеринг Холдинг Груп"ООД гр.София
594568.80лв. с ДДС
70 дни от датата на получаване на уведомление за започване
 
Величко Праматаров
12
Охрана на обект поземлен имот с площ 324330кв.м., находящ се в землището на с.Мулдава, местността "Гудя"
"Мултифрос А.С."ЕООД София
6048.00лв.с ДДС
4 месеца от датата на подписване или до сключване на договор с изпълнител след провеждане на обществена поръчка
 
Надя Иванова
13
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр.Асеновград"
"Бибов и КО"ООД гр.Пловдив
640285.04лвс ДДС
300 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 и приключва с подписване на акт образец 15
 
инж.Камен Гоцев
14
Монтаж и демонтаж на коледна украса
"Проджет СВ"ООД гр.Асеновград
до 20000.00лв.
 
до 31.01.2013год.
инж.Екатерина Ковачева
15
Изграждане на канализация по ул."Скакавица" кв.Д.Воден; Изграждане канализация по ул."Даме Груев" кв.Д.Воден; Изместване водопровод и изграждане канализация от частни имоти в ул."Йордан Йовков" в кв.Д.Воден
"Водстрой Пловдив"АД гр.Пловдив
179888.11лв.с ДДС
52 календарни дни считано от датата на сключване на договора
до 16.12.2012год.
инж.Александър Малинов
16
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр.Асеновград"
"Опус Адвъртайзинг"ЕООД гр.София
4543.20лв.с ДДС
от датата на подписване на договора, до приключване на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ
 
инж.Камен Гоцев
17
Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2012/2013год. за нуждите на Община Асеновград
"ПИК-Пловдив"ООД гр.Пловдив
по единични цени
9 месеца от датата на подписването на договора
до 17.07.2013год.
Ели Пехливанова, Величка Стойчева
19
Проектиране на изместването на оптичен кабел тел.:112 при изграждане на пътна връзка с.Мулдава - св.Петка
"Ин Тел"ЕООД гр.Пловдив
1320.00лв.с ДДС
7 календарни дни от датата на сключване на договора
до 24.10.2012год.
инж.Величка Христозова
20
Извършване на полистна експертиза и практическа ценност на архивните документи на Община Асеновград
"А-Вен-А-Комерс"ЕООД гр.Пловдив
35940.00лв. с ДДС
 
до 20.12.2012год.
Боряна Петрова
21
       от 10.09.2012г. до 10.10.2012г.
 
 
 
 
 
22
Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр.Асеновград"
"Стефан Щерев"ЕООД гр.Пловдив
44866.34лв. с ДДС
не повече от 150 календарни дни от датата на подписване на договора
до 06.03.2013год.
инж.Камен Гоцев
23
Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип - гр.Асеновград"
"Кима Консулт"ЕООД гр.Пловдив
5400.00лв. с ДДС
 
до въвеждане на обекта в експлоатация
инж.Камен Гоцев
24
Подмяна на дограма, саниране на сгради, ремонт на детски площадки и ограда на Детска ясла №1 и ремонт канализация; ЦДГ"Н.Вапцаров" Асеновград - подмяна дограма
"Бибов и КО"ООД гр.Пловдив
201962.09лв. с ДДС
120 календарни дни считано от датата на подписване на договора
до 02.02.2013год.
Гергана Иванова
25
Извършване на спешен ремонт на общинско жилище, находящо се в гр.Асеновград, ул."Геоложки лагер", бл.8
"Байрам Буюк Стой"ЕООД гр.Асеновград
3155.26лв. с ДДС
10 работни дни от датата на сключване на договора
до 15.10.2012год.
Мина Тръмбева
26
Изграждане на открита спортна площадка /до лятно кино/ 
"Димет"ЕООД, гр.Асеновград
4988.40лв.с ДДС
45 календарни дни от датата на сключване на договора
до 11.11.2012год.
Мина Тръмбева
27
Доставка и монтаж на климатик за лекционна зала в библиотека "Паисий Хилендарски" гр.Асеновград
"Клима груп"ООД, гр.Пловдив
4290.00лв. с ДДС
3 календарни дни от датата на подписване на договора
до 29.09.2012год.
Васка Юнакова
28
Упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект "Изпълнение на СМР за отводняване на "Аман дере", кв.Запад, гр.Асеновград" по проект на Община Асеновград, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", Приоритетна ос 1:"Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"
"Пловдивинвест"АД гр.Пловдив
4788.00лв. с ДДС
3 месеца /до въвеждане на обекта в експлоатация/
 
инж.Йордан Иванов
29
Дейности по осигуряване на информация и публичност на проект "Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда, чрез предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Асеновград
"Мега Комюникейшън"ООД гр.Пловдив
4405.92лв. с ДДС
90 дни от сключване на договора
до 21.12.2012год.
инж.Йордан Иванов
30
Основен ремонт покрив на ЦДГ"Дружба" филиал с.Избегли ул.Чифлика; Основен ремонт покрив на ОУ"Хр.Ботев" малка и голяма сграда
"Пирдопинвест"ЕООД гр.Пирдоп
168751.98лв. с ДДС
24 календарни дни;                               42 календарни дни;
до 16.09.2012год.;    до 03.11.2012год.
Мина Тръмбева
31
Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект:Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Асеновград
"Водпроект СА"ЕООД гр.Пловдив
6000.00лв. с ДДС
от откриване на строителната площадка до издаване на разрешение за ползване на обекта
 
инж.Йордан Иванов
32
Годишен технически и ежедневен преглед на ученическите автобуси за срок от 15.09.2012год. до 31.12.2012год. и от 01.01.2013год. до 15.06.2013год
"Волантранспорт"АД гр.Асеновград
3240.00лв.
от 15.09.2012год. до 31.12.2012год. и от 01.01.2013год. до 15.06.2013год
15.06.2013год
Величка Стойчева
33
Реновиране на паметна плоча на загиналите по време на балканската война в с.Тополово
"Рони 2006"ЕООД гр.Асеновград
9226.14лв. с ДДС
30 работни дни от датата на сключване на договора
до 22.10.2012год.
Гергана Иванова
34
Газификация и обучение на кухненски блок на ЦДГ"Зорница" гр.Асеновград
"Овергаз - юг"АД гр.Асеновград
14960.52лв.с ДДС
 
до 10.10.2012год.
Мина Тръмбева
35
Обучение за придобиване на професионална квалификация на 10 човека персонал за работа с туристи в реновираната туристическа атракция комплекс "Асенова крепост"
"Протур-95"ООД гр.Пловдив
9470.00лв.
3 месеца от датата на подписване на договора
до 10.12.2012год.
Величко Праматаров
36
       от 10.08.2012г. до 10.09.2012г.
 
 
 
 
 
37
Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция Асеновград - Свещената порта на Родопите -ІІІ-та поз. - "Съоръжения за експозиция на средновековна бойна техника"
"Авто инженеринг Холдинг Груп"ООД гр.София
66564.00лв. с ДДС
90 дни от датата на получаване на уведомление за започване
 
Величко Праматаров
38
Доставка на оборудване и съоръжения за развитие на туристическа атракция Асеновград - Свещената порта на Родопите - ІІ-ра поз. - "Подвижно обзавежданеза за ТИЦ и за крепостната църква"
"Панов"ЕООД гр.Варна
10150.80лв. с ДДС
90 дни от датата на получаване на уведомление за започване
 
Величко Праматаров
39
Разработване на географска информационна система /ГИС/ за туристическите атракции в Община Асеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели/геобаза данни
"Есри България"ООД София
357000.00лв. с ДДС
4 месеца от датата на подписване на договора 
до 17.12.2012год.
Лидия Янакиева
40
Изграждане на специализирана детска площадка за деца с увреждания - Дневен център за деца с увреждания, гр.Асеновград
"Аврамов - 1"ЕООД гр.Пловдив
8842.92лв. с ДДС
7 календарни дни
до 25.08.2012год.
Мина Тръмбева
41
Ремонт на кметства и изграждане на подпорни стени на две позиции
"Ота инженеринг"ООД гр.Пловдив
196669.00лв. с ДДС
І-ва обос. позиция 36 календарни дни, ІІ-ра обос. позиция 30кал.дни от датата на подписване на договора
І-ва поз. - до 22.09.2012г., ІІ-ра поз. - до 16.09.2012год.
Васка Юнакова
42
        до 10.08.2012г.
 
 
 
 
 
43
Авариен ремонт на ВиК инсталации в блок 4/8 ап.6 и блок 6/8 ап.7, находящ се в кв.Запад, гр.Асеновград
"Байрам Буюк Стой"ЕООД гр.Асеновград
1397.53лв. с ДДС
 
до 15.08.2012г.
Мина Тръмбева
44
Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на Община Асеновград
"Орманов Трукс" ЕООД гр. Асеновград
59784,12лв. с ДДС
1 година от датата на подписване на договора
до 10.08/2013г.
инж.Александър Малинов
45
Авариен ремонт на климатици на "Търговски център" находящ се в гр. Асеновград
"Чучев клима" ЕООД              гр. Асеновград
3840.00лв. с ДДС
 
до 10.08.2012г.
Геновева Антонова
46
Строително-монтажни работи по полагане на хоризонтална пътна маркиравка по общинска пътна и улична мрежа на Община Асеновград
"Трафик пътна сигнализация" ЕООД
60156.00лв. с ДДС
 
до 30.07.2013г.
Александър Малинов
47
Изпълнение на СМР за отводняване на "Аман дере"           кв. Запад гр. Асеновград
"Драгиев и Ко" ООД                гр. Пловдив
900792,41лв. с ДДС
12 месеца от влизане на договора в сила
 
инж. Йордан Иванов
48
Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект "Асеновград - свещена порта на Родопите"
ЕТ "Слав - Славчо Мерджанов" гр. Пловдив
27000.00лв. с ДДС
от откриването на строителна площадка до издаване на разрешение за откриване на обект
 
инж.Анна Колева
49
Дейности за информация и публичност , изработване и разпространение на рекламни материали по Проект "Асеновград - свещена порта на Родопите"
Консорциум "ОПУС- Булса" - гр. София
125724,72 с ДДС
до 28.12.2012г.
Асен Желязков
50
Упражняване на строителен надзор по проект "Асеновград - свещена порта на Родопите"
"Техностройконтрол" ООД гр. Пловдив
9300.00лв. с ДДС
5 месеца и половина от датата на подписване на договора
до 28.12.2012г.
инж.Анна Колева
51
Допълнително възникнали непредвидени СМР за изграждане на обект "Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци за община Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - първа копка
"Монолит" АД гр. Хасково
цената е включена в основния договор със заменителна таблица
43 календарни дни 
до 22.08.2012г.
В. Юнакова
52
Зареждане на горива на автомобилите на Община Асеновград посредством абонаментни карти за безналично плащане 
Борсов договор "Ого"ЕООД
Доставчик "Лукойл България" ЕООД
по единични цени 
3 години считано от датата на подписване на договора
до 06.06.2015г.
А. Бебев
В. Стойчева
Албена Атанасова
Ася Фотева
Живка Георгиева
53
Текущ ремонт на общински жилища 
 "Байрам Буюк строй" ЕООД
34976,74лв. с ДДС
3 месеца от получаване на възлагателното писмо за всеки обект
 
Мина Тръмбева
54
Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
"Интелект консулт плюс-ЦМ" ЕООД гр. София
9600.00лв.с ДДС
30 дни от датата на подписване на договора
до 29.07.2012г.
Г. Ангелов
55
Ежегодно почистване на сградата на Община Асеновград и сградата на Старата Община
ЕТ"Латеда-Лидия Йорданова"
39720.00лв.
една година от подписване на договора
до 26.06.2013г.
Е.Пехливанова
56
Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград
"Запрянови - 03" ООД          гр. Асеновград
по единични цени до 288 000.00лв.с ДДС
20 работни дни
 
Ал. Малинов
57
Рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове
"Дорадособрт" ООД
13000.00лв. с ДДС
една година от датата на сключване на договора
до 02.06.2013г.
Л. Янакиева
58
Текущ ремонт на читалище в кв. Долни Воден           гр. Асеновград
ЕТ "Стоян Славков -94" гр. Асеновград
1378,54лв. с ДДС
1 месец от датата на подписване на договора
до 29.06.2012г.
М. Тръмбева
59
Извършване на консервационно - реставрационни и строително - монтажни работи по проект "Асеновград - свещенна порта на Родопите"
"Консорциум Асенова крепост " ДЗЗД гр. София
1590401,54лв. с ДДС
50 дни считано от датата на съставяне на акт № 2
 
инж.А. Колева
60
Асфалтиране на улици в Община Асеновград, обособена на 2 позиции - позиция №1
"Запрянови - 03" ООД           гр. Асеновград
136183,47лв. с ДДС
20 каледарни дни от получаването на възлагателното писмо от възложителя
 
Г.Иванова
61
Изграждане на котелно помещение в ОУ"Климент Охридски" с. Златовръх, Община Асеновград
"ММ - Соларсистемс" ООД - гр. Асеновград
9824,93лв. с ДДС
 
до 31.05.2012г.
М. Тръмбева
62
Дезинсекция, дезинфекция и растителна защита в Община Асеновград в посочените от възложителя терени, съгласно приложен списък и при благоприятни климатични условия
"Екосан"ООД гр. Пловдив
по единични цени до 25000.00лв.
 
до 29.12.2012г.
Сн. Стойчева
63
Детска градина за шест групи в кв. Запад                гр. Асеновград тяло "Г" - вертикална планировка
"Запрянови - 03" ООД         гр. Асеновград
765618,14лв. с ДДС
90 календарни дни считано от извършването на подписване на протокол и заверка на заповедна книга по чл.7, ал. 2 от настоящия договор
 
инж. В.Христозова
64
Авариен ремонт на общински път до помпена станция с. Патриарх Евтимово, Община Асеновград
"Йордан Новаков 2" ООД Асеновград"
17080,27лв. с ДДС
 
до 30.06.2012г.
В. Юнакова
65
Доставка на растителност 2012г.
"Видев и С и е Декор" ЕООД с. Скутаре
по единична цена по оферта до 2789,20лв.
 
до 29.12.2012г.
Сн.Стойчева
66
Изкърпване на единични дупки по улични нестилки със специална машина "Печматик"
"Запрянови - 03" ООД         гр. Асеновград
14112.00лв. с ДДС
 
до 12.04.2012г.
инж.Ал. Малинов
67
Аварийно изкърпване на улични настилки в               гр. Асеновград с дебелина 6 см. по стандартна технология
"Илва ХГ" ООД гр.Пловдив
15868,26лв.с ДДС
 
до 12.04.2012г.
инж.Ал. Малинов
68
Авариен ремонт на ограда на ул."Станимака" №12 - общинска собственост
"Инвестстрой инж"ООД - гр. Асеновград
2937,69лв. с ДДС
 
до 20.04.2012г.
инж.Ал. Малинов
69
Подмяна на предпазни парапети на ул. "Цар Иван Асен ІІ", ул."Александър Стамболийски" и ул."Христо Ботев"
"Янев 54" ЕООД                    гр. Асеновград
3980,60 с ДДС
 
до 12.04.2012г.
инж.Ал. Малинов
70
Опресняване и възтановяване на хоризонтална маркировка на територията на Община Асеновград
"Битулайг"ООД гр. София
по единични цени до 18000.00лв.
 
до 12.04.2012г.
инж.Ал. Малинов
71
Ремонт на Здравна служба с. Леново
"К и С Пласттрейд" ЕООД - гр. Асеновград
5680,67лв. с ДДС
20 календарни дни и след осигуряване на финансиране
 
Г. Иванова
72
Изработка на албумно издание и електронна книга на Община Асеновград
"Издателство Виктори-ПР"ЕООД, Асеновград
11500.00лв 
 
до 30.07.2012год.
Величка Стойчева
73
Продължение на ул."Ал.Стамболийски" с.Конуш
"Интегрирани Пътни Системи"АД София
29998.88лв. с ДДС
10 работни дни от получаване на възлагателното писмо от възложителя
 
Васка Юнакова
74
Общ устройствен план на гр. Асеновград и землището му Етап І 
"Национален център за териториално развитие" ЕАД
59400.00лв. с ДДС
предаване на предавателния протокол на възложителя пет месеца след приемане на изходните данни от Възложителя и два месеца от получаване на последния документ
 
инж. В. Христозова
75
Доставка на твърди горива за отоплителен сезон 2011/2012г. за общински обекти в Община Асеновград
"Пагамент" ЕООД                  гр. Пловдив
по единични цени
една година от датата на подписване на договора
06.03.2013г.
Е.Пехливанова
76
Материали необходими за поддържане на парково и улично осветление, инсталации и съоръжения на територията на Община Асеновград 2012/2013г.
"Интеркомплекс"ООД        гр. Пловдив
по единични цени до 30000.00лв.
1 година от датата на подписване на договора
28.02.2013г.
В.Добрев
77
Административно обслужване на Община Асеновград по отчитане на дейността му по НП           " От социални помощи към заетост 2012г." лица подпомагани на месечни сециални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП отработващи 14 дни и Регионална програма за заетост "Повишаване конкурентноспособността на безработни лица на пазара на труда" и озеленяване, оперативна програма "Развитие"
"Апогей-Асеновград"ООД
гр. Асеновград
34800.00лв. 
 
до 31.01.2013г.
Сн. Стойчева
78
Път ІІ-86 Асеновград - Смолян от км.26+700 до км.27+700, ул. Шести януари" - проект
"Трансконсулт - 22" ООД
гр. София
12120.00лв. с ДДС
60 календарни дни от датата на подписване на договора 
до 28.04.2013г.
инж. Ал. Малинов
79
Изработка на маркетингова стратегия по проект "Асеновград -свещенна порта на Родопите" по ОП"Регионално развитие 2007-2013г." , съфинансирана от ЕС
Фондация "Общество на познанието" гр. Девин
12000.00лв. с ДДС
6 месеца от датата на подписване на договора 
до 28.08.2013г.
В.Митов
80
Изработка и монтаж на макети на "Асеновата крепост" т.4.3.2 от плана на проекта 
Сдружение "АТОС"
гр.София
58200.00лв. с ДДС
4 месеца от датата на подписване на договора 
до 28.06.2013г.
В. Митов
81
Разходи за одит по проект "Цялостна реконструкция на част от път ІV 58017 Жълт камък-Узуново-Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /ІV-58807/
"Зонков" ЕООД
гр. Пловдив
35820.00лв.
40 дни от подписване на договора 
до 02.04.2013г.
В. Праматаров
82
Доставка на сол за зимно поддържане 
"Черноморски солници" АД - гр. Пловдив
по единични цени
една година от датата на подписване на договора
14.02.2013г.
Сн.Стойчева
83
Доставка на пясък за зимно поддържане
"Строймаш" ЕООД          гр. Пловдив
по единични цени
една година от датата на подписване на договора
14.02.2013г.
Сн.Стойчева
84
Асфалтиране на улици в Община Асеновград , позиция №2 - по селата 
"Илва ХГ" ООД гр.Пловдив
130097,75лв.с ДДС
8 календарни дни от получаване на възлагателното писмо от възложителя, след осигурено финансиране и подписване на протокол за откриване на стр.площадка
 
Ал. Ройнов
85
Осъществяване на технически надзор над СПО за обекти: Община Асеновград, Библиотека "П.Хилендарски", търговски център
СД"Феб-91 Кочанов с-ие" Асеновград
1029.00лв.
 
за отоплителен сезон 2011/2012г.
инж.Й.Иванов

 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм