Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград за 2011година.  
 
 
по
ред
Обект  /пълно наименование / Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Контрол
                       до 31.12.2011г          
1 Проектни работи за обект "Пътна връзка на път         2-58 Кърджали-Асеновград и общински път                   с. Мулдава-Св. Петка  "Вайзер" ЕООД гр.Пловдив 4800.00лв. с ДДС 5 месеца от датата на подписване на договора  28.05.2012год инж.В.Христозова
2 Ремонт на ул."Кокиче" с.Бачково, Ремонт на ул.Тракия" - тротоарна настилка с.Червен" "Строймаш"ЕООД гр.Пловдив 22348.92лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора  30.01.2012год. инж.Ал.Малинов
3 Микробус за деца с увреждания "Мото-Пфое" ЕООД 49332.00лв. с ДДС 110 дни след авансовата вноска   Живка Иванова
4 Доставка на канцеларски материали и формуляри  ЕТ"Екобелан -Ив.Желязков" -                    гр. Асеновград по единични цени една година от датата на подписване на договора 21.12.2012г. В. Добрев
5 Зимно поддържане и снегопочистване по маршрут № 12,14 ЕТ"Атанаска Мерджанова" с. Катуница по единични цени   31.03.2012г. Ал. Ройнов
6 Детска площадка в с.Боянци "Чинар-МК"ООД гр.Пловдив 7989.60лв. с ДДС    28.12.2011год. Сн.Стойчева
7 Ремонт на ул."Прохлада" Асеновград, Ремонт на ул."Вельо Войвода" Асеновград", Ремонт на ул."Христо Анастасов" Асеновград, Благоустрояване на подпорна стена на ул."Христо Ботев и ул."Васил Левски" с.Мостово" "Инвестстрой инж"ООД гр.Асеновград 48098.14лв. с ДДС 10 работни дни /без дъждовни и снеговалеж/ след датата на авансовото плащане   В.Юнакова
8 Експертна оценка за обекти в гр. Асеновград - Културна ценност "Асенова крепост", параклис св.Илия, музеен комплекс "Метоха" и укрепване на път УПИ ІІІ-283 "Лаватрейд" ЕООД -            гр. София 2880.00 лв. с ДДС 40 календарни дни след подписване на договора и превеждане на авансовото плащане   инж. В.Христозова
9 Реконструкция на магистрален водопровод "Висока зона" по пешеходен мост на ул."Кап. Петко Войвода "Драгиев и Ко"ООД гр.Пловдив 6723.24лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора 30.12.2011год. инж. Й.Иванов
10 Доставка на мобилни телефонни апарати "Мобилтел" ЕАД 26418.00лв. с ДДС 10 дни от датата на подписване на договора  31.12.2011год. В. Добрев
11 Изработка и доставка на бетонови кошчета за отпадъци с метална /подцинкована/ вложка "Тонибет" ЕООД
гр. Асеновград
по единични цени
45 дни от датата на подписване на договора  03.02.2012год. Сн. Стойчева
12 Доставка на електро и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград  "ЗИТ" ООД гр. Асеновград по единични цени 1 година от подписване на договора 20.12.2012год. В. Добрев
13 Аварийни ремонти на покриви на общински сгради "Йордан Новаков" ООД Асеновград" 29601,22лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора  25.12.2011год. Г.Иванова
14 Видеонаблюдение в гр.Асеновград "Албра -2000" ООД              гр. Пловдив 58628,40лв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на договора 03.01.2012год. Ат. Праматаров
15 Доставка на готова храна за нуждите на ДЦДУ в гр. Асеновград  "Престиж 3" ООД
гр. Пловдив
по единични цени   31.12.2012г. Ж. Георгиева
16 Текущ ремонт на ІV-то класна общинска пътна мрежа - гр. Асеновград "Илва ХГ" ООД гр.Пловдив 58222,03лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на подписване на договора 24.12.2011г. Ал. Ройнов
17 Поддържане на вертикална сигнализация -светофарни уредби и ел. бариери на територията на гр. Асеновград "Янев 54" ЕООД                    гр. Асеновград до 40000.00лв. с ДДС една календарна година от подписването на договора 05.12.2012г. Ат. Кулин
18 Асфалтиране, тротоари, подмяна на водопроводна част по ул."Тракия" Асеновград и подмяна на канализацията, сключена в участъка между ул."Струма" и ул."Велико Търново" "Драгиев и Ко" ООД, гр.Пловдив 53995.64лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора 31.12.2011год. Ал.Ройнов
19 Ремонт на ул."Сини връх" и ул."Стойо Шишков" от стълбите на училище ОУ"Н.Вапцаров" "Запрянови 03"ООД гр.Асеновград 99895.49лв. с ДДС 30 каландарни дни от подписване на протокол за откриване на строителната площадка   Г.Иванова
20 Ремонт на административна сграда с.Червен "Изострой 07"ЕООД гр.Асеновград 15801.59лв. с ДДС 20 каландарни дни от подписване на протокол за откриване на строителната площадка   Ал.Ройнов
21 Изготвяне на експертиза за ремонт на два язовира в с. Тополово м. Еловица и м.Кюмюрджу баир "Рафаил" ЕООД                    гр. София 4200.00лв. с ДДС 15 работни дни от датата на подписване на договора  19.12.2011г. инж. В.Христозова
22 Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура по НП"Оптимизиране на училищната мрежа - ОР на ОУ"Ангел Кънчев" "КТК-Груп"ООД гр.Асеновград 106478.88лв. с ДДС 60 работни дни  15.02.2012год. М.Тръмбева
23 Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура по НП"Оптимизиране на училищната мрежа - ОР на ОУ"Христо Ботев" "Узуновстрой"ЕООД гр. Асеновград 28018.31лв. с ДДС 30 каландарни дни  22.12.2011год. М.Тръмбева
24 Зимно поддържане и снегопочисване на общински пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2011/2012г. Поз.12 и Поз.14 "Пътстрой"ООД                   гр. Стара Загора по единични цени   31.03.2012г. Ал. Ройнов
25 Доставка на течни горива за отоплителен сезон 2011/2012г. за нуждите на общински обекти в Община Асеновград по позиция Б "Зара - Е " ООД                гр. Стара Загора по единични цени   28.12.2012г. В.Стойчева
26 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДЛРГ"Т.Войвода"-Асеновград, ДДЛРГ"Гергана" с.Нар.бани и
Детска млечна кухня на територията на Община Асеновград по обособ. позиция 3 -Хлебни изделия
ЕТ"Краси М-Мустафа Мустафов" гр. Асеновград по единични цени   31.10.2012 В. Стойчева
27 Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст - гр.Асеновград" - Национален конкурентен търг "Иса 2000"ООД гр.София 652163.17лв. с ДДС   25.05.2012год. инж В.Христозова
28 Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура по НП"Оптимизиране на училищната мрежа - ОУ"Климент Охридски" с.Златовръх "Монолит-Строй-Н" ЕООД с.Чешнегирово 61297.06лв.с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 26.12.2011год. инж.Анна Колева
29 Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура по НП"Оптимизиране на училищната мрежа - ОР на ОУ"Никола Вапцаров" "Астрал инженеринг"ООД гр.Пловдив 70694,60лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 26.12.2011год. Г.Иванова
30 Доставка на готова храна по предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на ДВФУ, ДСП и диабетно болните на територята на Община Асеновград "Престиж 3" ООД
гр. Пловдив
по единични цени една година от датата на подписване на договора 02.11.2012г. В. Стойчева
31 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Асеновград за сецон 2011/2012г. поз.№1,2,3,4,7,15
ЕТ"Ат. Мерджанова"          с. Катуница
поз. № 5,6,8,9,10,11,13
"Рива груп" ООД                гр. Асеновград
по единични цени   31.03.2012г. Ал. Ройнов
32 Изпълнение на СМР за изграждане на обект "Регионален център за обезвреждане на битове отпадъци за общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - Първа клетка" "Монолит"АД гр.Хасково 5061047.54лв.с ДДС 80 календарни дни    В.Юнакова
33 Регионален център за обезвреждане на битови отпъдъци на Община Асеноград, гр. Първомай, гр. Садово, гр. Куклен и гр. Лъки - първа копка -упражняване на строителен надзор "Екоинженеринг" ЕООД гр. Кърджали 52560лв. с ДДС от датата на подписване на обр.2 до изготвяне на доклад за провеждане на строителен надзор на обекта и представянето му на възложителя   В.Юнакова
34 Ремонт на ул."Крепост" с.Орешец;Чакълиране на участък от ул."Иван Вазов" с.Златовръх;Поставяне бордюри и баластриране на ул."Чая" с.Козаново" "Макос"ООД гр.Хасково 33351.98 пв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на договора 22.11.2011год. В.Юнакова
35 Изработване на технически проект за обект "Център за настаняване от семеен тип "                    гр. Асеновград "Софплан" ЕООД              гр. София 18000.00лв. с ДДС   30.06.2011г. Г. Ангелов
36 Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Асеновград "Проджект СВ"ООД гр. Асеновград 42592,80лв. с ДДС една година от датата на подписване на договора 13.10.2012г. Ат.Кулин
37 Авторски надзор възтановяване на подпорни стени на ул. "Луда Яна" с.Долнослав "Номолос"ООД гр.Пловдив 1300.00лв. 30 дни след подписване на АКТ 15 за обекта   В.Юнакова
38 Възстановяване на бетоново стълбище на ул."Изгрев" Асеновград; Направа на тротоар на ул."Ал.Стамболийски" от "П.Тошев" до ул"А.Карастоянов" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 42943,56лв. с ДДС 45 календарни дни от датата на подписване на договора 28.11.2011год. инж.Анна Колева
39 Доставка и монтаж на отоплителна инсталация в ОУ "Климент Охридски" с. Златовръх "ММ-Соларсистем"ООД гр. Пловдив 11958,05лв. с ДДС 20 дни от датата на подписване на договора 25.10.2011г. М.Тръмбева
40 Изготвяне на експертиза и практическа ценност на архивните докементи за брак  "А-Вен -А Комерс " ЕООД гр. Асеновград 29850.00лв.   20.12.2011г. Боряна Петрова
41 Осигуряване на мерки за енергийна ефективност за Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ гр.Асеновград". "Астрой-БГ"ЕООД Асеновград 206235,11лв. с ДДС 3 месеца след датата на влизане на договора в сила, но не по-късно от 05.12.2011год.   инж.Й.Иванов
42 Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по реконструкция на част от път ІV58017 Жълт камък - Узуново-Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш /ІV-58807/, Община Асеновград "План инвест" ООД
гр. Пловдив
17332,80лв. с ДДС До завършване на СМР, подписване на всички документи и изготвяне на окончателен доклад   В.Юнакова
43 "Благоустрояване на ул."Света Петка", с.Мулдава; Ремонт на съблекалнята на стадиона в с.Стоево" "Нар"ООД гр.Момчилград 34984,71лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 15.10.2011год. Г.Иванова
47 Упражняване на авторски надзор на обект "Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък-Узуново-Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш "Инфрастил" ООД            гр. Пловдив 12000.00лв. с ДДС до издаване на разрешение за ползване на обект   В.Юнакова
48 Ремонт на стадиона в кв. Д.Воден; Направа на тротоарна настилка и благоустрояване на ул."Капина" Асеновград" "Инвестстрой-инж"ООД Асеновград 54234,40лв. с ДДС 35 работни дни от датата на подписване на договора 21.10.2011год. Г.Иванова
49 ОУ"А.Кънчев" - ремонт тоалетни 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж" "Дарис"ООД Асеновград 26820,77лв. с ДДС 35 календарни дни от датата на подписване на договора 05.10.2011год. М.Тръмбева
50 Изграждане подпорна стена и ограда тип мантинела на ул."Панорама" с.Нар.бани; Направа на автобусна спирка на пл."Зареница" в с.Нар.бани" "Кодимит"ЕООД с.Нар.бани 19938,14лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 14.10.2011год. Г.Иванова
51 Направа на подпорна стена зад бл.13 и бл.12 кв.Изток, гр.Асеновград" "Астрал инженеринг"ООД гр.Пловдив 58746,11лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 30.10.2011год. Г.Иванова
52 Ремонт на ул."Сокол" с. Три могили
Баластриране на ул. "Дърварска" с. Тополово
Баластриране на улици за продадените парцели под църквата в кв. Долни Воден гр. Асеновград
"Коев"ЕООД гр.Пловдив 37960,83лв.с ДДС 20 календарни дни от датата на подписване на договора 19.09.2011г. В.Юнакова
53 Авторски надзор на обект "път с.Мулдава-Манастир Св.Петка Мулдавска" "Вайзер" ЕООД гр.Пловдив 2341.20лв. с ДДС до въвеждане на обекта в експлоатация   Г.Иванова
54 Осигуряване на публичност и информация във връзка с изпълнението на проект "Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък-Узуново-Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с. Конуш/ІV-58807/ "Дивна" ООД гр.Първомай 9228.00лв. с ДДС 6 месеца от датата на подписване на договора 19.02.2012год. Ива Гогова
55 НСН на обект направа на подпорни стени на ул."Луда яна" с. Долнослав "Вайзер" ЕООД гр.Пловдив 1879,43лв. С ДДС до въвеждане на обекта в експлоатация   В. Юнакова
56 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДЛРГ"Т.Войвода"-Асеновград, ДДЛРГ"Гергана" с.Нар.бани и детска ясла 1 с детска млечна кухня 1,2 позиция
ЕТ"Семи Семиха Наим"
4-14 позиция
"БББ -Дистр. и логистика"ЕООД
по единични цени 24 месеца от датата на подписване на договора 22.08.2013г. В.Стойчева
57 Направа на бетонни тротоари на ул."Радецки" и ул."Рила" с. Боянци,пешеходна алея от автобусна спирка до пешеходна алея в ромска махала през парка в с. Боянци "Владимер"ЕООД гр.Пловдив 31884,65лв. с ДДС 20 календарни дни  12.09.2011г. инж.Анна Колева
58 Закриване на външен канал по ул."Свобода"               с. Козаново,благоустрояване около паметника на загиналите в с.Козаново-1478.40лв. , благоустрояване около Магазин НАРКООП- оформяне на градинки и ограждения ЕТ"Тексима - 88
-Емирах Билял"                   гр. Асеновград
5877,67лв. с ДДС 30 работни дни от превеждане на аванса   инж.Анна Колева
59 Текущ ремонт на общински жилища по обособени позиции ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 32327.27лв. с ДДС 65 календарни дни 16.10.2011год. М.Тръмбева
60 Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък-Узуново-Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш /ІV-58807/ "Интегрирани пътни системи"ООД София 4655504.81лв. с ДДС 103 календарни дни от откриване на строителната площадка   В.Юнакова
61 Възстановяване на подпорни стени на ул."Луда Яна" с.Долнослав" "Монолит-строй-Н" ЕООД 187943.25лв. с ДДС 60 работни дни от откриване на строителната площадка   В.Юнакова
62 Възстановяване на разрушена подпорна стена на стадион "Шипка "Астрой БГ" ЕООД 31809.68лв. с ДДС 30 календарни дни от откриване на строителната площадка   инж.В.Христозова
63 Полагане на бордюри, чакълиране, направа на тротоарна настилка на ул."Люляк"; Полагане на бордюри, чакълиране, направа на тротоарна настилка на ул."Искра" с.Конуш" "Дарис"ООД гр.Асеновград 20456.09лв. с ДДС 35 календарни дни 13.09.2011год. В.Юнакова
64 Асф., тротоари, подмяна вод. част по               ул. "Тракия" и подмяна на канализация сключена в участъка между ул. "Струма" и ул. "Велико Търново" , Асфалтиране и полагане на водопроводна част на ул."Раковски", ул."Тутракан", Асфалтиране на път ІV-58807 в отсечката м/у път ІІІ-588 до с. Избегли , път              с. Мулдава-"Св. Петка Мулдавска" НСН "Трансконсулт БГ" ООД гр. София 34501,20лв. до приемане на обекта от ДПК и издаване на резрешение за ползване   Г. Иванова
Ал. Ройнов
65 Ремонтно укрепителни работи на пешеходния маст на ул. "Кап. Петко войвода" Асеновград - НСН "Вини" ЕООД -                  гр. Пловдив 5160.00лв. с ДДС до приемане на обекта от ДПК и издаване на резрешение за ползване   инж. Й. Иванов
66 Строителство на корпус - 3 - Детска ясла за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги свързани с грижа за децата - НСН ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" 14400.00лв. с ДДС до приемане на обекта от ДПК и издаване на резрешение за ползване   инж. В. Христозова
67 Ремонт оградата на мюсюлманските и христианските гробищни паркове в кв.Г.Воден; Изграждане ограда и преместване трасето на питейната вода в новия гробищен парк с.Боянци; Направа паркинг пред гробищен парк в с.Златовръх "Баумакс"ООД Асеновград 32241.09лв. с ДДС 20 работни дни за всеки обект по отделно 21.10.2011год. В.Юнакова
68 Тротоарни настилки по улици "Мир", "Еделвайс" и "Кадънка" с.Стоево; Направа тротоарна настилка по ул."Демокрация" с.Стоево" "Баумакс"ООД Асеновград 12295.66лв. с ДДС 30 работни дни от датата на превода на аванса   В.Юнакова
69 Ремонтно укрепителни работи на пешеходен мост на ул."Кап. Петко войвода" Асеновград" "Пътстрой"ООД Ст.Загора 203693,66лв. с ДДС 41 календарни дни от датата на подписване на договора 24.08.2011год. инж.Й.Иванов
70 Път с.Мулдава - "Св.Петка Мулдавска" "Пътстрой"ООД Ст.Загора 432000.05лв.с ДДС 24 календарни дни от датата на подписване на договора 12.08.2011год. Г.Иванова
71 Асфалтиране, подмяна на водопроводна част на ул."Г.Раковски" Асеновград; Асфалтиране, тротоари и подмяна на водопроводна част по ул."Тутракан" Асеновград ; Асфартиране път ІV-58807 в отсечката м/у път ІІІ-588 до с.Избегли, община Асеновград". "Драгиев и Ко" ООД 527535.55лв.с ДДС 9 календарни дни от датата на подписване на договора 23.07.2011год. инж.А.Колева
72 Продължение на бул."В.Левски" с кръстовище на бул.България" пред бензиностанция "Шел" Асеновград - тротоарна настилка и осветление" "Димов Къмпани"ЕООД 126658,79лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на подписване на договора 14.07.2011год. инж.А.Колева
73 Асфалтиране, тротоари, подмяна на водопроводна част по ул.Тракия" Асеновград и подмяна на канализацията, сключена в участъка м/у ул."Струма" и ул."В.Търново"  "Пътстрой"ООД Ст.Загора 224008.79лв.с ДДС 9 календарни дни от датата на подписване на договора 10.07.2011год. Ал.Ройнов
74 Озеленяване на териториите за обществено ползване в Община Асеновград, включващо създаване, възтановяване и поддържане "Озеленяване 2008" ЕООД с. Калековец по единични цени една година от датата на сключване на договора 27.06.2012г. Сн. Стойчева
75 Зареждане на горива на автомобили на Община Асеновград, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане "Лукойл - България" ЕООД по единични цени  една календарна година 08.06.2012г. Ал. Бебев
76 Рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани и ножове и чинове при необходимост "Дорадософт" ООД по единични цени
една година от датата на сключване на договора
28.05.2012г.  Л. Янакиева
77 Строителство на корпус 3 - Детска ясла от център за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца "Колорит"ООД 199998.30лв. с ДДС 111 календарни дни от съставяне на протокол по чл.157, ал.4 от ЗУТ и авансово плащане   инж.В.Христозова
78 Ремонт стълбище на мост-пазар "Асеница "Инвестстрой инж"ООД 4045.58лв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на договора 29.06.2011год. инж.Ал.Малинов
79 Техническа помощ за подготовка на проект "Строителство и реконструкция на В и К мрежа на с. Тополово,довеждащ колектор и строителство на ПСОВ за кандиданстване по ОП "Околна среда" ДЗДД"Хидропласт груп"      гр. София 197400.00лв. 60 календарни дни от датата на сключване на договора 03.07.2011г. инж. В. Христозова
80 Административно обслужване на Община Асеновград по отчитане на дейността му по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост-2011" "Апогей - Асеновград" ЕООД - гр. Асеновград 16965.00лв. до приключване на програмата по заетост"Повишена конкурентноспособност на безработните лица на пазара на труда"   Сн. Стойчева
81 Разширение на западната част на моста на р. Чая срещу ОУ"Хр.Ботев" с реконструкция на кръстовището му с ул."Съединение" гр.Асеновград " "Стройимпекс МК"ЕООД с.Труд 107396.53лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 02.07.2011год. Г.Иванова
82 Доставка на растителност -2011г. ЕТ"Азалия - Елена Влахова" по единични цени съгласно офертата    до 29.12.2011г. Сн.Стойчева
83 Дезакаризация и дезинфекция на тревните площи и растително защитни мероприятия в Община Асеновград "Лора-Д консулт ЕООД гр. Асеновград по единични цени съгласно офертата    до 29.12.2011г. Сн.Стойчева
84 Доставка на 40бр. преносими компютри, 80 бр. флашки и 35 бр. чанти за преносими компютри "Лирекс БГ"ООД               гр. София 25576,86лв. 10 дни от датата на подписване на договора 05.04.2011год. Л. Янакиева
85 Доставка и монтаж на 20бр. пейки без облегалки и 30 бр. пейки с облегалки за паркове и зони за отдих в Община Асеновград "Хиеро" ЕООД                 гр. Асеновград 9024.00лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 25.05.2011год. Сн. Стойчева
86 Разваляне и разрушаване на сгради ЕТ"Сибел Али Али" -         гр. Асеновград по единични цени  10 работни дни от подписване на договора 21.03.2011год. А. Колева
87 Текущ ремонт на улиците в гр. Асеновград "Илва ХГ" ООД гр.Пловдив по единични цени 30 календарни дни считано от датата на получаване на възлагателното писмо   Ал. Ройнов
88 Разработване на уеб базиран софтуер на формите за ефективна администрация по ОП"Административен капацитет" "Пълдин софт" ЕООД гр. Пловдив 58800.00лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора 14.03.2011г. Г. Ангелов
89 Осъществяване на дейности по логистика на обученията, провеждани по проект"Технологично и нормативно обновление на електронните услуги на граждани в Община Асеновград "Център за професионално обучение и ориентиране" ООД          гр. София 21400.00лв. 30 календарни дни от датата на сключване на договора 28.03.2011год. Г. Ангелов
90 Разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители във връзка с изпълнение на договор за безвъзмезна финансова помощ по ОП "Регионално развитие 2007-2013г."Асеновград Свещена порта на Родопите" "Мелтрон" ООД София 46680.00лв. с ДДС 10 месеца от датата на подписване на договора 25.12.2011г. В. Праматаров
91 Доставка на сол и пясък а зимно поддържане на Община Асеновград "Комунал"ООД           гр. Пловдив по единични цени  20 дни след получаване на заявка от възложителя   Сн. Стойчева
92 Текущо поддържане на дъждоприемни шахти в Асеновград - 2011год. ЕТ"Сибел Али Али"          гр. Асеновград по единични цени . 1 година от датата на сключване на договора 27.01.2012г. инж. В. Христозова
 
  

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм