Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Дирекция "Управление на общински активи” 
 
Основни   функции на дирекцията:
 
Дирекция "Управление на общински активи”, кояточрез двата си отдела - "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и „Строителство, благоустройство и строителен контрол”осъществява следните функции:
  
Отдел "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”:
1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, в това число и преписки за деактуване на имоти държавна собственост, съставя актове за общинска собственост на недвижими   имоти   и   осъществява действия по отписването им от актовите книги.
2. Поддържа в актуално състояние регистъра на актове за общинска собственост и следи за вписването им в Служба по вписванията. Изпраща препис от акта в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография, и кадастър, на областния управител и на лицата , на които е предоставен имота.
3. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки и преписки по актове за непълноти и грешки в кадастралните карти на територията на общината, където Общината е заинтересован собственик.
4. Изготвя,   обработва,   докладва   и   придвижва   преписки   по   придобиването, учредяването   на   права   на   ползване   и   на строеж,   права   за   пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на общинско имущество.
5. Съгласно ЗОС, ЗУТ, НРПУРОИ и НУРУЖНГНПНПОЖ разработва предложения за разпоредителните сделки и продажбите на общинските жилища.
6. Съгласно ЗОС и НРПУРОИ разработва предложения за управлението на публичната общинска собственост и постъпилите молби от сдружения с нестопанска цел до Кмета за внасяне и разглеждане в Общински съвет и след приемането им изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
7. Организира и контролира управлението на нежилищните имоти-общинска собственост.
8. Подготвя и предлага на кмета на общината предложения по управлението на частната общинска собственост.
9. Подготвя необходимите документи и организира цялостната процедура за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем или при продажби на имоти - общинска собственост, изготвя заповеди и договори свързани с тях.
10. Подготвя допълнителните споразумения към вече сключени договори за наем в съответствие с настъпили промени, както и предизвестия за прекратяването им.
11. Води картотека с досиетата на сключените договори за отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост.
12.Отразява сключването на договорите за наем   на нежилищни    имоти - общинска собственост,   месечния   наем,   всички промени по договорите, както и прекратяването им в програмния продукт;   контролира редовността на плащанията на наемната цена и подготвя   информация до дирекция "Правно нормиране" за просрочените плащания от нередовни наематели.
13. Следи за състоянието на общинските имоти и прави   предложение за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.
 
Отдел “Строителство, благоустройство и строителен контрол”:
1. Изпълнява   функциите   и   задачите   по   устройство   на   територията, регламентирани в ЗУТ, свързани с подготовка на документацията във връзка с устройството на територията, градоустройството, строителството, архитектурата.
2. Подготвя технико-икономическо задание и документи за обекти на общината, количествено-стойностни сметки за включване в инвестиционната програма на общината за съответната година.
3. Извършва административно-технически услуги по одобряване     изменения   на   регулационни   планове и кадастралната карта.
4. Подготвя   документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на преминаване през чужди имоти.
5. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и преписки по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
6. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство /жилищно, просветно, здравно и др. / на територията на общината.
7. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост /жилищно, просветно, здравно и др. / за поддръжка и основен ремонт.
8. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите.
9. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.
10.Съставя констативни протоколи и  подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки , павилиони и преместваеми обекти, заповеди за спиране на строителството, заповеди за премахване на строежи вредни в санитарно-хигиенно отношение.
11. Участва в изготвянето на програми, стратегии   и   планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда.
12.Участва в разработването,  провеждането и контролирането на мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на територията на общината.
13. Координира дейността   на общинската администрация   в областта   на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР и други , както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност /висшите училища и университети, частните и държавни фирми,   неправителствените   организации   и   със   специалисти   в   областта   на екологията/.
14.Участва  в  контрола по изпълнение на договорите  за  дейността       по  сметопочистването,   сметоизвозването,    поддържането    на    депата    за    твърди отпадъци и в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др.
15. Изпълнява контрол и заверки на регистри за черни и цветни метали,
16. Извършва контрол по поддържане на зелената система на общината.
17. Контролира програмите по временна заетост – регионална програма и ОСПОС и програма „От помощи към заетост”.
18. Участва в разработване и изпълнение на програми, свързани с екологията.
19.Организира разработването на военновременния план на Общината и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с изискванията.
20.Разработва плана за превеждане на Общината в готовност за работа във военно време. Координира и контролира изпълнението на задачите, произтичащи от него.
21.Контролира техническата изправност и поддържането на пунктовете за управление на общината. Организира и контролира оперативното денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване във военно време, при стихийни бедствия, аварии и кризи.
22.Организира и контролира защитата на класифицираната информация, представляваща държавна и служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му.
23. Разработва плана за управление при кризи.
24.Организира и координира разработването на плана за защита при бедствия.
25.Осъществява дейностите свързани със земеделието и горите. Участва в разпределението  на  квотите за тютюн  от фонд "Тютюн".  Събира  и обобщава информация    за    НСИ    и    Областна    служба    "Земеделие    и    гори"    относно растениевъдството и животновъдството в общината.
26.Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.
27. Изготвя заповеди по чл.34 от ЗСПЗЗ и чл.22б от Закона за виното и спиртните напитки.
28. Подготвя документация и участие в търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.
29. Участва в комисии по маркиране и премахване на дървесна растителност.
30. Осъществява координация между Контролна техническа инспекция-Пловдив и собствениците на земеделска, земна и горска техника, както и координация на кметовете на населени места и институциите свързани със земеделието.
31. Участва в Областна комисия за установяване на вреди и щети по пчелите, както и Областна комисия към Регионална дирекция по горите - Пловдив за смяна на статута на имоти в горски фонд.
32. Издава превозни билети за дървесина придобита извън горски фонд и нейното маркиране.
33. Участва в работата на комисията по § 62 от ППЗСПЗЗ, за придобиване на собственост върху ползваните земи, изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост върху земеделски земи.
 
Наредби
-  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Наредба запоправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община  Асеновград.
- Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград.
- Наредба за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, безопасност на движението на територията на Община Асеновград.
- Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Асеновград.
- Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Асеновград.
- Наредба за управление на отпадъците   на територията   на   община Асеновград.
- Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Асеновград.
- Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Асеновград.

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм