Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

Дирекция "Хуманитарни дейности"
 
Основни  функции на  Дирекция "Хуманитарни дейности":
1. Ръководи и координира дейността на училищата, детските заведения и извънучилищни звена в Общината за организиране на учебно-възпитателния процес.
2. Осъществява контакти с Министерство на образованието и науката/МОН/ и Регионалния инспекторат по образование на МОН.
3. Осигурява задължително обучение на децата до 16 години.
4. Осигурява ритмично финансиране в направленията,   образование, здравеопазване, социални дейности, култура, физическа култура, спорт и туризъм и вероизповедание,   и   въпроси   свързани   с етническите   групи   и   малцинствата   в Общината.
5. Осигурява условия за здравното обслужване на населението, училища, детски заведения и други чрез координиране и контролиране на:
   - доболнично здравеопазване – ОПЛ, стоматологично обслужване, специализирана доболнична помощ, техническите и клинични лаборатории;
   - болничното здравеопазване;
   - здравеопазването в детските заведения, училищата и социалните домове;
   - балнеолечението;
   - лекарствоснабдяването на населението.
6. Подпомага дейността на кмета и администрацията за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции с цел формиране и реализиране на общинската политика по отношение на здравеопазването.
7. Координира и контролира дейността на детските ясли и млечна кухня.
8. Поддържа, актуализира и съхранява картотеки на:   договорите за наем, сключвани с наемателите на общински жилища, на крайнонуждаещите се граждани, подали документи за настаняване под наем в общински жилища и на жилищно-спестовните    вложители,    подали    документи    за    включване    в    списъците   на   правоимащите или   придобили право на компенсация   по
ЗУЖВГМЖСВ.
9. Издава удостоверения по молби на граждани за картотека като крайно нуждаещи се граждани /КНГ/  или жилищно-спестовни вложители /ЖСВ/.
10. Извършва огледи по молби на физически лица – КНГ, наематели на общински жилища и ЖСВ; подготвя отговори по молби и жалби и въз основа на направените констатации или решенията на комисията по чл. 3 от НУРУЖНГНПНПОЖ.
11. Изготвя предложения за броя, вида, местонахождението на общинските жилища и за промяна на техния статут.
12. Координира дейността за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
13. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социалните услуги и помощи.
14. Поддържа връзка с неправителствени организации, клубове на пенсионера, на инвалида, на диабетиците и трапезарии.
15. Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето.
16. Разработва програми за интегриране на малцинствени групи към общността.
17. Проучва възникнали етнически въпроси, свързани с вероизповеданията и създаване условия за етнически мир.
18. Разработва основните насоки за формиране на общинската политика в областта на младежта и спорта и ги предлага за утвърждаване.
19. Провежда общинската политика в областта на младежта и спорта.
20. Осъществява връзки с Държавната агенция за младежта и спорта, Българските спортни федерации, Спортните клубове, Училищата и кметовете на малките населени места в община Асеновград.
21. Отговаря за общинската спортна база.
22. Подпомага и координира дейността на културните институции и на гражданите за създаването, опазването и разпространението на културни ценности в града.
23. Организира и ръководи дейността в градската библиотека, музеите и читалищата.
24. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културноисторически календар и провеждането на местните, националните и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на Общината.
25. Организира съхраняването и обработката на общинския архив, както и издаването на документи.
 
Наредби,  правила, програми и стратегии  
- Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти. 
- Вътрешни правила за организацията и дейността на комисията по чл.3, ал.1 Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти.
- Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежките дейности и проекти в община Асеновград. 
- Общинска програма за развитие на спорта 2009 – 2013 г. 
- Правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Асеновград за 2012 г. – утвърдени със заповед на кмета № А-288/13.03.2011 г.
- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград /2011-2015 г./  
- Стратегия за интеграция на малцинствата в община Асеновград/2010 – 2012 г./
Правила за кандидатстване за финансово подпомагане в областта на културата в община Асеновград  
- Наредба за символите и отличията на община Асеновград  
- Вътрешни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Асеновград – утвърдени със заповед № 299/15.03.2012 г. на кмета на община Асеновград.
 
 
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм