Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 
Утвърдил: /п/
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ
Кмет на Община Асеновград
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА  РАБОТА  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
 
РАЗДЕЛ  І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1./1/. Вътрешните правила за работа в Общинска администрация-Асеновград се изготвят в изпълнение на чл.33, ал.1 отУстройствения правилник на общинска администрацията -Асеновград.
/2/. Вътрешните правила уреждат вътрешния ред в общинската администрация-Асеновград.
 
Чл.2./1/. Разпоредбите на правилата се прилагат от състава на общинската администрация, а по отношение на работното време, пропускателния режим, спазване хигиената, реда и обслужването в социално-битовите обекти и от състава на всички организации, работещи в сградата на Община Асеновград.
/2/. За неуредени с тези правила въпроси, както и за такива възникнали спешно и инцидентно се изпълняват указанията на кмета.
 
РАЗДЕЛ ІІ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА
 
Чл.3 /1/. Входящите и изходящите документи се приемат и предават само чрез Информационния център, находящ се на II етаж в сградата на общината.
/2/. Служителите от Информационния център обработват документите веднага след получаването им.
/3/. След като се регистрират и сканират в електронната система за регистрация и контрол на документооборота, документите се предават по предназначение в деня на тяхното получаване.
/4/. Служителите нямат право да получават и работят с документи, които не са регистрирани, резолирани и взети за контрол.
/5/. Служителите от отдел „Правен” на Дирекция „Правно нормиране” получават входящата  кореспонденция по съдебните дела /призовки,обявления, съобщения и др./
/6/. Постъпили заявления за експресна и бърза услуга на физически и юридически лица се насочват към изпълнителя на услугата. След изготвяне на документа същия се представя за подпис от оправомощения със заповед на кмета заместник-кмет.
 
Чл.4./1/. Кметът на Общината преглежда насочените към него документи и ги резолира към служител по своя преценка.
/2/. Заместник-кметовете и секретарят на Общината преглеждат документите, насочени към тях и ги резолират в деня на получаването им, като ги насочват до съответните директори на дирекции, началници на отдели, началници на сектори или други служители в Общинската администрация.
/3/. Съответният директор, началник на отдел или началник на сектор пренасочва чрез резолюция изпълнението на задачите по даден документ към конкретен изпълнител.
/4/. Резолюцията се поставя върху самия документ и трябва да определя изпълнителя, задачата и срока за изпълнение, както и да съдържа датата на резолирането и подписа на резолиращия.
 
Чл.5./1/. Резолираните документи се отразяват в деловодната система и предават на изпълнителите от всеки ръководител или негов сътрудник /според достъпа/.
/2/. Поименното разпределение и движение на служебните преписки задължително се отбелязва в деловодната система на Общината.
/3/. Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да изпълнят възложената задача.
/4/. Размножават се минимално необходим брой екземпляри за всеки служител, отговарящ за изпълнението. 
 
Чл.6./1/ Когато с резолюция са определени повече от един изпълнител, отговорността за изпълнението на задачата е на всички посочени в нея лица.
/2/. Всички изпълнители на задачи са длъжни да изпратят становището или отговора си на резолиращия в срок, който е не по-кратък от един работен ден преди крайния срок.
/3/. Когато с резолюция са определени повече от един изпълнител на една задача, изискваща един отговор, отговорността за изпълнението на задачата е на първия посочен изпълнител или на посочения като водещ изпълнител в сътрудничество с всички останали, посочени в резолюцията лица. Отговорният за изпълнението на задачата изпълнител осъществява необходимата съгласуваност с всички останали, посочени в резолюцията лица, които задължително му изпращат своето становище по въпроси от съвместна компетентност.
 
Чл.7. За правилното протичане на деловодната дейност заместник- кметовете, секретарят, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори са длъжни:
1. Да запознават подчинените им служители с вътрешните правила.
2. Да следят за правилно и срочно изпълнение на произтичащите от документите задачи, да осигуряват своевременното им отчитане и да съдействат за приключване на преписките в система АКСТЪР.
3. Да изискват от заместващи служители навременното придвижване на кореспонденцията на титуляра.
4. Да осигуряват напускащите служители да предават с протокол поверената им документация на определени длъжностни лица.
 
Чл.8. С цел осигуряване на правилно приемане, регистриране и придвижване на документите по пътя на изпълнението им, задължения на служителите от Информационния център са:
1. Приемане на документи и тяхното предоставяне на първия резолиращ.
2. Предаване на документите по хода на технологичния процес.
3. Получаване на готовите документи, които се регистрират и сканират в системата „АКСТЪР".
4. Изпращане по пощата или по друг начин.
 
Чл.9. Във връзка с подготовката и създаването на документите, служителите, които изготвят документа, трябва да осигурят:
1. Обоснована, достоверна и убедителна мотивировка с точна и ясна формулировка;
2. Спазване на изискванията за оформяне на новосъздадените документи.  
 
Чл.10. Във връзка с контрола по изпълнение на задачите, произтичащи от документите, служителите са длъжни да спазват следния ред:
1. Когато с текста към документа /резолюцията/ или нормативно не е определен срок за изпълнение, произтичащите от документа задачи трябва да бъдат изпълнени в 30-дневен срок от датата на входирането на документа.
2. Документи с неотложен характер се обработват в деня на получаването им.
3. Преките изпълнители или временно заместващи ги служители са задължени да изпълняват качествено и в срок възложените им задачи, както и да сигнализират възложителя при очертаващо се неизпълнение или закъснение. 
 
Чл.11. Забранява се на служителите от Общината да запознават със съдържанието на служебни документи лица, които нямат пряко служебно отношение към тях.
 
РАЗДЕЛ III
СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.
 
Чл.12./1/. Организационно-разпоредителните документи трябва да съдържат достоверни и точно изложени факти и данни, да са мотивирано обосновани с ясно формулирани предложения, решения, препоръки и пр., съобразени с нормативните изисквания.
/2/. Заповед се издава само от кмета, а при неговото отсъствие от оправомощено със заповед лице за заместване, както и от лица, на които кметът е делегирал свои правомощия в предвидени от закона случаи.
/3/. Заповедта се предоставя за подпис от кмета след задължително подписване от служител на ръководна длъжност или експерт, изготвил заповедта и съгласувана от юрисконсулт.
/4/. В увода на всяка заповед задължително се вписват мотиви и правното основание, въз основа на което тя се издава, като се посочва точният член или параграф на съответния нормативен акт.
/5/. /изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./Заповед по кадрови въпроси се подготвя от главен експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни” и се съгласува от главен счетоводител, Директор на дирекция „ Правно нормиране” и Началник на отдел „Бюджет”, след което се подписва от кмета.
 
Чл.13. /изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Подписването на изходящата кореспонденция се извършва, както следва:
- от служителя изготвил документа съобразно функционалната му компетентност;
- съгласувана от директора на дирекция;
- съгласувана при необходимост от служител от отдел „Правен” на Дирекция „Правно нормиране”;
- кмета на общината и/или заместник-кметовете, на които са делегирани правомощия;
При отсъствие на титуляра, документите се подписват от оправомощен със заповед негов заместник.
 
Чл.13А. /нов със заповед № А-972/30.06.2017 г./Подписването на изходящата кореспонденция съгласно делегирани правомощия по закони се извършва, както следва:
- от главния архитект съгласно Закона за устройство на територията;
- от секретаря на общината съгласно Закона за местното самоуправление и местната адмиинстрация;
- от длъжностни лица, оправомощени по Закона за гражданската регистрация;
- от длъжностни лица, оправомощени по Закона за местните данъци и такси;
При отсъствие на титуляра, документите се подписват от оправомощен със заповед негов заместник.
 
Чл.14. Изходящите документи се съставят в толкова екземпляри, колкото са получателите, един екземпляр към дело и един за конкретния изпълнител, ведно с всички съпровождащи документи /ако има такива/.
 
Чл.15. Комплексна административна услуга.
/1/. При извършване на Комплексна административна услуга ръководителите на структурните звена, ангажирани с административното обслужване взаимодействат помежду си в последователност по описаните процедури и срокове до получаване на крайния продукт.
/2/.Комплексното административно обслужване се осъществява чрез координация на отговорностите и задълженията на служителите отговорни за изпълнението на съответната услуга. Непосредствена отговорност за изпълнение на вътрешно ведомственото обслужване носи служителя, до когото е резолирана преписката.
/3/.Служителите не могат да изискват от заявителя на услугата предоставяне на информация или документи, които са налични в Община Асеновград, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.
 
Чл.16. /изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Административните заповеди се завеждат при старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”. Същите след извеждане се връщат на съответния служител изготвил заповедта. Връчването на заповедите на длъжностните лица отговорни за изпълнението им, става от служители определени от директорите на съответните дирекции.
 
Чл.17. /изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Заповедите за командировки се завеждат и оформят от старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни” и се предоставят за подпис от кмета.
 
Чл.18./1/. При необходимост служителите от дирекциите в общинска администрация са длъжни да предоставят на служители от отдел „Правен”  на дирекция „Правно нормиране” заверени копия от всички документи, необходими за окомплектоване на съдебните преписки. При посочен срок за изпълнение в призовката или съобщението на съд, прокуратура или друг орган от съдебната или изпълнителната власт служителите окомплектоват преписката като документ с неотложен характер, но не по-късно от 2 дни, считано от деня на получаване.
/2/. Преките изпълнители по окомплектоването на документи по съдебни преписки са задължени   да изпълняват качествено и в срок възложените задачи, както и да сигнализират Директор на дирекция ”Правно нормиране” при очертаващо се неизпълнение или закъснение.
/3/. Съдебните преписки и образуваните дела се водят в регистър в Дирекция „Правно нормиране”. Регистърът се води по години и в него се отразява номер на дело, съдебна инстанция, страни и всички решения, определения и разпореждания, свързани с конкретното дело.
/4/. Директор на дирекция „Правно нормиране” указва кой е предметно компетентния ръководител при спорове за компетентност.
 
РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНИЗИРАНЕИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАТИВКИ
 
 Чл.19./1/. Кметът на общината провежда ежеседмични оперативки за обсъждане проблемните въпроси и значими задачи, свързани с реализиране основните функции на Общината.
/2/. Заседанията се провеждат всеки вторник от 9.00 часа.
/3/. В заседаниятаучастват директорите на дирекции и други ръководни специалисти от общинската администрация, директори на общински предприятия и управители на дейности към община Асеновград.
/4/. При необходимост от разглеждане на въпроси, касаещи всички кметства, се организират срещи с кметовете на населени места и младши специалисти.
/5/. Свикването, проблематиката и подготовката на съвещанията на кметовете се организира под ръководството на секретаря на общината.
 
РАЗДЕЛ V.
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, МАТЕРИАЛИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл.20./1/. На контрол подлежи изпълнението на всички нормативни документи, решенията на Общинския съвет, задачи от оперативките на кмета.
 /2/. Контролът по изпълнението на оперативните задачи, работата по входящата кореспонденция и подготовката на изходящите материали в дирекциите осъществяват директорите, началниците на отдели и ръководителите на другите звена в общината.
 /3/. Контролът по изпълнение на решенията на Общински съвет се осъществява от началник отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"/ИМТО/.
/4/. /изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Контролът по правилното оформяне на заповедите за командировки осъществява старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
/5/.  Контролът по изпълнение на задачите от оперативката при кмета се осъществява от Директор на дирекция „Управление на ресурси и бази данни”. 
 
Чл.21./1/. Информация и интервюта в средствата за масова информация дава кметът, заместник-кметове или секретаря на общината.
/2/. Кметът дава брифинг на журналисти. Старши експерт в „Други дейности по културата” уведомява журналистите за датата, часа и мястото за провеждане на брифинга.
/3/. Отговорите на материали поместени в средствата за масова информация се изготвят от директорите на дирекции и се съгласуват със кмета, заместник-кметовете и секретаря.
 /4/. Използването на документи за публикации се използва само с разрешение на секретаря, който съгласува това с кмета и осигурява запазването на държавната и служебна тайна.
/5/. Служителите от общинската администрация са задължени да спазват посочения ред за контактите със средствата за масова информация.
 
РАЗДЕЛ VI.
РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ./изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./
 
Чл. 22./1/. За всички служители от общинска администрация, както и за служителите на други организации, които работят в сградата на общината е определено работно време в чл. 42, ал.1 на Устройствения правилник на общинска администрация-Асеновград, а именно:
- От 8.00 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа.
/2/. По изключение, служителите от общинската администрация могат да работят в извънработно време в почивни и празнични дни с разрешение на кмета, заместник-кмета и секретаря на общината. За целта се издава пропускателна бележка и се уведомяват Дежурните по Общински съвет по сигурност.
/3/. Контрол по спазването на работното време на общинската администрация като цяло се осъществява от секретаря на общината.
/4/. Контрол по спазването на работното време на служителите от отделните звена на общинската администрация, както и на отсъствията в работно време на служителите, свързани с изпълнение на задачите им извън сградата се осъществява от ръководителите на съответните структурни звена. 
/5/. За системни нарушения на работното време и безпричинни отсъствия на служители, ръководителите уведомяват кмета на общината за предприемане на съответните административни мерки.
 
Чл.23./1/. В съответствие с функциите на общинската администрация се определя приемно време на ръководителите за граждани, както следва:
1.1.  Кметът приема граждани в определени от него дни и часове.
1.2.  Заместник-кметовете приемат граждани всеки четвъртък от 14.00 часа.
/2/./изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Приемът на граждани при кмета на общината се осъществява след предварително записване на гражданите при старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни” в периода, предшестващ приема.
/3/. По преценка на приемащия ръководител в приемното му време вземат участие и специалисти от общинска администрация, които ще подпомагат решаването на поставените от гражданите въпроси.
/4/. Служителите от общинска администрация приемат граждани всеки четвъртък, влизането на външни лица през другите дни се урежда в раздел VІІ. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ. 
 
РАЗДЕЛ VII.
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ./изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./
 
 Чл. 24./1/.  Пропускателната система се ползва от служителите с картов достъп при влизане и излизане-сутрин и вечер. През останалото време служителите излизат през официалния вход на сградата, като излизането става със записване в дневник-регистър.
/2/. През дните от седмицата /без четвъртък/ посетителите влизат в сградата след като се обаждат на пропуска при кого искат да отидат и портиера извиква съответния служител. Всяко външно лице задължително изчаква на портала своя придружител. Дава му се пропуск и се записва в дневника. На излизане предава пропуска на портиера. В случай, че служителят е ангажиран служебно за по-дълго време /комисии, търгове, сесии и др. / портиерът уточнява с него кога по-късно или в друг ден може да приеме гражданина.
/3/. Представителите на външни организации и учреждения/училища, детски градини, читалища, библиотека и др. /, както и такива, свързани с договори с Община Асеновград по доставка, поддръжка и др. да се пропускат в сградата без спазване изискванията на ал. 2 от настоящата процедура по изготвен списък при портиера.
/4/. Чужденци могат да посещават сградата на Общината, само посрещнати и придружавани от служители на общината и Общински съвет.
 
Чл.25./изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./ Ползването на залите в сградата на Общината от външни организации се извършва след разрешение на секретаря или заместник-кметовете на общината, като за целта се изготвя график при старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”. Ако ползването се извършва в извънработно време се определя служебно лице от общината за дежурен до завършване на мероприятието.
 
Чл.26. Инвентарни предмети, канцеларски и други материали не могат да се изнасят от сградата на общината.
 
Чл. 27./1/. Дежурните от Общински съвет по сигурност в сградата на общината са длъжни:
1. Да обезпечават изпълнението на изискванията на чл. 22, чл. 23 и чл. 24 на правилата;
2. Да не пропускат внасянето на огнеопасни и взривоопасни вещества;
3. Да не разрешават внасянето на отоплителни и електронагревателни уреди
4. Да не пропускат в сградата служители и външни лица в нетрезво  състояние;
5. Да осигуряват ред пред входовете на сградата;
6. Да уведомяват органите на реда и безопасността, както и
ръководителите на общината за възникнали произшествия и извънредни  ситуации;
7. За всички нарушения на правилника и допуснати нередности да уведомяват незабавно ръководителите на общинската администрация;
/2/. Служителят на длъжност „Портиер” е длъжен:
1. Да дава необходимите упътвания и информация на гражданите,  които влизат в сградата, за местонахождението на службите по етажи,  стаи и други.  
2. Да обезпечава изпълнението на изискванията на чл. 23 и чл. 24  от правилата;
3. За всички нарушения на правилата да уведомява секретаря на  Общината.
 
РАЗДЕЛ VIII.
КОНТРОЛ ПО МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ./изм. със заповед № А-972/30.06.2017 г./
 
Чл. 28./1/. Покупка на стоково - материални ценности и малоценни и малотрайни предмети за администрацията и Общинския съвет се извършват от съответните длъжностни лица, домакин или други. Попълнените заявки за материали и консумативи се завеждат в регистър от главния специалист от отдел „ИМТО”. Същите се разглеждат от комисия, и се съгласуват с главния счетоводител и секретаря на общината. 
 /2/. Използването на копирната техника за размножаване на материали на служби /организации/ извън общинската администрация се извършва само след разрешение от секретаря или заместник-кметовете на общината.
/3/. Лимитират се разходите за телефонни разговори, канцеларски материали и други за всички служители по размери, определени със заповед.
 
Чл. 29. За всички външни организации, които ползват работни помещения в сградата на Общината се определят фактически веществени разходи - за отопление, осветление, телефони, вода, стоково - материални ценности и други общи разходи. С договори се определят при необходимост и наемни отношения.
 
Чл.30./1/. Инвентарът в стаите се зачислява по опис на един от работещите в стаята.
/2/. Всички липси се заплащат солидарно от служителите в стаята, а повредите- от виновните лица.
 
Чл.31. Поддържането на реда и хигиената в сградата е задължение на всички служители. За допуснати нередности се сигнализира секретаря на Общината.
 
Чл.32. Техническото обслужване и поддържане на отоплителната, електрическата и телефонна мрежа в сградата на Общината се извършва от компетентния старши специалист.Последният предлага необходимите мерки. За всички нередности информира секретаря на Общината.
 
Чл.33./1/. Местодомуването на служебните моторни превозни средства на Общината става в паркинга на бившия р-т "Руен” и служебните гаражи, находящи се зад ресторант „Станимака”.
/2/. Заявление за ползване на служебните моторни превозни средства се подава чрез заявка до началник отдел „Организация на движението, транспорт и контрол” и се съгласува с директорите на дирекции.
/3/. Контрол по изпълнение на задълженията по стопанисването и обслужването на моторните превозни средства се извършва от заместник-кмета по общинска собственост и транспорт.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§ 1. Тези правила влизат в сила от 01.07.2016 г. и са утвърдени със заповед № А-992/ 15.06.2016 г. на кмета на Община Асеновград.
 § 2. Тълкуването на разпоредбите и решаването на конкретните въпроси, свързани с прилагането им се възлага на заместник-кметовете и секретаря на Общината.
§ 3. Изменени  и допълнени  със заповед № А-972 от 30.06.2017 г. на кмета на Община Асеновград. 
 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
З А П О В Е Д
А-972
Гр.Асеновград,  30.06.2017 г.
 
 
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.33,ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация Асеновград
 
ИЗМЕНЯМ  И  ДОПЪЛВАМ :
 
Вътрешни правила за работа в Община Асеновград, утвърдени със заповед № А-992/15.06.2016 г., както следва:
В РАЗДЕЛ III. СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
В Чл.12, ал.5- думата „главен специалист в дирекция „УРБД” се заменя с думата „главен експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
В Чл.13. Текстът: „Подписването и съгласуването на изходящата кореспонденция се извършва от служителя изготвил документа съобразно функционалната му компетентност, съгласуван при необходимост от служител от отдел „Правен” на Дирекция „Правно нормиране”, кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря или от лица, на които са делегирани правомощия. При отсъствие на титуляра, документите се подписват от оправомощен със заповед негов заместник” се заменя с текста: „Подписването на изходящата кореспонденция се извършва, както следва:
-от служителя изготвил документа съобразно функционалната му компетентност;
- съгласувана от директора на дирекция;
- съгласувана при необходимост от служител от отдел „Правен” на Дирекция „Правно нормиране”;
- кмета на общината и/или заместник-кметовете, на които са делегирани правомощия;
При отсъствие на титуляра, документите се подписват от оправомощен със заповед негов заместник.
Създава нов Чл.13А. Подписването на изходящата кореспонденция съгласно делегирани правомощия по закони се извършва, както следва:
 - от главния архитект, съгласно Закона за устройство на територията;
- от секретаря на общината, съгласно Закона за местното самоуправление и местната адмиинстрация;
- от длъжностни лица, оправомощени по Закона за гражданската регистрация;
- от длъжностни лица, оправомощени по Закона за местните данъци и такси;
  При отсъствие на титуляра, документите се подписват от оправомощен със заповед негов заместник.
В Чл.16– думата „старши експерт „ОбС” се заменя с думата „старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
В Чл.17– думата „старши експерт „ОбС” се заменя с думата „старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
В РАЗДЕЛ V.КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, МАТЕРИАЛИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
В Чл.20, ал.4.– думата „старши експерт „ОбС” се заменя с думата „старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
РАЗДЕЛ V.  РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ да се чете  РАЗДЕЛ VI.  РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ
В Чл.23, ал.2.– думата „старши експерт „ОбС” се заменя с думата „старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
РАЗДЕЛ VI.  ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ да се чете РАЗДЕЛ VII.  ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ
В Чл.25 – думата „старши експерт „ОбС” се заменя с думата „старши експерт в дирекция „Управление на ресурси и бази данни”.
РАЗДЕЛ VII.  КОНТРОЛ ПО МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ да се чете  РАЗДЕЛ VIII.  КОНТРОЛ ПО МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. 
Настоящата заповед е неразделна част от заповед № А-992 от 15.06.2016 г.
Същата да се доведе до знанието на заместник-кметовете, директорите на дирекции, а чрез тях и до всички служители на общинската администрация, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти в селата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов – Секретар на Общината.
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ  /п/ 
Кмет на Община Асеновград
        
Изготвил:/п/
Елка Карагьозова – директор на дирекция „УРБД”
 
Съгласувал юрист:   /п/
Маргарита Узунова – старши юрисконсулт
в дирекция „Правно нормиране”
 
 
ЕК/МК
________________________________________________________________________________________________ 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,  ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ 
 
 
З А П О В Е Д
№ А-992
Гр.Асеновград,  15.06.2016 г.
 
На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т.2 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.33, ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация Асеновград
 
НАРЕЖДАМ:
 
Отменям заповед № А-715/07.05.2015 г. на кмета на Община Асеновград за утвърждаване вътрешни правила за работа в Община Асеновград
 
УТВЪРЖДАВАМ:
 
Вътрешни правила за работа на общинска администрация  Асеновград, считано от  01.07.2016 г., съгласно приложението.
Заповедта да се доведе до знанието на заместник-кметовете, директорите на дирекции, а чрез тях и до всички служители на общинската администрация, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти в селата за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов-секретар на Общината.
 
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Изготвил: /п/
Елка Карагьозова – Директор на дирекция „УРБД”
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – Директор на дирекция «ПН»

 

ЕК

 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм