Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград за 2010 година.
 
 

 

№    
по ред
Обект                                                                                    /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител                                            /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на обекта Инвеститорски контрол                     /надзор/
  10.12.2009г. -10.01.2010 г.          
1 "Почистване от дървесна и храстова растителност на р. Чая в регулацията на гр. А-д" "Точика " ЕООД А-д 11 190,00 лв. с ДДС 20 раб. Дни/01.12.2009г. 29.12.2009г. Сн.Стойчева
2 "Обалгородяване на жизненото пространство-"Асеновград-привлекателно място за отдих, спорт и живеене" "Кара Мениджмънт" ООД София 58 680,00 с ДДС 28.12.2009г./09.12.09г. 28.12.2009г. инж.Г.Ангелов
3 НСН на обект:"Път ІV-58025 Орешец-Три могили" и "Път ІV- 58023 Орешец- Добростан" "Валеоинвест" ЕООД, П-в 3878,01 лв. с ДДС ДО Акт 15/11.12.09г. след прикл. На обекта М.Тръмбева, Ал.Ройнов
4 "Доставка на твърди и течни горивачрез борсов посредник" "Ого" ЕООД, София 2000,00 лв. с ДДС 1 год. /18.12.09г. 18.12.2011 г. инж. В.Христозова
5 "Изработване на ПУП-ПРЗ за промишлена зона"Изток",гр. А-д" "Арконт- А" ООД, П-в 19 800,00 лв. с ДДС 30кал. Дни/19.12.09г. 19.01.2010 г. арх. Д.Шишков
6 "Закупуване на фургон за новите гробища в А-Д" "Запрянови- 03"ООД, А-д 14 941,92 лв. с ДДС 60 кал. Дни/22.12.09г. 22.02.2010г. инж Ал. Малинов
7 "Изработване на проекти за кандидатстване по оперативна програма на ЕС" "Орто-дизайн" ЕООД, София 19 104,00 лв. с ДДС по график/23.12.09г. по график инж.Г.Ангелов
8 "Текущо поддържане на светофарни уредби, "Бягащ пешеходец" и ел.бариери на територията на А-д" "Янев- 54", А-д 1056,00 лв./мес.  1год./28.12.09г. 28.12.2010г. Ат.Кулин
  10.01.2009г. -10.02.2010 г.          
9 "Доставка на твърди и течни горива за сезон 2009/2010-борсов договор Софийска стокова борса до 227828,40 лв. 6 месеца/13.01.2010г. 13.07.2010г. Д-ри Дирекции
10 "Текущо поддържане на дъждоприемни шахти" ЕТ "Сибел Али", А-д ед.цени 1 год./27.01.2010г. 27.01.2011г. инж.В.Христозова
  10.02.2010г.-10.03.2010г.          
11 "Рециклиране на офис отпадъци/празни тонери/касети"  "ДИ ВИ ЕЛ", А-д по ед. Цени 1год./08.03.2010г. 08.03.2011 инж. Ан.Кисова
12 "Доставка и инсталация на хардуер и софтуер по проект" Технол.и нормативно обновление на ел. Услуги на граждани в Общ.А-д" "Лирекс БС", София 24 619,56 лв. 15 дни/10.03.2010г. 25.03.2010 г. Г.Ангелов
13 "Закупуване на спортни пособия по проект BG 051P0001-4.2.03/0816-Спорт след у-ще по ОП" "НИМ 2005" ЕООД,П-в 24 985,08 лв. 30кал.дни/22.02.2010г. 24.03.2010г. В.Стойчева
14 "Организиране на три лагера по проект BG 051P0001-4.2.03 0816 "Спорт след училище" по ОП "Р-е на човешките ресурси" ЕТ "Анджелин-Ангелина Виденова",София 11 870,00 лв. до 27.06.2010/19.02. 27.03.2010г. В.Стойчева
  10.03.2010г.-10.04.2010г.          
15 "Доставка на спортна екипировка по проект"Спорт след у-ще" по ОП ЕТ "Динчо Чобанов-ДЕМА", А-д 55 766.40 лв. 30кал. Дни/18.03.2010 18.04.2010г. В.Стойчева
16 "Прокарване на нова улица, водопроводи кан-я м/у ул. "В.Петлешков" и ул. "Б.воденица", А-д "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 234 852.05 лв. 12 кал. Дни/06.04.2010 след откриване на стр.площадка   Ал.Ройнов
17 "ОР ул. "Калоян", с.Тополово" "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 62 291.38 лв. 5 кал. Дни/06.04.2010 след откриване на стр.площадка   Г.Иванова
18 "Подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране ул. "П.Сребров", А-д "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 97 422.67 лв. 5кал.дни/06.04.2010след откриване на стр. П-ка   Ал.Ройнов
19 "Рехабилитация на ул. " Перелик", А-д "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 71 973.44 ЛВ. 5 кал. Дни/06.04.2010 след откриване на стр.площадка   Ал.Ройнов
                       
20 "Админисративно обслужване на д-ста по НП "ОСПОЗ" и лица подпомагани на мес. Помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП" "РД ЗСР- А-д, Лъки, Садово", А-д 1980 лв./мес. 9мес. /01.04.2010 31.12.2010г. Сн.Стойчева
21 "Доставка на посадъчен м-л, сезонни цветя" "Люси 99" ООД , П-в по ед.цени до 5000 лв. 31.12.2010/12.04.2010 31.12.2010г. Сн.Стойчева
22 "Доставка но пос.м-л-игл- и шир. Дървета и храсти" "Видев и СИЕ Декор" ЕООД, Скутаре по ед.цени до 30 000 лв. 31.12.2010/12.04.2010 31.12.2010 Сн.Стойчева
23 "Укрепителни съор-я на свлачища на път ІV-86024 Лясково-Яврово -Добралък от км.2+200 до км.2+500" "Бластбор" ООД, А-д 405 194,65 лв. с ДДС 45 кал. Дни/26.04.2010 10.06.2010г. инж.А.Колева
24 "Дезакаризация на тревните площи през 2010г. " "Лора Д-Косулт" ЕООД, П-в по ед.цени 29.12.2010/04.05.2010 29.12.2010 Сн.Стойчева
  10.05.2010г.-10.06.2010г.          
25 "Доставка на сол и пясък за нуждите на Община Асеновград - 2010г./2011г." "Комунал ООД, гр.Пловдив по ед.цени до        50 000.00 лв. до 10 дни след получаване на заявка     Сн.Стойчева
26 "Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища път ІV-86024/ІІ-86, Лясково, Яврово, Добралък от км.2+200 до км.2+500"  "Вини" ЕООД, гр. Пловдив 27 280 лв. с ДДС след Разрешение за ползване на строежа   инж. Ани Колева
27 Осигуряване на публичност на проект "Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград", проучване, изследване и анализ по ОП"Административен капацитет" BG 09-31-60-С/12.06.2009г. "Плиска Консултинг" ООД гр.София 23 515.20 лв. с ДДС съгласно индикативен график   инж. Ани Колева
28 "Технически проект за прилагане на мерки за енергиина ефективност в общинска образователна инфраструктора, Община Асеновград" по ОПРР "Устойчиво и интегрирано развитие" BG 161РО001/1.1.-09/2010г. "Архитектурно Студио плюс" ЕООД гр.София 49 380.00 лв. 10.06.2010г. 10.06.2010г. инж. В.Христозова
29 "Дейности, свързани с осигуряване на публичност на проект:" Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път ІV-86024/ІІ-86/, Лясково-Яврово-Добралък, в Община Асеновград" по ОП Регионално развитие 2007-2013" BG161РО001/1.4.-03/2008 "Реклама Консулт" ЕООД гр.Стара Загора 8 115.60 лв. съгласно индикативен график   В.Праматаров
30 "Доставка на готова храна по заявки, съгласно определен рецептурник за нуждите на Дневен център за деца с физически увреждания в Община Асеновград" "Престиж - 3" ООД гр.Пловдив по ед.цени до         37 900 лв. 31.12.2010г. 31.12.2010г. Д.Терзиева
31 "Разработка, документиране и внедряване на интегрирана система за управление на дейностите по чл.17 от ЗМСМА в Община Асеновград в съотстветствие с международните стандарти ISO и внедряване на система за самооценка CAF в Община Асеновград "ВГГ Консулт" ЕООД гр.Пловдив 42 000 лв. с ДДС 180 дни от подписването на договора 10.12.2010г. Е.Трифонова
  10.06.2010г.-10.07.2010г.          
32 "Подравняване на християнско гробище в кв.Долни Воден, гр.Асеновград" "Релмакс" ЕООД гр.София 14268,54 лв. с ДДС 30 работни дни 09.08.2010г. инж.Анна Колева
33 "Ремонт на тротоарите на моста към хотел "Асеновец" "Стойимпекс" ЕООД с.Труд 18385,96лв с ДДС 30 календарни дни 30.07.2010г. Александър Ройнов
34 "Реконструкция на кръстовище бул."В.Левски","Иларион Макариополски"-"Индустриална" гр.Асеновград инженеринг, реконструкция на кръстовище ул."Цар Иван Асен ІІ" бул."Васил Левски" ул. "Ал. Стамболийски" гр.Асеновград инжинеринг, реконструкция на кръстовище ул."Ст.Джамсъзов" ул."Захария", Горноводенски път - инженеринг" "Илва ХГ" ООД гр.Пловдив 184095.56 лв. с ДДС 25 работни дни от откриването на строителна площадка с Протокол образец №2   Александър Ройнов
  10.07.2010г.-10.08.2010г.          
35 "Направа тротоарна настилка на ул."Южна", ул."Спортист" и ул."Теменуга" в с.Избегли." "Инвестстрой - инж" ООД гр.Асеновград 19277,38 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 23.08.2010г. инж. Й.Иванов
36 "Направа тротоарна настилка на ул."Тракия", с.Червен, направа на тротоарна настилка на ул."Тракийска песен" в кв.Г.Воден, направа на тротоар пред църквата в кв. Г.Воден". "Запрянови- 03"ООД, гр.Асеновград 25712,21 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 23.08.2010г. Васка Юнакова
37 "Разработване на три обучителни модула и програмно обезпечаване на работното посещение в страна - членка на ЕС по проект №А09-31-60-С/12.06.2009г." "Център за професионално обучение и ориентиране" ООД гр.София 43692,00 лв. с ДДС по І-ва част 1 месец от сключване на договора и нач. плащане, по ІІ-ра част 5 месеца от сключване на договора   зам.кмет Т.Манолов
38 "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради - публична общинска собственост, находящи се на територията на община Асеновград - детски градини и училища" "Енергоефект консулт" ЕООД гр.София 52293,60 лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписване на договора 15.09.2010г. зам.кмет Т.Манолов
39 "Ремонт съблекални, бани, тоалетни и покрив на сградата на стадион "Шипка" Асеновград" "Монолит - строй - Н" ЕООД с.Чешнегирово 39611,72 лв. с ДДС 45 календарни дни 04.09.2010г. инж. Анна Колева
40 "Изграждане на площадки /джобове/ за разполагане на контейнери - чистота" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 20000 лв. с ДДС 60 работни дни 25.10.2010 г. Сн.Стойчева
41 "Баластриране път извън регулацията на с.Избегли, баластриране на ул. "Родопи" с.Конуш, баластриране и поставяне на бордюри на ул."Ст.планина" в с. Конуш" "Запрянови- 03"ООД, гр.Асеновград 19232,95 лв. с ДДС 30 работни дни от подписване на договора 10.09.2010г. Васка Юнакова
42 "Строителен надзор на обект :Прокарване на нова улица, водопровод и канализация между ул."В.Петлешков" и ул. "Бялата воденица" - Асеновград" ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград 3840.00 лв. с ДДС до приемане на обекта от ДПК и издаване на разрешение за ползване   Ал.Ройнов
43 "Пликовъчна машина /отдел "Местни данъци"/" "Вартек" ООД гр.Варна 7800,00 лв. с ДДС 15 дни от датата на сключване на договора 14.08.2010г. Г.Кръстев
44 "Преустройство на помещение в ЦДГ "Щастливо детство" с.Тополово за разливочна на детска млечна кухня" "Инвестстрой - инж" ООД гр.Асеновград 7993,78 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора 01.09.2010г. инж. Й.Иванов
45 "Преустройство на помещение в лекарски кабинет в сградата на кметство с.Бачково - инженеринг" "Колорит" ООД гр.Пловдив 19683,97 лв. с ДДС 45 дни от датата на подписване на договора 12.10.2010г. инж. Анна Колева
  10.08.2010г.-10.09.2010г.          
46 "СМР на обект : Общински апартамент бул."Васил Левски" №21" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 5196,8 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договора 02.09.2010г. Ели Найденова
47 "Строителен надзор на следните обекти:Реконструкция на ул."Цар Иван Асен ІІ" - бул."В.Левски" ул."Ал.Стамболииски" Асеновград, Реконструкция на кръстовище бул."В.Левски" ул."Иларион Макриополски" "Индустриална" и Реконструкция на кръстовище на ул."Ст.Джамсъзов" ул."Захария" "Горноводенски път" ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград 5160,00 лв. с ДДС до приемане на обектите от ДПК и издаване на разрешение за ползване /удостоверение за въвеждане в експлоатация/   Ал.Ройнов
48 "Експертиза на научната и практическа ценност на архивните документи" "А-ВЕН-А-КОМЕРС" ЕООД гр.Пловдив 29 900.00 лв 120 работни дни от датата на сключване на договора 15.02.2010г. Б.Петрова
49 "Текущ ремонт на улиците в населените места на територията на община Асеновград" "Запрянови - 03" ООД гр."Асеновград по единични цени до 200000лв. 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо от възложителя   Ал.Ройнов
50 "Продължение на бул."В.Левски"с кръстовеще на бул. "България" пред бензиностанция "Шел" Асеновград" "Пътища Пловдив"АД гр.Пловдив 346141,80лв. с ДДС 15 календарни дни след осигуряване на финансиране   Ал.Ройнов
51 "Път ІV-58023 Орешец-Добростан от км.4+300 до 5+400" "Пътища Пловдив"АД гр.Пловдив 119763,15лв. с ДДС 12 календарни дни след осигуряване на финансиране   Ал.Ройнов
52 "Асфалтиране, тротоари и подмяна на водопроводна част от ул."Хаджи Д.Стоилов" и ул."Лозница"кв.Запад, Асеновград" "Пътища Пловдив"АД гр.Пловдив 306129,89 лв. с ДДС 23 календарни дни след осигуряване на финансиране   Ал.Ройнов
53 "Път ІV-58025 Орешец-Три могили от км.18+200 до 20+100" "Консорциум Асеновград 2010" 230181,03 лв. с ДДС 14 календарни дни след осигуряване на финансиране   Ал.Ройнов
54 "Преустройство на помещенията за спешна помощ в старата поликлиника и част от помещенията в бл.А /нова поликлиника/ - отделения за образна диагностика - съфинансиране "Красива България" "Стойимпекс-МК" ЕООД с.Труд 149399,20 лв. с ДДС 3 месеца след датата на влизане на договора в сила /срокът започва да тече от датата на представяне на заверена декларация за наемане на безработни/   инж. Й.Иванов
55 "Ремонт на зала за ритуали и санитарно помещение в сградата на кметство П.Евтимово" "Йордан Новаков 2" ООД Асеновград" 3955,40 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 15.10.2010г. В.Юнакова
56 "Ремонт клуб на пенсионера и сграда клуб за събрания в с.Новаково, Ремонт на комина на "Дом за възрастни с физически увреждания" в гр. Асеновград" "Флекс 2001" ООД гр.Пловдив 10477,45 лв. 20 работни дни от датата на подписване на договора 01.10.2010г. инж. А.Колева
57 "Упражняване на строителен надзор в строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Вътрешно преустройство на поликлинична база Асеновград /старо крило/ и нова пристройка с подобект "Център за спешна медицинска помощ" "Микс инженер консулт Пловдив" ООД гр.Пловдив 3000 лв. с ДДС от датата на подписване на договора до издаване на разрешение за ползване на обекта 27.08.2010 г. инж.Й.Иванов
58 "Оказване на консултантска помощ при подготовка на апликационни документи във връзка с енергийно обследване и изготвяне на технически проект за МБАЛ Асеновград при кандидатстване за финансиране по схема 1.1 Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения на Оперативна Програма Регионално Развитие "Юнайт консултинг" ЕООД гр.София 180427,80 лв. с ДДС 1,8 месеца   Г.Ангелов
59 "Монтаж на дограма на административна сграда с.Узуново" "К и С Пластрейд" ЕООД Асеновград 3380,52 лв. с ДДС 20 раб. дни 08.10.2010г. инж А.Колева
60 "Ремонт на общински жилища обособени в 7 позиции" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 40758,03 лв. с ДДС 45 работни дни 12.11.2010г. Ели Найденова
  10.09.2010г.-10.10.2010г.          
61 "Направа на детски площадки на територията на община Асеновград обособена в седем позиции" "Рива Груп"ООД гр.Асеновград 58192,20лв. с ДДС 45 работни дни 18.11.2010г. инж.А.Колева
62 "Асфалтиране, тротоари и подмяна на водопроводна част от ул."Хаджи Д.Стоилов" и ул."Лозница"кв.Запад, Асеновград НСН" , "Продължение на бул."В.Левски" с кръстовище на бул."България" пред бензиностанция "Шел" Асеновград - НСН" "Трансконсулт - БГ"ООД гр.София 9327,48лв. С ДДС до въвеждане на обекта в експлоатация и получаване на Разрешение за ползването му.   инж.А.Колева
63 "Баластриране на ул."Бор" с.Червен", "Баластриране на ул."Персенк" с.Златовръх", "Баластриране на улици извън регулация с.Боянци" І и ІІ-ра позиция - "Владимер"ЕООД ІІІ-та позиция ЕТ"Сибел Али Али" гр.Асеновград 21314,43 лв. с ДДС 40 дни 12.11.2010г. инж.А.Колева
64 "Детска млечна кухня - подмяна на дограма" "Таня 99" ООД гр.Асеновград 5089,92лв. с ДДС 7 работни дни 01.10.2010г. В.Моралиева
65 "Изграждане на подпорна стена край реката в регулацията на с.Н.Извор - /инженеринг/" "Инвестстрой - инж" ООД гр.Асеновград по единични цени до 80000лв. 25 работни дни от датата на откриването на строителната площадка    инж Й.Иванов
66 "Поддържане на детски площадки в гр.Асеновград, съгласно оферта по обекти" ЕТ"Александър Янков-98" гр.Асеновград 24553,00лв. с ДДС 30 работни дни 05.11.2010г. инж.А.Колева
67 "Разработване на проектна документация за кандидатстване по ОП"Регионално развитие" Подкрепа за прилагане мерки за енергийна ефективност в общообразователната инфраструктура в градските агломерации по схема ВG161O001/1.1-09/2010" "Адванс бизнес консултинг" ООД гр.София 11760.00лв. с ДДС съгласно насоките за кандидатстване по съответната схема   Г.Ангелов
68 "Текущо санитарно обслужване на шест броя преносими химически тоалетни" "А-Рубиеколайн"ЕООД гр.София 5572,80лв.с ДДС една година от датата на подписването на договора 24.09.2011г. Г.Ангелов
69 "Път ІV-58025 Орешец-Три могили от км.18+200 до 20+100 - НСН" "Валеоинвест" ЕООД, П-в 4795,44лв. до издаване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа   Ал.Ройнов
70 "Поддръжка на улично и парково осветление на територията на община Асеновград" "Проджект СВ" ООД гр.Асеновград 34560,00лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване на договора 21.09.2010г. Ат.Кулин
  10.10.2010г.-10.11.2010г.          
71 "Доставка на твърди горива за отоплителен сезон 2010/2011г. за нуждите на общински обекти в община Асеновград, по видове" "Радо-85Р" ООД гр.Асеновград по единични цени съгласно сроковете посочени в заявката отоплителен сезон 2010/2011 Е. Пехливанова
72 "Ремонт здравна служба с.Леново, "Ремонт съблекалня на стадиона в с.Конуш" "Дарис" ООД гр. Асеновград 20426,87лв. с ДДС 50 календарни дни 02.12.2010г. В.Юнакова
73 "Текущ ремонт на ІV-то класна пътна мрежа" "Пътстрой" ООД гр.Стара Загора 89585,40лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо   Ал.Ройнов
74 "ДДЛРГ "Гергана" Нар.бани - подмяна на котелна уредба с нова" ЕТ"Мечо-95-Недко Бозуков" гр.Асеновград 4811,27лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора 31.10.2010г. М.Тръмбева 
75 "Проучване и разработване на работен проект за пътя с.Мостово-Кръстова гора" "Вайзер" ЕООД гр.Пловдив 58800.00лв. с ДДС 5 месеца 21.03.2010г. В.Христозова
76 "Подравняване и настилане с чакъл по ул."40-те извора от т.15 до т.22 с.Козаново", "Чакълиране на ул."Речна" в с.Козаново" "Пътремонт"ООД гр.Пловдив 15518,82лв. с ДДС 4 работни дни от датата на подписване на договора 02.11.2010г. В.Юнакова
77 "Възстановяване на подпорна стена "Солено изворче" в Нар.бани, "Подпорна стена на пл."Зареница" с.Нар.бани" "Еврострой 2000" ЕООД гр.Асеновград 39830,36лв. с ДДС 60 работни дни от датата на подписване на договора 20.01.1011г. В.Юнакова
78 "Поддържане на вертикална сигнализация в община Асеновград", "Текущо поддържане на светофарни уредби и ел.бариери на територията на община Асеновград" "Янев- 54", А-д 15458,40лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 22.10. 2010г. А.Кулин
79 "Рехабилитация на ул."Прохлада" в кв. Д.Воден Асеновград" "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 31260,32лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора 08.11.2010г. А.Ройнов
80 "ОР на ОУ"Хр.Ботев" Асеновград /по проект "Оптимизиране на училищната мрежа/" "Телком" ООД Пловдив 85010,06лв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на договора 25.11.2010г. В.Юнакова
81 "Текущ ремонт на стаи и коридор на 4-ти етаж в сградата на Община Асеновград" "Монолит - строй - Н" ЕООД с.Чешнегирово 38976,93лв. с ДДС 45 календарни дни от датата на подписване на договора 13.12.2010г. инж.А.Колева
82 "Ремонт на ул."Волга"кв. Г.Доден, "Ремонт на ул."Гергана" кв.Г.Воден, "Ремонт на ул."Наречен" с.Наречен" "Пътинженеринг" ЕООД, П-в 42785,38лв. с ДДС 30 календарни дни 29.11.2010г. Ал.Ройнов
83 "Асфалтиране на част от ул."Ружа" с.Червен", "Асфалтиране на ул."Ивайло" в с.Мулдава", "Асфалтиране на ул."В.Левски" Нар.бани, "Възстановяване на асфалтова настилка в парка на ул."Цар Освободител" и ул."Ат.Свещаров" Асеновград" "Илва ХГ" ООД гр.Пловдив 90346,34лв. с ДДС 25 работни дни от откриването на строителна площадка с Протокол образец №2   Ал.Ройнов
84 "Пристройка към училище за санитарен възел в УПИ1 за прогимназия от квартал 45 по регулационен план в с. Златовръх" "Астрал инженеринг"ООД гр.Пловдив 73812,46лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на превеждане на аванса по договора   В.Юнакова
85 "Геодезическо заснемане на три броя новопостроени кръгови кръстовища" "Алфа план" ЕООД гр.Асеновград 750лв. 20 работни дни от датата на подписване на договора 07.12.2010г. инж. В.Христозова
  10.11.2010г.-10.12.2010г.          
86 "Текущ ремонт олуци и водопроводни тръби на сграда на бул."България"№47 /бивша стоматолотия/" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 2852,91лв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на договора 02.12.2010г. Г.Иванова
87 "Доставка и монтаж аламиниева врата - вътрешно пропускателен режим" "К и С Пластрейд" ЕООД Асеновград 2784.00лв. с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договора 24.11.2010г. Г.Иванова
88 "Преустройство на помещение в сградата на кметството в с.Бачково в лекарски кабинет УПИ-І - кметство - НСН" ЕТ"Камен Гоцев - Колъм" гр.Асеновград 312.00лв. с ДДС до приемане на обекта и издаване на разрешително за ползване   инж. В.Христозова
89 "Електро и други помощни материали и инвентар за нуждите на община Асеновград" ЕТ"Стефан Балджиев" гр.Асеновград по единични цени 1 година от датата на подписване на договора 18.11.2011г. В.Добрев
91 "Ремонт ва съблекалня на футболен стадион с.Златовръх", "ОР метален парапет на мост - гл.път с.Козаново", "Текущ ремонт на колектор с.Мостово" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 10746,98лв.с ДДС 45 дни от датата на подписване на договора 06.01.2011г. Г.Иванова
92 "Направа на настилка на ул."Септември"с.Лясково", "Полагане на пътни ивици на ул."Драганица" с.Орешец", "Направа тротоарна настилка на ул."Хр.Ботев" с.Новаково", "Направа пешеходна алея с.Боянци". "Аврамов-1"ЕООД гр.Пловдив 13885,28лв с ДДС 21 работни дни от датата на подписването на договора 21.12.2010г. Г.Иванова
93 "ОР на покрив на ОУ"Отец Паисий" Асеновград /по проект "Оптимизиране на училищната мрежа"/. ЕТ"Металик-Иван Михайлов" гр.Пловдив 68199,39лв.с ДДС 47 работни дни от датата на подписване на договора 27.01.2011г. Г.Иванова
94 "Прокарване на нова улица, водопровод и канализация м/у ул. "В.Петлешков" и ул. "Бялата воденица", А-д - авторски надзор" "Нинка-ХМ" ЕООД гр.София 1440лв.с ДДС до завършване на строителството на обекта   Ал.Ройнов
95 "Възстановяване на разрушен мост на ул."Стадиона" с.Конуш "Бени груп 95"ЕООД гр.Пловдив 2652.00лв. с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договора 24.12.2010г. инж.А.Колева
96 "Направа и монтаж на предпазни парапети над моста на р.Луда Яна, с.Стоево" "Владимер"ЕООД гр.Пловдив 2494,80лв. с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договора 21.12.2010г. Г.Иванова
   10.12.2010г. - 10.01.2011г.        
97 "Изграждане на мост в м.Мерията с.Патриарх Евтимово" "Йордан Новаков 2" ООД Асеновград" 51606,60лв. с ДДС 30 работни дни от датата на откриване на строителната площадка   инж Ал. Малинов
98 "Проект за разширение и реконструкция на ул."Н.Кръстев", ул."Спортист" южно от фирма "Ганчев" ЕООД пешеходния мост и кръстовището му с ул. "Индустриална" Асеновград" "Инфрастил"ООД гр.Пловдив 5920.00лв. 52 календарни дни от датата на деня следващ превеждането на авансовото плащане   инж.В.Христозова
99 "Разширение на западната част на моста на р. Чая срещу ОУ"Хр.Ботев" с реконструкция на кръстовището му с ул."Съединение" гр.Асеновград - проект" "Инфрастил"ООД гр.Пловдив 7680.00лв. 54 календарни дни от датата на деня следващ превеждането на авансовото плащане   инж.В.Христозова
100 "Канцеларски материали и формуляри" ЕТ"Екобелан" Асеновград по единични цени една година от датата на подписването на договора 10.12.2011г. Е.Пехливанова
101 "Материали, необходими за поддръжка на парково и улично осветление, инсталации и съоръжения на територията на общ.Асеновград 2010/2011год "Интеркомплекс"ООД гр.Пловдив по единични цени до 30000.00лв. една година от датата на подписването на договора 13.12.2011г. Ат.Кулин
102 "Направа на тротоарна настилка от кръстовище кв.Д.Воден да разклона на главен път Пловдив - Асеновград" "Пътстрой" ООД гр.Стара Загора 34392,94лв. с ДДС 25 календарни дни от датата на подписване на договора 09.01.2011г. В.Юнакова
103 "Консултантска услуга за изготвяне на документи за кандидатстване по ОП"РР 2007-2013г." "Водопроект СА" гр.Пловдив 55200.00лв. с ДДС 28 календарни дни от датата на подписване на договора 28.12.2010г. Г.Ангелов
104 "Изработване на "Техническа експертиза относно установяване на техническото състояние на пешеходния мост на р.Чая срещу геоложките предприятия и оценка възможността да поеме транспортното натоварване на МПС" "Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ" гр.София 2000.00лв. 30 календарни дни от датата на подписване на договора 16.01.2010г. инж.В.Христозова
105 "Годишен абонамент за вестници и списания за 2011год." "Български пощи" ЕАД гр.Пловдив 8165,14лв. с ДДС една кал. година  31.12.2011г. Е.Пехливанова
106 "Доставка и монтаж на видеонаблюдение на общината" "Алфа СОТ 2000" ООД гр.Асеновград 19893,36лв. с ДДС 7 работни дни 28.12.2010г. Л.Янакиева
107 "Технически надзор на СПО /общ. администрация, библиотека, търговски център" СД"Феб-91 Кочанов с-ие" Асеновград 1029,00лв. 30 дни от датата на подписване на договора 13.01.2010г. инж. В.Христозова
108 "Изграждане на външно ел.захранване на съблекални на стадиона с.Златовръх" "Проджект СВ" ООД гр.Асеновград 4938,52лв. с ДДС   27.12.2010г. В.Юнакова
109 "Изработване на план за безопасност на движението в гр.Асеновград" "Трафик Дизайн груп" ЕООД гр.Пловдив 59760,00лв. 120 работни дни от датата на подписване на договора 17.06.2010г. инж. В.Христозова
110 "Проект за изграждане на подпорна стена на ул."Вихрен" и новоизград. параклис "Св.Мина" в кв. Д.Воден", "Проект за направата на подпорни стени на ул."Луда Яна" в с.Долнослав", "Проект корекция на реката в регулацията на с.Тополово" "Номолос" ООД гр.Пловдив 40596,00лв. с ДДС деня на подписване на Протокол за приемане на проекта   инж. В.Христозова
111 "Доставка на бетонови кошчета за отпадъци с метална /подцинкована/ влошка" "Витоплам" ЕООД гр.Асеновград по единични цени до 20000лв. 60 дни от датата на подписване на договора, но не по-късно от 29.12.2010г.   Сн.Стойчева
112 "Възстановяване на част от пиезометрите на сметището ЕГС м.Капсида" "Водоканал проект" АД гр.Пловдив 17760,00 лв. с ДДС 5 дни след подписване на договора 25.12.2010г. Сн.Стойчева
113 "Зимно поддържане и снегопочистване маршрут №5,6,8,9,10,11" "Рива Груп"ООД гр.Асеновград по единични цени на км.   до 31.03.2011год Ал.Ройнов
114 "Доставка на течни горива за отоплителин сезон 2010/2011г. за нуждите на общински обекти в Община Асеновград по обособена позиция - Доставка на течни горива -газьол за отопление" "Зара - Е" ООД гр.Ст.Загора по единични цени 1 година от датата на подписване на договора 27.12.2011год. В.Стойчева
115 "Изграждане структорно окабеляване на сградата на общ.Асеновград", "Доставка и конфигуриране на домейн-контролер /сървърно и комуникационно оборудване, дизайн и внедряване на Активна директория" "Лирекс БС",ООД гр. София 37420,23лв. с ДДС 90 календарни дни  02.04.2011год. Л.Янакиева
116 "Обновяване на софтуера на действащата деловодна система и модернизиране на уеб-сайта на общ.Асеновград" "Технически университет - София - технологии" ЕООД гр.София 87600.00лв. с ДДС 1.5 календарни месеца 15.02.2011год. Л.Янакиева
117 "Общ устройствен план на гр. Асеновград и землището му - методически и консултантски услуги - планово задание" "Архитектурно Студио плюс" ЕООД гр.София 12000лв. 40 работни дни след сключване на договора 22.02.2011год. инж.В.Христозова
118 "Изграждане на подпорна стена на част от гробищен парк с.Горнослав" "Владимер"ЕООД гр.Пловдив 6291,64лв. с ДДС 10 дни от сключване на договора 07.01.2011год. Ал.Ройнов
119 "Изработване на категорийна символика на туристическите обекти, категоризирани от кмета на общ.Асеновград" "Туистър Дизайн" ООД гр.Асеновград по единични цени 1 година от датата на сключване на договора 29.12.2011год. Х.Русков
120 "Стена за скално катерене" ЕТ"Финг - Емил Петров" гр.Пловдив 17980.00лв. 60 работни дни 29.03.2011год инж.А.Колева
121 "Зимно поддържане и снегопочистване маршрут №1,2,3,4,7" ЕТ"Атанаска Мерджанова" с.Катуница по единични цени   31.03.2011год. Ал.Ройнов
122 "Изграждане на спортна площадка с.Боянци" ЕТ"Сибел Али Али" гр. Асеновград 16814,16 лв.с ДДС 25 работни дни от датата на сключване на договора 05.02.2010 год. инж.А.Колева

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм