Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Отдел "Планиране на инвестиционни дейности, разработване на програми и проекти"
 
Основни функции на отдела:
Отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” осъществява следните функции:
 
1. Обобщава и анализира подадените от всички дирекции годишни план-графици за провеждане на обществени поръчки, определя обекта и вида на процедурите и изготвя обобщения годишен план-график за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Извършва промени в годишния план-график, след иницииране от съответната дирекция за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
3. Изготвя и осигурява изпращането за обнародване предварителните обявления за обществени поръчки.
4. Изготвя документациите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка след представяне на утвърдени от кмета на общината докладни записки, съдържащи финансови и технически изисквания, количествено-стойности сметки и/или максимална стойност на поръчката и подробни технически спецификации.
5. Организира изготвянето на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от комисия назначена със заповед на кмета на общината.
6. Извършва проверка за законосъобразност на документацията.
7. Изпълнява изискванията и задълженията съгласно вътрешните правила за обществени поръчки.
8. Осигурява съгласуването и одобрението на документациите от кмета на общината.
9. Осигурява изпращането на решението и обявлението за публикуване, като упълномощен потребител до Агенцията за обществени поръчки/АОП/.
10. Организира цялостното провеждане на процедурите за обществени поръчки.
11. Участва в работата на постоянни и временни комисии, назначени със заповед на Кмета на Общината.
12. Изготвя, съгласува и организира подписването на договорите със спечелилите участници след проверка за законосъобразност на документацията.
13. Събира и изпраща в АОП информация за изпълнението и приключването на договори.
14. Архивира досието на обществената поръчка.
15. Води регистъра за решенията по обществените поръчки на общината.
16. Води регистър за сключените договори по Закона за обществени поръчки /ЗОП/  и подзаконовите актове по неговото прилагане, изготвя писмени становища по тях.
17. Осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС по образувани дела, в съответствие и в рамките на пълномощията, предоставени от Кмета на Общината.
18. Окомплектова преписки по подадени жалби по ЗОП и следи делата в съответните институции.
19. Отговаря на жалби и сигнали адресирани, съгласно действащото законодателство.
20. Изпраща информация до АОП и други институции съгласно изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до обществени поръчки.
21. Проучва и прилага европейското законодателство в областите, касаещи работата на отдела.
22. Организира, координира и разработва програми и проекти, отразяващи общинската политика.
23. Организира и координира дейностите по разработване, актуализиране и отчитане на Общинския план за развитие.
24. Формулира мерки за решаване на идентифицираните проблеми и нужди на общината съгласно заложените приоритети в Общински план за развитие.
25. Организира изготвянето на технически задания за възлагането и процедира изготвените от проектанти инвестиционни проекти.
26. Проучва източници на финансиране и извършва подбор на подходящите за целите на общината.
27. Изготвя и внася предложения пред Общинския съвет и участва в съответните комисии.
28. Изготвя и внася проектни предложения пред Управляващи органи по Оперативни програми и други донорски организации.
29. Поддържа регистри за проектите, реализирани от общината /включително и в партньорство/ с финансовата подкрепа на Програмите от Структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми.
30. Установява нови контакти с общини от други страни-членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране.
31. Осъществява контакти с побратимените общини от страната и чужбина и съдейства за създаването на нови контакти с други международни институции.
 
Планове, правила и други
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2011-2013 г.
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки.
 
 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм