Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО   И ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Приложение 1
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
ЗА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Ръководството на Общинска администрация Асеновград, приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на система за управление на околната среда, съответстваща на международния стандарт ISO 14001 : 2004, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на Община – Асеновград, като едно екологично чисто място за живот.
Основната цел на политиката по околната среда е към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху околната среда .
Ръководство на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване за настоящите и бъдещите поколения и към нейното подобряване .
В този смисъл провеждаме активна и целенасочена политика по:
- Управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;
- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на общинска администрация, определяне, контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда;
- Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда.
- Анализ на провежданите мерки за опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;
- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от общиснка администрация дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
Ръководството на Община АСЕНОВГРАД поема ангажимент за спазване на всички нормативни изисквания свързани с околната среда и целенасочен стремеж за предотвратяваме замърсявания и непрекъснато подобряване на околната среда на територията на общинска администрация, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите .
Нашето поколение желае да завоюваме доверието и вниманието на всички заинтересовани страни, да съградим една ясна политика и планирана стратегия чиято цел е опазване на околната среда, която политика ще бъде абсолютен приоритет за общинска администрация – Асеновград .
С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА
ПРЕДЛАГА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Системата за управление на околната среда на общинска администрация Асеновград е описана в наръчника по околната среда, процедурите към него и е адекватна на изискването на международния стандарт ISO 14001 : 2004.
Основната политика по околната среда, Ръководството и всички документирани процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в общиенска администрация Асеновград.
В качеството си на КМЕТ на Община Асеновград, поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаните политики.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД:/п/
/д-р Христо Грудев Грудев/
 
 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм