Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 
Дирекция "Управление на ресурси и бази данни"
 
 
Основни   функции на дирекцията:
 
Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", която е структурирана в два отдела „Информационно и материално-техническо обслужване” и „Административно обслужване на населението” осъществява следните функции:
 
Функции, свързани с управленски дейности, управление на човешките ресурси и административно осигуряване дейността на Общинския съвет:
 
1. Координира работата по изпълнение решенията на Общинския съвет, задачи, които произтичат от актове на Президента, Министерски съвет, оперативки и др., контролира работата по сроковия контрол.
2.Извършва организационно-техническата подготовка при произвеждането на избори и организиране на допитвания до населението.
3.Организира своевременното запознаване на кметовете на кметства       и кметските наместници   с всички    разпоредителни актове на Кмета на Общината, задължителни за изпълнение.
4.Ръководи компетентно проучване и разрешаване на молби, жалби, сигнали и предложения от компетенциите на дирекцията и кметствата.
5.Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
6.Сътрудничи при осъществяване контакти с политически партии, организации, съюзи, чуждестранни делегации, побратимени градове и други.
7.Оформя документите при сключване и промяна на трудовото и служебно правоотношение в съответствие действащото законодателство. Води личните досиета на служителите от общинската администрация.
8.Организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.
9. Организира и методически подпомага атестирането на служителите от общинската администрация–разработването на личните планове на служителите и изготвяне на атестационните формуляри.
10. Организира дейностите по квалификация и обучение на служителите от общинската администрация и създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.
11. Организира попълването на личните планове за обучение на служителите, като ги съгласува и изготвя годишния план за обучение.
12. Подготвя и участва в процедурите при провеждане на конкурси за назначаване на служители по трудово и служебно правоотношение.
13. Подготвя и прилага процедурите за осъществяване на конкурентен подбор между служителите съгласно нормативните изисквания.
14. Осъществява връзка с Дирекция ”Бюро по труда”, Национална агенция по приходите и други институции.
15.Осъществява организационното и техническо обслужване на Общинския съвет.
16. Осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на неговите постоянни комисии.
17. Осигурява техническата подготовка и изпраща материалите и поканите за заседания на Общинския съвет и неговите комисии.
18. Осигурява воденето на протоколите и присъствието на заседанията на
съвета и комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет   в 7-дневен срок от приемането им.
19. Поддържа и актуализира картотеката на общинските съветници и съхранява документацията, свързана с дейността на Общинския съвет и отделните комисии.
20. Поддържа в актуално състояние база данни с всички приети актове на Общинския съвет.
21. Отговаря за публикуването на актовете на Общинския съвет.
22. Осъществява връзка с всички структурни звена в общинската администрация по отношение подготовка, получаване на материали, решения и справки.
 
(1)Отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"
1.   Изгражда, разширява, поддържа наличната компютърна и офис техника, мрежовите операционни системи, сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в Общината.
2.   Организира, координира и контролира внедряването, развитието и обслужването на информационните системи и оказва квалифицирана помощ при работа с програмните продукти и компютърната техника.
3.   Подготвя технически задания за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника, организира закупуването на хардуер, хардуерни компоненти и софтуер и офис техника.
4.   Осигурява и поддържа актуални архиви на базите данни.
5. Осигурява и следи за надеждна антивирусна защита на сървърите и работните станции в сградата на общината и кметствата.
6.Осъществява политика по информационна сигурност на Общината, съгласно изискванията на ISO 27001-2008.
7.   Организира предоставяне и разширяване на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
8. Поддържа, актуализира и развива Интернет страницата на общината и чрез нея дава публичност на решенията на общинския съвет и нормативните документи, приети от него. Осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.
9. Организира комуникационна връзка с кметствата и кметските наместници за предоставяне на административни услуги на населението.
10. Организира и осъществява деловодната дейност и документооборота в Общината, издаването на финансови документи за извършени плащания по Тарифата за таксите и услугите -  наемна дейност, концесии, наказателни постановления и фишове, режийни и други плащания по договори. Ръководи работата на Център за информация и услуги в общината.
11. Координира, контролира и обезпечава материалното и техническо обслужване на общинската администрация.
12. Осигурява поддръжката и стопанисването на административната сграда на общината.
 
(2) Отдел  "Административно обслужване на населението"
1.Създава и поддържа регистъра на населението в актуален вид.
2.Съхранява документи   и   картотечен   регистри   на   хартиен   носител   и   в автоматичен информационен фонд.
3.Създава и поддържа регистри на актове за гражданско състояние в предвидените от Закона за гражданската регистрация срокове.
4.Създава и поддържа Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние.
5. Създава и поддържа националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.
6. Създава и поддържа регистъра на единните граждански номера.
7.Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на населението.
8.Осигурява информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
9.Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства, кметски наместници и специалисти.
10.Контролира работата на кметовете на кметства, кметските наместници по гражданската регистрация и гражданско състояние на лицата, правилното водене и съхранение на регистрите за население, на съответни документи.
11.Актуализира и подготвя избирателни списъци за избори.
12.Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
13.Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт като компетенции на ГРАО.  
 
Правилници, правила, инструкции и други
 
- Устройствен правилник на общинска администрация – Асеновград
- Вътрешни правила за работата на администрацията на Община Асеновград.
- Вътрешни правила за организационно развитие и управлението на човешките ресурси в Община Асеновград.
- Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Асеновград.
- Етичен кодекс на служителите в общинската администрация.
- Харта на клиента.
- Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Асеновград.
- Вътрешни правила за представяне на електронни административни услуги от Община Асеновград.
- Инструкция за начините на обработване на личните данни в регистрите с лични данни, водени в Община Асеновград.
- Регистри – по гражданско състояние и регистри на населението.
 
 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм