Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1663, 1664 и 1666 от 21.11.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2128, А-2129 и А-2130 от 06.12.2018г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в с. Червен, с. Нови извор  и гр. Асеновград
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
11.01.2019г.
9.00 ч.
Поз. имот с КИ № 80437.101.520 по КК на с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.457, номер по предходен план: квартал:59, парцел: ХІ – общ., съседи: 80437.101.521, 80437.101.519, 80437.101.527, 80437.101.515и 80437.101.514 (АЧОС № 4349/08.11.2012г.)
462
9000
4500
900
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
11.01.2019г.
9.45 ч.
Поз. имот с КИ № 00702.11.18по КК на Асеновград, местност Свети Илия, незастроен, трайно предназначение: земеделска територия, НТП: скали, категория на земята 7, стар идентификатор: 00702.11.182, номер по предходен план:00702.11.162, съседи: 00702.11.181, 00702.11.182, 00702.534.61, 00702.534.62 и00702.534.60  (АЧОС № 6714 от 11.10.2018г.)
905
470
250
40
72 лв.
/ с ДДС/
3.
11.01.2019г.
10.30 ч.
Поз. имот с КИ № 32398.19.114 по КК на с. Нови извор, местност Майкаджика, ТП: земеделска територия, НТП: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: 32398.19.54, номер по предходен план:19.54, съседи: 32398.325.325, 32398.19.53, 32398.19.113, 32398.18.99, 32398.19.54 и 32398.325.324(АЧОС № 6726от 22.10.2018г.)
1478
2200
1000
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 27.12.2018г. до 10.01.2019г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 14.01.2019г. до деня предхождащ повторните търгове – 24.01.2019г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете следва да са постъпили по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF най- късно до 16.30  часа на 10.01.2019, а за повторните до 16.30 часа на 24.01.2019г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 25.01.2019г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55

Валидно до: 25.01.2019

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм