Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 51-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 19.12.201Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-578/04.12.2018 г., относно отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-561/04.12.2018 г., относно отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 48.75 кв. м., представляващ обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на шести етаж в сграда с кадастрален идентификатор 00702.518.47.1, построена в поземлен имот с КИ 00702.518.47 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с адрес гр. Асеновград пл."Акад. Николай Хайтов" № 9.(ПК по БФ).
3Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-562/04.12.2018 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ III-5440, кв. 36, гр. Асеновград.(ПК по УРТО).
4Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-554/28.11.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ 00702.508.35.1.2 по КК на гр. Асеновград ул. ”Книжна фабрика”№ 12-14 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
5Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-553/28.11.2018 г., относно продажба на 1/4 ид.ч. от поземлен имот с кад. № 00702.522.9 по КК на гр.Асеновград, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-549/22.11.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 80437.101.519 по КК на с. Червен.(ПК по БФ).
7. Предложение от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-557/29.11.2018 г., относно приемане на Програма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2019 г.                         
8Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-579/04.12.2018 г., относно състоянието на Търговски център - подплощадно пространство.
9Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-560/03.12.2018 г., относно застраховане на имоти - частна общинска собственост. (ПК по БФ).
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-573/04.12.2018 г., относно1. Определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Асеновград за 2019 г.; 2. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Асеновград.(ПК по БФ).
11Докладна записка от Димчо Темелков вх. № ДЗ-563/04.12.2018 г., относно даване на съгласие за изменение на подборен устройствен план (ПУП-ПРЗ) УПИ ХIХ-100.470 жил. застрояване, кв. 22 по рег. план на с. Долнослав.(ПК по ОС).
12Предложение от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-574/04.12.2018 г., относно одобряване проект за изменение на ПУП - ПРЗ - подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ III-електрически коридор и УПИ - ХVII - общ. в кв. 23 по регулационния план на с. Боянци.
13Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-564/04.12.2018 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура - външен водопровод до УПИ I-48, кв. 11 по регулационния план на с.Козаново.
14Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-575/04.12.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 00702.24.234 по кадастралната карта на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
15Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-576/04.12.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 99088.131.9 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.
16Предложение от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-577/04.12.2018 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе за водопровод и канализация по общински пътища, заключени на територията между републикански път II-86 (Пловдив-Асеновград, общински път РDV 1015 (Асеновград - кв.Горни Воден), ул."Ст. Джансъзов" и края на регулацията на гр. Асеновград.
17Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-565/04.12.2018 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ № 49309.15.34 по кадастралната карта на с. Мулдава.
 
III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-566/04.12.2018 г., относно промяна на бюджета и индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на община Асеновград за 2018 г.(ВСИЧКИ ПК).
19. Писмо от кметана общината вх.№ ДЗ-555/28.11.2018 г., относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г. и определяне на размер на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2019 г. на територията на община Асеновград.(ПК по Екология и всички ПК).
20. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-572/ 04.12.2018 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения на граждани над 61 г. и 4 м. за жените и 64 г. и 2 м. за мъжете от гр. Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по вътрешноградските автобусни линии за 2019 г.
IV . Постоянна комисия по Образование и култура:
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-556/28.11.2018 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2019 г.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
22. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-567/04.12.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Л.И. (ПК по БФ).
23. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-568/04.12.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Х.Ш. (ПК по БФ).
24. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-569/04.12.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на И.Т. (ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-570/04.12.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на А.Ю. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:    /п/        
                                                                             /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 10.12-13.12.2018Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
10.12.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
11.12.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.12.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.12.2018 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
13.12.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
13.12.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13.12.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 19.12.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм