Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  № №А-1947 и А-1948 от 08.11.2018 г.  на Кмета на Община Асеновград ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – обособена част от недвижими имоти  - публична общинска собственост, както следва:
Вид и местонахождение на обекта
 
Предна
начение
Обща площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
1.Помещение, намиращо се в избения  етаж на  сграда,  построена със средства на самооблагането със ЗП 1657 кв.м. /читалище „Родолюбие”/, находяща се в имот с кад. № 00702.518.39 по КК на гр. Асеновград
 
зала за танци
69.90
504.00
 
50.00
151.20
30.11.2018 г.
9.30 часа
2. Помещение и прилежаща тераса, намиращо се на първия  етаж  в сграда  с кад.  № 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот №32341.35.426  по КК на с. Избеглии
 
бюфет
50.60 –
помещение
15.00 –
тераса
3 200.00
 
300.00
960.00
30.11.2018 г.
11.00 часа
Срок на договорите  за наем  – 10 (десет)години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена за обектитесе заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN–BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100, а за обектът от позиция № 1 и в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Спечелилият търга за обекта от позиция № 1 в качеството си на наемател се задължава:
- да се снабди  с всички необходими  документи за преустройство – въвеждане в експлоатация и работа  в обекта,  за своя сметка, за срок не  по-дълъг от 1/една/ година, без да иска прихващане от наема;
-  да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане на наема;
-  в тримесечен срок от влизане в сила на договора за наем да обезопаси с метални врати двата входа към другите помещения на сградата, които се намират в съседство с наетото помещение, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.      
Спечелилият търга за обекта от позиция № 2, в качеството си на наемател се задължава:
 - за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт  на помещението, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта  остават собственост на наемодателя след прекратяване на договора.   
- да извършва ремонт и да подържа обществената тоалетна намираща се в  поземлен имот №32341.35.426 по кадастралната карта на с. Избеглии,  за целия срок на договора за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от19.11.2018 г. до 28.11.2018 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център– Община Асеновград.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация  (с ДДС)– 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до16.30 часа на 28.11.2018г.
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 13.12.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг ще се получава всеки работен ден от 03.12.2018 г. до 11.12.2018 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 11.12.2018 г.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 13.12.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм