Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 21.11.201Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-507/25.10.2018 г., относнo aктуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-517/05.11.2018 г., относно oпределяне начална наемна цена на Терен № 1 с площ 35.00 кв. м. – публична общинска собственост, находящ се  в улична регулация – ул. „Панайот Волов”, между кв. 269 и кв. 274  по регулационния план на  гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.525.123.8 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
3. Докладна записка от кмета на общината вх. ДЗ-544/06.11.2018 г., относно предоставяне под наем на имоти-публична общинска собственост, полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
4. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-540/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ Х-520.479 за жилищно застрояване, кв. 248, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
5. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-541/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ XVIII-534.28.103, кв. 2 по регулационния план на ПЗ Изток, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
6. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-542/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ VIII-аптека, кв. 353 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
7. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-543/06.11.2018 г., относно одобряване на предварителен договор и цена на общинска част в новообразувано УПИ VII-за жилищно застрояване и общ. обсл. Дейност, кв. 80 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по УРТО)
8. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-510/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ №00702.513.50.2.28, садрес: гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” № 21, ет. 8, ап. 28 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
9Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-511/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ № 00702.508.44.6.5, садрес: гр. Асеновград, кв. “Запад”, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, ет. 2, ап. 5 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
10Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-512/31.10.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ№ 00702.508.80.12.75, садрес: гр. Асеновград, кв. “Запад”, ул. “Георги Ковачев” № 1, бл. 6/8, ет. 12, ап. 75 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
11. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-518/05.11.2018 г., относно придобиване на имот – частна общинска собственост за изграждане на стадион в с. Нови извор.
12Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-529/06.11.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.506.59 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-513/31.10.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.11.187 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-514/31.10.2018 г., относнопродажба на поземлен имот с КИ 80437.101.520 по КК на с. Червен. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-520/05.11.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 32398.19.114 по КК на с. Нови извор. (ПК по БФ).
16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-516/05.11.2018 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери пасищаи ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ОПФ. (ПК по БФ).
17. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-515/31.10.2018 г., относно разпореждане с ДМА – частна общинска собственост – Автобус, марка „НЕОПЛАН Н 213 Х” с регистрационен № РВ 7567 ВР. (ПК по БФ).
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-502/17.10.2018 г., относно молба от С.М., за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по БФ).
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-545/06.11.2018 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2018г.(ВСИЧКИ ПК).
20Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-523/05.11.2018 г., относно съгласие за промяна предназначението на част от полски път с КИ №00702.5.358 по кадастралната карта нагр. Асеновград.
21Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-526/05.11.2018 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ III-църквав кв. 235 по регулационния план на гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-525/05.11.2018г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ 99087.19.106 и КИ 99087.19.146по кадастралната карта на кв. Горни Воден гр. Асеновград за „Хотелски комплекс” и обединяването им с УПИ 19.161, за хотелски комплекс” в един урегулиран поземлен имот за „Хотелски комплекс”.
23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-521/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.48 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-527/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.36.7 по кадастралната карта на с. Горнослав за „Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-524/05.11.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 49309.23.30 по кадастралната карта на с. Мулдава.
 
ІIІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-528/06.11.2018 г., относно промяна на бюджета на община Асеновград за 2018г. (ВСИЧКИ ПК).
 
IV. Постоянна комисия Правна:
27. Предложение от Председателя на ОбС-Асеновград вх. № С-59/05.11.2018г., относно опростяване на задължение на А.Е.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-522/05.11.2018 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград  за 2018 г. (ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-530/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Х.К. (ПК по БФ).
30Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-531/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Я.А. (ПК по БФ).
31Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-532/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Д.М. (ПК по БФ).
32Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-533/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на С.М. (ПК по БФ).
33Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-534/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на П.А. (ПК по БФ).
34Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-535/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на П.Т. (ПК по БФ).
35Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-536/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Т.Б. (ПК по БФ).
36Предложение от инж. Мария Вълканова - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-537/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Н.П. (ПК по БФ).
37Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-538/06.11.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Е.Ч. за лечението на детето й Е.Ч. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /п/
                                                                    /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 12.11-15.11.201Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

12.11.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

12.11.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

13.11.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

13.11.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

14.11.2018Г. (СРЯДА)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14.11.2018 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15.11.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

Валидно до: 21.11.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм