Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-1743, А-1744, А-1745, А-1746 и А-1747  от 11.10.2018 г.  на Кмета на Община Асеновград ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВАПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:
Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Обща площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
1.Терен№1, находящ се в улична регулация на бул. «Васил Левски», между кв.2 по регулационния план на ПЗ «Север», гр. Асеновград, /след автогарата/, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.510.191 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24/07.08.2018 г. на ЕСУТ
 
Търговия на дребно
15.60
845.00
 
80.00
253.50
01.11.2018 г.
9.00 часа
2.Терен№3, находящ се в улична регулация на бул. «Васил Левски», между кв.63 и кв.64 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.513.201 по КК на гр. Асеновград,съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ
 
Търговия на дребно
16.50
891.00
 
85.00
267.30
01.11.2018 г.
10.15 часа
 3. Терен№1, представляващ  поземлен имот с кадастрален № 55590.111.188 по КК на с. Патриарх Евтимово, попадащ в  УПИ I – озеленяване и църква, кв. 24 по плана на с. Патриарх Евтимово (съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол  №24/07.08.2018 г. на  ЕСУТ).
Търговия на дребно
152.00
3024.00
 
300.00
907.20
01.11.2018 г.
11.30 часа
4.Терен №2, представляващ  поземлен имот с кадастрален № 55590.111.197  и  част от поземлен имот с кадастрален № 55590.111.196  по КК на с. Патриарх Евтимово, попадащи в  УПИ I – озеленяване, кв. 25 по плана на с. Патриарх Евтимово (съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол  № 24/07.08.2018 г. на  ЕСУТ).
Търговия на дребно
123.00
2076.00
 
200.00
622.80
01.11.2018 г.
      14.00 часа
5. Помещение,  обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящо се  на първи етаж в сграда с кадастрален идентификатор 00702.519.536.1   /градска библиотека/, построена в поземлен имот  с кадастрален идентификатор 00702.519.536 по КК на гр. Асеновград
 
 
Заведение за хранене и развлечение
580 кв.м.
 /търговска площ  235 кв.м. и обсл. части – 345 кв.м./
7200.00
 
700.00
2160.00
01.11.2018 г.
     14.45 часа
Срок на договора  за наем  за обектите от позиции №№1, 2, 3 и 4 – 5 (пет)години.
Срок на договора  за наем  за обекта от позиция №5 – 10 (десет)години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN–BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100, а за обектите от позиции № 1 и 2 и в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Спечелилият търг за обектите от позиции №1, 2, 3 и 4, в качеството си на наемател се задължавада се снабди с  удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една) година, без да иска прихващане от наема.
Спечелилият търга за обекта от позиция №5, в качеството си на наемател се задължава:
  • да се снабди  за своя сметка, без да иска прихващане от наема с необходимите  документи за  работа  на обекта,  за срок не  по-дълъг от 6 /шест/ месеца от датата на сключване на договора.
  • за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт  на помещението, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема. Всички подобренияв обекта  остават собственост на наемодателя след прекратяване на договора.
Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
Тръжна документация се получава от 22.10.2018 г. до 31.10.2018г., всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация  (с ДДС)– 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
Депозитът за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 31.10.2018 г.
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 13.11.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търгове да се получава всеки работен ден от 02.11.2018 г. до 12.11.2018 г. Депозитите за участие в повторен търг да се внасят до 16.30 часа на 12.11.2018 г.
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 13.11.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм