Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 48-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
24.10.2018Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-144/04.10.201г. (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-493/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-495/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-494/09.10.2018 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се в Търговски център-подплощадно пространство, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
4. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-473/28.09.2018 г., относно отдаване под наем на помещение с полезна площ 69.90 кв.м. – обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост - сграда, находяща се в имот с КИ00702.518.39 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-478/03.10.2018 г., относно отдаване под наем на обект - помещение с обща площ 50.60кв.м., прилежаща тераса от 15 кв. м., представляващо обособена част  от  недвижим  имот–  публична общинска собственост, намиращо се на първия  етаж  в сграда  с КИ 32341.35.426.1, с предназначение „сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 32341.35.426  по КК на с. Избеглии.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-481/05.10.2018 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ХІV-511.339, жил. застрояване, кв. 26,гр. Асеновград.
7. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-479/03.10.2018 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона засобствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
8. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-490/09.10.2018 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
9. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-496/09.10.2018 г., относно придобиване на поземлен имот 55590.111.189по ККна с.Патриарх Евтимово.
10.Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-499/10.10.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имот за изграждане на обект с национално значение: път ІІ-86 ”Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 на територията на област Пловдив.
 
ІIІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
11. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-491/09.10.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот КИ 99087.12.9по кадастралната карта на кв. Горни Воден гр. Асеновград за „Стопански дейности”.
12. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-498/10.10.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.24.329 и КИ 00702.24.330 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
 
IV. Постоянна комисия Правна:
13. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-488/09.10.2018 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 1670/ 29.10.2014 г. на Общински съвет – Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 1752/ 17.12.2014 г., изменена с Решение № 1980/ 20.05.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 2115/ 26.08.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 333/ 27.04.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 555/ 31.08.2016 г. на Общински съвет – Асеновградизменена и допълнена с Решение №794/22.02.2017г, изменена и допълнена с Решение №1074/ 30.08.2017 г. на ОбС.
 
V.Постоянна комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията:
14.Предложение от Председателя на Общински съвет - Асеновград вх.№ С-55/11.10.2018г., относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Асеновград.(ПК по ПРАВНА).
 
VI. Постоянна комисия по Екология:
15. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-487/ 08.10.2018г., относно приемане на „Актуализация на Общинска програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици /ФПЧ10/ и кадмий/Сd/ и достигане на установените норми в атмосферния въздух на територията на Община Асеновград“, с План за дейстиве за периода 2020 – 2024 г.
 
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ - 483/08.10.2018 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.(ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ - 484/08.10.2018 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството.(ПК по БФ).
18. Предложение от инж.Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ - 485/08.10.2018 г., относно отпускане на финансови средства на Ш.Б. (ПК по БФ).
19. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ - 486/08.10.2018 г., относно молба от А.А. за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.(ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /п/
                                                                               /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 15.10-18.10.201Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
15.10.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
15.10.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
16.10.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
16.10.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
17.10.2018Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
17.10.2018 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
18.10.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 24.10.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм