Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград

На основание  чл. 98, ал. 4 и  чл. 81 от НРПУРОИ, Решения №№1530 и 1532/29.08.2018 г. на Общински съвет–Асеновград и Заповеди №№А-1641 и А-1642/28.09.2018 г. на Кмета на Общината
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти -публична общинска собственост:
I.Терен с площ 42.25 кв.м.,  попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.513.255 по ККна гр. Асеновград, съгласно  одобрена от гл. архитект на Община Асеновград   схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и монументално – декоративни  елементи  на територията на Община Асеновград.
II. Терен с площ 42.25 кв.м.,  попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.518.158 по КК на гр. Асеновград, съгласно  одобрена от гл. архитект на Община Асеновград   схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и монументално – декоративни  елементи  на територията на Община Асеновград.                                    
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
1.Срок на договора – 10(десет) години.
2.Предназначение  на обекта –Обществена тоалетна.
3.Начална офертна цена за годишен наем  в размер на  2 200 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС.
4.Кандидатите да представят идеен инвестиционен проект за  WC – модул, състоящ се от следните помещения: 3 бр. кабини – дамски WC;  2 бр. – писоари; 1 бр. – мъжкаWC.
5.  Проектът  по т.4.  да съдържа следните предложения и части:
5.1. предвиждани срокове за осъществяване на проекта /инсталиране на WC – модула;
5.2. размер на първоначалните инвестициии и  предвижданите  инвестиции по години за поддържане на  обекта;
5.3. 3D визуализация на идейния проект.
6. Наемателят се задължава  да реализира проекта и да заплаща всички разходи по издаване на необходимите разрешителни за извършване на дейността за своя сметка, без да иска  прихващане от наема.
7.  Наемателят се задължава за целия срок на договора за наем при необходимост от ремонт  на обекта, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения и поддръжка, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема.
8. Наемателят се задължава за целия срок на договора да  поддържа  хигиената и  озеленяването  около обекта  за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
9. Наемателят се задължава при прекратяване или след изтичане срока на договора за наем да предаде WC – модула в собственост на Община Асеновград.
При разглеждане  на офертите предложената цена за годишен наем без ДДС се оценява до 70 %.
Предложението по т.4  се оценява  до 20 %.
Предложението по т.5.2  се оценява  до 10 %.
Продажбата на конкурсна документация ще започне от 15.10.2018 г. и ще продължи до 23.10.2018г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел «УОСНИНАР”, стая 502, ет.V на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на конкурсната документация с ДДС – 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в конкурс – в размер на 30% от началната конкурсна цена за годишен наем -  660.00лв.(шестстотин и шестдесет лева) се внася в  касата на Общината – Информационен център до 16.00 часа на 05.11.2018 г.
Оглед на обекта  се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в  отдел „УОСНИНАР”, стая 502, ет.Vна Община Асеновград.  
Оферти за участие в конкурса се приемат в срок до 16.30 часа на 05.11.2018г. в стая 502, ет. V, отдел «УОСНИНАР”при Община Асеновград.
Не се допускат до участие в конкурса  кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
За допълнителна информация - тел.: 0331/20 335

 


Валидно до: 05.11.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм