Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81, ал. 2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 1547 и 1548 от 29.08.2018 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №№А-1559 и А-1586 от 19.09.2018 г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден
 

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
23.10.2018 г.
9.00 ч.
Поз. имотс КИ № 80437.101.521 по КК на с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.457, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ХІІ – общ., съседи: 80437.101.522, 80437.101.520, 80437.101.527, 80437.101.514и 80437.101.513(АЧОС № 4350/08.11.2012г.)
469
9200
4500
900
72лв.
/с ДДС/
2.
 
 
 
23.10.2018 г.
9.45 ч.
Поз. имот с КИ № 99088.127.25 по КК на р-н Долни Воден, община Асеновград, местност Вигла, ТП – земеделска територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: 9, стар идентификатор: 99088.127.20, номер по предходен план: 127.20, съседи: 99088.127.24, 99088.127.5 и 99088.24.80 /АЧОС № 6666 от 19.07.2018г./
1440
8700
4000
800
72 лв.
/с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 09.10.2018 г. до 22.10.2018 г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 24.10.2018 г. до деня предхождащ повторните търгове – 05.11.2018 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
 
Депозититеза участие в търговете следва да са постъпили по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF най-късно до 16.30 часа на 22.10.2018 г., а за повторните до 16.30 часа на 05.11.2018 г.
 
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
 
При неявяване на кандидати,повторнитърговеще се проведатна 06.11.2018 г. на същото място и при същите условия.
 
За  Допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55

Валидно до: 06.11.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм