Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№А-1554, А-1555, А-1556,А-1557 и А-1558 от 19.09.2018 г.  на Кмета на Община Асеновград ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯБЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва:

 

Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Обща площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
1. Терен № 1, находящ се в с. Боянци, попадащ в поземлен имот с кадастрален №06029.502.535 по кадастралната карта на с. Боянци, (УПИ XI-502.535, кв.24 по плана на с. Боянци),съгласно одобрена от гл. архитект на Община Асеновград схема по чл. 56 от ЗУТ
Бръснаро –фризьорски услуги
16.00
230.40
 
20.00
69.12
16.10.2018 г.
9.00 часа
2. Терен, находящ се на ул. „Иларион Макариополски”, гр. Асеновград, в УПИI-комплексно жилищно строителство и ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград /попадащ в ПИ с №№00702.513.221 и  00702.513.218 /улица/ по кадастралната карта на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от главния архитект на Община Асеновград схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №23/22.08.2017 г. на ЕСУТ
 
Търговия на дребно
36.00
1944.00
 
100.00
583.20
16.10.2018 г.
9.45 часа
3. Терен– общинска собственост, находящ се на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Асеновград, в УПИ I-Болница, 526.263, квартал 306 по плана на гр. Асеновград /попадащ в ПИ с№00702.526.263 по кадастралната карта на гр. Асеновград/
Терен за търговия
15.75
670.00
 
60.00
201.00
16.10.2018 г.
10.30 часа
4. Терен № 5– публична общинска собственост, находящ се в улична регулация на бул. «Васил Левски», между кв. 63 и кв. 64 по регулационния план на гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.513.201 по кадастралната карта на гр. Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ
 
Търговия на дребно
12.60
680.40
 
60.00
204.12
16.10.2018 г.
       11.45 часа
5. Терен, находящ се в пар. IX- читалище,кв.11 по плана на с. Мулдава, попадащ в поземлен имот с кадастрален №49309.28.118по кадастралната карта на с. Мулдава, съгласно одобрена от гл. архитект на Община Асеновград схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ
 
 
Търговия на дребно
9.00
216.00
 
20.00
64.80
16.10.2018 г.
12.00 часа
 
Срок на договорите за наем – 10 (десет) години.
 
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
 
Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN–BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търг, в качеството си на наемател се задължавада се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1(една) година, без да иска прихващане от наема.
 
Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжна документация се получава от 02.10.2018 г. до 15.10.2018 г., всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа , от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
         
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
        
Цена на тръжната документация  (с ДДС)– 72.00 лв.(седемдесет и двалева).
        
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 15.10.2018 г.
        
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.10.2018 г. на същото място и при същите условия.Тръжна документация за повторните търгове да се получава всеки работен ден от 17.10.2018 г. до 29.10.2018 г. Депозитите за участие да се внасят до 16.30 часа на 29.10.2018 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 30.10.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм