Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1443, 1453 и 1454 от 13.06.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-987, А- 988  и А-989 от 26.06.2018г., Община Асеновград  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Златовръх и с. Козаново

 

Дата и час на търга

Описание на поземления имот

Площ

/кв.м./

Начална

тръжна

цена  в лв. без ДДС

Депозит за

участие в лв.

Стъпка

на наддаване в лв.

Цена на тръжна  документация

1.

10.08.2018г.

9.00 ч.

ПИ с КИ № 31108.53.4 по КККР на с. Златовръх, одобрени със Заповед 300-5-40/09.06.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Златовръх, местност „Увата”, с ТП: земеделскатеритория, НТП: нива,  категория на земята при неполивни условия: 4,номер по предходен план: 053004, съседи: 31108.53.41, 31108.53.6 и  31108.53.18 /АЧОС № 6640от 30.04.2018г./

2805

7000

2000

400

72лв.

/ с ДДС/

2.

 

 

 

10.08.2018г.

9.45 ч.

ПИ с КИ № 00702.510.1 по КККР на гр. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АК, п.к. 4230, ПЗ „Север”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг обществен обект,комплекс,съседи: 00702.509.85, 00702.510.17, 00702.510.183, 00702.505.70, 00702.505.137 и 00702.508.94 /АЧОС № 6633от 12.04.2018г./

319

30500

15000

2000

72 лв.

/ с ДДС/

3.

10.08.2018г.

10.30 ч.

ПИ КИ № 37633.100.235 по КККР на с. Козаново, одобрени със Заповед 300-5-37/03.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК,адрес: с. Козаново, п.к 4248, ул. „Лозенград” № 2, ТП– урб. територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 235, квартал:23, парцел: ІV – 235, съседи: 37633.100.505, 37633.160.287,  37633.160.4, 37633.160.285, 37633.100.230 и 37633.100.493, ведно с построената в имота сграда с КИ 37633.100.235.1: брой етажи  1, предназначение: друг вид сграда за обитаване /АЧОС № 4824от 21.05.2013г./

Земя – 820;

 

 

 

Сграда- 53

16400

5500

1000

72 лв.

/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 26.07.2018г. до 09.08.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 13.08.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –20.08.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Депозититеза участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.

Огледи на поземлените имоти се извършватслед закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.

При неявяване на кандидати,повторнитърговеще се проведатна 24.08.2018г.  на същото място и при същите условия.

За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55


Валидно до: 24.08.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм