Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1443, 1453 и 1454 от 13.06.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-987, А- 988  и А-989 от 26.06.2018г., Община Асеновград  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Златовръх и с. Козаново

 

Дата и час на търга

Описание на поземления имот

Площ

/кв.м./

Начална

тръжна

цена  в лв. без ДДС

Депозит за

участие в лв.

Стъпка

на наддаване в лв.

Цена на тръжна  документация

1.

10.08.2018г.

9.00 ч.

ПИ с КИ № 31108.53.4 по КККР на с. Златовръх, одобрени със Заповед 300-5-40/09.06.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Златовръх, местност „Увата”, с ТП: земеделскатеритория, НТП: нива,  категория на земята при неполивни условия: 4,номер по предходен план: 053004, съседи: 31108.53.41, 31108.53.6 и  31108.53.18 /АЧОС № 6640от 30.04.2018г./

2805

7000

2000

400

72лв.

/ с ДДС/

2.

 

 

 

10.08.2018г.

9.45 ч.

ПИ с КИ № 00702.510.1 по КККР на гр. Асеновград, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АК, п.к. 4230, ПЗ „Север”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг обществен обект,комплекс,съседи: 00702.509.85, 00702.510.17, 00702.510.183, 00702.505.70, 00702.505.137 и 00702.508.94 /АЧОС № 6633от 12.04.2018г./

319

30500

15000

2000

72 лв.

/ с ДДС/

3.

10.08.2018г.

10.30 ч.

ПИ КИ № 37633.100.235 по КККР на с. Козаново, одобрени със Заповед 300-5-37/03.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК,адрес: с. Козаново, п.к 4248, ул. „Лозенград” № 2, ТП– урб. територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 235, квартал:23, парцел: ІV – 235, съседи: 37633.100.505, 37633.160.287,  37633.160.4, 37633.160.285, 37633.100.230 и 37633.100.493, ведно с построената в имота сграда с КИ 37633.100.235.1: брой етажи  1, предназначение: друг вид сграда за обитаване /АЧОС № 4824от 21.05.2013г./

Земя – 820;

 

 

 

Сграда- 53

16400

5500

1000

72 лв.

/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 26.07.2018г. до 09.08.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 13.08.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –20.08.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Депозититеза участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.

Огледи на поземлените имоти се извършватслед закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.

При неявяване на кандидати,повторнитърговеще се проведатна 24.08.2018г.  на същото място и при същите условия.

За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55


Валидно до: 24.08.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм