Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 44-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 11.07.2018 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-334/19.06.2018 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-346/26.06.2018 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-338/25.06.2018 г., относно докладна записка с вх. № 08-19-173/19.06.2018 г. от инж. Димитър Димитров-кмет на с. Боянци за иницииране процедура по отдаване под наем на помещение-общинска собственост за козметичен и фризьорски салон. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-342/25.06.2018 г., относно отдаване под наем на 25 кв.м. от поземлен имот с КИ 99087.232.106 по КК на кв. Горни Воден за монтиране на електронно съобщително съоръжение. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/26.06.2018 г., относно определяне начална наемна цена на Терен за поставяне на преместваем обект с площ 15.75 кв. м. - общинска собственост, находящ се в УПИ I-Болница, квартал 306 по регулационния план на гр. Асеновград, с предназначение-Терен за търговия. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-329/14.06.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственост: Терен с площ 50.45 кв. м, находящ се в УПИ І, кв. 71(ПК по БФ).
7. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/26.06.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.27.164 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-347/26.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 38385.211.422 по КК на с. Конуш(ПК по БФ).
9. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-348/26.06.2018 г.,относно продажба на поземлен имот с КИ 69273.25.279 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/26.06.2018 г.,относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.35.1.2 по КК на гр. Асеновград, ул. „Книжна фабрика” № 12-14 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-350/26.06.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти за изграждане на обект с национално значение: път II-86 „Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 на територията на област Пловдив”. (ПК по УРТО).
12. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-332/18.06.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-333/18.06.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).
 
IІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-360/27.06.2018 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи и Бюджета на Община Асеновград за 2018 г. (ВСИЧКИ ПК).
15. Предложение от група съветници вх.№ С-37/28.06.2018г., относно отмяна на Решение № 1159/25.10.2017г., прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
16. Докладна записка от Димчо Темлков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-341/25.06.2018 г., относно учредяване право на строеж и сервитутно право в поземлен имот 38385.111.101 по КК на с. Конуш. (ПК по ОС).
17. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-344/25.06.2018 г., относно одобряване ПУП-ПР за УПИ V-236,239,238,240, стоп. Дейност кв. 7 по регулационния план на гр. Асеновград, ПЗ „Север” за СОЗ за сондажен кладенец № 6.
18. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-345/25.06.2018 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XV-42, стоп. Дейност, кв. 17 по плана на гр. Асеновград ПЗ „Север”.
19. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-343/25.06.2018 г., относно одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод за селскостопанска сграда” в поземлен имот КИ 16955.47.123 по КК на с. Горнослав.
20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-351/26.06.2018 г., относно одобряване на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 49309.1.285 по КК на с. Мулдава.
21. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/26.06.2018г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе за водопровод за технологични нужди от сондаж в ПИ 99088.15.3 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден до поземлен имот КИ 00702.505.3 по КК на гр. Асеновград.
 
ІII. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/26.06.2018 г., относно избор на управител на „Медицински център I-Асеновград” ЕООД. (ПК по ЗСД).
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-337/21.06.2018 г., относно поемане на краткосрочен общински дълг-безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
24. Предложение от Венцислав Василев-ликвидатор на „Обреден дом” ЕООД-в ликвидация вх. № М-70/27.06.2018 г., относно приемане на доклад за пазарна оценка.
 
IV. Постоянна комисия по Екология:
25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-340/25.06.2018 г., относно изменение на т.1 от Решение № 1424 на Общински съвет-Асеновград, взето на Четиридесет и първо редовно заседание с Протокол № 41 от 16.05.2018 г. (ПК по БФ).
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-354/26.06.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на В.К. (ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-355/26.06.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на М.Ш. (ПК по БФ).
28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-356/26.06.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на В.Д. (ПК по БФ).
29. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-357/26.05.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на А. П. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
                                              /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 02.07-05.07.201Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
02.07.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
02.07.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
03.07.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
03.07.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
04.07.2018 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.07.2018 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05.07.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 11.07.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Обява за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ Валидно до: 31.07.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.07.2018
Временно ограничение за движение на МПС по моста до хотел „Асеновец” в гр. Асеновград Валидно до: 16.07.2018
44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 11.07.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 09.07.2018
Класиране на децата за участие в лятна академия „Шарена ваканция” Валидно до: 02.07.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 29.06.2018
Еньовден на Беланташ Валидно до: 24.06.2018
Програма за обичая „Калиница” Валидно до: 24.06.2018
Съобщение от Общинска служба "Земеделие" - Асеновград Валидно до: 22.06.2018
42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 13.06.2018
Покана за Общо събрание на МИГ „Куклен – Асеновград” Валидно до: 05.06.2018
Отбелязваме Деня на Ботев Валидно до: 01.06.2018
Програма на Община Асеновград по случай 1 юни Ден на детето Валидно до: 01.06.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.05.2018
Поздравление от кмета на Асеновград д-р Караиванов за празника на града Валидно до: 28.05.2018
Програма за Майски празници’2018 Валидно до: 27.05.2018
41 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 16.05.2018
Празнична програма по случай 9 май Валидно до: 09.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм