Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения №№  1414, 1415, 1416, 1417 и 1419 от 16.05.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-818, А- 819, А-820, А- 821  и А-822 от 31.05.2018г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
03.07.2018г.
9.00 ч.
поз. имот с КИ № 00702.522.111по ККна гр. Асеновград,п.к. 4230, ул. Никола Вапцаров” № 7, застроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 501304800, квартал: 263, парцел: VІІІ-3048 и построената в имота сграда с кадастрален идентификатор00702.522.111.1,брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, съседи: 00702.522.176, 00702.522.110, 00702.522.109 и 00702.522.112 /АЧОС № 248 от 13.10.1998 г./
Земя – 307
 
Сграда- 94
153 500
70 000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
03.07.2018г.
9.45 ч.
поз. имот с КИ № 00702.506.145по ККна гр. Асеновград,незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 231, квартал: 5, парцел: ІХ-ТП, съседи: 00702.506.36, 00702.505.4, 00702.506.37, 00702.506.38  и 00702.506.144/АЧОС № 5865 от 23.06.2015г./
850
43 200
20 000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
03.07.2018г.
10.30 ч.
Поз. имот00702.519.385по КК на гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Свети Димитър”, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване– ниско застрояване  /до 10 м./, номер по предходен план: 501500200, съседи: 00702.519.487, 00702.519.170, 00702.519.169, 00702.519.171 и 00702.519.523 /Акт за частна общинска собственост№ 6440 от 20.04.2017г.
266
26 660
9000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
03.07.2018г.
11.15 ч.
Поз. имот 99087.231.3 по КК на кв. Горни Воден, адрес на поземления имот: Асеновград – Горни Воден, местност Сингел, ТП:земеделска територия, начин на трайно ползване:За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 031003, съседи: 99087.231.41, 99087.231.5, 99087.232.126 и 99088.134.110 /Акт за частна общинска собственост№ 6606от 27.02.2018г./
1660
8 300
1600
300
72 лв.
/ с ДДС/
5.
03.07.2018г.
12.00 ч.
Поз. имот 55590.111.385 по КК на с. Патриарх Евтимово, адрес: с. Патриарх Евтимово, п.к 4267, ул. Кавал, незастроен, ТП– урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 457, квартал:47, парцел: V – ст. дейности, съседи: 55590.111.366, 55590.111.386, 55590.111.367 и 55590.111.267 /АЧОС № 398 от 17.05.1999г./
2074
10370
4000
500
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 19.06.2018г. до 02.07.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 04.07.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –16.07.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 17.07.2018г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55

Валидно до: 17.07.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИОС САВАС ХАЛУМИС Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ КОСТОВА МАКЕДОНСКА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАЛИН ТОДОРОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ПЕТКОВ БАРАБОЛОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИЯНА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА Валидно до: 24.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм