Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 42-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 13.06.2018 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І.Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-99/25.05.2018 г. (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-294/ 28.05.2018 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-317/ 29.05.2018 г., относно удължаване срока на договора на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна записка от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-285/ 25.05.2018 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост-помещение /павилион тип/ с обща площ 26.64 кв.м., находящ се на бул. „България” № 49, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-289/ 25.05.2018 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект публична общинска собственост: Терен с площ 82.50 кв.м., находящ се в двора на Стоматологията, бул. ” България” № 49, гр.Асеновград с предназначение: Тапицерски услуги.(ПК по БФ).
5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-265/ 09.05.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на терен с обща площ 94 кв. м., находящ се на ул. „Драгоман”, УПИ IX- общински комплекс за социални грижи, кв. 80 по плана на гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.515.426 по КК на гр. Асеновград и в улична регулация - ул. „Драгоман”, с предназначение-Стъкларски услуги. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-291/ 25.05.2018 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект публична общинска собственост: Терен с площ 87.00 кв.м., находящ се в УПИ IV-ИЦМ, вк.7 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, с предназначение: Търговия на дребно-хранителни стоки.(ПК по БФ).
7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-295/ 28.05.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственост - Помещение с обща площ 50.17 кв.м. и оборудване, в Здравна служба - кв.Горни Воден, гр. Асеновград, находящ се на първи етаж в сграда, построена в пар.І - ОбНС, читалище, мл. клуб, кв.17 по плана на кв.Горни Воден. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-292/ 25.05.2018 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост-сграда с КИ № 38385.210.185.3 с полезна площ 13.10 кв. м., на един етаж построена в ПИ 38385.210.185 по КК на с. Конуш, с предназначение-офис. (ПК по БФ).
9.Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-290/ 25.05.2018 г.,относно удължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственост: Помещение-павилионен тип, с площ 51.00 кв. м., находящ се в двора на Стоматологията, бул. "България" №49, гр. Асеновград, с предназначение: Клубна дейност.
(ПК по БФ).
10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-280/ 25.05.2018 г.,относно договор за наем на помещение-общинска собственост с обща площ 31.29 кв. м. , находящо се в Стоматологична поликлиника, бул. „България ” № 49, гр. Асеновград (ПК по БФ).
11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-283/ 25.05.2018 г., относно продължаване на договора за наем на помещения с обща площ 16.46 кв.м. и оборудване, находящи се в сградата на Здравна служба - с. Златовръх(ПК по БФ).
12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-302/ 29.05.2018 г., относно придобиване на поземлен имот с КИ № 00702.505.216 по КК на гр. Асеновград.
13. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-287/ 25.05.2018 г., относно разпореждане с поземлен имот № 31108.53.4 по КК на с. Златовръх-частна общинска собственост.
14. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-297/ 28.05.2018 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.494 по КК на гр. Асеновград.
15. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-298/ 28.05.2018 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.493 по КК на гр. Асеновград.
16. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-299/ 28.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.516.12 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.(ПК по БФ).
17. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-300/ 29.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.530.55 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.    (ПК по БФ).
18. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-303/ 29.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.510.1 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
19. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-282/ 25.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 37633.100.235 по КК на с. Козаново. (ПК по БФ.)
20. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-306/ 29.05.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 49309.28.140 по КК на с. Мулдава, Община Асеновград, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. (ПК по БФ).
21. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-279/23.05.2018 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище – С.О.С с КИ № 00702.508.11.5.14 с адрес: гр. Асеновград, кв. „Запад”, ул. „Хан Кардам” № 3, бл. 3/5, вх. Б, ет. 2, ап. 14 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ).
22. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-288/ 25.05.2018 г., относно продължаване срока на действие на Разрешително № 016100115/08.07.2008г. издадено от Министерството на околната среда и водите за водоземане /водоползване/ на повърхностен обект. (ПК по Екология).
23. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-281/ 25.05.2018 г., относно даване на съгласие за изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в поземлен имот № 00702.9.432 по КК на гр. Асеновград. (ПК по Екология).
24. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-284/ 25.05.2018 г., относно издаване на разрешително за водовземане от повърхностен обект-язовир публична общинска собственост представляващ поземлен имот с инд. № 49309.7.81 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с площ 28.454 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: Язовир, находящ се в местност „Прута”, на основание чл. 52, ал. 1, т.3, буква „а” във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б „ж” от Закона на водите.(ПК по Екология).
25. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-286/ 25.05.2018 г., относно издаване на разрешително за водовземане от повърхностен обект язовир публична общинска собственост представляващ поземлен имот с инд. № 49309.7.81 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с площ 28.454 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: Язовир, находящ се в местност „Прута”, на основание чл. 52, ал. 1, т.3, буква „б” във връзка с чл. 46, ал.1, т.2 от Закона на водите.  (ПК по Екология).
26. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-267/10.05.2018 г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 99087.21.1 по КК на район Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив – язовир „Баш колиба”, чрез отдаване под наем. (ПК по Екология).
27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-321/ 30.05.2018 г., относно удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по БФ).
 
ІIІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
28.Предложение от Паскал Терзиев-общински съветник вх. № С-31/ 31.05.2018г., относно съгласие за разделяне на имот 12992.10.151 по кадастралната карта на с. Врата.(ПК по ОС).
29. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-293/ 28.05.2018 г., относно съгласие за изменение на кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по ОС).
30. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-316/ 29.05.2018 г., относно съгласие за изготвяне на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ VІІI-515.425 за жил.застр. общ. обсл. дейности  в кв. 80 по регулационния план на гр.Асеновград.(ПК по ОС).
31. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-296/28.05.2018 г., относно съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП (ПР) за УПИ ХІ-2157 и УПИ ХІV-2158А в кв. 185 по регулационния план на гр.Асеновград и одобряване на договор за определяне на квоти в съсобствено новообразувано УПИ.(ПК по ОС).
32. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-301/ 29.05.2018 г., относно съгласие на изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ Х-520.437, за жил застр. и УПИ ІІ-жил. комплекс в кв. 246 по регулационния план на гр. Асеновград и одобряване на договор за определяне на квоти в новообразувано УПИ.(ПК по ОС).
33. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-314/ 29.05.2018г., относно одобряване на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 49309.13.15 по КК на с. Мулдава за „Автосервиз”.
34. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-313/ 29.05.2018 г., относно разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ XI-21-стопанска дейност в кв. 13 по регулационния план на промишлена зона „Север”, гр. Асеновград с цел образуване на два нови квартала за жилищно застрояване.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
35. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-305/ 29.05.2018 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи” АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 22.06.2018 г.
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-304/ 29.05.2018 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив” АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 28.06.2018 г.
37. Предложение от Драгомир Георгиев-председател на Общински съвет-Асеновград вх.№С-30/ 31.05.2018г., относно дарение на система за електронно гласуване на община Димитровград, Република Сърбия.
 
V. Постоянна комисия Правна:
38. Предложение от Драгомир Георгиев – председател на Общинския съвет вх. № С-29/ 29.05.2018 г., относно писмо от Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване на задължението на Г.П.
39. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-319/ 30.05.2018 г., относно отмяна на § 2 до § 9 в т.1 от  Решение № 1425, взето с протокол № 41 от Редовно заседание на Общински съвет - Асеновград.
40. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-320/ 30.05.2018 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград, приета, приета с Решение № 344/ 27.04.2016 г. на Общински съвет - Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 718/21.12.2016 г., Решение № 792/ 22.02.2017 г., Решение № 1026/ 05.07.2017 г., Решение № 1335/ 28.03.2018 г. и Решение № 1425/ 16.05.2018 г. на Общински съвет – Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
41. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-308/ 29.05.2018 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриент от випуск 2017/2018г., на който единият от родителите е починал. (ПК по БФ).
42. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-309/ 29.05.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Б.К.(ПК по БФ).
43. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-310/ 29.05.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на З.Х.(ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-311/ 29.05.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Л.И. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-318/ 30.05.2018 г., относно отпускане на финансови средства на П. Т.(ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
                                                     /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 04.06-07.06.2018Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
04.06.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
04.06.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
05.06.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
06.06.2018 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
06.06.2018 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07.06.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 13.06.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм