Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии

На основание чл.98, ал.4 и чл. 81 от НРПУРОИ, Решение №1380/25.04.2018 г. на Общински съвет – Асеновград и  Заповед №  А-733/14.05.2018 г. на Кмета на Общината
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс
за отдаване под наем на обект -обособена част от недвижим имот публична общинска собственост – Помещение с площ 50.60 кв.м., прилежаща тераса от 15 кв.м., намиращо се на първия етаж в сграда читалище с кадастрален идентификатор 32341.35.426.1, построена в поземлен имот №32341.35.426 по кадастралната карта на с. Избеглии                                            
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
1. Срок на договора – 10 (десет) години.
2. Предназначение  на обекта –Бюфет.
3. Начална офертна цена за годишен наем  в размер на  3240 лв. (три хиляди  двеста и  четиридесет лева) без ДДС.
4.Наемателят се задължава за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт  на обекта, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта  остават собственост на наемодателя след прекратяване на договора.
5. Наемателят се задължава за целия срок на договора да  поддържа  хигиената и  озеленяването на  градинката  пред сграда - читалище  за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
6. Наемателят се задължава да  направи ремонт и да поддържа съществуващата тоалетна.
7. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 250.00 (двеста и петдесет) лв. за празника на селото.
8. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 250.00 (двеста и петдесет) лв. за подпомагане на  читалищната дейност.
9. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 150.00 (сто и петдесет) лв. за подпомагане на  спортната  дейност.
При разглеждане  на офертите предложената цена за годишен наем без ДДС се оценява до 60 %.
Предложението по т.7  се оценява  до 15%.
Предложението по т.8  се оценява  до 15%.
Предложението по т.9  се оценява  до 10%.
Продажбата на конкурсна документация ще започне от 28.05.2018 г. и ще продължи до 01.06.2018г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел «УОСНИНАР”, стая 502, ет.V на Общината, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на конкурсната документация с ДДС – 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в конкурса – в размер на 30% от началната конкурсна цена за годишен наем - 972.00лв. (деветстотин седемдесет и два лева) се внася в  касата на Общината – Информационен център до 16.00 часа на 08.06.2018 г.
Оглед на обекта  се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в  отдел „УОСНИНАР”, стая 502, ет.Vна Община Асеновград.  
Оферти за участие в конкурса се приемат в срок до 16.30 часа на 08.06.2018г. в стая 502, ет. V, отдел «УОСНИНАР” при Община Асеновград.
Не се допускат до участие в конкурса  кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
За допълнителна информация - тел.: 0331/20 335

Валидно до: 08.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм