Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии

На основание чл.98, ал.4 и чл. 81 от НРПУРОИ, Решение №1380/25.04.2018 г. на Общински съвет – Асеновград и  Заповед №  А-733/14.05.2018 г. на Кмета на Общината
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс
за отдаване под наем на обект -обособена част от недвижим имот публична общинска собственост – Помещение с площ 50.60 кв.м., прилежаща тераса от 15 кв.м., намиращо се на първия етаж в сграда читалище с кадастрален идентификатор 32341.35.426.1, построена в поземлен имот №32341.35.426 по кадастралната карта на с. Избеглии                                            
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
1. Срок на договора – 10 (десет) години.
2. Предназначение  на обекта –Бюфет.
3. Начална офертна цена за годишен наем  в размер на  3240 лв. (три хиляди  двеста и  четиридесет лева) без ДДС.
4.Наемателят се задължава за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт  на обекта, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка,  без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта  остават собственост на наемодателя след прекратяване на договора.
5. Наемателят се задължава за целия срок на договора да  поддържа  хигиената и  озеленяването на  градинката  пред сграда - читалище  за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
6. Наемателят се задължава да  направи ремонт и да поддържа съществуващата тоалетна.
7. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 250.00 (двеста и петдесет) лв. за празника на селото.
8. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 250.00 (двеста и петдесет) лв. за подпомагане на  читалищната дейност.
9. Наемателят се задължава да осигурява всяка календарна година, до изтичане срока на договора, най-малко по 150.00 (сто и петдесет) лв. за подпомагане на  спортната  дейност.
При разглеждане  на офертите предложената цена за годишен наем без ДДС се оценява до 60 %.
Предложението по т.7  се оценява  до 15%.
Предложението по т.8  се оценява  до 15%.
Предложението по т.9  се оценява  до 10%.
Продажбата на конкурсна документация ще започне от 28.05.2018 г. и ще продължи до 01.06.2018г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел «УОСНИНАР”, стая 502, ет.V на Общината, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на конкурсната документация с ДДС – 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в конкурса – в размер на 30% от началната конкурсна цена за годишен наем - 972.00лв. (деветстотин седемдесет и два лева) се внася в  касата на Общината – Информационен център до 16.00 часа на 08.06.2018 г.
Оглед на обекта  се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в  отдел „УОСНИНАР”, стая 502, ет.Vна Община Асеновград.  
Оферти за участие в конкурса се приемат в срок до 16.30 часа на 08.06.2018г. в стая 502, ет. V, отдел «УОСНИНАР” при Община Асеновград.
Не се допускат до участие в конкурса  кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
За допълнителна информация - тел.: 0331/20 335

Валидно до: 08.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх Валидно до: 24.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САФЕТ РЕДЖЕП МУРАД Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм